scv - vaticano - VATIKÁN - MĚSTSKÝ STÁT A SÍDLO PAPEŽE

                                                ......    pracovní texty         .......               

VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ A VÝZNAMNÍ PAPEŽI

312 Milánský edikt, Konstantin Veliký

440 Lev I. 

přesvědčil  Atillu,  aby Hunové ušetřili Řím

590‑604 sv. Řehoř Veliký

církevní učitel, tvůrce středověkého papežství, diplomat, administrátor, horlivý šiřitel víry (misie), příval poutníků, skvěle fungující bohaté papežství schopné i světské vlády. Liturgické reformy, gregoriánské zpěvy.

8.st‑   papež žádá o pomoc X Langobardům, oslabení moci Merovejců (Chlodík), vzestup moci Karlovců – Pipin, Karel Martel – majordomus  = předseda vlády, Pipin + Karel Veliký – stanovení území círk státu. Spory o ikonoklasmus. 

754 + 756 tzv. Pipinovy donace - francký král se zavázal k ochraně římské církve a jejího území, které rozšířil o byzantský exarchát. Papež za to uznal dynastii Karlovců za legitimního vládce ve Francké říši.

795‑816   Lev III

800 korunuje Karla Velikého císařem, obnovení zřř.

858‑867 Mikuláš I

863 cyrilometodějská mise San Clemente

867 - 872 - Hadrián II

868 papež schválil za účasti obou soluňských bratrů slopvanskou liturgii v bazilice Panny Marie Sněžné

1073‑1085 Řehoř VII.

reformní hnutí, spor o investituru x Jindřichu IV. Dictatus papae = papež  může i sesadit  císaře a krále.

1088-1099 Urban II

1095 1. křížová výprava. Největší armáda v dějinách lidstva. Útok na Jeruzalém - vítězství. Těm, kdo bojují za Krista, budou odpuštěny všechny hříchy. Přesvědčení, že jen papež jim může zajistit přístup do nebe, báli se zatracení. Papeži x vzdoropapeži, stále mocenské zápolení císař x papež

1198‑1216 Inocenc III.

nejmocnější papež středověku.. x Štaufům.  1215 - 4.lateránský kongres, schválil řeholi sv. Františka z Assisi, zřídil nemocnici Santo Spirito s 1.baby boxem

1243 - 1253 - Inocenc IV

1294‑1303 Bonifác VIII

1. milostivé léto 1300. Spory s Francií Filipa IV. Odmítl ho korunovat na císaře.

1309‑1377 Kliment V. 

zvolen franc. kardinály, početně převládali, n apřání francouzského krále se přestěhoval do Avignonu. Tzv. avignonské zajetí. Zrušen řád templářů

1342‑1356  Kliment VI.

Pierre de Rosiers.Vychovatel Karla IV., vydal bulu k založení pražského arcibiskupství.Schválil založení Karlovy university i zvolení Karla IV císařem.   1350 svatý rok1376  Kateřina sienská, schizma: Kliment VII ‑ Avignon

1377 - 1378 Řehoř XI. 

návrat do Říma. Papežem pouze 1 rok. Začíná schisma. Protipapež Klement VII - Avignon. V Římě zvolen

1378 - 1389 Urban VI

Dvojvládí, papeži se vzájemně exkomunikují, což paradoxně exkomunikovalo oba křesťanské tábory, tedy všechny obyvatele.

1409 - církevní koncil v Pise - má vyřešit patovou situaci.. Řešení, oba papeži sesazeni, zvolen Alexand V. Ovšem oba původní papeži volbu neuznali a výsledkem byli 3 duchovní vládci...V Ŕímě, Avignonu a v Pise. Církev zažívá největší krizi ve své historii. 

1414 - církevní koncil v Kostnici, svolal Zikmund Lucemburský, zvolen bývalý pirát Baltezar Cossa  = Jan XXIII. Na koncilu  se sešlo 300 biskupů, ohromný doprovod, uživí se i 1200 nevěstek. Výsledek jednání - důvěru v církev může obnovit jen zvolení nového papeže. Jan XXII. z koncilu zmizel, Alexandr se smířil, jen avignonský Benedikt XIII dělal problémy

1417‑1431 Martin V. Colonna

řím. původu. Zvolen na kostnickém koncilu. Svatořečení  Bernardina sienského

1458‑1464 Pius II. Aeneas Silvius Piccolomini

ze Sieny, vzdělaný, znalec husitství,  zákaz ničení památek. 1453 Turci -dobytí Cařihradu (1. K,2.C.,3.I), pád Byzance

