LAZIO A ŘÍM 

rozloha: 17 203 km - 5 provincií - Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo

obyv. 5 080 000, území mezi  Monti Sabatini + Tyrhénským mořem- rovina + pahorkatiny (Colli Albani, Prenestini, Sabatini...). Většina kraje pokrývají 4horní vulkanická pohoří, v kráterech jezera. Monti Volsini = lago Bolsena, monti Sabatini = lago Bracciano. S - colli Albani = lago Albano,Nemi – vulkanického původu. Řeky  - Tevere, Aniene, Garigliano, pobřeží písečné - Anzio – vylodění spojenců

památky - Řím,  via Appia, Ostia antica, villa Adriana, Etruskové-Cerveteri, Tarquinia, Viterbo - sídelní město papežů

hospodářstvíchov dobytka, ovcí, zemědělství  - v nížině pšenice, zelenina, cukrovka, na sopečné pahorkatině vinné réva, olivy, citrusy, rybolov - Civitavecchia. Průmysl - stavební prefabrikáty, chemie, textilnictví, hutnictví, farmacie, CR

historie - Etruskové, ústí Tiberu Latinové - název kraje Latium

přísloví: le chiacchiere er Monte nu le piia - tlachy v zastavárně neberou

gastronomie

čtvrtek v restauracích: gnocchi z brambor plněné ragů, spaghetti carbonara, bucatini amatriciana, saltimbocca - telecí závitek se šalvějí + šunkou. Víno - 80% bílá - Colli albani, Orvieto, Frascati

lokality

Anagni - 424 m.n. - 18 000 obyv., částečně dochované římské hradby, ve středověku často sídlo papežů

Frosinone - 291m.n. - 46 000 obyv., malebná poloha na svazích údolí Cosy

Palestrina - 450 m.n.- 14 000 obyv., antické Praeneste, via Prenestina, jedno z nejstarších italských měst, od 1630 patřilo rodu Barberini

Fiuggi - 740 m,n, - 8 000 obyv. lázně - radioaktivní termální prameny - ledviny, dna

Rieti - 402 - 44 000 obyv., leží na úrodné náhorní plošině, zachované středověké centrum, gemellaggio s OÚ Praha 7 - na lyže do Monti Reatini - oblíbené Římany

Montefiascone  - 590 m.n. - 12 000 obyv,, sladké bílé víno Est-Est -Est 

CAPUA 

19 500 obyv - za řř významné místo, pak raně křresťanská svatyně Santa Maria Capua Vetere, za Longobardů důl. obchodní středisko. 9.st – vpády Saracénů, obyvatelé se stěhují do hor, později na ruinách antického města postavena nová Capua – městská komuna ovládá i Montecassino, Casertu, atd. 13.st torri di Federico II - dochované věže ze vstupní brány. 1501 –vpád Cesare Borgi – slíbil město ušetřit, brány otevřeny – plenění a vraždy 

Cassino

450 m.n. - 40 000 obyv. - antické  Cassinum. 130 od Říma + 50 od Neapole. Pův.antické město Cassinum - zachované zbytky amfiteátru + divadla, zříceniny hradu z 10.st. Německý hřbitov - Cole Marino -5 km od města - přes 20 000 padlých, polský hřbitov -  1000 padlých

opatství Montecassino

9 km od města,  519 m.n.m.

529 -  zal.Benedikt z Nursie na pův. římském municipio Casinum577 –  1.zničili Longobardi – obnoven883 –  2.zničili Saracéni – obnoven, 1349 – 3. zničilo zemětřesení, 1944 4. zničili spojenci. Zachovala se krypta s hroby Benedikta + sestry Scholastiky - dvojčete, 80 000 knih, archiv + obrazy - včas převezeno do vatikánu - bronzové dveře, odlité v Konstantinopoli –1066.24 panelů

česká stopa v Montecassinu

1190 - pohřbeny zde ostatky přemyslovského knížete Konráda II.Oty zemřel na mor u Neapole, byl spojencem císaře Jindřicha VI. - kosti převezeny do Prahy v pohřební truhle sicilské výroby (dřevo ze středomoří, vnitřek potažen kůží ve tvaru palmet - truhla pův. ve svatovítské bazilice, pak přenesena do krypty katedrály vedle Karla IV. přestože Konrád Ota zastával knížecí hodnost pouhé dva roky, patří k nejvýznamnějším vládcům z přemyslovské dynastie ve 12.st. Mnozí historici mu přiznávají zásluhy za sjednocení státu a upevnění jeho právních základů, navzdory tomu, že mu vyčítají přílišnou ctižádostivost a občasné nečestné jednání

1950 – nalezeny ostatky B +S,1952bronzové sousoší  - legenda: umírající Benedikt podpírán svými žáky – věnoval kancléř Adenauer

1964 - klášter znovu vysvětil papež Pavel VI

rajský dvůr  - Bramante, 3, x 40 m, 3.chiostro - Antonio Sangallo Il giovane

opatský kostelv presbytáři hrob Piera Medici, syna Lorenza Magnifica a bratra Lva X.

kardinál Piero byl zdejším opatem, utopil se v místním potoce na útěku před španělskou armádou táhnoucí na Neapol. Knihovna - chráněná památka -  1.000 kodexů, 40.000 pergamenů, 250 prvnotisků. Krypta vytesaná ve skále, poč.20.st –výzdoba ve stylu Beuronské školy 

Beuronská umělecká škola

historizující škola církevního výtvarného umění, založena páterem Lenzem v benediktinském opatství Beuron v J Německu koncem 19. století.  Trvá do r.1930. Gesamt kunst = ucelený umělecký styl - výzdoba, gregoriánský chorál, nádherná roucha kněží... Bouron se hodně inspiruje uměním starého Egypta. Zásady kánonu: základem je kruh, v něm vypsáno A s prolomenou střední částí. (V).  Předobrazem Panny Marie - bohyně Isis, její syn Hór ve znaku sokola Supice - symbol Matky Boží. Spirály - symbol nekonečna, otevřené lotosy v kombinaci s datlovou palmou. Písmo velmi zdobné, E se píše jako 3, A je prolamované. 

Když byli mniši z Beuronu roku 1880 vyhnáni za Bismarcka,  usídlili se do roku 1918 v Emauzském klášteře v Praze.  1887 přišly  z kláštera u Salzburgu. 1919 jako německy mluvící musely odejít.  benediktinky  k sv.Gabrielu na Smíchov. Jméno kostela podle hraběnky Gabriely.. Mnišky přicházely jako nevěsty Kristovy s bohatým věnem. Śaty pošité perlami, diamanty, korály, z nich pak ornáty pro kněze. Sestry vedly ateliér sv.Likáše, 14 let pracovaly na evangelistáři, vedl je sám páter Lenz, 6 let působil v Praze, později vedl se sestrami korespondenci. Inspirace středověkou iluminací, vše mělo zářit. Na zrnka pryskyřice se nanášel zlatý prach. Barvy spolu musely ladit.

historická slavnost v Montecassinu  -  Každoročně z jiného evropského města vyslána pochodeň do Vatikánu – papež ji posvětí – pokračuje do Montecassina, přijme ji „průvod sv.Benedikta“

sv. Benedikt  - 470 - 542

česky Blahoslav, zakladatel benediktinského řádu a Z mnišství, patron Evropy - nar.v Nursii v Umbrii, studoval 3 roky v Římě, poustevník v jeskyni v Subiacu. Zvolen opatem kláštera u Tivoli, pro mnichy moc asketický - chtěli ho otrávit mešním vínem - legenda: požehnal kalich, ten pukl, víno vyteklo.  Postupně zorganizoval 12 malých komunit po 12 mniších na různých místech a v každém jmenoval opata. Číslo 12 mělo symbolizovat úplnost a schopnost tvořit společenství.530 - odešel zpět do Subiaca, zal.klášter - heslo ora et labora. Původně zde Apollonův chrám, který Benedikt po přestavbě zasvětil sv. Martinovi. Tam vyhlásil řeholní pravidla -  důsledně vychází z bible - důsledná služba Bohu, poslušnost + pokora, usilovná práce, rozjímání, školní vyučování, práce v duchovní správě...Benediktovy atributy - rozbitá číše a havran. 1220 - Benedikt  prohlášen za svatého - svátek 11.7.

