VATIKÁN - MĚSTSKÝ STÁT A SÍDLO PAPEŽE
                                                                                                                                                

pracovní texty!!

VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ A VÝZNAMNÍ PAPEŽI

4.st    

312 Milánský edikt, Konstantin Veliký

5.st    

440 Lev I.

přesvědčil  Atillu,  aby Hunové ušetřili Řím

6.st    

590‑604 sv. Řehoř Veliký - církevní učitel

tvůrce středověkého papežství, diplomat, administrátor, horlivý šiřitel víry (misie)

příval poutníků

skvěle fungující bohaté papežství schopné i světské vlády

liturgické reformy, gregoriánské zpěvy                                                   

8.st‑   žádost o pomoc X Langobardům

oslabení moci Merovejců (Chlodík)

vzestup moci Karlovců – Pipin, Karel Martel – majordomus  = předseda vlády

Pipin + Karel V – stanovení území círk státu

spory o ikonoklasmus. Byz. císař Lev III. zakázal uctívání nábož. obrazů a soch

795‑816   Lev III 

800 korunuje Karla Velikého císařem, obnovení zřř.

9.st      

858‑867 Mikuláš I

863 cyrilometodějská mise San Clemente

11.st.  

1073‑1085 Řehoř VII.

reformní hnutí, spor o investituru x Jindřichu IV.

Dictatus papae = papež  může i sesadit     císaře a krále.

1088-1099 Urban II

1095 1. křížová výprava. Největší armáda v dějinách lidstva.

útok na Jeruzalém - vítězství

těm, kdo bojují za Krista, budou odpuštěny všechny hříchy

přesvědčení, že jen papež jim může zajistit přístup do nebe, báli se zatracení

12.st     

papeži x vzdoropapeži, stále mocenské zápolení císař x papež

1198‑1216 Inocenc III.,

nejmocnější papež středověku.. x štaufům                           

1215 - 4.lateránský kongres

schválil řeholi sv. Františka z Assisi

zřídil 1.baby box - santo Stefano

13.st  

1294‑1303 Bonifác VIII.

1300  1. milostivé léto. Spory s Francií Filipa IV.

14.st  

1309‑1377 Kliment V.

zvolen franc. kardinály, početně převládali

Avignon. Zrušen řád templářů

1342‑1356  Kliment VI.

Pierre de Rosiers. 1350 svatý rok

1376  Kateřina sienská

schizma: Kliment VII ‑ Avignon

Urban VI

Řím – Jan Očko z Vlašimi - 1.český kardinál 

bývalý pirát Baltezar Cossa =Jan XXIII.

3 papežové

15.st

1414 - církevní koncil v Kostnici     

300 biskupů.  60 000 lidí, z toho 1200 nevěstek

1417‑1431 Martin V. COLONNA

řím. původu. Zvolen na kostnickém koncilu                

svatořečení  Bernardina sienského

1458‑1464 Pius II.

Aeneas Silvius Piccolomini, ze Sieny

vzdělaný, znalec husitství,  zákaz ničení památek

1453 Turci -dobytí Cařihradu (1. K,2.C.,3.I), pád Byzance

1471‑1484 Sixtus IV.

Francesco della ROVERE ‑ nepotismus, roztržka s Medici o Imolu,

de facto schválil jejich vraždu Pazzii                     

zpřístupnil kapitol. museum (vlčice)

ponte Sisto, capella sistina,   reforma university Sapienza

1492‑1503 Alexandr VI.

BORGIA z Valencie.

zvolen 17 podplacenými kardinály z 23

min 6 nemanželských synů. 3 s Vanozzou Cattanei (Cesare, Lucretia)                        

strop S. M. Maggiore peruánským   zlatem.

střet s Karlem VIII. dědice rodu Anjou (nároky na neapol. trůn, vyplenění Říma).         

kritika: Savonarola, dominikánský mnich

16.st.  

1503‑1513 Julius II.

DELLA ROVERE, papež uragán

1506  přestavba sv.Petra

zal profesionální papežskou armádu

Bramante, Raffaelo, Michelangelo

1513‑1521 Lev X 

Giovanni de MEDICI. Miloval nádheru.