1471‑1484 Sixtus IVFrancesco della Rovere

nepotismus, roztržka s Medici o Imolu, de facto schválil jejich vraždu Pazzii. Zpřístupnil kapitol. museum (vlčice),  ponte Sisto, capella sistina,   reforma university Sapienza

1492‑1503 Alexandr VI. Borgia

z Valencie. Zvolen 17 podplacenými kardinály z 23. Min 6 nemanželských synů. 3 s Vanozzou Cattanei (Cesare, Lucretia).Strop S. M. Maggiore peruánským   zlatem. Střet s Karlem VIII. dědice rodu Anjou (nároky na neapol. trůn, vyplenění Říma).   Kritika savonarola, dominikánský mnich

1503‑1513 Giuliano della Rovere, Julius II

podle Julia Caesara.papež uragán1506  přestavba sv.Petra, zal profesionální papežskou armádu. Mecenáš umění  Bramante, Raffaelo, Michelangelo. Papežský stát dosáhl největší rozlohy - od Ravenny až  na jih od Říma.

1513‑1521 Lev X Medici

Miloval nádheru1000 dukátů se v jeho rukách neudrželo déle než kámen ve vzduchu. Závratná kariéra díky otci: v 7 duchovním, ve 13 kardinálem. Prodej úřadů, kardinálský klobouk stojí 30 000 dukátů, obchod s odpustky dosáhl historického vrcholu. Proslul výrokem: Bůh nám dal papežství, nuže, radujme se z něho. Hostiny -  65 chodů, stáje = exotická zoo., básníci, žongléři a šašci. papežství na mizinu. Kariéristé, z nich kardinálové, z nich papeži. Mecenáš ‑ veřejné stavby (via Ripetta). Raffael, Giulio Romano, Francesco Peni, Koperník. Rozkol v církvi ‑ Luther, doba čarodějnických procesů

1522 ‑ 1523 Hadrián VI.

1. neital, velmi vzdělaný. Učitel Karla V, doktor filosofie, nicméně neoblíbený, protože cizinec...

1523 ‑ 1534 Kliment VII de Medici

1527 sacco di Roma vojsky Karla V. 

1534 ‑ 1549 Pavel III, Alessandro Farnese

znak lilie. Potvrdil jezuity. 3 portréty od Tiziana, zadal Michelangelovi vymalovat Poslední soud a dostavět sv. Petra s minimálními výdaji.... Papežův ceremoniář si stěžuje na nahotu postav na fresce Posledního soudu, přibyly roušky a Cesena v Pekle. Na jeho stížnost papež odvětil – do pekla má pravomoc nesahá, malba zůstala. Tridentský koncil 1545-63

1572 - 1585   Řehoř XIII

1582 reforma kalendáře – po 4.10 hned 15.10 – bula inter gravissimas. Stanovila pravidla přestupného roku

1585 ‑ 1590  Sixtus V. 

zvolení mu předpověděl Nostradamus. Řím za jeho vlády jedno velké staveniště. Dal přemístit obelisky jako ukazatele k hlavním kostelům. Povýšil čtvrť Borgo na 14.obvod města, ve znaku Lev, 3 kopce + hvězda.  Horlivý reformátor - střízlivý františkánský mnich, posílil postavení církve + úřadu papeže, zkrotil kardinály -  státní úředníci. Zavřel pasáky, zloděje, prostitutky =  papa tremendo. Pohřben v S.M. Maggiore. Epitaf: 

zde leží papež Sixtus, neprošel u něj ani Kristus

1600 – inkvizicí upálen Giordano Bruno

1605 ‑ 1621 Pavel V.Camillo Borghese

ze Sieny. Mecenáš věd a umění - villa Borghese. 

1623 ‑ 1644 Urban VIII, Maffeo Barberini

ve znaku  včely, 1633 omilostnil Galilea. Dvorní architekt = Bernini. Zhotovil papeži náhrobek, sama smrt píše zlatým písmem jeho jméno  na černý bazalt.1626 vysvětil chrám sv. Petra. Doba tridentského kongresu, zákaz uctívání neschválených svatých, viz Jan Nepomuk. Cíl - omezení šíření pověr, svatí pod kontrolou Říma

1644 ‑1655 Inocenc X. Pamphil 

holubice s olivovou snítkou. Fontána dei fiumi. Pod vlivem své švagrové Donny Olympie. Neobyčejně šeredný, portrét od Velasquese  komentoval rezignovaně: troppo vero       

1655 ‑1667 Alexandr VII.Chigi,

ze Sieny. Ve znaku hvězdy. Ve  městě královna Kristýna , dělá trochu problémy. Autor myšlenky svatopetrské kolonády. 

