POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO ITÁLIE  
                                                          

POJEĎTE NA ZÁJEZD S PROFESIONÁLY v ROCE  2019

zájezdy vede průvodkyně Jana Zemanová

s CK Inex - web

19. - 28.7.2019                                 Neapolský záliv s koupáním

s  CK GEOPS web 

18. - 22.4. 2019                                Veliikonoce v Benátkách

4. - 8.5. 2019                                    Florencie, Orvieto, Řím 

1. - 7.7.2019                                     Florencie, Carrara, koupání ve Viareggiu

30.8. - 3.9.2019                                Benátky - slavnosti gondol 

23. - 29.9. 2019                                Krásy Toskánska a mystická Umbrie 

25. - 28.10.                                       Florencie - kolébka renesance     

uskutečněné zájezdy 2019

1. - 4.3.. 2019                                    Benátský karneval  

INFORMACE PRO LAICKOU VEŘEJNOST

Na úvod trocha byrokracie aneb trnitá cesta průvodce poznávacích zájezdů do zahraničí

S laskavým svolením autorů cituji z brožury Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb vydanou Asociací průvodců České republiky v roce 2009. Autorům (RNDr. Jitka Ryšavá působí jako projektová manažerka v Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR a PhDr. Stanislav Voleman, předseda Asociace průvodců ČR) tímto děkuji za maximálně informativní, spolehlivou a přehlednou publikaci, která mi velice pomohla.

1. Směrnice o službách na vnitřním trhu 2006/123/ES

Pokud chce podnikatel žádat o uznání kvalifikace v jiné členské zemi, je nezbytné obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s žádostí o vydání osvědčení kvalifikace a doplnit ji kopiemi příslušných dokladů (občanský průkaz nebo pas, živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku, osvědčení o odborné kvalifikaci nebo doklady o výkonu činnosti po dobu 2 let v období posledních 10 let např. přiznání k dani z příjmu, kopie faktur za jednotlivá čtvrtletí ap.). Současně lze požádat o osvědčení trestní bezúhonnosti na základě přiloženého výpisu z rejstříku trestů. Na vydání osvědčení po doložení všech potřebných faktů a příloh má MPO lhůtu jeden měsíc a vydání je zpoplatněno (1 000,- Kč). Vydané osvědčení podnikatel nechá předložit do jazyka země, kde chce založit podnik nebo poskytovat služby. Pak jej spolu s dalšími doklady zašle na uznávací orgán do zahraničí.

POZN.

Tento postup platil do doby, než se průvodcovská činnost v ČR stala živností volnou  - v současnosti (2015) není třeba dokládat kvalifikaci. Italská strana ovšem požaduje, aby průvodce doložil, že provádí ve své zemi. Která instituce  mu toto potvrzení vydá, si už musí zájemce zjistit sám.

2. Činnost turistických průvodců

Čeští turističtí průvodci - OSVČ - mohou tuto činnost vykonávat i v jiných zemích EU. Je třeba vždy rozhodnout, jestli se jedná o dočasné a příležitostné přeshraniční poskytování služeb, či zda se jedná o svobodu usazení - čili o založení živnosti v jiném členském státě. 

Pokud OSVČ poskytuje služby turistických průvodců v jiné členské zemi EU, musí vzít v úvahu všechny podmínky popsané v kapitolách 1 až 6. Především se musí skutečně jednat o dočasné poskytování služeb v jiné členské zemi, to znamená, že průvodce musí poskytovat své služby především v České republice. Dále je třeba, aby měl vyřízen formulář E 101, který prokazuje, že průvodce platí sociální a zdravotní pojištění v České republice. Potřebuje mít s sebou také Evropský průkaz zdravotního pojištění. Je velice vhodné, aby podnikatel s sebou měl také svůj živnostenský list (případně výpis z živnostenského rejstříku) přeložený do jazyka hostitelské země. Co se týče daní z příjmu, je vcelku nepravděpodobné, že by českému turistickému průvodci vznikla v hostitelské zemi stálá provozovna a s tím spojená povinnost registrovat se k platbě daně v hostitelské zemi a tuto daň tam odvádět. Vždy je však třeba si tento fakt ověřit. Obecně největší komplikace při přeshraničním poskytování služeb turistických průvodců vznikají v případě, že je tato činnost v hostitelské členské zemi regulována. V takovýchto případech je téměř vždy třeba svoji činnost na příslušném uznávacím orgánu ohlásit. Ověření kvalifikace není nutné

Ohlášení je třeba doplnit dokladem o státní příslušnosti žadatele, aby bylo jasné, že se jedná o státního příslušníka země EU. Stačí kopie občanského průkazu nebo pasu. Dále je zapotřebí přiložit doklad potvrzující oprávněnost výkonu dotyčné činnosti v domovské členské zemi - obecně se pro OSVČ z ČR přikládá živnostenský list či výpis z živnostenského rejstříku společně s překladem do jazyka příslušné země. Dále se v případě, že je profese regulována i domovské členské zemi, vyžadují doklady o odborné kvalifikaci opět s příslušným překladem. Pokud daná profese v domovském státě regulována není - a to je případ činnosti turistických průvodců v ČR - je nutné mít doklad o výkonu předmětné činnosti v domovské členské zemi po dobu nejméně dvou let během předcházejících deseti let.

