VATIKÁN - MĚSTSKÝ STÁT A SÍDLO PAPEŽE
                                                                   

                                                         pracovní texty                        

VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ A VÝZNAMNÍ PAPEŽI

312 Milánský edikt, Konstantin Veliký

440 Lev I. přesvědčil  Atillu,  aby Hunové ušetřili Řím

590‑604 sv. Řehoř Veliký církevní učitel, tvůrce středověkého papežství, diplomat, administrátor, horlivý šiřitel víry (misie), příval poutníků, skvěle fungující bohaté papežství schopné i světské vlády. Liturgické reformy, gregoriánské zpěvy        8.st‑   papež žádá o pomoc X Langobardům, oslabení moci Merovejců (Chlodík), vzestup moci Karlovců – Pipin, Karel Martel – majordomus  = předseda vlády, Pipin + Karel Veliký – stanovení území círk státu. Spory o ikonoklasmus. Byz. císař Lev III. zakázal uctívání nábož. obrazů a soch

795‑816   Lev III v roce 800 korunuje Karla Velikého císařem, obnovení zřř.

858‑867 Mikuláš I, v roce 863 cyrilometodějská mise San Clemente

1073‑1085 Řehoř VII. reformní hnutí, spor o investituru x Jindřichu IV. Dictatus papae = papež  může i sesadit  císaře a krále.

1088-1099 Urban II, v roce 1095 1. křížová výprava. Největší armáda v dějinách lidstva. Útok na Jeruzalém - vítězství. Těm, kdo bojují za Krista, budou odpuštěny všechny hříchy. Přesvědčení, že jen papež jim může zajistit přístup do nebe, báli se zatracení. Papeži x vzdoropapeži, stále mocenské zápolení císař x papež

1198‑1216 Inocenc III.,nejmocnější papež středověku.. x Štaufům                           

1215 - 4.lateránský kongres, schválil řeholi sv. Františka z Assisi, zřídil 1.baby box - santo Stefano

1243 - 1253 - Inocenc IV

1294‑1303 Bonifác VIII1. milostivé léto 1300. Spory s Francií Filipa IV. 

1309‑1377 Kliment V. zvolen franc. kardinály, početně převládali, Avignon. Zrušen řád templářů

1342‑1356  Kliment VI.Pierre de Rosiers.Vychovatel Karla IV.  1350 svatý rok1376  Kateřina sienská, schizma: Kliment VII ‑ Avignon

Urban VI, Řím – Jan Očko z Vlašimi - 1.český kardinál -bývalý pirát Baltezar Cossa =Jan XXIII. 3 papežové, 1414 - církevní koncil v Kostnici,   

300 biskupů 60 000 lidí, z toho 1200 nevěstek

1417‑1431 Martin V. Colonna, řím. původu. Zvolen na kostnickém koncilu. Svatořečení  Bernardina sienského

1458‑1464 Pius II. Aeneas Silvius Piccolomini, ze Sieny, vzdělaný, znalec husitství,  zákaz ničení památek. 1453 Turci -dobytí Cařihradu (1. K,2.C.,3.I), pád Byzance

1471‑1484 Sixtus IVFrancesco della Rovverenepotismus, roztržka s Medici o Imolu, de facto schválil jejich vraždu Pazzii. Zpřístupnil kapitol. museum (vlčice),  ponte Sisto, capella sistina,   reforma university Sapienza

1492‑1503 Alexandr VI. Borgia z Valencie. Zvolen 17 podplacenými kardinály z 23. Min 6 nemanželských synů. 3 s Vanozzou Cattanei (Cesare, Lucretia).Strop S. M. Maggiore peruánským   zlatem. Střet s Karlem VIII. dědice rodu Anjou (nároky na neapol. trůn, vyplenění Říma).   Kritika savonarola, dominikánský mnich

1503‑1513 Giuliano della Rovere, Julius II - podle Julia Caesara.papež uragán1506  přestavba sv.Petra, zal profesionální papežskou armádu. Mecenáš umění  Bramante, Raffaelo, Michelangelo