1000 dukátů se v jeho rukách neudrželo déle než kámen ve vzduchu

v 7 duchovním, ve 13 kardinálem. Prodej úřadů, kardinálský klobouk stojí 30 000 dukátů

obchod s odpustky dosáhl historického vrcholu

Bůh nám dal papežství, nuže, radujme se z něho

hostiny -  65 chodů, stáje = exotická zoo.

básníci, žongléři a šašci. papežství na mizinu

kariéristé, z nich kardinálové, z nich papeži

mecenáš ‑ veřejné stavby (via Ripetta)

Raffael, Giulio Romano, Francesco Peni, Koperník

rozkol v církvi ‑ Luther

doba čarodějnických procesů

1522‑23 Hadrián VI.

1. neital

1523‑1534 Kliment VII 

Giulio de MEDICI

1527 sacco di Roma vojsky Karla V.

 

1534‑1549 Pavel III

Alessandro FARNESE, znak lilie. Potvrdil jezuity. 3 portréty od Tiziana, zadal Michelangelovi

vymalovat Poslední soud. Papežův ceremoniář si stěžuje na nahotu postav, přibyly roušky

a Cesena v Pekle. Na jeho stížnost papež odvětil –

do pekla má pravomoc nesahá, malba zůstala

Tridentský koncil 1545-63

1582   Řehoř XIII

je mu 80, reforma kalendáře – po 4.10 hned 15.10 – bula inter gravissimas

1585‑1590  Sixtus V. 

zvolení mu předpověděl Nostradamus

Řím =  staveniště. Přemísťoval obelisky. Povýšil čtvrť Borgo na 14.obvod města

ve znaku Lev, 3 kopce + hvězda

1600 – upálen Giordano Bruno – oběť inkvizice

17.st  

1605‑1621 Pavel V.

Camillo BORGHESE, ze Sieny. Mecenáš věd a umění - villa Borghese

1623‑1644 Urban VIII

Maffeo BARBERINI, ve znaku  včely

1633 omilostnil Galilea

dvorní architekt = Bernini

1626 vysvětil chrám sv. Petra

doba tridentského kongresu, zákaz uctívání neschválených svatých, viz Jan Nepomuk

cíl - omezení šíření pověr, svatí pod kontrolou Říma

1644‑1655 Inocenc X.

PAMPHILI,  holubice s oliv. snítkou.

Fontána dei fiumi. Pod vlivem své švagrové Donny Olympie.                                                                            

neobyčejně šeredný, portrét od Velasquese  komentoval rezignovaně: troppo vero      

 

1655‑1667 Alexandr VII.

CHIGI, ze Sieny. Ve znaku hvězdy. Ve  městě královna Kristýna 

Benedikt XIII - svatořečil Jana Nepomuckého v Lateráně 1729

19.st    

1846‑1878 Pius IX 

nejdelší pontifikát v dějinách papežství. Období risorgimenta.                                       

zájem o technické vynálezy, 1860 požehnal 1. vlaku z Říma do Frascati  

papežský vlak s bílozlatými vagóny a pojízdnou kaplí

po sjednocení Itálie se uchýlil do Vatikánu

20.st.   

1922‑1939 Pius XI. 

1929 Lateránské smlouvy, skrytý vědec, chápal význam rozhlasu,   zadal práci

Marconimu 

1958‑1963 Jan XXIII. 

faupax s De Gaulem, lourdský oltář. Svolal 2.vatikánský  koncil ‑ bohoslužba v národ.jazyce, čele, k věřícím

