TEORIE VÝUKY 

odkazy: 

Výuka podle učebních stylů - více

Didaktické aspekty výuky češtiny - více

Málokdy lze poznat opravdu vyhraněný učební styl, přesto jeden ze smyslů převažuje. Je zajímavé, že na preferovaný smysl můžeme u žáků usuzovat alespoň do jisté míry také prostřednictvím slovní zásoby, kterou žáci používají

Vizuální styl: Zdá se mi…, Vypadá to jako…, Podívám se na to…

Auditivní styl: Říkám si…, Slyším poprvé…, To mi nic neříká…

Kinestetický styl: Hledám řešení…, Nevím, jak to uchopit…

Můj student: 99 ze sta je smíšený typ, ten č. 100 se ještě neobjevil...

ANALYTICKÝ A GLOBÁLNÍ STYL

Žáci s analytickým stylem učení se učí nejlépe, když dostávají informace jednu za druhou a tím si postupně budují celkové porozumění tématu. Naopak žáci s globálním stylem učení si látku nejlépe osvojí tak, když se nejdříve seznámí s celkovým konceptem a potom se začnou dozvídat podrobnosti. Podle výzkumů má většina dětí na základní škole globální styl učení. Věkem a délkou vzdělání se stáváme spíše analytickými studenty.

Čím déle je člověk ve vzdělávacím systému, tím je větší pravděpodobnost, že se u něj posílí analytický styl učení. I v budoucnu však jeho způsob řešení mnoha situací ovlivňuje to, který přístup preferuje. Pozoruhodný je rozdíl ve fyziologických potřebách žáků s analytickým a globálním stylem učení. Zatímco žáci s analytickým stylem učení se rádi učí v tichu, v dobře osvětlené místnosti u pracovního stolu, žáci s globálním stylem učení dokážou ke vstřebávání informací efektivně využít hudbu, slabé osvětlení a vyhovuje jim více neformální sezení (nebo ležení) při učení.

NOT FOR EVERYONE

How to acquire any language NOT to study it - go

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Slovní zásoba nebo gramatické pravidlo vyžaduje pro uložení do dlouhodobé paměti 40 - 50 zopakování...

Memorování funguje jen na krátkodobou paměť....

MOJE TEORIE VÝUKY

Méně je více. To je moje heslo a přes něj nejede vlak. Je mi fuk, pokud budu nařčena z lenosti nastudovat 100 + aplikací pro výuku cizího jazyka. Stejně jako je mi fuk, pokud budu nařčena z tuposti a neschopnosti tyto aplikace používat ve výuce cizích jazyků.  Ne že bych se o to aspoň nepokusila. Ne že bych s úctou a obdivem nevzhlížela k jazykovým guru, kteří se na FB "nezištně" dělí o informace z oboru. Chápu, že máme a budeme mít dobu onlajnovou (která má i nesporné výhody). Neutírám pod vypínačem, protože elektrický proud TEČE a OKNO otvírám na obrazovce. Cestou pokus omyl jsem se vypracovala do fáze, kdy mohu své milé studenty (sympatie / empatie prostě do mé výuky patří) vzdělávat přes WHATS UP, SKYPE, TEAMS, MEET, i když si občas tyto platformy spletu. Jsem schopna jim poslat odkaz, který máme společně otevřený  a můžeme s ním pracovat...luštit křížovku a doplňovat kvíz. ALE, vocať pocať, řekl by jazykový estét z lidu. Nejsem tudíž schopna hledět na obrazovku rozdělenou na x políček, z nichž na mě zírá více než malé množství studentů. U mě to jsou DVA max. Stejně tak mít otevřeno dialogové okno, píchat špendlíček (sakra, jakej špendlíček) do Google my maps v místě, kde se nacházím, k tomu ukládat na jamboard veselý obrázek nějaké úžasné VIP a nechat ji studenta barvitě a zdlouhavě (A1?) popisovat, případně opravovat  kreslicím perem v reálném čase vyplněný test....mi dispiace, lo siento, sorry, vašnosti. To po mně nechtějte, případně jak se dnes "in" říká - to nedávám. Dělá se mi z toho fyzicky zle. Jsem zkrátka old school, di vecchio stampo. A kupodivu nemám až takovou nouzi o studenty. Jsou to ti, kteří to mají se všemi těmi aplikacemi podobně. To je moje cílovka (ale jo, adoptovala jsem zo slovo) a nestydím se za to.

Ať si klidně mí vážení kolegové využívají skvělé moderní aplikace. Můj přístup je čistě individuální, proto také nabízím individuální lekce italštiny.

STRUKTURA HODINY

Dril krátkých vět typu Kam jdeš - kdy se vrátíš - nechoď tam mívala v oblibě naše úžasná profesorka angličtiny, blahé paměti. Čerpám z této metody dodnes. Prostě

PŘEKLAD Z ČEŠTINY DO CIZÍHO JAZYKA.