1964 - papež Pavel VI  ho prohlásil za patrona Evropy.  Relikvie sv. Benedikta uchovávány v kryptě opatského kostela v  Saint-Benoit -sur Loire a v Germigny des Prés - u Orleans  - spory s Montecassinem, závěr – pravé relikvie jsou na obou místech

benediktini

1.misijní řehole v Z Evropě, působili v Británii, u Germánů i Slovanů. Kláštery = důležitá centra vzdělanosti, kultury i umění, i hospodářství. Během vývoje prošel řád několika reformami - srv.clunyjské hnutí,  vrcholí za Řehoře VII - dictatus papae. U nás Břevnov, sázavský klášter, 14.st. - Emauzy na Slovanech, Morava - Rajhrad + Třebíč. Mnoho konventů zaniklo za husitství, jiné za Josefa II, zbytek 1950. Dnes působí v Břevnově

boje o Montecassino za 2.sv.války

cesta z Reggia na S Itálie trvala 20 krušných měsíců9.září 1943 - začátek dlouhé a těžké bitvy o Itálii. Vylodění u Taranta + Brindisi, 8.armáda se vylodila u Salerna = operace Lavina - do té doby největší vyloďování v celé válce, velel generál Clark. 5.října 1943spojenci v Neapoli - srv. film podle Curzia Malaparta Kůže - Mastroiani. Postup ztěžuje terén - Apeniny + Alpy. Britové- gen.Montgomery s armádou z celého britského impéria postupoval S Itálií. Američané - gen.Marc Clark, německá strategieKesserlink po dohodě s Hitlerem - stáhnout se z J Itálie + opevnit  za silnými obrannými liniemi. Hluboká údolí + hory = terén ideální pro obrannou válku

spojenecká strategie: 5.Clarkova armáda postupuje SZ + 8.Mongomeryho armáda postupuje na SV. Postup pomalý - Němci zničili mosty. Největší překážka na cestě na S:  160 km  J od Říma - Montecassino - právě tudy vedla německá obranná linie. (Gustavova linie: Termoli – Gaeta - Minturno-San Vito +řeky, na jaře se rozvodňovaly). Minová  pole, bunkry, nástrahy. Linie měla být prolomena na 2 nejznámějších bojištích 2.světové války u Anzia + Montecassina - po válce hodnoceno jako strategická chyba

17.ledna 1944  5.Clarkova armáda postoupila ke Gustavově linii. pozornost se  přesunula k Montecassino  - problém je 1400 let starý klášter, spojenci se tu zdráhali zaútočit, dle mezin. úmluv se nesmí útočit na kulturní památky. Koncem r.1943 Němci odtud odvezli všechna cenná díla, hlásili, že respektují památku. 17 náklaďáků do Apoštolské knihovny ve Vatikánu, teprve po odchodu mnichů – spojenecký útok. Začala bitva o Montecassino

15.února 1944 - 229 amerických bombardérů (453 tun bomb) - z kláštera ruiny , Němci se tu ale opevnili, spojenecká armáda: Američané, Novozelanďané, Indové - nedaří se jim prorazit

15.března 1944 - na městečko Cassino shodilo 700 bombardérů 1250 tun výbušnin. Cílová oblast široká 1,5 km- vypáleno na ni za 2 hod 195 000 granátů. Něm.výsadkáři – zoufalý odpor, útok po týdnu zastaven

18.května 1944 - ruiny Montecassina konečně v rukou spojenců  - 2.polského sboru 50 000 mužů pod velením Wladyslawa Anderse.  Bitva u Monte Casina skončila spojeneckým vítězstvím,ovšem za velkých ztrát. Němci nedokázali udržet Gustavovu linii a pro Spojence byla nyní cesta na Řím volná.

22.ledna 1944 - Anzio - vylodilo se 36 000 mužů 5.armády (anglo-amer.vojsko). Žádný odpor - Kesserlink sem ale rychle posílal německé jednotky. Německá obávaná zbraň: K5 - dělo s dostřelem 80 km, náboj o váze čtvrt tuny. Němci vedou X útok u Anzia, spojenci jen s úsilím útok odrazili. Chyba spojenců - gen.Lucas čekal na vylodění všech a pak teprv zaútočil - to už bylo pozdě. Churchill doufal, že:......na pobřeží posíláme divokou kočku, byla to chcíplá velryba. Clark osvobodil Řím, těšil se velké popularitě - ale promarnil možnost Němce v Itálii porazit, ti si stačili vydechnout a organizovat odpor.

invaze z jihu - červen 1943  - 7.americká armáda generála Pattona + 8.britská generála Montgomeryho - ovládli  Pantallerii. Příprava na vylodění  na Sicílii - z Alžíru, Suezu + Gibraltaru - na 2 600 plavidel + letadla z Pantallerie, krycí název akce Husky

9.červenec.1943 - vylodění Američanů u Gely  , Britů v Augustě + Syracusách, těžké vzdušné boje, spojenci převaha 10:1, přesto luftwafe lepší,  postup spojenců  pomalý, Němci skoro žádné ztráty17.srpna 1943 - Britové v Messině

12.září 1944 - útok na gotickou linii - Pisa - Pesaro - šířka až  16 km ,1600 km ostnatého drátu, po pádu Říma roste její význam. Válka stále pokračuje, Hitler do Itálie posílá další a další jednotky, spojenci částečně odveleni - operace Kovadlina - vylodění v J Francii. Na podzim 1944 -přišly deště - postup spojenců zastaven1.duben 1945útok Britů u jezera Comacchio - konečně opět xofenzíva po dlouhé zimní pauze

21.4. 1945 -dobyta Bologna (polské jednotky) - dohoda Němců o kapitulaci, 29.4. 1945u Neapole setkání německé delegace s polním maršálem Alexandrem, Itálie měla kapitulovat 2.5.odpoledne, 1.5. 1945 -zastřelen Mussolini italskými partyzány - válka v Itálii skončila 

chlupatý desátník Wojtek

Dobývání Itálie nebylo pro Spojence jednoduché. První tři měsíce roku 1944 se Britové marně snažili zdolat odpor Němců u kláštera Monte Cassino, přes který se chtěli dostat do Říma. Úspěch zaznamenal teprve 2. polský sbor, v jehož řadách bojoval i vojín Wojtek. Neúnavně nosil dělostřelcům bedny s municí, na jejichž přenos bylo obvykle potřeba čtyř mužů. Neobvyklou sílu mu dala do vínku sama příroda - vojín Wojtek byl totiž medvěd.

Cesta polského armádního sboru do Itálie byla dlouhá. Začala už v létě 1941, kdy Stalin pomyslně převlékl kabát, rozvázal smlouvu s Hitlerem a pro změnu podepsal dohodu s exilovou polskou vládou v Londýně. Na základě této dohody propustil polské zajatce za účelem zformování nové bojové jednotky, jež bude válčit po boku spojeneckých vojsk na západě Evropy. Ze sovětských pracovních lágrů vyšlo 77 tisíc Poláků, kteří se pod vedením generála Władysława Alberta Anderse vydali přes Írán do severní Afriky. Když britská vláda rozhodla o přesunu polské armády z Egypta do Itálie, vojáci se obávali, že je Wojtek nebude moci následovat. Britské lodní předpisy nedovolovaly přepravu zvířat, ať šlo o domácí mazlíčky nebo maskoty. Poláci zkusili fintu, která nakonec překvapivě vyšla: Wojtekovi udělili hodnost vojína, přidělili mu identifikační číslo i platové zařazení, a učinili ho tak právoplatným členem roty.  

A Wojtek je nezklamal. Naopak, v bitvě o Monte Cassino se vyznamenal nošením beden s dělostřeleckými granáty do předních linií a vysloužil si povýšení na desátníka. Se svými druhy doputoval až na Britské ostrovy a konec války s nimi oslavil popíjením svého milovaného piva.

Mnoho polských vojáků už v Británii zůstalo. V rodné zemi by je nečekalo vřelé přivítání, protože nastupující komunistický režim podezíral ze špionáže každého, kdo bojoval na západní frontě. Do východního bloku se nehrnul ani Wojtek. Kamarádi z armády mu našli místo v zoologické zahradě v Edinburghu a nosili mu sem pivo až do jeho smrti v roce 1963. Británie chlupatého desátníka poctila několika sochami a v nedávné době mu odkrylo památník i Polsko, za které Wojtek nevědomky bojoval. 

Mondragone

25 000 obyv

v antice význam – leží blízko via Appia 4.st. př a na via Domiziana, obchod s vínem Falerno. Pianura campana - mozzarella di bufala

název – 3 verze: 1 - Rocca dai Normanni, Rocca Dragone, hrabě Richard na počest své ženy z rodu Rocca., 2 – podobnost hory monte Petrino nad městem – s hlavou draka, 3 – nejhezčí – kdysy tu žil klasický zlý drak. Realita: v době nájezdů barbarských kmenů místní rodina Dragoni se uchýlila do pevnosti na Monte Petrino = Monte dei Dragone  =  Mondragone.

sýrárny – pracovní příležitost pro většinu místních obyvatel - mozzarella di bufala, v létě ochutnávky pro turisty + vino Falerno, mozzarella z Mondragone je pojem jako tvarůžky z Olomouce 

OSTIA ANTICA

Ostia, kdysi Portus Romae, přístav pro římské válečné a obchodní lodě. Ukázka bydlení  střední a nižší vrstvy v římské kolonii – insulae + domus. Ostia měla divadlo, synagogu,  mlýny,   prádelny, 18 mithraeí, 19 lázní - z toho  3 veřejné, 22 vil, 66 vícepatroých domů,  162 insulae, přes 100 obchodů, chrámy, fóra, veřejné a soukromé budovy. Budovy z římského betonu, obložené cihlovým zdivem.  Často až 7 vrstev omítky, poslední dohladka vyhlazená, na ni se malovaly fresky., případně se zdobily stěny 2 cm širokými mramorovými destičkami

Dějiny  Ostie

4. st. př.  při ústí Tibery do moře první přístav. Ostia = lat. ústí - těžba soli. Za rep. – hlavní obchodní přístav Říma  - dovoz obilí, překlad z velkých lodí do menších s plochým dnem – vhodné na řeky. Z břehů je táhli voli – dnešní foro boario  + vojenská základna - období expanze Říma do středozemí. Za císařství  tu žilo asi  35 000 lidí. 