1724 - 1730 Benedikt XIII - 

pocházel z rodu Orsini. Svatořečil Jana Nepomuckého v Lateráně 1729

1775 - 1799  Pius VI

Doba po Velké francouzské revoluci. 1798 Francouzi obsadili Vatikán a prohlásili Římskou republiku podléhající Francii. Papež odmítl se podrobit, zatčen, odvezen do Francie, kde po roce zemřel.

1800 - 1823  Pius VII

S Napoleon se dohodl, církevní stát v menším rozsahu obnoven. Nový střet 1809, zrušena Pipinova donace. papež Napoleona exkomunikoval a za trest byl 3 roky ve vazbě. Vídeňský kongres papežský stát obnovil. 

1846‑1878 Pius IX 

nejdelší pontifikát v dějinách papežství. Období risorgimenta.  1849 v Římě vyhlášena republika, papež prchá. Vrací se už do zbytku území - jen do Říma, město do 1870 okupovala francouzská posádka. Po sjednocení Itálie se uchýlil do Vatikánu, sjednocenou Itálii nikdy neuznal a prohlásil se za vězně Vatikánu, do konce života ho ani jednou neopustil.

1922‑1939 Pius XI. 

1929 Lateránské smlouvy, skrytý vědec, chápal význam rozhlasu, zadal práci Marconimu 

1958‑1963 Jan XXIII.

faux pas s De Gaulem, lourdský oltář. Svolal 2.vatikánský  koncil ‑ bohoslužba v národ.jazyce, čelem k věřícím

1978‑ Jan Pavel I

Karol Wojtyla - v 58 letech - 1 z nejmladších - za 455 je 1. neitalem1981 - postřelen v Římě .1990 - navštívil ČSR1995 +1997 - navštívil ČR1999 prohlásil sv.Brigitu švédskou, Kateřinu Sienskou a sv.Terezii Benediktu za spolupatronky Evropy. 2000 - svatý rok  

CÍRKEVNÍ STÁT ‑ VATIKÁN 756 ‑ 1870            

Latinský název Patrimonium Sancti Petri, Status Pontificius

Dějinný vývoj

Současný městský stát Vatikán (SCV) je pokračovatelem církevního státu, který existoval v Římě od pozdní antiky. Název odvozen od kopce nad Tiberou, kde se za římské říše usadili pohanští kněží vatticani, kteří v chrámu boha Appolona věštili budoucnost. Území za Tiberou se nazývalo ager vaticanum, za raného císařství = vně hradeb. Za  Caliguly zde  cirk, za Nera masakry křesťanů,Konstantin tu nechal postavit křesťanskou baziliku, údajně nad hrobem sv. Petra.

2‑67   sv. Petr aram. Kéfá, řec. Kéfas, lat. Petrus =  skála, 1.římský biskup, ..a na té skále vystavím  svou  církev a brány pekelné ji nepřemohou, tobě dám klíče od království nebeského.... 

313 – Konstantin, milánský edikt poslední velký odkaz starých Římanů světu. Zviditelnění stavbami  pokračuje – baziliky, kostely i nad hroby světců se stávají poutními místy.Sede apostolica – sídlo  římského biskupa, titul papež. 

8. st  – franský vládce Pipin dobyl pro  papeže na Langobardech území ve stř.I. - papeži si dělali nárok na toto území na základě jednoho z nejznámnějších falz středověku

Konstantinova donace – patrimonium sancti petri – ve snaze vymanit se z vlivu císaře papežská kancelář vypracovala dokument, který hájil zájmy papeže. Konstantin prý papeži věnoval Řím a rozsáhlé územé od něj na sever včetně Bologni. 

Papežové ve Vatikánu sídlí až od roku 1377, původní sídlo na Lateránu. Největší rozkvět ve 13.st. za Inocence III. Největší krize poč. 15.st - 3 papeži, rozkol vyřešen na konstnickém koncilu. Za renesance papeži připomínají spíš světské vládce, Julius II. vojenakou silou rozšířil území papežského státu až do Romagne.

Po vyhlášení italského království 1870 se dlouho řeší právní postavení Vatikánu na území Říma. papeži doufají v obnovu církevního státu. K vyrovnání s Itálií došlo až 1929 Lateránskými smlouvami. Podepsal kardinál Gaspari a předseda vlády Mussolini. Papež uznal Řím za hlavní město, vzdal se ostatních území za velkorysou finanční náhradu. Vybudována spojnice Via conciliazione.

1962II. vatikánský koncil - Jan XXIII.

Církev se nemá uzavírat sama v sobě, ale má se otevřít okolnímu světu - aggiornamento, právo na náboženskou svobodu. Církev neusiluje o žádnou pozemskou nadvládu. Její cíl je náboženský, duchovní.  Dává se lidem do služby tím, že připomíná základní morální požadavky života ve společnosti.    