1513‑1521 Lev X Medici. Miloval nádheru. 1000 dukátů se v jeho rukách neudrželo déle než kámen ve vzduchu. Závratná kariéra díky otci: v 7 duchovním, ve 13 kardinálem. Prodej úřadů, kardinálský klobouk stojí 30 000 dukátů, obchod s odpustky dosáhl historického vrcholu. Proslul výrokem: Bůh nám dal papežství, nuže, radujme se z něho. Hostiny -  65 chodů, stáje = exotická zoo., básníci, žongléři a šašci. papežství na mizinu. Kariéristé, z nich kardinálové, z nich papeži. Mecenáš ‑ veřejné stavby (via Ripetta). Raffael, Giulio Romano, Francesco Peni, Koperník. Rozkol v církvi ‑ Luther, doba čarodějnických procesů

1522‑23 Hadrián VI. 1. neital, velmi vzdělaný. Učitel Karla V, doktor filosofie, nicméně neoblíbený, protože cizinec...

1523‑1534 Kliment VII de Medici1527 sacco di Roma vojsky Karla V. 

1534‑1549 Pavel III, Alessandro Farnese, znak lilie. Potvrdil jezuity. 3 portréty od Tiziana, zadal Michelangelovi vymalovat Poslední soud. Papežův ceremoniář si stěžuje na nahotu postav, přibyly roušky a Cesena v Pekle. Na jeho stížnost papež odvětil – do pekla má pravomoc nesahá, malba zůstala. Tridentský koncil 1545-63

1582   Řehoř XIII je mu 80, reforma kalendáře – po 4.10 hned 15.10 – bula inter gravissimas

1585‑1590  Sixtus V. zvolení mu předpověděl Nostradamus. Řím =  staveniště. Přemísťoval obelisky. Povýšil čtvrť Borgo na 14.obvod města, ve znaku Lev, 3 kopce + hvězda1600 – inkvizicí upálen Giordano Bruno

1605‑1621 Pavel V.Camillo Borghese ze Sieny. Mecenáš věd a umění - villa Borghese. 

1623‑1644 Urban VIII, Maffeo Barberini, ve znaku  včely, 1633 omilostnil Galilea. Dvorní architekt = Bernini. Zhotovil papeži náhrobek, sama smrt píše zlatým písmem jeho jméno  na černý bazalt.1626 vysvětil chrám sv. Petra. Doba tridentského kongresu, zákaz uctívání neschválených svatých, viz Jan Nepomuk. Cíl - omezení šíření pověr, svatí pod kontrolou Říma

1644‑1655 Inocenc X. Pamphilj,  holubice s oliv. snítkou. Fontána dei fiumi. Pod vlivem své švagrové Donny Olympie. Neobyčejně šeredný, portrét od Velasquese  komentoval rezignovaně: troppo vero       

1655‑1667 Alexandr VII.Chigi, ze Sieny. Ve znaku hvězdy. Ve  městě královna Kristýna , dělá trochu problémy. Autor myšlenky svatopetrské kolonády. 

Benedikt XIII - svatořečil Jana Nepomuckého v Lateráně 1729

1846‑1878 Pius IX nejdelší pontifikát v dějinách papežství. Období risorgimenta.   Zájem o technické vynálezy, 1860 požehnal 1. vlaku z Říma do Frascati. Papežský vlak s bílozlatými vagóny a pojízdnou kaplí. Po sjednocení Itálie se uchýlil do Vatikánu

1922‑1939 Pius XI. 1929 Lateránské smlouvy, skrytý vědec, chápal význam rozhlasu,   zadal práci Marconimu 

1958‑1963 Jan XXIII. faupax s De Gaulem, lourdský oltář. Svolal 2.vatikánský  koncil ‑ bohoslužba v národ.jazyce, čelem k věřícím

1978‑ Jan Pavel II Karol Wojtyla - v 58 letech - 1 z nejmladších - za 455 je 1. neitalem1981 - postřelen v Římě . Značka vozu SCV - 1, 1990 - navštívil ČSR1995 +1997 - navštívil ČR1999 prohlásil sv.Brigitu švédskou, Kateřinu Sienskou + sv.tTrezii Benediktu za spolupatronky Evropy. 2000 - svatý rok  

