VATIKÁN - MĚSTSKÝ STÁT A SÍDLO PAPEŽE
                                                                   

                                                         pracovní texty                        

VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ A VÝZNAMNÍ PAPEŽI

312 Milánský edikt, Konstantin Veliký

440 Lev I. přesvědčil  Atillu,  aby Hunové ušetřili Řím

590‑604 sv. Řehoř Veliký - církevní učitel, tvůrce středověkého papežství, diplomat, administrátor, horlivý šiřitel víry (misie), příval poutníků, skvěle fungující bohaté papežství schopné i světské vlády. Liturgické reformy, gregoriánské zpěvy                                                   

8.st‑   papež žádá o pomoc X Langobardům, oslabení moci Merovejců (Chlodík), vzestup moci Karlovců – Pipin, Karel Martel – majordomus  = předseda vlády, Pipin + Karel Veliký – stanovení území círk státu. Spory o ikonoklasmus. Byz. císař Lev III. zakázal uctívání nábož. obrazů a soch

795‑816   Lev III v roce 800 korunuje Karla Velikého císařem, obnovení zřř.

858‑867 Mikuláš I, v roce 863 cyrilometodějská mise San Clemente

1073‑1085 Řehoř VII. reformní hnutí, spor o investituru x Jindřichu IV. Dictatus papae = papež  může i sesadit  císaře a krále.

1088-1099 Urban II, v roce 1095 1. křížová výprava. Největší armáda v dějinách lidstva. Útok na Jeruzalém - vítězství. Těm, kdo bojují za Krista, budou odpuštěny všechny hříchy. Přesvědčení, že jen papež jim může zajistit přístup do nebe, báli se zatracení. Papeži x vzdoropapeži, stále mocenské zápolení císař x papež

1198‑1216 Inocenc III.,nejmocnější papež středověku.. x Štaufům                           

1215 - 4.lateránský kongres, schválil řeholi sv. Františka z Assisi, zřídil 1.baby box - santo Stefano

1294‑1303 Bonifác VIII1. milostivé léto 1300. Spory s Francií Filipa IV. 

1309‑1377 Kliment V. zvolen franc. kardinály, početně převládali, Avignon. Zrušen řád templářů

1342‑1356  Kliment VI.Pierre de Rosiers.Vychovatel Karla IV.  1350 svatý rok, 1376  Kateřina sienská, schizma: Kliment VII ‑ Avignon

Urban VI, Řím – Jan Očko z Vlašimi - 1.český kardinál -bývalý pirát Baltezar Cossa =Jan XXIII. 3 papežové, 1414 - církevní koncil v Kostnici,   

300 biskupů.  60 000 lidí, z toho 1200 nevěstek

1417‑1431 Martin V. Colonna, řím. původu. Zvolen na kostnickém koncilu. Svatořečení  Bernardina sienského

1458‑1464 Pius II. Aeneas Silvius Piccolomini, ze Sieny, vzdělaný, znalec husitství,  zákaz ničení památek. 1453 Turci -dobytí Cařihradu (1. K,2.C.,3.I), pád Byzance

1471‑1484 Sixtus IVFrancesco della Rovvere ‑ nepotismus, roztržka s Medici o Imolu, de facto schválil jejich vraždu Pazzii. Zpřístupnil kapitol. museum (vlčice),  ponte Sisto, capella sistina,   reforma university Sapienza

1492‑1503 Alexandr VI. Borgia z Valencie. Zvolen 17 podplacenými kardinály z 23. Min 6 nemanželských synů. 3 s Vanozzou Cattanei (Cesare, Lucretia).Strop S. M. Maggiore peruánským   zlatem. Střet s Karlem VIII. dědice rodu Anjou (nároky na neapol. trůn, vyplenění Říma).   Kritika savonarola, dominikánský mnich

1503‑1513 Julius II.della Rovere, papež uragán, 1506  přestavba sv.Petra, zal profesionální papežskou armádu. Mecenáš umění  Bramante, Raffaelo, Michelangelo