Koncentrace umění 

V  poměru k velikosti území – nejvíce uměleckých památek na světě. Vatikánská muzea, umělecké skvosty v chrámu sv.Petra 1984 - zápis na seznam UNESCO

Státní zřízení a politika

Vatikán je svrchovaný nezávislý městský stát. Má svůj úřednický aparát. Vedle toho existuje Svatý stolec  - hlavní instituce katolické církve. Jsou to dva samostatné subjekty mezinárodního práva, které spojuje papež. Mluvíme o teokratické monarchii. Papež má moc zákonodárnou + výkonnou + soudní, je nezpochybnitelná autorita, jeho rozhodnutí jsou neodvolatelná. Nejvyšší poradní orgán papeže jsou církevní koncily, kolegium kardinálů, biskupský synod. Praktické řízení státu vykonávají kongregace - církevní ministerstva. Dále funguje 12 církevních rad, 3 tribunály, 6 komisí. Celkem pracuje v úřadech Svatého stolce 2 800 osob. Vatikán + zakázané město + Kreml  jsou noční můrou novinářů, získávat informace je velmi obtížné.  Satý stolec jmenuje po celém světě vlastní velvyslance.

Papež

je duchovní zástupce Krista na zemi pro asi miliardu katolíků. cca 430 000 kněží, 2 000 církevních řádů.

Oficiální jazyk - Svatý stolec latina, městský stát Vatikán  italština.

Území

44 hektarů , 10 Václavských náměstí. přes polovinu území pokrývají  zahrady. Státní hranice s Itálií  - vysoká cihlová zeď - 3,2 km. Volně přístupné svatopetrské náměstí - tam hranici tvoří travertinový pás na dlažbě. Vstup 5 branami se švýcarskou gardou. Turisté chodí kolem brány sv. Anny.Apoštolský palác  zbudován v 6.st, od 1378 stálé sídlo papeže, má 1 400 místností. Na území Vatikánu jsou byty, reprezentační prostory, prostory pro modlitbu, pro studium, muzea a galerie. Sixtina vatikánská muzea, knihovny a archivy. 100 fontán, voda přiváděna z lago di Bracciano. 

Exteritoriální území

Castel Gandolfo + Laterán+ s.Paolo fuori le mura + s.M.Maggiore, Propaganda fide + nemocnice Bambin + castel s.Angelo + vily Cybo + Barberini,  + cca 20  objektů.

Doprava

1932 vybudována nejkratší železnice na světě. Koleje dlouhé 852 m. Trať vede ze san Pietro v Římě do Vatikánu.. Vlak vjíždí mohutnou posuvnou branou s železnými vraty.  1860 papež Pius IX požehnal 1. vlaku z Říma do Frascati. Papežský vlak s bílozlatými vagóny a pojízdnou kaplí. Dnes se papež přesunuje na letní sídlo vrtulníkem, i do zahraničí bere papamobil s SPZ SCV 1. Původně nosítka sedia gestatoria, nosilo je 12 mužů v červených šatech. Až do 1978. Dnes v Muzeu dopravy. První papamobil polské výroby, otevřený nákladní vůz. Dnes pancéřované auto s neprůstřelnými skly, zdvojený systém zapalování.

Obyvatelé

pracuje zde cca 2 000 lidí, žije  trvale cca 500 lidí - vatikánský pas, o občanství nutno žádat. Msgn. Marcel Śmejkal, katolický kněz - jediný Čech s vatokánským pasem.

Rozhlas

1931-  zahájení vysílání, technickou stránku zařídil Marconi. Dnes vedou vysílání jezuité ve.38 jazycích včetně esperanta

Ekonomika

příjmy - příspěvky od katolíků z celého světa, prodej poštovních známek a suvenýrů, vstupné do muzeí a prodej publikací.  Tiskárna, výroba mozaik a šití uniforem. Finanční operace po celém světě. Příjem a životní úroveň zaměstnanců je o něco vyšší než v Římě. Oficiální měna = od 1999 E.  - vlastní mince, produkce přísně limitovaná, více se jich vyrazí v roce nástupu nového papeže. Vlastní pošta, benzínka, supermarket, lékárna.

Numismatika a filatelie

Emisní právo od 1929, pouze mince, bankovky se používaly italské. Speciální ražby k výročí, sběratelůsky cenné.Stejně tak po roce 2002, od zavedení eura. Vatikánské mince mají na rubu portrét papeže. První známky od  1929. Pozor, neplatí na území Itálie a naopak. Pohlednice s vatikánskou známkou musí být odeslána z Vatikánu.