1978‑ Jan Pavel II

Karol Wojtyla - v 58 letech - 1 z nejmladších - za 455 je 1. neitalem

1981 - postřelen v Římě                         značka vozu SCV - 1

1990 - navštívil ČSR

1995+1997 - navštívil ČR

1999 prohlásil sv.Brigitu švédskou, Kateřinu Sienskou + sv.terezii Benediktu za

spolupatronky Evropy

2000 - svatý rok 

CÍRKEVNÍ STÁT ‑ VATIKÁN 756 ‑ 1870              

úvodem

suverénní nezávislý stát - městský stát

v poměru k velikosti území – nejvíce uměleckých památek na světě

kulturní dědictví – UNESCO - 1984

neprůhledná politika – Vatikán + zakázané město + Kreml – noční můra novinářů

název státu

santa sede, užívá se vaticano

podle pahorku mons vaticanus –vates = věštec

vláda

teokratická monarchie – papež  = Sua santitá, santissimo padre

moc zákonodárná + výkonná + soudní

duchovní zástupce Krista na zemi pro asi 850 milionů katolíků

cca 430 000 kněží

2 000 církevních řádů

ofic.jazyk

latina + italština

vlajka

žlutý a bílý čtverec s odznaky moci

sídlo

Vatikán, Castel Gandolfo

politika

svatá stolice jmenuje po celém světě vlastní velvyslance

území

50 hektarů– nám. + bazilika

apoštolský palác ( zbudován v 6.st, od 1378 stálé sídlo papeže)

zahrady + castel Gandolfo + Laterán+ s.Paolo fuori le mura + s.M.Maggiore

Propaganda fide + nemocnice Bambin + castel s.Angelo +vily Cybo+Barberini

 + cca 20       objektů

obyvatelé

pracuje cca 5000 lidí, žije  trvale cca 400 lidí - vatikánský pas

všechny prostory střežené

městské instituce                                                                

rozhlas – 35 jazyků,soud – curie – 3 tribunali – sacra rota - rozvody, armáda ,obchody,   

pošta,  benzínka, heliport, noviny, železnice 660 m  - banku a  bankomat  v latině

ekonomika

příjmy - příspěvky od katolíků z celého světa, prodej poštovních známek a suvenýrů,

vstupné do muzeí a prodej publikací. Průmysl zahrnuje tiskárnu, studio s výrobou mozaik

a  šití uniforem. Finanční operace po celém světě.

příjem a životní úroveň zaměstnanců je o něco vyšší než v okolním Římě

oficiální měna = od 1999 E.  - vlastní mince, produkce přísně limitovaná, více se jich

vyrazí v roce nástupu nového papeže

zahrady

1/3 území státu

lourdská jeskyně - srv   sv.Ignác - C.Lurago po vzoru il Gesú

Ignác v mandorle - jezuité si vymohli vyjímku u papeže

archivy

chodby dlouhé přes60 km, dokumenty od 9.st, stálá vlhkost

volba  papeže  

od 13.st – pravidla volby -  volí sbor kardinálů  = konkláve -  na doživotí.

v sixtinské kapli, kardinálové zamčeni bez mobilů+notebooků

lístečky se jménem na nit – zaváže se  - počet musí souhlasit   

bílý kouř ‑ papež zvolen

anuntio vobis gaudium magnum – habemus papam

dopředu připraveno několik velikostí červeného šatu i bot + prsten

odznaky moci

klíče sv. Petra a tiára  - dnešní vzhled ze 14.st. - vysoká čapka s 3 korunkami

papež František ji nenosí

prsten - vyryt sv.Petr v člunu se sítí = pečetidlo

vyrábí se vždy nový, starý se zničí

audience

soukromé, mimořádné, všeobecné (st dopol.-+ posvěcený malý dárek)

požehnání

vánoce, velikonoce, urbi et orbi,

NE v poledne - modlitba Anděl Páně 

svatořečení

blahoslavení - 1.krok -        svatořečení - 2.krok

mezi b+s má uplynout 10 let, ale dělaly se vyjímky

2 prokázané+ svědecky doložené zázraky+nepamětná úcta = přes 100 let staré uctívání

na nám.sv.Petra 50 000 křesel, každý musí mít vstupenku

na bazilice odhalení obrazů nových svatořečených  - lidé se k nim teď mohou modlit