Postupně roste počet velkých obchodních lodí,  Claudius proto vybudoval nový přístav  na druhé straně Tibery ve tvaru osmiúhelníku. Za Trajána dokončen nový kanál. Portus postupně nahradil Ostii jako místo, kde se překládalo obilí, přivezené po moři. Přístav měl maják (Faro Claudiano) podobný alexandrijskému, znázorněn na mozaikách.

Ostia zůstala administrativním centrem. Za Domiciána a Hadriána – velká fora, veřejné budovy, obytné bloky z cihel.   4.st - postupný úpadek – klesá objem obchodu, naplaveniny bahna. Hlavní příčina zániku – malárie.  9.st – nájezdy saracénů- Středověk -  levný kamenolom. 1483 -  stavba pevnosti. 18. stol.  - stoupá zájem o antické památky.  1801 -  papež Pius VII. zahájil archeol.průzkum, papežské sbírky. 1909  - vědecké vykopávky. 30.léta - Odkrytá plocha = asi 2 / 3 antického města =  340 000 m2.       

Sklady obilí - horrea

Byly jak v Ostii, tak v Portu. Stavba v Ostii byla zvýšená, na ochranu obilí před vlhkem a parazity. Ne všechna Horrea byly sklady na obilí, ví se o skladu luxusního zboží dvou propuštěnců. Dochovaly se mozaiky na nádvoří a dva vchody, vnější a vnitřní.

insulae

Jak rostl počet obyvatel, bylo třeba stavět nové příbytky. Lidé se většinou přepravovali pěšky, města se nemohla tolik rozrůstat horizontálně, proto rostla do výšky.Průměrně 5 pater. Dochovala se většinou spodní dvě, kde bydleli bohatí. Čím výš, tím chudší nájemníci - přesný opak toho, jak je to dnes. Pitná voda  přiváděná trubkami pouze do přízemí. Materiál - římský beton. (tuf smíchaný s maltou, vápnem a pozzolanou). Obložení - často opus reticulatum - malé kousky tufu nebo cihel tvořící mřížkový vzor. Venkovní zeď- cihly neomítnuté, uvnitř štuk a fresky. Zeď se stavěla ve dvou fázích - vnější a vnitřní a do meziprostoru se lil beton. Uvnitř se dochovaly kamenné konzole, na nich trámy podpírající dřevěná patra. Okna často zasklena.

zásobování vodou a hygiena

budovy lázní a domy bohatých obyvatel přímo napojeny na kanalizaci. Dům Psyché a Cupida - zachovalo se nympheum s čistě dekorativní funkcí, pod sloupy jsou vidět otvory, odkud vytékala voda. Trubky byly olověné nebo z terakoty. Naprostá většina obyvatel musela vodu donášet z městských fontán. Poblíž fora a lázní byly veřejné WC. Drenážní kanály odváděly výkaly do Tibery. Fuj. Nechyběly objemné džbány na sběr moči, používala se na měkčení vlny.  

nekropole Hned za vstupem  (1) procházíme podél  pohřebiště (2).

porta Romana a Sullovy hradby Na konci nekropole  zbytky Porta Romana. Zde  Via Ostiense =  Decumanus Maximus.. Prostor patřil cechu povozníků - dvoukolé drožky (cisium)   čtyřkolé vozy (carruca) pro přepravu zboží a nákladu.. Horrea   z doby  Antonina Pia. V kamenné podlaze přes mříže- olověné trubky.  Nejkrásnější mozaika 18 x 12 metrů = Neptunův triumf.  Obklopen Nereidami a Tritóny řídí Neptun čtyřspřeží. Vedle: královna moře Amphytrite. 132 po Kr. Přímo před vchodem - zbytky mozaikové podlahy 2 malých vinných výčepů. Interiér =  nádvoří obklopeného dvouposchoďovými arkádami

divadlo . 196  rozšířeno a obnoveno - průměr asi 140 m, pro 4 000 diváků. Pozdní cís. -  další obnova,  orchestra      upravena i pro vodní představení. Voda   shromažďována ve velkých cisternách. Rekonstrukce, kopie maskaronů. Portikus se 2 řadami dórských sloupů. Uprostřed na pódiu chrám, zasvěcený asi Ceres.

64 obchodů - kanceláří (stationes)  =  obchodní centrum Ostie. Obchodní zástupci z celé řř.  – mozaiky 2-3.st ‑ znaky cechů. Provazníci = lanoví, měřiči obilí, tesaři – stavitelé lodí, koželuhové...mozaika slona...dovoz slonoviny + slonů do arény nebo do slavnostních průvodů. Venationes – souboje gladiátorů + zvířat (cervo, cinghiale...). Častý motiv sudu - modius -  jednotka míry obilí, dřevněným trámkem (regula) se zarovnával povrch, aby odpovídal standartní míře. Nápisy - původ obchodníků (Kartaginci). Loďka přepravující amforu.

Domus di Apuleius podle nápisu na olověné tabulce Apuleius Marcellus  postaven asi v 1. stol. Sloupové atrium - kolem malé místnůstky s černobílou mozaikovou podlahou. Z Decumanus Maximus vstup do nádvoří s arkádami + studnou. Antická prádelna a barvírna. Malé mithraeum - P  od Chrámu dobré bohyně -  zlomek mozaiky na podlaze chodby. 

Fullonica - prádelna 

Caupona del Pavone 1 z mála s jistotou identifikovaných místních hospod. V přízemí latrína, za ní P – výčep s freskami. Malé dveře do další místnosti s freskami Múz.V patře  hostinské pokoje. V ulici Via della Caupona del Pavone - Vchod do domu  - mozaika = kalich a ryba, dům patřil bohaté křesťanské rodině.  Triclinium s mozaikovou podlahou. Z peristylu do malé kryté místnosti s mramorovou podlahou s intarziemi (opus sectile).

terme - 2. stol.Kolem palaestra se sloupovými halami a mozaikovou podlahou. laconicum (parní lázeň) a calidarium (horká lázeň) s ohromnými okny. Podzemní chodba  - základy 4 velkých kotlů k ohřevu vody a výrobě páry. Frigidarium - skromné pozůstatky.

capitolinum náboženské centrum města - po celý středověk jako jediná stavba zde v Ostii. Největší chrám města.  - Jupiter, Juno, Minerva, pův. ozdoben mramorem. Oltář částečně rekonstruován.

forum, Bazilika. Příčná ulice Cardo Maximus. Ruiny chrámu Roma a Augusta, 1. st. Zde se křížily decumanus + cardus

tempio di Roma e Augusto 125 Hadrián dal postavit Kapitol, zasvěcený Jovovi, Junoně a Minervě

thermopolium -

krásný domovní blok  po L straně Via della Casa di Diana.. Balkón nad vchodem do thermopolia, v  baru  teplá i studená jídla, čerstvé víno ze sklepa, horké víno s medem. V malá pec a do země zapuštěný džbán na olej

Casa di Diana - 3-4 patrová budova z let     130-140-  výška 18 metrů, = max povolené Trajánem pro soukromé obytné budovy. Typická insula, skládala se z více bytů (cenacula). Přízemí - krámky a obydlí nejnižších sociálních vrstev. Patro - pohodlné byty střední třídy. V zadní části domu  malé mithraeum, z něhož se zachovala dvě pódia a oltář.

nájemní dům "Mlýn", zachovány mlýnské kameny + mlýny na olej. Mezi oběma domovními bloky = malá svatyně (del Silvano) zbytky nástěnných maleb. Na SZ straně obou budov  dům – mithraeum (Mitreo di Lucrezio Menandro). 

schola del Traiano - sídlo 1 z obchodních společností vchod - půlkruhová exedra s mramorovou podlahou. Krásný sloupový dvůr, vzadu jídelna s černobílou mozaikou.

Aula dei Mensores Velké obilní skladiště -  125, kol r. 200  přestavěny. podzemí se spletí chodeb. 

horrea sklady, velká sýpka  i mlýny – mouka odvážena  do Říma 

Ostia má také svůj hrad z 16.st.