Činnost turistických průvodců je regulována v následujících členských zemích:

Estonsko Lotyšsko Rakousko Francie Maďarsko Řecko Itálie Malta Slovensko Kypr Polsko Slovinsko Litva Portugalsko Španělsko

Profese turistického průvodce je v Itálii regulována. Směrnice 2005/36/ES byla transponována do italské legislativy výnosem 2006/07Přeshraniční poskytování služeb turistického průvodce se v Itálii nahlašuje na příslušném uznávacím orgánu, což je Oddělení pro rozvoj a konkurenceschopnost turistiky úřadu vlády (možno elektronicky, e-mailem nebo doporučeným dopisem, je třeba mít k dispozici doklad, že vše bylo v pořádku odesláno).

POVOLENÍ PROVÁDĚT V ITÁLII

2010 - osvědčení vydáno 25.1. Jako OSVČ s živnostenským listem opravňujícím k poskytování průvodcovských služeb jsem výše uvedenou trnitou cestou poprvé zdárně prošla a získala potřebné oprávnění příležitostně vykonávat průvodcovské služby na území Itálie pro rok 2010.

2011 - osvědčení vydáno  12.4. Není však růže bez trní, o čemž mě následující rok  přesvědčily italské úřady, když mi dvakrát zamítly osvědčení vydat, přestože jsem splnila vše, co žádá litera zákona. Na každém ze zamítnutí bylo navíc tučně vytištěno upozornění, že bez příslušného oprávnění porušuji italské zákony a vystavuji se vysokému finančnímu postihu. Tváří  v tvář lhostejné byrokracii .....jako v Kafkově Procesu. O to větší dík patří ochotným pracovníkům Jednotného kontaktního centra ve Vodičkově ulici v Praze 1, kteří z titulu svého úřadu zaslali na příslušná místa dotaz, proč je mi bráněno ve výkonu profese v rámci EU, když jsem splnila vše požadované. Světe div se, povolení přišlo obratem.

2012 - osvědčení vydáno 20.3. Ani v roce 2012 neproběhlo vše zcela hladce, nicméně výše popsanou anabázi mě čeká do do té doby, dokud budu schopna vést poznávačky do Itálie nebo nedojde k  zásahu vis maior (rozpad EU, případně konec světa)

2013 - osvědčení vydáno 23.4.  Přichází změna - povolení již není zasíláno doporučeným dopisem, ale pouze elektronicky. 

2014 osvědčení vydáno 31.3. Další změna, a to zásadní. Působení  průvodců ze zemí EU nyní spadá do kompetence Ministerstva kultury-Beni culturali, které uvede jméno průvodce na svém webu.

2015po urgencích povolení vydáno 12.2.   

2016 - 16.1. odeslána žádost....jako vždy času dost  -  do seznamu zapsána 22.3.

2017 - povolení vydáno 20.1.

2018 - povolení vydáno 26.1.

2019 - povolení vydáno 6.2.

INFORMACE PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Má-li průvodce oprávnění provádět v Itálii, zjistíte na stránkách italské vlády - www.governo.it -sekce professioni turistiche -elenco dichiarazione preventiva guide turistiche . Zde je uveden aktualizovaný seznam průvodců podle zemí, kterým bylo italskou stranou vydáno oprávnění pro daný rok.  Od října 2013 přechází udělování dočasného oprávnění provádět na území Itálie na Ministerstvo kultury -  Esercizio della prestazione di servizi temporanea ed occasionale di guida turistica in Italia per l'anno 2018   - přejít na web

INFORMACE PRO PRŮVODCE

Itálie je rozdělena na 20 krajů a přestože v současné  situaci existuje termín GUIDA NAZIONALE (průvodce s původním oprávněním třeba na Toskánsko může, chce-li, provádět v Římě - což bylo před pár lety nemyslitelné), italští průvodci stále brání své území a mohou na vás zavolat policii, aby prověřila vaše oprávnění. Nemáte-li nic, čím se můžete prokázat, pokuty jsou citelné a dosahují výše i několika tisíc euro. Uvědomte si prosím, že nejste-li zaměstnanec pořádající CK, při podpisu smlouvy vystupujete v naprosté většině jako OSVČ. Pokud se při případné kontrole neprokážete povolením provádět, PLATIT POKUTU BUDETE VY, nikoli CK!!!

Roky jsem jezdila s vědomím, že když CK nebo přímo skupina  nezaplatí místního průvodce, riskuji, ale jinak to nejde - provádět mohl pouze průvodce s italským občanstvím. Tohle už neplatí,  získat oprávnění lze. V podstatě máte tři možnosti - 

  • 1 - jezdit  dál bez povolení, riskovat kontrolu a tučnou pokutu
  • 2 - požadovat od vysílající CK zajištění místního průvodce, Vy budete tlumočit
  • 3 - povolení si opatřit   - paradoxně nám pomáhá trapný stav bezvládí v naší zemi. Živnost u nás NENÍ regulovaná.

Pokud se rozhodnete pro možnost 3, doporučuji začít hned v lednu - italská strana má spoustu času, takže se běžně stálá, že je třeba ověřit si, zda jim vůbec váš mail došel.  Nebo jestli na něj zareagovali. Mluvím ze zkušenosti, jezdívala jsem své první zájezdy jarní sezony s podacím lístkem z pošty...V žádosti také  vyplňujete číslo pojistné smlouvy - Italové požadují doložit, že jste pojištěni za škody, způsobené při výkonu povolání.  Buona fortuna, colleghi! Pokud potřebujete poradit, klidně se mi ozvěte, radím za dobrou kávu, případně dobré červené DOCG:)

Důležité upozornění

Veškeré informace ohledně právního aspektu pořádání zájezdů zde