Zahrady-

zabírají polovinu území státu. Vznik postupně od  15.st. Jejich vzhled zásadně ovlivnil manýristický architekt Pirro Ligorio. manýrismus si liboval v hádankách, skrytých významech a labyrintech tvořených keři, stromy, kameny. Ligorio je i autorem zahrad v Tivoli a vily Bomarzo

Lourdská jeskyně - srv   sv.Ignác - C.Lurago po vzoru il Gesú, Ignác v mandorle - jezuité si vymohli vyjímku u papeže

Archivy - chodby dlouhé přes 6 km, dokumenty od 9.st, stálá vlhkost

Volba  papeže  od 13.st – pravidla volby -  volí sbor kardinálů  = konkláve -  na doživotí. Volba probíhá v sixtinské kapli, kardinálové zamčeni bez mobilů + notebooků. Lístečky se jménem na nit – zaváže se  - počet musí souhlasit . Lístky se pak spálí. Bílý kouř ‑  (kalafuna, chlorečnan draselný a laktóza) - papež zvolen. 

anuntio vobis gaudium magnum – habemus papam

dopředu připraveno několik velikostí červeného šatu i bot + prsten

Odznaky moci

klíče sv. Petra a tiára  - dnešní vzhled ze 14.st. - vysoká čapka s 3 korunkami, papež František ji nenosí. Pprsten - vyryt sv.Petr v člunu se sítí = pečetidlo - vyrábí se vždy nový, starý se zničí

Audience

soukromé, mimořádné, všeobecné (st dopol.-+ posvěcený malý dárek) - požehnání vánoce, velikonoce, urbi et orbi, Neděle v poledne - modlitba Anděl Páně 

Vyhlášení svatých

1. krokem - blahoslavení - 2.krokem  svatořečení - mezi b+s má uplynout 10 let, ale dělaly se vyjímky. 2  prokázané + svědecky doložené zázraky + nepamětná úcta = přes 100 let staré uctívání. Na nám.sv.Petra 50 000 křesel, každý musí mít vstupenku, na bazilice odhalení obrazů nových svatořečených  - lidé se k nim teď mohou modlit. Potridentské zásady kanonizace velmi přísné, kánon = seznam světců, kanonizace = zápis do seznamu, od 12.st.schvaluje světce jen papežský úřad

Svatý rok - 1300 – Bonifác VIII +   od 15.st –v ždy po 25 letech

Švýcarská garda

Nejstarší, nejmenší, nejbarevnější armáda na světě. Oficiální vatikánskou armádu založil 1506  Julius II – 150 švýc vojáků dorazilo do Říma.  Mladí Švýcaři z chudých kantonů se tehdy dávali najímat do cizích služeb, prosluli jako věrní a stateční válečníci. Švýcarští žoldnéři sloužili i Napoleonovi, v Prusku, Nizozemí, v Toskánsku, střežili i Hofburg. Doba renesance, celá Itálie je barevná. Pestré barvy jí závidí celá Evropa. Symbol luxusu a výsostného postavení.Tehdy se ještě uniformy nenosily, vojáci se oblékali do barev rodu, z něhož pocházeli.

1527 sacco di Roma - lancknechti, žoldnéři císaře Karla V, vtrhli do města s cílem zajmout papeže. Klimenta VII. Ten unikl passettem do Andělského hradu. Lest - jeden z vojáků si oblékl papežův plášť. Ještě dnes jsou ve zdi patrné stopy po výstřelech lancknechtů. Padla většina gardistů.

6.5. přísaha věrnosti sv Trojici. Členem gardy se může stát: Švýcar,1,74 cm, bezvousý, svobodný – ženatí jen kaprálové + vyšší šarže, možnost oženit se po 6 letech služby. Praktikující bezúhonný katolík, věk 20 -  30 let – povinná nedělní mše - výcvik vojenský+judo+karate. Plat – 1300 – 1400 E – neplatí daně2003 adoptovaný Švýcar indického původu Dhani Bachmann – 1.tmavé pleti. 110 gardistů4 důstojníci 23 poddůstojníků – 70 halapartnistů2 bubeníci.

Švýcarská garda chrání papeže, apoštolský palác, vchody do Vatikánu. Zbraně při ceremoniích - halapartna a dlouhý meč, důstojníci mají šavli nebo rapír. Dnes celkem 140 gardistů

Bezpečnost Vatikánu

Není zde jediné nehlídané místo. Prostor monitoruje 700 kamer, v operačním středisku se reaguje na alarm nebo nějaký podezřelý pohyb. Často nutná pomoc při výstupu do lucerny, Hlídají se i umělecká díla.