ŘÍM

Mnohovrstevné město -  Řím antický, raně křesťanský, středověký, papežský (renesance + baroko), současný Řím. NIkde jinde v evropském městě je historie tak všudypřítomná, hlavně pod zemí (Roma sotterranea)

stavební techniky a materiály

oblouk a klenbu převzali od Etrusků a dovedli k dokonalosti – akvadukty, Koloseum, Pantheon, stavby = beton + cihlové obložení, beton + mramorový štuk. Pálené vápno -  vyrábí se tepelným rozkladem vápence asi při 1000°C., vzniká bezbarvý oxid vápenatý hašené vápno - vzniká smícháním páleného vápna s vodou

Koncem republiky a za císařství se používá jako materiál římský beton

římský beton - pálené vápno + písek + voda + puzzolana – vulkanický popel, (sopky Sabatino + Vulcano, dnes vyhaslé, před 200 000 lety při explozích chrlily do ovzduší vulkanický popel, ten postupně tuhnul, dnes je to podloží Říma) další příměsi: štěrk, cihlová moučka, max odolný – výdrž přes 2 000 let – řř se používal od 2 stpř – po pádu řř zapomenut  do renesance, tvrdne i pod vodou – akvadukty, mosty, přístavnní hráze        

zvedací systémy - rumpály, kladky – velká kola, na příčle se věší otroci, přenášením vlastní váhy kolo pohánějí – máme i vyobrazení

typy zdiva - opus quadratum – velké lichoběžníkové  bloky tufu + travertinu, - opus spicatum – úzké dlaždice do V, typ rybí kost, - opus incertum, - opus testaceum – cihly po stranách, prostor mezi vyplněn štěrkem atd                        -

- opus reticulatum  typ pletiva

cihly -  již 1.st,po požáru Říma  64 za Nerona vzniká celý nový obor - výroba cihel vmasovém měřítku. Pův sušeny na vzduchu, od 1.st  vypalovány v pecích – znali už Sumerové 2500 př, info od římského stavitele Marca Vitruvia: doporučuje hrubozrnný jíl. Římané používali často půlené i duté cihly – ušetřili, prostor mezi vylili betonem. Cihly měly i estetickou fci. Staví klenby, sloupy, pilíře, bloky nájemních domů - Ostia

římský betonpálené vápno + písek + voda + puzzolana – vulkanický popel, další příměsi: štěrk, cihlová moučka, max odolný – výdrž přes 2 000 let – řř se používal od 2 stpř – po pádu řř zapomenut  do renesance, tvrdne i pod vodou – akvadukty, mosty, přístavnní hráze        

tuf, sopečný materiál, peperino, sopečný kámen z vulkanické oblasti albanských hor, pemza - lehký  vulkan materiál – do kopulí

travertin - typ vápence z oblasti Tivoli. Obtížněji se těží, je tvrdší a odolnější, než tuf. Používá se za císařství, tuf za republiky.

mramor od 1.st  používán v tenkých deskách na obložení staveb, veřejných budov + chrámů. Mramor se kladl do tenké vrstvy malty a upevňoval kovovými hřebíky a skobami.

mozaiky z kamínků - zelený porfyr ze Sparty, červený z Egypta, žlutý ze S Afriky

 Augustus – převzal Řím z cihel a zanechal ho z mramoru, dal postavit 20 nových chrámů + 80 obnovil. Staví se baziliky, chrámy, lázně, akvadukty

1.mapa města – 1551,1.jména ulic – 1798, 1.čísla ulic1803, 1.katastr – 1820 

7.st př. – kruhové chýše na Palatinu – pastevci, rolníci. ttrhy – pod Palatinem foro boario, pod Capitolem zelneninový trh, první hradby – mura Serviane 11 km - osídlení na 7 pahorcíxh400 ha.  Capitol, Palatin, Celio, Aventin, Quirinal, Viminal, Esquilin. Typy staveb: insulae + domus. Úzké ulice, vysoké domy – čím výš, tím horší stavební materiály – patra se často zřítila. V domech kde bydlela chudina - nulová hygiena - žádná voda - nočníky se vylévaly z oken. Balkóny + pavlače, velké obchodní + zásobovací stavby – sýpky, přístav, trhy. Velké stavby za Flaviovců - Colosseo, terme, Titův oblouk, Domiciánův palác na Palatinu, konec císařství - Diokleciánovy lázně, 1.křest.baziliky. Poslední stavba na foru608 – sloup Fokase na fóru  

městské hradby

Servia Tullia - délka 11 km

271 Aureliánské hradby3.st, roste nebezpečí vpádu barbarů, 2.kruh. Dochovány u porta Appia. Výška 6, tloušťka  4 m. Obvod 19 km. Na vnitřní straně oblouková galerie, nad ní procházel ochoz pro vojáky

Zásobování

obilí se dopravovalo z provincií po moři - ze Sicílie, Sardinie, S Afriky, velkými loděmi. Ty po Tibeře plout nemohly, obilí se překládalo v Ostii, nejvýznamnějším římském přístavu již od pozdní republiky.

udržování veřejného pořádkuod Augusta, dříve jen malé jednotky z urozených hochů k ruce konzulům. Pretoriáni, 9 kohort á 1000 mužů – 3 v Římě, 6 v provinciích, od Tiberia všechny v Římě – Castro pretorio. 300 mužů – osobní ochrana císaře + jeho rodiny, zrušil je až Konstantin, stáli na straně Maxentia.  Městská policie - aktivní služba 20 let, nižší plat než pretoriáni, hasiči - 7 kohort á 1000 mužů – vždy na 2 obvody 

KOLOSEUM 

první kamenný amfiteátr. Od 11.století se Flaviovský amfiteátr nazývá Koloseum. Název je pravděpodobně odvozen od obrovské – kolosální – sochy boha slunce z epochy císaře Nera, která stála nedaleko odtud. 

Amfiteátry se stavěly po celé římské říši. Dochovaly se např.v El Djem v severní Africe, v Nimes a Arles ve Francii a Veroně. Tento nejvýznamější římský amfiteátr v Římě nechal postavit  v roce 72 císař Vespasianus na bažinaté půdě jezera na pozemcích Neronova Zlatého domu (Domus Aurea). O osm let později stavbu dokončil Vespasiánův syn Titus. Symbolicky tak bylo ukončeno období hrůzovlády císaře Nera. Podle tradice trvaly zahajovací slavnosti sto dní a bylo při nich zabito na pět tisíc zvířat. Otevření arény znamenalo začátek období brutality, které trvalo 400 let, pro zábavu zde umírali lidé i zvířata.Budova je svým způsobem ztělesněním smrti a v krvavých dějinách lidstva bychom těžko našli podobnou.Na druhou stranu je Koloseum jasným symbolem moci římské říše. Římská společnost byla v zásadě válečnická, založena na síle a krutosti jako běžného prostředku dosažení cíle – podmanění si nového území i s jeho obyvateli. Tomu pak odpovídal i program v Koloseu, který odrážel vkus doby. Krutost soubojů nás dnes může šokovat, pro tehdejší obyvatele Řima bylo násilí holým faktem, součástí jejich kultury boje a smrti.  

Poslední představení, o kterém existují záznamy, se odehrály v roce 523 za vlády gótského krále Teodoricha. Po 6.století zřídili Římané uvnitř chodeb arény mnoho příbytků, později stavba sloužila jako kamenolom, levný zdroj stavebního materiálu pro stavbu paláců renesančního města. Neví se jistě, zda tu byli mučeni a upalováni křesťané, nicméně v roce 1750 toto místo papež Benedikt XIV prohlásil za místo Kristova utrpení a věnoval ho památce křesťanských mučedníků. Každoročně na velikonoce se zde koná Křížová cesta. 

Koloseum se jako vyjímečná stavba dostalo na seznam nových sedmi divů světa, jako takový bylo bráno již v době svého vzniku, Tento superstadion má obrovské rozměry, na délku měří 188 metrů, na šířku 150Nahoře byly umístěny dřevěné podpěry pro obrovskou plachtu zvanou velárium, sloužící jako ochrana proti palčivému slunci nebo dešti. Zdi se člení do čtyř pater z travertinových kvádrů, dovážených z oblast Tivoli. Čtvrté patro sahá do výšky  skoro 50 metrů. Podle provedených výpočtů bylo na stavbu použito 500 000 tun travertinu a 300 tun železa, tvořícího svorky mezi bloky. Po nich zůstalo jen množství prázdných otvorů. Na ozdobu se použilo dalších 150 000 tun toho nejlepšího mramoru. Dovnitř Kolosea vedlo 80 vchodů ke kamenným sedadlům umístěným v řadách nad sebou. Předpokládá se, že diváci dostávali  lístky s přesným označením svého místa. Přízemí bylo tvořeno stupni obloženými mramorem, které se členily na jednotlivé sektory.Diváci byli rozděleni podle příslušnosti k sociálním vrstvám. V prvním sektoru mohli sedět senátoři. Druhý sektor byl rezervován pro jezdce  - equités-, čestná místa měli také císařem pozvaní hosté a kněžky vestálky. Zcela nahoře seděli plebejci a ženy. Císařská lóže byla uprostřed první řady. Odhady počtu diváků se velmi různí, od 45 000  po 70 000, většinou se uvádí kolem 55 000

Gladiátoři, hvězdy Kolosea

Souboje gladiátorů se pravděpodobně vyvinuly ze soukromých náboženských obřadů Etrusků. V období republiky, než bylo postaveno Koloseum, se pořádaly hry  na Foru Romanu a diváci je sledovali z mobilních tribun. Za císaře Augusta se odehrávaly na Martově poli poblíž Tibery. Nero dal později k tomuto účelu zřídit provizorní dřevěnou budovu. Když císař Vespasianus z rodu Flaviovců stavbu zahájil, byla to z hlediska pracovní síly příhodná doba. Dva roky předtím byl dobyt Jeruzalém a do Ŕíma se dostalo na sto tisíc otroků. Víc jak třetina pak pracovala na stavbě největší arény na světě. 