1513‑1521 Lev X Medici. Miloval nádheru. 1000 dukátů se v jeho rukách neudrželo déle než kámen ve vzduchu. Závratná kariéra díky otci: v 7 duchovním, ve 13 kardinálem. Prodej úřadů, kardinálský klobouk stojí 30 000 dukátů, obchod s odpustky dosáhl historického vrcholu. Proslul výrokem: Bůh nám dal papežství, nuže, radujme se z něho. Hostiny -  65 chodů, stáje = exotická zoo., básníci, žongléři a šašci. papežství na mizinu. Kariéristé, z nich kardinálové, z nich papeži. Mecenáš ‑ veřejné stavby (via Ripetta). Raffael, Giulio Romano, Francesco Peni, Koperník. Rozkol v církvi ‑ Luther, doba čarodějnických procesů

1522‑23 Hadrián VI. 1. neital

1523‑1534 Kliment VII de Medici1527 sacco di Roma vojsky Karla V. 

1534‑1549 Pavel III, Alessandro Farnese, znak lilie. Potvrdil jezuity. 3 portréty od Tiziana, zadal Michelangelovi vymalovat Poslední soud. Papežův ceremoniář si stěžuje na nahotu postav, přibyly roušky a Cesena v Pekle. Na jeho stížnost papež odvětil – do pekla má pravomoc nesahá, malba zůstala. Tridentský koncil 1545-63

1582   Řehoř XIII je mu 80, reforma kalendáře – po 4.10 hned 15.10 – bula inter gravissimas

1585‑1590  Sixtus V. zvolení mu předpověděl Nostradamus. Řím =  staveniště. Přemísťoval obelisky. Povýšil čtvrť Borgo na 14.obvod města, ve znaku Lev, 3 kopce + hvězda. 1600 – upálen Giordano Bruno – oběť inkvizice

1605‑1621 Pavel V.Camillo Borghese ze Sieny. Mecenáš věd a umění - villa Borghese. Sestra Napoleona se provdala do rodiny.

1623‑1644 Urban VIII, Maffeo Barberini, ve znaku  včely, 1633 omilostnil Galilea. Dvorní architekt = Bernini. 1626 vysvětil chrám sv. Petra. Doba tridentského kongresu, zákaz uctívání neschválených svatých, viz Jan Nepomuk. Cíl - omezení šíření pověr, svatí pod kontrolou Říma

1644‑1655 Inocenc X. Pamphilj,  holubice s oliv. snítkou. Fontána dei fiumi. Pod vlivem své švagrové Donny Olympie. Neobyčejně šeredný, portrét od Velasquese  komentoval rezignovaně: troppo vero       

1655‑1667 Alexandr VII.Chigi, ze Sieny. Ve znaku hvězdy. Ve  městě královna Kristýna , dělá trochu problémy.

Benedikt XIII - svatořečil Jana Nepomuckého v Lateráně 1729

1846‑1878 Pius IX nejdelší pontifikát v dějinách papežství. Období risorgimenta.   Zájem o technické vynálezy, 1860 požehnal 1. vlaku z Říma do Frascati. Papežský vlak s bílozlatými vagóny a pojízdnou kaplí. Po sjednocení Itálie se uchýlil do Vatikánu

1922‑1939 Pius XI. 1929 Lateránské smlouvy, skrytý vědec, chápal význam rozhlasu,   zadal práci Marconimu 

1958‑1963 Jan XXIII. faupax s De Gaulem, lourdský oltář. Svolal 2.vatikánský  koncil ‑ bohoslužba v národ.jazyce, čele, k věřícím

1978‑ Jan Pavel II Karol Wojtyla - v 58 letech - 1 z nejmladších - za 455 je 1. neitalem. 1981 - postřelen v Římě . Značka vozu SCV - 1, 1990 - navštívil ČSR, 1995 +1997 - navštívil ČR, 1999 prohlásil sv.Brigitu švédskou, Kateřinu Sienskou + sv.tTrezii Benediktu za spolupatronky Evropy. 2000 - svatý rok  

CÍRKEVNÍ STÁT ‑ VATIKÁN 756 ‑ 1870            

suverénní nezávislý stát - městský stát, v poměru k velikosti území – nejvíce uměleckých památek na světě.  UNESCO - 1984, neprůhledná politika – Vatikán + zakázané město + Kreml – noční můra novinářů. Název státu santa sede, užívá se Vaticano podle pahorku mons vaticanus –vates = věštec.