CÍRKEVNÍ STÁT ‑ VATIKÁN 756 ‑ 1870            

suverénní nezávislý stát - městský stát, v poměru k velikosti území – nejvíce uměleckých památek na světě.  UNESCO - 1984, neprůhledná politika – Vatikán + zakázané město + Kreml – noční můra novinářů. Název státu santa sede, užívá se Vaticano podle pahorku mons vaticanus –vates = věštec.

teokratická monarchie – papež  = Sua santitá, santissimo padre, moc zákonodárná + výkonná + soudní, duchovní zástupce Krista na zemi pro asi 850 milionů katolíků. cca 430 000 kněží, 2 000 církevních řádů. Oofic.jazyk - latina + italština. svatá stolice jmenuje po celém světě vlastní velvyslance. Vlajka - žlutý a bílý čtverec s odznaky moci. Sídlo - Vatikán, Castel Gandolfo

území - 44 hektarů , polovina z nich jjsou zahrady. Z budov v zahradách je řízen chod státu. Jsou tu byty, reprezentační prostory, prostory pro modlitbu, pro studium, muzea a galerie. Sixtina vatikánská muzea, knihovny a archivy. 100 fontán, voda přiváděna z lago di Bracciano. 

bazilika, apoštolský palác ( zbudován v 6.st, od 1378 stálé sídlo papeže), zahrady + castel Gandolfo + Laterán+ s.Paolo fuori le mura + s.M.Maggiore, Propaganda fide + nemocnice Bambin + castel s.Angelo +vily Cybo+Barberini,  + cca 20       objektů

obyvatelépracuje cca 5 000 lidí, žije  trvale cca 400 lidí - vatikánský pas, všechny prostory střežené. Rozhlas 35 jazyků,soud – curie – 3 tribunali – sacra rota - rozvody, armáda ,obchody,   pošta,  benzínka, heliport, noviny, železnice 660 m  - banku a  bankomat  v latině              ekonomika - příjmy - příspěvky od katolíků z celého světa, prodej poštovních známek a suvenýrů,stupné do muzeí a prodej publikací. Průmysl zahrnuje tiskárnu, studio s výrobou mozaik a  šití uniforem. Finanční operace po celém světě. Příjem a životní úroveň zaměstnanců je o něco vyšší než v okolním Římě. Oficiální měna = od 1999 E.  - vlastní mince, produkce přísně limitovaná, více se jich vyrazí v roce nástupu nového papeže

zahrady1/3 území státu. Lourdská jeskyně - srv   sv.Ignác - C.Lurago po vzoru il Gesú, Ignác v mandorle - jezuité si vymohli vyjímku u papeže

archivy - chodby dlouhé přes 6 km, dokumenty od 9.st, stálá vlhkost

volba  papeže  od 13.st – pravidla volby -  volí sbor kardinálů  = konkláve -  na doživotí. Volba probíhá v sixtinské kapli, kardinálové zamčeni bez mobilů + notebooků. Lístečky se jménem na nit – zaváže se  - počet musí souhlasit . Bílý kouř ‑ papež zvolen. anuntio vobis gaudium magnum – habemus papam - dopředu připraveno několik velikostí červeného šatu i bot + prsten

odznaky moci

klíče sv. Petra a tiára  - dnešní vzhled ze 14.st. - vysoká čapka s 3 korunkami, papež František ji nenosí. Pprsten - vyryt sv.Petr v člunu se sítí = pečetidlo - vyrábí se vždy nový, starý se zničí

audience soukromé, mimořádné, všeobecné (st dopol.-+ posvěcený malý dárek) - požehnání vánoce, velikonoce, urbi et orbi, Neděle v poledne - modlitba Anděl Páně 