Aréna byla původně pokryta dřevěnými deskami, dnes je vidět to co zbylo ze spletitého systému podzemních  chodeb a prostor, sloužících k bezchybnému provozu her. Byly zde klece s divokými zvířaty, výtahy, místnosti s divadelními rekvizitami i sklady zbraní.Během představení byla kolem arény natažena vysoká a pevná drátěná síť, podpíraná dřevěnými kůly a nahoře zakončená sloními kly a válečky ze slonoviny. Ty měly zabránit dravým šelmám v útěku a také davu v pokusům síť přelézt. Pro větší bezpečnost byli ve výklencích otvírajících se do arény  rozmístěni lukostřelci  

Typický den v aréně začínal předváděním divokých zvířat z celého impéria, do města byli dováženi hroši, nosorožci, medvědi, lvi, leopardi, pštrosi, žirafy, zebry, antilopy. Římané se považovali za pány světa a bylo pro ně prestižní dovézt do města to nejexotičtější co mohli sehnat. V zabíjení zvířat neviděli akt krutosti, bylo pro ně součástí náboženských obřadů. Obětování zvířete bylo poctou věnovanou bohům.

Poté se konaly veřejné popravy zločinců, způsob provedení popravy závisel na jejich společenském postavení.Stětí mečem bylo vyhrazeno římskému občanu, nepřátelé říše a zrádci byli ukřižováni. Největšími hvězdami Kolosea, které lid zbožńoval a na jejichž souboje vášnivě sázel, byli gladiátoři. V Římě existovaly čtyři gladiátorské školy, celkem se v nich cvičilo na 2 000 budoucích gladiátorů. Největší ze škol, Ludus magnus pochází z doby císaře Domiciána. Škola byla spojena s Koloseem podzemní chodbou. Její základy se nachází mezi ulicemi Via Labicana a Via San Giovanni in Laterano. Učiteli ve školách byli bývalí gladiátoři, kteří přežili 300 soubojů, noví adepti nejprve dostávali dřevěné zbraně, později tupé meče, skutečné zbraně je čekaly až v aréně. Gladiátoři byli vybíráni z odsouzenců na smrt, z válečných zajatců a otroků, našlo se však i mnoho svobodných mužů, kteří bojovali pro osobní prestiž. Boj končil smrtí jednoho z bojujících, publikum mohlo poraženému udělit milost. Pořadatelé her viděli raději, když umíralo méně gladiátorů, protože jejich výcvik a obživa pohlcovaly značné sumy. V aréně probíhalo vždy několik soubojů najednou, gladiátoři měli každý jinou zbrań a výzbroj. Secutor byl vyzbrojen dlouhým štítem, chráničem levé  nohy a helmou bez hledí. Retiarius měl jako hlavní zbraně síť připevněnou na řemenu, trojzubec a dýku. Chráněný měl krk a levou paži. Mirmillo dostal své pojmenování podle vyobrazení ryby mirmillo na přilbě, jeho zbraní byl meč..Souboje gladiátorů bývaly ohlašovány pomocí plakátů vylepených po městě a rozdávaných přímo na ulicích nebo grafitti. Pokud se použilo velárium, vždy o tom byla zmínka. Má se zato, že vstup byl zdarma, aspoň se o tom zmiňuje několik antických autorů. Diváci, ve snaze zajistit si dobré místo, tvořili frontu už od předchozího večera.  

FORUM ROMANUM

Roma Caput Mundi

toto město stále přitahuje pozornost, s ohromným dopadem pro naši civilizaci,  na náš  způsob myšlení, vyjadřování, psaní, systém práva, Řím = 1.kosmopolitní město – obyvatelé ze všech koutů světa, 1.město v antice, jehož počet obyvatel přesáhl  1 000 000 obyvatel. Tady vše začalo – na poměrně malém prostoru, v údolí mezi Quirinalem + Kapitolem + Palatinem – bažiny, nalezeny dětské hroby z 9.st př – ve fosilních kmenech stromů kostry s pohřební výbavou. Tekla tu řeka Velabro – první chýše pastevců, místo odvodnil Tarquinius Priscus – cloaca maxima – funkční do pol.20.st. Postupná zástavba – basiliky + chrámy + st archiv  tabulárium + pokladnice. Středem vedla  via sacra – legie na Kapitol. Ve středověku stavby  napůl v zemi – kraví pole, pastviny. Zdroj stavebního materiálu. Renesance – oživení zájmu o antiku, inspirace sochami, architekturou. Od 18.st – soustavné vykopávky   

život na fóru

od rána přicházely na forum spousty lidí – nákupy, výměna peněz,  služby advokátů, zápasy a souboje podél  fóra dřevěné tribuny. Za Caesara -  zákáz provozu během dne – kromě vozů bohatých a dopravy materiálu na republikánské stavb. Za Augusta – hry do divadel, zákaz pouličního prodeje. Veřejné svátky – senát organizoval hostiny pro plebs – na foru dlouhé hodovní tabule. Veřejné pohřební proslovy – vystavení hlav popravených. Po vraždě Caesara v Pompejově divadle na 15.idy sem přineseno jeho tělo. 

rostra vyvýšené podium, na ně vystavovány kýly (rostra) nepřátelských lodí, řečnické tribuny – bez umění mluvit žádná kariéra. Projevy pečlivě připravovány + zachovány písemně – hvězdy Caesar + Cicero. Zákony 12 (bronzových) desek –1.kodifikace římského práva z pol.5.st př. - právo majetkové, dědické, procesní, trestní (vymáhání dluhů..), předpisy o šířce cest, zákaz pohřbívat ve městě atd. 

Každý, kdo ohněm zničí dům nebo sýpku u domu, nechť je zbičován a upálen na hranici… 

jestliže někdo zazpívá nebo složí pomlouvačnou nebo urážlivou píseň proti druhému 

 člověku,  bude ubit k smrti…  Jestliže se někdo v noci dopustí krádeže a majitel ho při tom 

zabije, jedná se o oprávněné zabití. Kdo by zburcoval nepřátele státu nebo kdo by vydal 

nepřííteli římského občana, nechť je popraven.“ 

Markus Antonius – vynikají řeč po zavraždění Caesara – lid vypálil Pompejovo divadlo,  kremace Caesara zde – jako jediná na fóru. Krátká vláda MA, pak egyptská eskapáda s Kleopatrou –po bitvě u Azia – MA + K –sebevražda. Nástup Oktaviána Augusta – období principátu 

27 – Oktaviánus Augustus 1.císař, chrám božského Caesara - tempio divo Caesar 

tabularium – st archív, materiál barevné mramory- přes 50 druhů z celého imperia  purpurový z Turecka,  žlutý z Tuniska,červená žula z Řecka, travertin z Tivoli 

Stavby za republiky střídmé, z tufu, 1 vrstva omítky, ozdoby z cihel – Řím zaměstnán občanskými  válkami, vzhled  rustikální, kontakt s řeckým světem  změna – budování bazilik. 2.st. př – rozkvět (podrobeno Kartágo, Makedonie, Sýrie, S Galie – kořist!) stavby administrativy + politické propagandy.    

řř od Skotska po Irán – 50 milionů obyvatel – potřeba efektivního řízení provincií. Comitium – místo pro shromáždění 

chrám Antonia + Faustiny - 141

zasvěcen Faustině, 161 Antoniovi, 7.st – kostel san Lorenzo in Miranda, v 17.st - směs antiky + baroka – původně měl být stržen –   na sloupech stopy po zářezech pro lana, mramor cipolino z Řecka 

chrám boha Romula

syna císaře Maxentia – Valeria Romula zemřel mladý, prohlášen za boha, bronzová vrata  + sloupy z porfyru původní – dnes předsálí středověkého kostela.  V podzemí fóra objeveno 50 malých místností z hlavní chodby – pro otroky ? lupanare? 

Maxentiova basilika

správní + soudní budova, pův socha císaře Konstantina – kupole  - impozantní valená klenba, inspirace pro Michelangelovu kupoli sv Petra. Vliv architektury lázeňských komplexů, kdysi největší budova na fóru 

Titův oblouk - 81

po dobytí Jeruzaléma, zboření chrámu – židovská válka. Plastiky – drancování chrámu, 7ramenný svícen menora .