teokratická monarchie – papež  = Sua santitá, santissimo padre, moc zákonodárná + výkonná + soudní, duchovní zástupce Krista na zemi pro asi 850 milionů katolíků. cca 430 000 kněží, 2 000 církevních řádů. Oofic.jazyk - latina + italština. svatá stolice jmenuje po celém světě vlastní velvyslance. Vlajka - žlutý a bílý čtverec s odznaky moci. Sídlo - Vatikán, Castel Gandolfo

území - 50 hektarů– nám. + bazilika, apoštolský palác ( zbudován v 6.st, od 1378 stálé sídlo papeže), zahrady + castel Gandolfo + Laterán+ s.Paolo fuori le mura + s.M.Maggiore, Propaganda fide + nemocnice Bambin + castel s.Angelo +vily Cybo+Barberini,  + cca 20       objektů

obyvatelépracuje cca 5 000 lidí, žije  trvale cca 400 lidí - vatikánský pas, všechny prostory střežené. Rozhlas -  35 jazyků,soud – curie – 3 tribunali – sacra rota - rozvody, armáda ,obchody,   pošta,  benzínka, heliport, noviny, železnice 660 m  - banku a  bankomat  v latině              ekonomikapříjmy - příspěvky od katolíků z celého světa, prodej poštovních známek a suvenýrů,stupné do muzeí a prodej publikací. Průmysl zahrnuje tiskárnu, studio s výrobou mozaik a  šití uniforem. Finanční operace po celém světě. Příjem a životní úroveň zaměstnanců je o něco vyšší než v okolním Římě. Oficiální měna = od 1999 E.  - vlastní mince, produkce přísně limitovaná, více se jich vyrazí v roce nástupu nového papeže

zahrady1/3 území státu. Lourdská jeskyně - srv   sv.Ignác - C.Lurago po vzoru il Gesú, Ignác v mandorle - jezuité si vymohli vyjímku u papeže

archivychodby dlouhé přes 60 km, dokumenty od 9.st, stálá vlhkost

volba  papeže   - od 13.st – pravidla volby -  volí sbor kardinálů  = konkláve -  na doživotí. Volba probíhá v sixtinské kapli, kardinálové zamčeni bez mobilů + notebooků. Lístečky se jménem na nit – zaváže se  - počet musí souhlasit . Bílý kouř ‑ papež zvolen. anuntio vobis gaudium magnum – habemus papam - dopředu připraveno několik velikostí červeného šatu i bot + prsten

odznaky moci

klíče sv. Petra a tiára  - dnešní vzhled ze 14.st. - vysoká čapka s 3 korunkami, papež František ji nenosí. Pprsten - vyryt sv.Petr v člunu se sítí = pečetidlo - vyrábí se vždy nový, starý se zničí

audience soukromé, mimořádné, všeobecné (st dopol.-+ posvěcený malý dárek) - požehnání vánoce, velikonoce, urbi et orbi, Neděle v poledne - modlitba Anděl Páně 

Vyhlášení svatých: blahoslavení - 1.krok -        svatořečení - 2.krok, mezi b+s má uplynout 10 let, ale dělaly se vyjímky. 2  prokázané+ svědecky doložené zázraky+nepamětná úcta = přes 100 let staré uctívání. Na nám.sv.Petra 50 000 křesel, každý musí mít vstupenku, na bazilice odhalení obrazů nových svatořečených  - lidé se k nim teď mohou modlit. Potridentské zásady kanonizace velmi přísné, kánon = seznam světců, kanonizace = zápis do seznamu, od 12.st.schvaluje světce jen papežský úřad