Na něm se pozná všechno. Proto dávám od začátku za úkol překlad, pokročilejší píšou v italštině cokoliv (popis, úvahu). Tak se odhalí různá rekce sloves, jiné předložkové vazby, o lexice nemluvě. Z těch chyb pak těžím v dalších hodinách (jakým způsobem, si nechám jako své know how, ale protože každý student koní něco jiného, je to velmi rozmanitá - a zdlouhavá práce)

GRAMATIKA

Používám učebnice, sepisuji gramatické tabulky, nejdu cestou no grammar. Prostě ne! Proč? Protože mám zkušenost se studenty, kteří přicházejí s totálním gulášem v hlavě od "konkurence", kde se na gramatiku až tak nehledělo. Jinými slovy s úrovní A2 - B1 shoří na větách typu Kam jdeš - kdy se vrátíš - nechoď tam. Gramatika je zkrátka základ  a kostra stavby, slovíčka jsou masíčko. Podle úrovně znalostí student gramatické pravidlo odvozuje, při opakování nového vkládám do textu již naučené. U sloves se dá opřít o jistoty typu "O osoba a I osoba" napříč časy, vizuální typy uvítají schéma L sloves (avere, andare ...) a dia - sloves (salire, tenere, venire). Čeština může být oporou, pokud ji student dostatečně umí (žáčci 5.třídy vesměs dokonavé sloveso neposkytnou). Student, který mi jako příklad příslovce uvede "bez práce nejsou koláče"  pro mě bude velkou výzvou:) Stejně tak může být oporou znalost dalšího jazyka. Porovnání daného gramatického jevu v jazyce, který student umí, je přínosné. (if I were You - rezidua konjungtivu v angličtině)

LEXIKA

Vždy cílená. Tematická s přidanou hodnotou (corpo umano - ne ho fin sopra i cappelli).Podle potřeby nebo aspoň zájmu studenta. Dále podle věku, nadání na jazyky. Krátké texty, videa, obrazové materiály. Snažím se nepřeválcovat lexiku gramatikou, ale jedno bez druhého prostě nefunguje. 

REÁLIE - ČETBA

Stupeň obtížnosti podle znalostí studenta. Slovní zásoba směřuje spíše k pasivní znalosti. V tematických článcích je běžně zastoupené passato remoto, které student pro běžnou potřebu nijak zvlášť nepotřebuje. Lze ho v rámci práce s textem využít pro tvoření passata prossima a imperfekta. Aby četba byla skutečným přínosem, je dobré studenta dokopat k přípravě (předtextová cvičení). Stačí, aby měl na hodinu vypsané obtížnější výrazy nutné k pochopení textu. Důležitější slova se pak v rámci hodiny (a několika příštích) objevují v různých souvislostech. Ve finále v rámci úvodního drilu:)

KONVERZACE

Hned. Od první hodiny. Gramatikou zatížit v únosné míře. Stejně tak oprava chyb, což je velmi citlivé téma. Hodně záleží na vzájemném vztahu, který si učitel a student vybudují. Když vím, jakým způsobem student přijímá nové informace, co mu jde a kde má potíže, stačí udělat pauzu a čekat. Student se sám dovtípí - a skusí opravu sám. U vizuálních typů se mi osvědčuje napsat větu s chybou do chatu - a počkat si. Rozhodně postupně ubírám na servisu, minimum oprav ze strany učitele. Zkus to znovu, Same. Jinak. Překopej celou větu, zvol jiné slovo. A hlavně - krátké jednoduché věty. K poctě Jana Ámose.

FRAZEOLOGIE

Třěšnička na dortu

LEGRÁCKY

Využití materiálů schopnějších kolegů a úprava pro vlastní potřebu. Není to krádež, protože na wordwall je dávají vědomě a nezištně. Není to samoúčelné, leccos z této části hodiny pak na studenty vybafne, když to nejmíň čekají. Překládáme slovesa a porovnáváme je pak s originálem. Každou hodinu vybereme jedno sloveso a uvedeme fráze, kdy se používá. (fare, dare, dire...) Hrajeme hru "odhadni význam" ( pro  náctileté!!). Ne, perdere opravdu není to co myslíš. Oblíbená je tvorba česko-italské poezie. V Itálii ogni giorno v televizi běží porno. La cena era buona, vyhodil jsem ji z okna. Italové prominou, účel světí prostředky.....Další hrátky s jazykem, pro pokročilé: sloveso v matrjošce: esauDIRE, applauDIRE, progreDIRE. ManDARE, domanDARE, depreDARE... Případně slovní ping pong: zapnout rádio, accendere, abbottonare - zapnout si bundu - acqua calda - teplá voda - teplá bunda - giacca pesante - těžký případ - caso difficile...

DA CAPO AL FINE

Hlídat čas a aspoň telegraficky proletět obsah dané hodiny, měl by tam být narychlo zahrnutý objevený zádrhel. Často velice banální, student si plete CHI  a CHE...

 

UŽITEČNÉ ODKAZY - ITALŠTINA

Italiano per Stranieri

Portale di risorse gratuite per chi studia e per chi insegna italiano per stranieri e come seconda lingua