Uvnitř oblouku – apoteóza Tita – orel ho odnáší na nebe – pův. vše barevné, vzor pro Napoleonův Arc de triumph. Ve středověku součástí hradeb rodiny Frangipane, díky tomu se dochoval,  v 18. st rekonstrukce 

Chrám Kastora + Poluxe

synové Dia  - nejstarší na fóru, po stranách koně, zde dávali otcové synům jména, novorozenec položen na zem před pater familiae  zvedl ho, uznal za své. Oslava se až 8.den – vysoká novoroz.úmrtnost – věneček na dveře!! Byl tu úřad měr + vah a směnárna...    

senát SPQR

římská rés publica – 509.př.  -  27.př –do Augustova principátu, 2 konzulové / 1 diktátor - Z nejbohatších a nejvlivnějších rodů - nobilita. Senátor = vrchol politické kariéry za republiky, od 32 let možnost být zvolen fce doživotní. Schůze každý 39 a 15 den  v měsíci - stále v pohybu – PRO - přechod na jednu stranu auly, PROTI–na druhou – celkem 300 členů. Senátoři bydleli na Palatinu  poblíž fora v luxusních obydlích až několik 1000 m2 - pracovna, triklinium, biblioteca–svitky papyru v oválných pouzdrech, velká kuchyně i koupelna - ložnice - topení. V zimě –přenosná topeniště  - v oknech jen závěsy 

Via sacra

vojenské triumfy, v průvodech kořist i celé stromy, voděni zajatci,  exotická zvířata. Trasa: Palatin, Circus Maximus, , přes forum do Jupiterova chrámu. Ve voze i otrok, držel nad hlavou vítěze vavřínový věnec a ševelil mu do ucha – pamatuj, že jsi jen smrtelník 

Dům vestálek

půdorys obdélníku, v centru vodní nádrž, kolem portikus Poblíž zdroj vody- fontána, dodnes komplikovaný systém chodeb a kanálů. Kruhový Vestin chrám – jako chýše pův.obyvatel, kruhový otvor ve stropě – dým svatý oheň – symbol trvání Říma, nesměl vyhasnout porušení slibu čistoty – pohřbeny do kobky na Quirinálu, zemřely hlady, jinak samá privilegia. Kult vydržel do 4.st myšlenka věčného ohně trvá – hrob neznámého vojína atd. 

Komplex budov sestával z Vestina chrámu kruhového půdorysu a z obytného domu kněžek.Vestálky střežily posvátný oheň římského lidu, který byl považován za symbol jejich jednoty, a dál různé cenné předměty.

Chrám se tyčil na okrouhlém mramorovém podiu s peristylem – nádvořím se sloupovým ochozem -  z korintských sloupů. Špičatá střecha měla uvnitř otvor, kterých vycházel kouř z posvátného ohně. Ten neustále hlídalo šest vestálek.Jejich původně malý domek byl popožáru ´Říma v roce 64 za císaře Nera znovu postaven a zvětšen. Ze středního nádvoříse sloupovou chodbouvyúsťovaly jednotlivé místnosti, postavené v několika patrech nad sebou.V přízemí se nacházelo tablinum – reprezentační prostor domu -  a triclinium – jídelna. Byly zde i lázně, jejichž topení vyhřívalo i ostatní místnosti. V horním patře bydlely vestálky, ve druhém poschodí služebnictvo. Na nádvoří domu vestálek stojí jejich sochy, které byly nalezen ypři vykopávkách. Vestálky byly dcery ze šlechtických rodin, které do služby nastupovaly vevěku šesti až deseti let. Musely slíbit, že si uchovají panenství a ve službě setrvají 30 let. (10 let přípravy, 10 let služby, 10 let vyučování nových adeptek).Pokud svůj slib cudnosti porušily, byly pohřbeny zaživa, ne s´taty, protože jejich krev, považována za posvátnou, nesměla být prolita.

Na druhou stranu si kněžky užívaly mnohých privilegií. Jako jediné ženy nepodléhaly otcovské moci a mohly volně nakládat se svým majetkem. Nosily dlouhé pláště, dlouhý bílý závoj a diadém spletený ze šesti vlněných šńůrek. Náleželo jim také čestné místo na všech pořádaných představeních a hrách a směly dokonce řídit svůj vlastní vůz – právo, které jinak náleželo jen císařovně

3 svaté stromy - píše Plinius st – fíkus, olivovník, réva – tradice trvá 

sloup císaře Fokase

608 poslední stavba fóra. Původně mnoho sloupů s VIP - byz.císař Focas věnoval papeži Pantheon 

střed světa – ombelico del mondo

zlatý milník – z pozlaceného bronzu, zbyla základna. Řémané vybudovali 260 000 km cest – výkop + písek + balvany, štěrk + hrubé kameny spojeny hlínou a maltou - dlažební kameny – čedič1000 kroků = 1 římská míle,  vždy milník s údaji o císaři a vzdál do nejbl města. Via trionfale – čísla na domech udávána ve vzdálenosti od milníku. 

Lapis niger

údajný Romulůh hrob v podzemí – posvátné místo 

oblouk Septima Severa

203 - vítězství nad Parthy (dnešní Irán) výška přes 20 m, celý pokryt mramorem, nahoře bronzová kvadriga – výzdoba  bohyně vítězství, vodní božstva, na 4 panelech hlavní události z vojenského tažení. Zajatci – jejich osud neznáme – žádné  ženevské dohody neexistovaly - zabiti? zotročeni? Dynastie Severovců -Caracalla + Geta – ten zabit a jméno vymazáno. Septimus zahájil i stavbu lázní, syn Caracalla dostavěl212-216  pracovalo zde 16 000 dělníků, pro 2 000 osob 

Saturnův chrám

sloupů  + jónské hlavice  -státní poklad  – au,Ag + několik milionů sesterziů. Saturnálie – 17.12. –7 denní svátek  - otroci mají volno, rodiny + přátelé-dárky 

CIRCUS MAXIMUS 

Vybudován za období krílovství. Před závody městem prošlo procesí pompa circensis  -výpravné, velkolepé, odtud slovo pompézní. Hry pořádal císař na počest bohů. Herci, hudebníci, sponzoři se nechají oslavovat,  do jisté míry povolena satira. 

Závody nesmírně populární – dochovaly se mozaiky, reliéfy, nápisy i dětské hračky – modely vozíku s koněm z bronzu. Z mozaiek víme, jak vozatajové na vozech stáli, jak vyrovnávali balanc, jezdilo se s 2 i 4 spřežím. Šlo o velký byznys, lidé sázeli na 1 ze 4 družstev – červení, modří, bílí, zelení- symboly 4 ročních období a významných bohů. 

Majitelé stájí museli investovat do vozatajů, koní, veškeré přípravy, i oblečení v barvách. Časem mají stáje i politický vliv, impresáriové často vyžadují více peněz, hrozí zrušením, to si císař nemůže dovolit 

Koně pocházeli ze severní Afriky  

Dochovalo se jméno nejslavnějšího vozataje - Skorpus – otrok z V Evropy, talentovaný, uměl to s koňmi, vybral si ho trenér a investoval do jeho šestiletého výcviku, naučil ho číst a psát. Scorpus vyhrál 2 084 závodů za 10 let, mohl si koupit svobodu. Závodil za stáj zelených 

4 spřeží bylo velmi těžké udržet běžet vyrovnaně – proč čtyři? Šlo o šou, žádné fair play neexistovalo, jezdci se navzájem mlátili bičíky 

Délka závodu: 350 m podél tribun, otočka o 180 st, delfín dolů kolem spiny – celkem 7 kol, to nešlo tryskem. Nešlo jen o rychlost, ale i o taktiku. Delfín, symbol Neptuna, boha moří, ale i koní 

Prémie za vítězství – 15 000 sesterciů, průměrný příjem průměrného  Římana za rok – 1000 sesterciů. 

Před závodem se tahala loterie, výhra mohla být pár ptáků, malá suma peněz, ale i dům nebo loď, někteří žádali císaře i o výměnu 

Druhý největší ovál byl v Kartágu, pro 80 000 diváků 

PANTHEON 

nejlépe dochovaná antická stavba Říma, mýtické místo – podle legendy odtud orel odnesl na Olymp Rómula, chrám všech bohů = kostel SM ad Martyres + hrobky VIP  - Vittore Emmanuele  II, Umberto I, královna Margherita, skladatel B.Peruzzi, , Raffael Sanzio 

27 př. – postavil synovec Caesara M.Agrippa, požár + zásah bleskem128   dnešní vzhled za Hadriána  – datace cihel608 – pohanský chrám darován papeži od byzantského císaře Focase. V 17. st – Berniniho zvonice – oslí uši, později zbourány.