svatý rok - 1300 – Bonifác VIII +   od 15.st –vždy po 25 letech

papežská garda

1506 zal Julius II – 150 švýc vojáků

1527 sacco di Roma, -  6.5. přísaha věrnosti sv trojici. člen: Švýcar,1,74 cm, bezvousý, svobodný – ženatí jen kaprálové + vyšší šarže, katolík,19-  30 let – povinná nedělní mše - výcvik vojenský+judo+karate. Plat – 1300 – 1400 E – neplatí daně. 2003 -  adoptovaný Švýcar indického původu Dhani Bachmann – 1.tmavé pleti. 100 gardistů – 4 důstojníci – 23 poddůstojníků – 70 halapartnistů – 2 bubeníci

corpo della Gendarmeria -  olicejní jednotka Vatikánu - dohled na veřejný pořádek, dodržování zákonů, dopravní  kontrola a kriminální vyšetřování v Městském státu Vatikán. Výběr z legislativy: některé zákony vágní –držení drog – trestný čin ohrožení zdraví + morálky + víry, intimní styky legální od 12 let

Češi ve Vatikánu

Jan z Jenštejnapražský arcibiskup  1400pohřben s.Prassede, na náhrobku  „patriarcha alexandrijský+arcibiskup pražský“

Jan Nepomuckýponte Milvio, pinakotéka. Ochránce tonoucích, dobré pověsti, vítěz nad pomluvou, pověst zázračného léčitele-zvány po něm špitály (jezuitská kolej v Antverpách). 1719   v hrobě nalezen neporušený  "jazyk" - zpráva se rozlétla do světa. 1721 - blahoslavený, 1729 - 19.3. - basilika sv.Jana Lateránského

Dominik Trčka  - nar. 1880, 1917 vysvěcen na kněze redemptoristů, po 1948 do vězení za komunistů,   Zemřel na tuberkulozu                   

kardinál Josef Beran

dějiny Vatikánu

řř – ager vaticanum, za raného císařství = vně hradeb Caligula cirkus, Nero masakry křesťanů, Hadrián mauzoleum, Konstantin bazilika sv.P

křesťané v řř - náboženská sekta zal kolem Krista - ukřižován (=potupa)  za Tiberia. Pronásledování: do pol. 3.st. jen místní a dílčí důvod – narušení vnitřní stability říše – neuznávání tradic. Za Nerona – známé, za Diokleciána - strašné. Quo vadis + Ben Hur

krvavý edikt: kdo nebude obětovat bohům, zemře. Formálně souzeni za urážku víry  + majestátu, křesťané považováni za netolerantní

obřady  pohanské obřady společné, venku, před chrámem,  - křesťanské obřady tajné, pro zasvěcené, v domech bohatých konvertitů

pohřby -  - mrtvé pohřbívá za městem, pak v podzemí, na pozemcích bohatých konvertitů, katakomby sv. Kalista, sv. Šebestiána.

2‑67   sv. Petr aram. Kéfá, řec. Kéfas, lat. Petrus =  skála, 1.římský biskup, ..a na té skále vystavím  svou  církev a brány pekelné ji nepřemohou, tobě dám klíče od království nebeského....

313  Konstantin, milánský edikt – poslední velký čin římanů – odkaz světu. Zviditelnění stavbami  pokračuje – baziliky, kostely i nad hroby světců – poutní místa. Název sede apostolica – římský biskup = papa,otec, papež. 8. st  – franský vládce pipin dobyl pro  papeže na Langobardech území ve stř.I. - Pipinova donace – patrimonium sancti petri – proměnlivé území ve stř.it. 9.st – nájezdy saracénů, Lev IV – buduje hradby = cittá leonina

1300   milostivé léto – Bonifác VIII, 1309 – 77     avignonské zajetí

1870 ‑ vznik Italského království – papež status suverenity

1871 ‑ omezen na sídlo papeže Vatikán

1929 ‑ oficiálně obnoven Lateránskými smlouvami ‑ Mussolini + Pius XI. Pahorek Vatikán a některá exteritorální území byla navrácena pod papežskou správu

1962- II. vatikánský koncil - Jan XXIII. Církev se nemá uzavírat sama v sobě, ale má se otevřít okolnímu světu - aggiornamento, právo na náboženskou svobodu. Církev neusiluje o žádnou pozemskou nadvládu. Její cíl je náboženský, duchovní.  Dává se lidem do služby tím, že připomíná základní morální požadavky života ve společnosti.