Corpo della Gendarmeria - existuje od r.1816. policejní jednotka Vatikánu - dohled na veřejný pořádek, dopravní  a hraniční služba.  - často nutná pomoc , komu se udělá zle při výstupu do lucerny . Výběr z legislativy: některé zákony vágní –držení drog – trestný čin ohrožení zdraví + morálky + víry, intimní styky legální od 12 let

NÁMĚSTÍ SVATÉHO PETRA

Existuje od  1586, původně zde volný prostor, táhnoucí se až k řece, přes čtvrť Borgo, kde byly domy obyvatel zaměstnaných ve Vatikánu - kněží, vojáci, řemeslníci, kuchaři, obchodníci...Ve stejném roce vztyčen obelisk. Přesun z původního místa vedle dnešní baziliky vedl Domenico Fontana

Obelisk  z červené žuly dal přivézt Caligula z Egypta, umístit do středu cirku. Výška 25 m, váha 300 tun, Němý svědek závodů vozatajů, později  poprav, mučení křesťanů za Nerona. Dal přemístit Domenico Fontana.

Berniniho kolonáda - božská náruč -  1653 - 75 travertinobjednal si papež Alexandr VII. Chigi. Náruč otevřená všem, univerzálnost katolické církve zělesněná architekturou.  284 sloupů není stejné tloušťky, bylo by to nedné. Takto se otvírají různé úhly pohledu. Kamenný les. 3 "pruhy" - prostřední pro vozy, postranní pro pěší. Bernini měl úžasný smysl pro teatrálnost, schopnost překvapit, zaujmout. Na ochozu 140 soch světců, mučedníků, zakladatelů řádů bez nějaké dané ikonografie..

Očista, konsolidace  a oprava sloupů trvala 6 let, 15 milionů euro. Baziliku a náměstí navštíví denně až  50 000 osob.

BASILIKA SV.PETRA

Za římské říše zde za Caliguly cirk, později popraviště a nekropole santa Rosa, ta se v podzemí dochovala. Hrob sv.Petra později obestavěn mramorovou zídkou za Konstantina. 1939 vykopávky, ve výklenku nalezeny kosti zabalené do drahé látky, apoštol sv.Petr? Konstantinova bazilika existovala 1200 let. Po návratu papežů z Avignonu rozhodnuto o přestavbě.

1506 -  začíná 100 let budování, které bude financovat 18 papežů. Papež Julius II. pověřil  novou stavbou Donata Bramanta, ten navrhl centrální trojlodí  s 5 kupolemi a začal bouráním staré stavby.

1513  finanční problémy řeší Lev X. prodejem odpustků, kritika Lutera. Nový architekt po Bramantovi - oblíbenec Lva X,  Raffael. Jeho návrh má půdorys latinského kříže, v průčelí dlouhé sloupořadí. Ze tmy cesta k okny osvětlenému oltáři. Ale i Raffael zemřel předčasně - umírá brzy, kdo je Bohům drahý....Nastupuje Antonio da Sangallo - složité období - luteráni, sacco di Roma. Sangallo vytvořil ohromný dřevěný model.

1527 - 47 stavební práce zastaveny po sacco di Roma

1547 papež Pavel III přesvědčil 72 letého Michelangela ujmout se vedení stavby.Ten se vrátil k projektu Bramanta, ale s jedinou ohromnou kupolí. Studoval dvě nejznámnější - Pantheon a SM del Fiore. Jeho 131 m vysoká kupole je výjimečná - symbol křesťanství, logo Říma. Kostra - 16 kamenných žeber, mezi nimi cihly. Dva pláště, vnitřní kupole je nosná, vnější ochranná. Olověný plášť se teplem roztahuje, chladem smršťuje a chrání vnitřní kupoli. Završení stavby se umělec nedočkal. I on po sobě zanechal 5 metrů vysoký dřevěný model.

Giacomo della Porta, od 1564 - dokončil dílo velmi rychle,během dvou let. Trochu kupoli vytáhl do výšky.

Domenico Fontana - dal nahoru umístit bronzovou kouli s křížem.

Carlo Maderna - na přání Pavla V. mění půdorys na latinský kříž. Průčelí dlouhé 120 metrů. 13 soch - Kristus a apoštolové. Hra barev - blíže k divákovi světlejší, vzdálenější je tmavší.

V 18.st na významné svátky se z kupole současně spouštěli dělníci po provazech a zapalovali louče. Muselo to být úžasné, Goethe píše: --  jakoby se kupole vzňala a chtěla svým svitem zastínit hvězdy na nebi....