Kombinace tradičních a inovativních prvků - tradiční je sloupový portikus a trojúhelníkový tympanon, inovativní kupole a apsida. Iideální geometrické tvary – kruh + válec + koule 43  x 43 m . Pronaos16 korintských sloupů – 8 růžová + 8 šedá žula z Egypta, z Asuánu – po Nilu a po moři přes celé Středomoří...váha cca  50 tun, výška 15 m, průměr 1,5 mvstupní dveře – původní, větší antika neznala  - výška 7 m, 

Nesrovnalosti - po straně zvenku je dobře vidět nepřesné navázání cihlové římsy předsíně a apsidy, dále tympanon se zdá příliš těžký na sloupy. Asi šlo o kompromis, Hadrián chtěl původně sloupy vyšší, pak by si i římsa sedla přesněji. Použitý materiál měl vždy i symbolický význam. Ŕímané se dostali i daleko do vnitrozemi Afriky, přivézt maturiál tam odtud znamenalo zdůraznit vládu Říma nad světem.

Na podlaze mramor ze všech koutů impéria. Žlutý z NUmodie (S Afrika), červený porfyr z Egypta

Kupolestavba trvá 7 let. Je to největší samonosná kupole světa – (2. = sv Petr) -inspirace pro Brunelleschiho i Michelangela. 8 pilířů po obvodu – průměr 6 m, podpůrné zdi – cihlové oblouky ve stěnách – přenáší váhu na nosné pilíře.Po obvodu jsou různá skrytá místa, která jsou dutá. Umožnila betonu a maltě vyschnout a ztvrdnout velmi rychle.

Odlehčení kupoleaby se nezhroutila pod vlastní vahou  5 000 tun, použito při stavbě 5 různých druhů zdiva. Odlehčená malta – směs vápna + puzzolany-vulkanického popela. 1.prstenec –základy z bazaltu, do betonu  travertin, 2. – do betonu terracotta, 3. – do betonu tuf, 4.+ 5. – do betonu pemza. Kazetový strop  – panely původně zlacené. Kazety - funkce zdobná i odlehčovací. Oko - okulus -  průměr 9 m.

Měděné pláty ze střechy = baldachýn ve sv Petru. Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini. Mramorové obložení použito na stavbu palazzo Barberini 

PIAZZA DELLA ROTONDA 

klasická 4 kombinace, renesanční fotnána – obelisk z doby Ramsese II – 13.st př. 

PALAZZO MADAMA

palác z konce 15.st. koupil a přestavěl syn Lorenza Magnifica Giovanni de Medici, budoucí papež Lev X. Medičejští sem přicházejí po přechdném vyhnání z Florencie a palác se stává jejich zázemím, odkud postupně rozšiřují vliv na celou oblast. Název se uchytil podle manželky Alessandra Medici Markéty Rakouské, dcery Karla V. Po smrti GianGastona Medici 1737 palác přešel do majetku rodu Lotrinského, později patřil papežskému státu a byla tu  pošta. Dnes je tu sídlo senátu.

PIAZZA NAVONA 

historie - Domicianův stadion pro 30 000 diváků – 240 x 65 m, ve střed. Navona – od navis, loď  -  závody + představení, konaly se tu trhy, na místě dnešní fontány 4 řek byl žlab s vodou pro koně.Od 15.st – čtvrť kolem nám. oblíbená aristokracií – palazzo Pamphilj, Madama. Do 19.st -  srpen – nám.zaplaveno vodou – letní kratochvíle, než udeřila cholera... Dnes         malíři + oslava svátku Befana. Koncentrované baroko, kolbiště dvou nadaných umělců B +B

Další fontány - Mouřenínova a Neptunova

fontána 4 řek - 1647 Ganga + Dunaj + Rio de la plata + Nil, zvířata typická pro kontinenty – lev + kůň + had + drak (+palma), obelisk = z doby Domiciána, znak rodu Pamphilj – holubice s oliv.ratolestí. Za 2.sv.války byly sochy chráněny betonovými budkami. 

Francesco Borromini – 1627-67, Lugano –Řím. Nadaný, introvert, melancholik – podpora od  Innocence X. Celá rodina kameníci, architekti, sochaři. V 9 letech odchází  do Milána, pak do Říma, podporuje ho starší vzdál příbuzný Carlo M -podpora – spolupráce na palazzo Barberini. Zemřel v depresích-nalehl na meč –přání být pohřben ve svém san Carlo   zamítnuto – jako sebevrah...hrob v Chiesa di San Giovanni de' Fiorentini – jen jméno a datum.

Gian Lorenzo Bernini -  1598 – 1680, Neapol – Řím, SM M. Sebevědomý, nenucený ve vyšší spol papežského Říma. Zakázku získal lstí -daroval stříbrný model  lakotné sestře papeže Olympii. Michelangelo svého století, muž co oživil mramor. Náměstí je jeviště, sochy jsou herci, mizí hranice mezi architekturou + sochařstvím. Dynamické pózy, zdeformované pozice soch, pohyb, emoce. Zemřel doma, s ním papež a Kristýna švédská, pohřben v SM Maggiore. Výzdobu platili Římané – vyšší daně – letáky - obelisků + fontán není nám třeba to co my chceme je chleba , jen chleba

palazzo Pamphiljkostel sv Anežky římské - Borromini. Konkávní tvar, nepůsobí hřmotně. Legenda – 13letá dívka odmítla urozeného římského mládence, obviněna z křesť, svlečena  – zázrakem jí narostly dlouhé husté vlasy. 350 – má zde být upálena - plameny jí neublížily, sťata mečem. Patronka panen, dětí, mladých dívek, snoubenců, zahradníků. 21.1.    na mši  přineseni 2 beránci – po mši do Vatikánu,na velikonoce obětováni, z vlny utkán pás pallium, nosí arcibiskupové při bohoslužbách. Znak – beránek, agnes v řečtině = cudná. Častý námět barok malířství – ital + špań

PIAZZA DEL POPOLO 

Porta del popolo - ex porta Flaminia. Dnešní barokní vzhled objednal papež Alexand VII u Berniniho - při příležitosti příjezdu královny Kristiny 1655. Znak rodu Chigi, dole festony z klasů - znak rodu Vasa. 

Chiese gemelle - SM Montesanto + SM Miracoli - také projekt Berniniho. Působí symetricky, i když mají každá jiný půdorys. 

V 18.st uskutečněn projekt architekta Giuseppe  Valadiera, pracoval zde dlouhé roky - z barokního vzhledu náměstí se zahradou augustiniánů náměstí dal formu elipsy, zakomponoval systémem ramp a schodišť do náměstí u Pincio. To bylo dřív zcela odděleno bez přístupu na náměstí. Fontány po stranách - Neptun + dea Roma. Náměstí působí dynamicky - i díky tridente. Corso, Babbuino, Ripetta. Teatrální účinek - otevřený prostor se přelévá do 3 ulic. 

Obelisk - 1.přivezený z Egypta za Augusta, r.10. Původně v cirku maximu. Výška 25 m, monolit z červené žuly. Komplikovaný převoz provedl Domenico Fontana. 

historické kavárny - setkávání umělců, literátů, cestovatelů. Café Rosati, café Canova 

via del Corso - na konci karnevali se tu konal dostih berberských koní. Běželi bez jezdců až na piazza Venezia. Zrušeno až na konci 19.st.

SANTA MARIA DEL POPOLO

1472 , mnoho uměleckých děl. Kaple Chigiů projektoval Raffael - mozaika klečícího kostlivce. Caravaggio  - kaple Cerasi - Ukřižování sv.Petra a Obrácení sv.Pavla. Poslední kapli vyzdobil svými freskami Pinturicchio. ohromně bohatý na umělecká díla. Pohřební kaple Agostina Chigi - návrh Raffael. Sochy ve výklencích Habakuk + anděl, prorok má donést jídlo Danielovi se lvem na protější straně. Dnes renesanční vzhled.Vahrany zdobeny vyřezávanými listy dubu, znak Chigi. Malířství, sochařství a architektura je zde kompletně propojena.Úpravy interiéru Bernini, Malby  - Pinturicchio, Caravaggio...kaple Cerasi (strážce papežského pokladu) - uprostřed Caracci - Assunta, po stranách 

Caravaggio - obrácení sv.Pavla - velmi novátorský přístup, jakoby protagonistou obrazu byl kůň, který vyplňuje většinu obrazu. Malíř zcela opustil typickou renesanční perspektivu, vycházející z matematických vztahů uplatňovaných v architektuře.kde se kladl důraz na dojem hloubky prostoru, jeho pokračování do nekonečna. Caravaggio tady maluje to, co jsme schopni pojmout smysly.. 

Ukřižování sv.Petra. 1601 - chybí jakákoliv rétorika, Petrovi tyrani dělají nezúčastněně svou práci 

borgo

14.čtvrť města – povýšena za papeže Sixta V – cittá Leonina, znak – 3 kopce ě hvězda + lev. Via della conciliazione1929 – lateránské smlouvy1936  - demolice části Borga1950 – slavnostní otevření. Spojuje Řím + Stato Vaticano

CASTEL SANT´ANGELO

oblast Ager Vaticanus – nekropole + ponte Emilio, dnes na jeho místě ponte s.Angelo, 

výška 21 m – průměr 64 m – Augustovo mauzoleum je větší! 