Vyhlášení svatých: blahoslavení - 1.krok -        svatořečení - 2.krok, mezi b+s má uplynout 10 let, ale dělaly se vyjímky. 2  prokázané+ svědecky doložené zázraky+nepamětná úcta = přes 100 let staré uctívání. Na nám.sv.Petra 50 000 křesel, každý musí mít vstupenku, na bazilice odhalení obrazů nových svatořečených  - lidé se k nim teď mohou modlit. Potridentské zásady kanonizace velmi přísné, kánon = seznam světců, kanonizace = zápis do seznamu, od 12.st.schvaluje světce jen papežský úřad

svatý rok - 1300 – Bonifác VIII +   od 15.st –vždy po 25 letech

švýcarská garda

armáda Vatikánu. Založil 1506 zal Julius II – 150 švýc vojáků. Doba renesance, celá Itálie je barevná. Pestré barvy jí závidí celá Evropa. Symbol luxusu a výsostného postavení.Tehdy se ještě uniformy nenosily, vojáci se oblékali do barev rodu, z něhož pocházeli.

1527 sacco di Roma - lancknechti, žoldnéři císaře Karla V, vtrhli do města s cílem zajmout papeže. Klimenta VII. Ten unikl passettem do Andělského hradu. Lest - jeden z vojáků si oblékl papežův plášť. Ještě dnes jsou ve zdi patrné stopy po výstřelech lancknechtů.Padla třetina vojáků švýcarské gardy.

C   6.5. přísaha věrnosti sv trojici. člen: Švýcar,1,74 cm, bezvousý, svobodný – ženatí jen kaprálové + vyšší šarže, katolík,19 -  30 let – povinná nedělní mše - výcvik vojenský+judo+karate. Plat – 1300 – 1400 E – neplatí daně2003 adoptovaný Švýcar indického původu Dhani Bachmann – 1.tmavé pleti. 110 gardistů4 důstojníci 23 poddůstojníků – 70 halapartnistů2 bubeníci.

Švýcarská garda chrání papeže, apoštolský palác, vchody do Vatikánu.

bezpečnost Vatikánu

Není zde jediné nehlídané místo. Prostor monitoruje 700 kamer, v operačním středisku se reaguje na alarm nebo nějaký podezřelý pohyb. Často nutná pomoc při výstupu do lucerny, Hlídají se i umělecká díla.

corpo della Gendarmeria - existuje od r.1816. policejní jednotka Vatikánu - dohled na veřejný pořádek, dopravní  a hraniční služba.  - často nutná pomoc , komu se udělá zle při výstupu do lucerny . Výběr z legislativy: některé zákony vágní –držení drog – trestný čin ohrožení zdraví + morálky + víry, intimní styky legální od 12 let

NÁMĚSTÍ SVATÉHO PETRA

Existuje od  1586, původně zde volný prostor, táhnoucí se až k řece, přes čtvrť Borgo, kde byly domy obyvatel zaměstnaných ve Vatikánu - kněží, vojáci, řemeslníci, kuchaři, obchodníci...Ve stejném roce vztyčen obelisk. Přesun z původního místa vedle dnešní baziliky vedl Domenico Fontana

Obelisk  z žuly dal přivézt Caligula z Egypta, umístit do středu cirku. Výška 25 m, váha 300 tun, Němý svědek závodů vozatajů, později  poprav, mučení křesťanů za Nerona. Dal přemístit Domenico Fontana.

Berniniho kolonáda1653 - 75 travertinobjednal si papež Alexandr VII. Chigi. Náruč otevřená všem, univerzálnost katolické církve zělesněná architekturou.  284 sloupů není stejné tloušťky, bylo by to nedné. Takto se otvírají různé úhly pohledu. Kamenný les. 3 "pruhy" - prostřední pro vozy, postranní pro pěší. Bernini měl úžasný smysl pro teatrálnost, schopnost překvapit, zaujmout. Na ochozu 140 soch světců, mučedníků, zakladatelů řádů bez nějaké dané ikonografie..

Očista, konsolidace  a oprava sloupů trvala 6 let, 15 milionů euro. Da

BASILIKA SV.PETRA

Na tomto místě původně cirkus, vybudovaný za Caliguly. Později popraviště a hřbitov. Dodnes je tu - nepřístupná - nekropole santa Rosa. Křesťané pohřbívali těla, Římané pohřbívají žehem. Hrob sv.Petra později obestavěn mramorovou zídkou za Konstantina. 1939 vykopávky, ve výklenku nalezeny kosti zabalené do drahé látky, apoštol sv.Petr?