Interiér baziliky sv. Petra

11 kaplí - 45 oltářů - 800 sloupů

Délka hl.lodi od vchodu 187 metrů.  Umění několika staletí. Už předsíň je vyzdobena barevným mramorem, vlysy, štuky. Svatá brána vždy krajní stejně jako Brána smrti, kterou se přináší těla zesnulých papežů. . Filaretova brána uprostřed je starší, než objevení Ameriky.. Práce trvaly 12 let, byla přenesena z pův.baziliky Konstantinovy. Zobrazeni sv.Petr + Pavel, dole jejich mučednická smrt.

Interiér je ohromnou knihou dějin - příběhy vypráví mramor, sochy světců, náhrobky i porfyrový disk na podlaze z původní baziliky - zde poklekl Karel Veliký při korunovaci na vánoce r. 800, po něm dalších 22 císařů. Poslední byl Fridrich III.1452

Berniniho baldachýn - z Pantheonu a kupole sv.Petra, nahradil olovem. Důvod - bronz velmi drahý, v době stavby války v Itálii, bronz potřeba na zbraně, na děla. Oltář pod baldachýnem - nad hrobem sv.Petra. Bernini tu pracoval dlouho a byl dobře placen. Měl celkem volnou ruku.

Michelangelova Pietá - sochaři  je 23 let, není ještě moc známý, spor o autorství. Proto na stuze nápis Michelangelus Bounarotus Fiorentinus facevat - jediné signované dílo umělce.

Náhrobky papežů - Bernini: Urban VIII + Alexandr VII.

Grotte vaticane - podzemí s cca 100 hrobkami papežů 

VATIKÁNSKÁ MUZEA

Počátky muzeí spojeny s mecenášem umělců Juliem II. On a po něm další papeži dali vystavit své soukromé sbírky antických soch, postupně se rozšiřují díky objevům při vykopávkách, které církev financuje.

Zajímavé jsou už samotné prostory muzeí. Komplex sálů, chodeb, otevřených prostranství. Chodby dlouhé 300 metrů. Dnes tři otevřená nádvoří, největší je Cortile della pigna.

Etruské muzeum - Mars z Todi, vázy, keramika, zrcadla a další nálezy z hrobek

Egyptské muzeum

Etnografické sbírky - válečné masky, bumerang, dřevěný krokodýl...

Sbírka antických soch

1506 - přivezeno sousoší Láokóna, původně v Terme di Tito na Esquilinu. Osmiúhelníkový dvůr - oktagon - se stal magnetem pro návštěvníky města v dobách Grand Tour. 4 400 mramorových a bronzových soch - Apollon belvederský, římské sarkofágy, reliéfy, mozaiky

chodba map

Pinacoteca

18 sálů od Giotta dál. Jedno z největších pláten - Caravaggio - Deposizione. Leonardův nedokončený sv. Jeroným...

STANZE DI RAFFAELO

Soukromé pokoje papeže Julia II. Raffael tu pracuje v 25 letech.

Požár ve čtvrti Borgo - v postavách je patrný vliv Michelangela 

Stanza della segnatura - sál Apoštolského soudního dvora

Athénská škola - Platon / Leonardo ukazuje k nebi, zdroji vědění, Aristoteles ukazuje k nebi - zkušenost,Pythagoras píše do knihy, Avveroes, arabský filosf v turbanu, Sokrates v zeleném plášti, v popředí Herakleitos / Michelangelo, na schodech se válí :) Diogenes, vedle se sklání Eukleides / Bramante, vysvětluje geometrii skupině chlapců.

CORTILE DELLA PIGNA

nádvoří se 4 metrovou bronzovou šiškou, dochovanou z antického Říma. Šiška a dva pávi z Hadriánova mausolea - symbol nesmrtelnosti. Pod nádvořím je tajný vatikánský archiv. Segretum - soukromý. Je tu korespondence papeže jako instituce s jinými institucemi, vládci nejrůznějších stálů, vatikánská administrativa - platy apod. Archivy mají několik pater, říká se mu bunkr.

GALERIE MAP

chodba dlouhá120 m, na stěnách 40 map italských krajů. Napravo oblast Tyrhénská, nalevo Jadranská, jde se směrem k jihu. Velmi podrobné, jsou tu zanesena jména dnes málo významných měst, tehdy důležitých - byly tam hrady nebo se odehrály významné bitvy. Je tu zachycena historie - staré konzulské silnice - via Flaminia. Říčka Rubikon a nápis Alea iacta est.

SCALA REGIA

Bernini - optický klam, směrem nahoru se zužuje, působí mnohem delší, než je. Jezdecká socha Konstantina. Schodiště vede na náměstí sv.Petra.

SIXTINSKÁ KAPLE

Sixtus IV  rozhodl vybudovat nádhernou kapli k větší slávě Boží. Využil předchozí kapli ovšem na nestabilním terén u. Ponechal jen základy obvodových zdí a dal vystavět znovu. Délka 40 m, šířka 13 a výška 21 m. Nově položený mozaikový koberec, materiál pocházel z antických památek. Kosmatiové recyklovali sloupy, trůny, mensy apod.