potridentské zásady kanonizace velmi přísné

kánon=seznam světců, kanonizace=zápis do seznamu

od 12.st.schvaluje světce jen papežský úřad

svatý rok

1300 – Bonifác VIII +   od 15.st –vždy po 25 letech

garda

1506 zal Julius II – 150 švýc vojáků

1527 sacco di Roma, -  6.5. přísaha věrnosti sv trojici

člen: Švýcar,1,74 cm, bezvousý, svobodný – ženatí jen kaprálové + vyšší šarže,

katolík,19-  30 let – povinná nedělní mše - výcvik vojenský+judo+karate

plat – 1300 – 1400 E – neplatí daně

2003 -  adoptovaný švýcar indického původu Dhani Bachmann – 1.tmavé pleti

100 gardistů – 4 důstojníci – 23 poddůstojníků – 70 halapartnistů – 2 bubeníci

corpo della Gendarmeria                                                                                       

policejní jednotka Vatikánu - dohled na veřejný pořádek, dodržování zákonů, dopravní

kontrola a kriminální vyšetřování v Městském státu Vatikán                               

kriminalita + zákony

20 x vyšší než v It. = kapsáři        

některé zákony vágní –držení drog – trestný čin ohrožení zdraví + morálky + víry

intimní styky legální od 12 let

češi ve Vatikánu

Jan z Jenštejna

pražský arcibiskup  1400

pohřben s.Prassede, na náhrobku  „patriarcha alexandrijský+arcibiskup pražský“

Jan Nepomucký

ponte Milvio, pinakotéka

ochránce tonoucích, dobré pověsti, vítěz nad pomluvou

pověst zázračného léčitele-zvány po něm špitály (jezuitská kolej v Antverpách)

1719   v hrobě nalezen jazyk - zpráva se rozlétla do světa

1721 - blahoslavený

1729 - 19.3. - basilika sv.Jana Lateránského

Dominik Trčka                                                                                                    

nar. 1880, 1917 vysvěcen na kněze redemptoristů, po 1948 do vězení za komunistů,

zemřel na tuberkulozu

kardinál Beran

dějiny

řř – ager vaticanum

za raného císařství = vně hradeb

Caligula cirkus, Nero masakry křesťanů, Hadrián mauzoleum, Konstantin bazilika sv.P

křesťané v řř

náboženská sekta zal kolem Krista - ukřižován (=potupa)          za Tiberia.

pronásledování: do pol. 3.st. jen místní a dílčí

důvod – narušení vnitřní stability říše – neuznávání tradic

za Nerona – známé

za Diokleciána - strašné.

Quo vadis + Ben Hur

krvavý edikt: kdo nebude obětovat bohům, zemře

formálně souzeni za urážku víry  + majestátu

křesťané považováni za netolerantní

obřady

 – pohanské obřady společné, venku, před chrámem

 - křesťanské obřady tajné, pro zasvěcené, v domech bohatých konvertitů

pohřby

 - mrtvé pohřbívá za městem, pak v podzemí, na pozemcích bohatých konvertitů

katakomby sv. Kalista, sv. Šebestiána.

2‑67   sv. Petr 

aram. Kéfá, řec. Kéfas, lat. Petrus =  skála, 1.římský biskup

..a na té skále vystavím  svou  církev a brány pekelné ji nepřemohou.

tobě dám klíče od království nebeského....

313 – Konstantin

milánský edikt – poslední velký čin římanů – odkaz světu

zviditelnění stavbami  pokračuje – baziliky

kostely i nad hroby světců – poutní místa

4. st – název sede apostolica – římský biskup = papa,otec, papež

8. st  – franský vládce pipin dobyl pro  papeže na Langobardech území ve stř.I.

Pipinova donace – patrimonium sancti petri – proměnlivé území ve stř.it.

9.st – nájezdy saracénů, Lev IV – buduje hradby = cittá leonina

1300             milostivé léto – Bonifác VIII

1309 – 77     avignonské zajetí

1870 ‑ vznik Italského království – papež status suverenity

1871 ‑ omezen na sídlo papeže Vatikán

1929 ‑ oficiálně obnoven Lateránskými smlouvami ‑ Mussolini + Pius XI.

Pahorek Vatikán a některá exteritorální území byla navrácena pod papežskou správu

1962- II. vatikánský koncil - Jan XXIII.

církev se nemá uzavírat sama v sobě, ale má se otevřít okolnímu světu - aggiornamento

právo na náboženskou svobodu

církev neusiluje o žádnou pozemskou nadvládu. Její cíl je náboženský, duchovní.              

dává se lidem do služby tím, že připomíná základní morální požadavky života ve     

společnosti