Konstantinova bazilika existovala 1200 let. Po návratu papežů z Avignonu rozhodnuto o přestavbě.

1506 - Julius II. pověřil Bramanta, ten začal bouráním staré stavby. Po něm přichází Raffael. Jeho návrh velmi zajímavý. Půdorys latinského kříže, v průčelí dlouhé sloupořadí. Ze tmy cesta k okny osvětlenému oltáři. Ale i Raffael zemřel předčasně - umírá brzy, kdo je Bohům drahý....

Antonio da Sangallo - složité období - luteráni, sacco di Roma. Sangallo vytvořil ohromný dřevěný model.

Michelangelo - pověřen pracemi v 71 letech. Chce se po něm stavbu dokončit a utratit co možná nejméně. Jeho předhcůdci daleko překročili rozpočty a výsledek njaký. Michelangelo se soustředil na celkové vyznění stavby, na kupoli. Studoval dvě nejznámnější - Pantheon a SM del Fiore. Jeho kupole je výjimečná - symbol křesťanství, logo Říma.

Dva pláště, vnitřní kupole je nosná, vnější ochranná. Olověný plášť se teplem roztahuje, chladem smršťuje a chrání vnitřní kupoli. Završení stavby se umělec nedočkal. I on po sobě zanechal 5 metrů vysoký dřevěný model.

Giacomo della Porta, od 1564 - dokončil dílo velmi rychle,během dvou let. Trochu modifikoval projekt, kupoli vytáhl do výšky.

Domenico Fontana - dal nahoru umístit bronzovou kouli s křížem.

Carlo Maderna - navrhl průčelí dlouhé 120 metrů. 13 soch - Kristus a apoštolové. Hra barev - blíže k divákovi světlejší, vzdálenější je tmavší.

V 18.st na významné svátky se z kupole současně spouštěli dělníci po provazech a zapalovali louče. Muselo to být úžasné, Goethe píše: ---jakoby se kupole vzňala a chtěla svým svitel zastínit hvězdy na nebi....

Délka hl.lodi od vchodu 187 metrů. Denně 40 - 50 000 návštěvníků. Ročně cca 10 milionů. Pracovali tu Giotto, Raffael, Michelangelo, Bramante, Bernini, Borromini...Umění několika staletí. Už předsíň je vyzdobena barevným mramorem, vlysy, štuky. Svatá brána vždy krajní. Filaretova brána uprostřed je starší, než objevení Ameriky.. Práce trvaly 12 let, byla přenesena z pův.baziliky Konstantinovy. Zobrazeni sv.Petr + Pavel, dole jejich mučednická smrt.

Interiér je ohromnou knihou dějin - příběhy vypráví mramor, sochy světců, náhrobky i porfyrový disk na podlaze z původní baziliky - zde poklekl Karel Veliký při korunovaci na vánoce r. 800, po něm dalších 22 císařů. Poslední byl Fridrich III.1452

Baldachýn - z Pantheonu a kupole sv.Petra, nahradil olovem. Důvod - bronz velmi drahý, v době stavby války v Itálii, bronz potřeba na zbraně, na děla. Oltář pod baldachýnem - nad hrobem sv.Petra. Autor baldachýnu Bernini. Pracoval tu dlouho a byl dobře placen.Měl celkem volnou ruku.

Pietá - Michelangelovi je 23 let, není ještě moc známý, spor o autorství. Proto na stuze nápis Michelangelus Bounarotus Fiorentinus facevat - jediné signované dílo umělce.

Náhrobky papežů - Bernini: Urban VIII + Alexandr VII.

VATIKÁNSKÁ MUZEA

Komplex sálů, chodeb, otevřených prostranství Vznikají jako soukromé sbírky papežů. Ti se považovali za dědice antického Říma, pečlivě sbírali umělecká díla. Podporovali a financovali vykopávky.