Po spiknutí Pazziú za podporu ze strany papeže mu z Firence Medici posílají nejlepší umělce - skupinu ˇquattrocentisti", umělce 2.po.15 ptol. r. 1481 přijíždějí pracovat na Sixtině. Skupinu vede Perugino, další jsou Botticelli, Ghirlandaio, Roselli, Pinturicchio, Signorelli, Di Cosimo...KOncept výzdoby - směr shora dolů. Opakují se vždy 2 papeži, výjev z Bible, dole namalované závěsy.

Výzdoba působí jednotně, přitom každý malíř měl svůj styl, svou barevnou škálu... Je to díky Peruginovi - určil jednotnou linii, procházející všemi poli, velikost postav a barevnou škálu. Skvělá práce, a špatně placená. Tito umělci jsou ještě považováni spíš za řemeslníky.

Pokušení Krista - S.Botticelli. Toto téma je pouze v pozadí. Výjev je hlavně oslavou rodu Rovere Postava v červeném - synovec papeže Sixta, Giuliano della Rovere, budoucí papež Julius II. V budoucnu pověří Michelangela výzdobou stropu. Chrám v pozadí má být jeruzalémský, ve skutečnosti je to ospedale si santo Spirito in Sasia, který založili Rovere. Nomen omen - dva stromy jsou doby - rovere.

Naproti je život Mojžíše. 6 různých scén - oblečen v zeleno žluté.

Povolání apoštolů - Ghirlandaio

Předání klíčů - Perugino. Jeden z nejvýznamnějších obrazů dějin umění - z hlediska geometrické perspektivy. Na pozadí dvakrát KOnstantinův oblouk.

Poslední večeře - Cosimo Roselli. Jidáš v tmavém sedí zády a na rameni má ďáblíka. bílý pejsek se objevuje na více výjevech, patřil jednomu z malířů.

Strop Sixtiny - původně hvězdné nebe. Nahrazeno Michelangelovým ohromujícím dílem. Ohromující bývá pro neznalé i fronta:) do jedněch z nejslavnějších muzeí světa...

CASTEL GANDOLFO

Oblast Castelli Romani v Colli Albani. Obydleny již ve starověku, bohatí Římané si tu stavěli letní vily včetně papežů. Únik před horkým římským létem. Město zdědilo jméno podle sídla rodu Gandolfi z Janova. Papež Urban VIII. dal od roku 1623 zbudovat na základech pevnosti palác jako letní sídlo papežů. Pracovali tu Maderno a Bernini. V 18.st. koupeny další vily  a pozemky. Dnes rozloha  55 ha, víc než Vatikán. Terasovité zahrady, okrasné trávníky, parky, ovocné sady, vinice, olivové háje, zemědělská farma. 60 holštýnských krav, slepice... Mléko, vejce jogurty pro Svatého otce, ale i do obchodu ve Vatikánu. 

Původně sem papeži jezdili v kočáře, cesta s 2 zastávkami trvala celý den. Později přesun autem, dnes 10 minut vrtulníkem.

Vily nejsou přístupné, zahrady jen na zvláštní požádání.

ČEŠI VE VATIKÁNU

Jan z Jenštejnapražský arcibiskup  1400, pohřben s.Prassede, na náhrobku  „patriarcha alexandrijský+arcibiskup pražský“

Jan Nepomuckýponte Milvio, pinakotéka. Ochránce tonoucích, dobré pověsti, vítěz nad pomluvou, pověst zázračného léčitele-zvány po něm špitály (jezuitská kolej v Antverpách). 1719   v hrobě nalezen neporušený  "jazyk" - zpráva se rozlétla do světa. 1721 - blahoslavený1729 - 19.3. - basilika sv.Jana Lateránského

Dominik Trčka nar. 1880, 1917 vysvěcen na kněze redemptoristů, po 1948 do vězení za komunistů,   Zemřel na tuberkulozu                   

kardinál Josef Beran - 2018 ostatky převezeny do chrámu sv.Víta 

     Č
ČTVRŤ BORGO

Jakési předměstí Vatikánu. Sem přicházely davy poutníků, kteří našli útočiště v tzv. scholae, zázemí podle národností. Frankové, Sasové, Lombarďané, Janované atd. tu měly vybudované hospice, noclehárny, kde bylo možno na kratší či delší dobu najít přístřeší. Spolky budovaly i kostely. Později tu žilo služebnictvo papežského dvora, dnes ubytovny duchovních, koleje a restaurace. Sídlí tu i vyslanectví a kongregace.