Etruské muzeum - Mars z Todi, vázy, keramika, zrcadla a další nálezy z hrobek

Egyptské muzeum

Etnografické sbírky - válečné masky, bumerang, dřevěný krokodýl...

Sbírka antických soch1506 - přivezeno sousoší Láokóna, původně v Terme di Tito. Osmiúhelníkový dvůr - oktagon - se stal magnetem pro návštěvníky města v dobách Grand Tour. 4 400 mramorových a bronzových soch - Apollon belvederský, římské sarkofágy, reliéfy, mozaiky

STANZE DI RAFFAELO

Soukromé pokoje papeže Julia II. Raffael tu pracuje v 25 letech.

Požár ve čtvrti Borgo - v postavách je patrný vliv Michelangela 

Stanza della segnatura - sál Apoštolského soudního dvora

Athénská škola - Platon / Leonardo ukazuje k nebi, zdroji vědění, Aristoteles ukazuje k nebi - zkušenost,Pythagoras píše do knihy, Avveroes, arabský filosf v turbanu, Sokrates v zeleném plášti, v popředí Herakleitos / Michelangelo, na schodech se válí :) Diogenes, vedle se sklání Eukleides / Bramante, vysvětluje geometrii skupině chlapců.

CORTILE DELLA PIGNA

nádvoří se šiškou, dochovala se z atria Konstantinovy baziliky. Šiška a dva pávi za Hadriánova mausolea - symbol nesmrtelnosti.Pod nádvořím je tajný vatikánský archiv. Segretum - soukromý. Je tu korespondence papeže jako instituce s jinými institucemi, vládci nejrůznějších stálů, vatikánská administrativa - platy apod. Archivy mají několik pater, říká se mu bunkr.

GALERIE MAP

chodba dlouhá120 m, na stěnách 40 map italských krajů. Napravo oblast Tyrhénská, nalevo Jadranská, jde se směrem k jihu. Velmi podrobné, jsou tu zanesena jména dnes málo významných měst, tehdy důležitých - byly tam hrady nebo se odehrály významné bitvy. Je tu zachycena historie - staré konzulské silnice - via Flaminia. Říčka Rubikon a nápis Alea iacta est.

SCALA REGIA

Bernini - optický klam, směrem nahoru se zužuje, působí mnohem delší, než je. Jezdecká socha Konstantina. Schodiště vede na náměstí sv.Petra.

SIXTINSKÁ KAPLE

Sixtus IV  rozhodl vybudovat nádhernou kapli k větší slávě Boží. Využil předchozí kapli ovšem na nestabilním terén u. Ponechal jen základy obvodových zdí a dal vystavět znovu. Délka 40 m, šířka 13 a výška 21 m. Nově položený mozaikový koberec, materiál pocházel z antických památek. Kosmatiové recyklovali sloupy, trůny, mensy apod.

Po spiknutí Pazziú za podporu ze strany papeže mu z Firence Medici posílají nejlepší umělce - skupinu ˇquattrocentisti", umělce 2.po.15 ptol. r. 1481 přijíždějí pracovat na Sixtině. Skupinu vede Perugino, další jsou Botticelli, Ghirlandaio, Roselli, Pinturicchio, Signorelli, Di Cosimo...KOncept výzdoby - směr shora dolů. Opakují se vždy 2 papeži, výjev z Bible, dole namalované závěsy.

Výzdoba působí jednotně, přitom každý malíř měl svůj styl, svou barevnou škálu... Je to díky Peruginovi - určil jednotnou linii, procházející všemi poli, velikost postav a barevnou škálu. Skvělá práce, a špatně placená. Tito umělci jsou ještě považováni spíš za řemeslníky.

Pokušení Krista - S.Botticelli. Toto téma je pouze v pozadí. Výjev je hlavně oslavou rodu Rovere Postava v červeném - synovec papeže Sixta, Giuliano della Rovere, budoucí papež Julius II. V budoucnu pověří Michelangela výzdobou stropu. Chrám v pozadí má být jeruzalémský, ve skutečnosti je to ospedale si santo Spirito in Sasia, který založili Rovere. Nomen omen - dva stromy jsou doby - rovere.

Naproti je život Mojžíše. 6 různých scén - oblečen v zeleno žluté.

Povolání apoštolů - Ghirlandaio

Předání klíčů - Perugino. Jeden z nejvýznamnějších obrazů dějin umění - z hlediska geometrické perspektivy. Na pozadí dvakrát KOnstantinův oblouk.

Poslední večeře - Cosimo Roselli. Jidáš v tmavém sedí zády a na rameni má ďáblíka.

bílý pejsek se objevuje na více výjevech, patřil jednomu z malířů

Strop - původně hvězdné nebě. Nahrazeno Michelangelovým ohromujícím dílem. 

ČEŠI VE VATIKÁNU

Jan z Jenštejnapražský arcibiskup  1400, pohřben s.Prassede, na náhrobku  „patriarcha alexandrijský+arcibiskup pražský“

Jan Nepomuckýponte Milvio, pinakotéka. Ochránce tonoucích, dobré pověsti, vítěz nad pomluvou, pověst zázračného léčitele-zvány po něm špitály (jezuitská kolej v Antverpách). 1719   v hrobě nalezen neporušený  "jazyk" - zpráva se rozlétla do světa. 1721 - blahoslavený1729 - 19.3. - basilika sv.Jana Lateránského

Dominik Trčka nar. 1880, 1917 vysvěcen na kněze redemptoristů, po 1948 do vězení za komunistů,   Zemřel na tuberkulozu                   

kardinál Josef Beran - 2018 ostatky převezeny do chrámu sv.Víta

dějiny Vatikánu

řř – ager vaticanum, za raného císařství = vně hradeb Caligula cirkus, Nero masakry křesťanů, Hadrián mauzoleum, Konstantin bazilika sv.P

křesťané v řř - náboženská sekta zal kolem Krista - ukřižován (=potupa)  za Tiberia. Pronásledování: do pol. 3.st. jen místní a dílčí důvod – narušení vnitřní stability říše – neuznávání tradic. Za Nerona – známé, za Diokleciána - strašné. Quo vadis + Ben Hur

krvavý edikt: kdo nebude obětovat bohům, zemře. Formálně souzeni za urážku víry  + majestátu, křesťané považováni za netolerantní

obřady  pohanské obřady společné, venku, před chrámem,  - křesťanské obřady tajné, pro zasvěcené, v domech bohatých konvertitů

pohřby -  - mrtvé pohřbívá za městem, pak v podzemí, na pozemcích bohatých konvertitů, katakomby sv. Kalista, sv. Šebestiána.

2‑67   sv. Petr aram. Kéfá, řec. Kéfas, lat. Petrus =  skála, 1.římský biskup, ..a na té skále vystavím  svou  církev a brány pekelné ji nepřemohou, tobě dám klíče od království nebeského....

313  Konstantin, milánský edikt – poslední velký čin římanů – odkaz světu. Zviditelnění stavbami  pokračuje – baziliky, kostely i nad hroby světců – poutní místa. Název sede apostolica – římský biskup = papa,otec, papež. 8. st  – franský vládce pipin dobyl pro  papeže na Langobardech území ve stř.I. - Pipinova donace – patrimonium sancti petri – proměnlivé území ve stř.it. 9.st – nájezdy saracénů, Lev IV – buduje hradby = cittá leonina

1300   milostivé léto – Bonifác VIII, 1309 – 77     avignonské zajetí

1870 ‑ vznik Italského království – papež status suverenity

1871 ‑ omezen na sídlo papeže Vatikán

1929 ‑ oficiálně obnoven Lateránskými smlouvami ‑ Mussolini + Pius XI. Pahorek Vatikán a některá exteritorální území byla navrácena pod papežskou správu

1962- II. vatikánský koncil - Jan XXIII. Církev se nemá uzavírat sama v sobě, ale má se otevřít okolnímu světu - aggiornamento, právo na náboženskou svobodu. Církev neusiluje o žádnou pozemskou nadvládu. Její cíl je náboženský, duchovní.  Dává se lidem do služby tím, že připomíná základní morální požadavky života ve společnosti.