125  staví  Hadrián jako své mauzoleum (inspirace – Augustovo m.)

 139 – dokončil Antonio Pio

uvnitř po obvodu stoupá široká rampa vzhůru ke 3 pohřebním komorám–pohřební místnost-8 x 8 m, pohřbeni římští císaři – od Hadriána po Caracallu403 – Honorius  – součást Aureliánových hradeb = pevnost-castellum590 – papež Řehoř vede průvod - zjevil se archanděl Michael a schoval meč = konec moru ve městě = andělský hrad. 

ve středověku pevnost rodu Orsini13.st – passetto -  800 m. 1497 – uhodil blesk do bronzových křídel anděla – výbuch prachárny.

15.st – hrad získává papež. Mikuláš V. - modernizace

Alexandr VI  Borgia dal zbudovat přímé schodiště do horních pater. Papežské pokoje vymaloval Pinturicchio

V suterénu zbudovány prigioni     -5 místností    1538 – Cellini, 1599 – Beatrice Cenci – poprava za otcovraždu, hrabě Caliostro, G.Bruno..

Pavel III. Farnese sem umístil  papežskou pokladnici.

1527 – sacco di roma – drancování  žoldáky Karla V, bronzový zlacený anděl roztaven na děla. Papež Clemente VII l do hradu  - po měsíci kapituloval - 7 měsíců vězněn, pak prchl do Orvieta, útěk kryla švýcarská garda - pobita. Zabíjení, ničení, zbyla graffiti ve vatikánu (jméno LUTHER) – jako Vandalové v 5.st. Řím má jen 30 000 obyv. 17.st – mohutné 5 úhelníkové hradby + 4 věže dle evangelistů M+M+L+J. 18.st - současný anděl = 6.v pořadí 

PONTE SANT´ANGELO

pův most spojoval mausoleum + campo marzio -  první výzdoba - 8 terakotových soch apoštolů + proroků. 1668   dnešní sochy –2  Bernini + žáci, inspirace pro Karlův most – Jan Nepomucký – ještě nekanonizován !! 

CHIESA SAN CLEMENTE                                   

učebnice architektury Římabazilika zasvěcena papeži Clemente I – mezi  Esquilino +  Celio  - Rione Monti . Správci -  irští  dominikáni . Kdo byl sv.Kliment? 1.st. - 4.papež, hlásal křesťanství, vyhnán Trajánem na Krym, křtil místní, odsouzen, utopen přivázán ke kotvě. R.868 -ostatky přinesl do Říma  věrozvěst Cyril 

stavební vývoj - několik vrstev – základy římských domů, svatyně boha Mithry. 3.st – přestavba na 3lodní raně křesť. baziliku - mnohem širší než horní kostel, 12.st - středověký horní kostel 1713-19 , barokní fasáda - arch. Fontana. Quadriportikus  - 3 lodní půdorys + apsidy. Sloupy z baziliky zničené Normany vestavěny do zdí – podpora pro novou stavbu. Strop – freska Sláva sv.Klimenta. Anděl mu nese kotvu, 12.st mosaiky v apsidě

triumf Kříže + Kristus + PM, apoštolové = 12 holubic na kříži. Jeruzalém + Betlém - symboly S + N zákona – andělé uctívají Agnus Dei .  sv.Kliment – loďka, sv.Vavřinec - rošt, Strom života,   4 proudy = biblické řeky  Fison, Geon, Eufrat, Tigris. Holubice  = duch sv. Fénix = nesmrtelnost, pijící jeleni     =  žízeň po křtu. Sv.Augustýn, Jeroným, Řehoř, Ambrož = církevní otcové, evangelisté Marek - lev, Matouš - anděl , Lukáš - býk, Jan - orel

kaple sv.Kateřiny - 1430 fresky -  Masolino da Panicale  + Masaccio, raná renesance. Typická perspektiva, více scén současně. Dochovaná sinopie. Nad vchodem -   Zvěstování, na zadní stěně - Ukřižování, L   – sv.Kateřina, P   – sv.Ambrož. 

spodní kostel - 1715 – zahájeny vykopávky, 1858 – práce zastaveny – hrozí zřícení, nalezeno mitreo, pokračuje se v 70.letech 20.st. Mezi Colle Oppio  + Celio - v údolí procházely 2 cesty – dnes SS. Quattro + Labicana  spodní říčka Labicano – vytékala do bažin Velabrum Maius. 2.pol.2.st  nejstarší budova – několik malých místností s valenou klenbou - opera quadrata, z tufu   snad to bývala římská celnice, za touto stavbou postaven dvoupatrový domus s venkovním dvorem – část.dochovaný štuk na klenbách. 3.st  svatyně Mithry -stoupenci kultu se zde scházeli na banketu – boční lavice.

kult boha Mithry - mithraismus - mužský kult plodnosti,  Persie - v 1.st do Říma –populární u armády, kult bojovníků - těžké zkoušky ‑ ohněm, ledem, hladověním..Obětní oltář -ara. Mithra narozen ze skály, havran nese zprávu od boha slunce - obětovat býka, z krve býka pramení  život. Mitra  vzat na nebesa..Cautes + Cautopates s pochodněmi. 1 dolů, 2. nahoru = západ a východ slunce

kultovní místa - klenuté jeskyně = nebe - později  kupole křesťanských chrámů.   Dráha slunce z V na Z – cyklus života , zasvěcovací obřad noviců. Byly jim zavázány oči + spoután – sundána pouta = symbolika prozření. Novici nabídnuta koruna krále světa – odmítl: Mithra je má jediná koruna. Přijímání chleba + vína těla + krve Mithry. Ve 4.st – vytlačen křesťanstvím – má širší základnu – otevřeno i ženám

křesťanské  nápisy + symboly IXTYS – JK syn boha spasitele, holubice -  kotva -  kříž -  dobrý pastýř, depositio = pohřbívání, na desce nově i datum = den zač nov života. Po 313 – nápisy i výzdoba obsažnější - končí slovem PAX

židovské  nápisy + symboly v Římě = 6 židovských katakomb, nápisy většinou řecky. Menora, obřízkový nůž, šófar-roh, palma – svátek stánků, nápis SHALOM. 

fresky  - pocházejí z 8.st - Madonna col Bambino  - čistě byzantský styl, 9.st – Poslední soud , Daniel mezi  lvy + sv.Biagio léčí chlapce, převoz těla ?? ( Klimenta nebo Cyrila) z basiliky Vatikánské do  S.Clemente. Papež Lev IV (847-855)  - hranatá svatozář, typické pro žijící osoby. Dochovaný nápis - donátorka Maria macellaria, pro bázeň boží + spásu své duše. Snaha o překonání byz.strnulosti + inspirace klasickými modely - 1.komiks v dějinách   Legenda o Sisinniovi +  zázrak se sloupem                                                         

Sisinnio – římský  prefekt tajně přistihl manželku Teodoru v katakombách na mši sloužené papežem Klimentem  (88-97). Náhle oslepne, zrak mu vrátí až papež – místo vděku káže spoutat ho vojáky – ti tak učiní, ale spoutali vlastně jeden ze sloupů baziliky. – sloužící nemohou sloup utáhnout - Sisinnio: "Fili de le pute, trahite!" = 1.romanesco.    Sv. Kliment mluví latinsky"(ob) duritiam cordis v(est)ris saxa (sic) traere meruistis".    za tvrdost vašich srdcí si zasloužíte tahat kamení

Zázrak sv.Klimenta – v nartexu 

světec pohřben v podvodní kapli na Ćerném moři – 1 x ročně „odliv“ – věřící uctívají hrob   vody se ale rychle zavírají - "chiusura delle acque"   -  jednou tam matka zapomněla dítě – prosby vyslyšeny – napřesrok dítě sano + salvo   Miracolo di S. Clemente!

Legenda o Alessiovi                                                                                        

ve středověku velice populární        Alessio – z bohaté rodiny, v den své svatby utekl do Orientu = stal se poustevníkem -po mnoha letech se vrací nepoznán domů – otce žádá o almužnu - z okna hledí jeho matka -  v rodném domě 17 let dělá podřadné práce -na smrtelné posteli ho navštíví papež, otec je dojat. Vpravo -  Alessio již zesnulý. Papež všem oznamuje, kdo to byl – je pozdě  - manželka s pláčem objímá rakev. Nahoře – freska  - Kristus na trůnu +  SS. Gabriel,Nicolò, Michal, Kliment,    dole – ptáčci + vázy s ovocem

zlacené mozaiky - zlatý plíšek se nalepí na skleněnou destičku a obráceně vtiskne do malty - je vidět + drží. typické je zlacené pozadí postav – vyvolává dojem vznešenosti

hrob Konstantina

5. 7. - den slovanských věrozvěstů Cyrila + Metoděje, 9.st     moravský kníže Rostislav  žádal papeže Mikuláše o misi, ten odmítl, protože by tak poškodil  zájmy franské říše - byz. císař Michal III – vyhověl. 863 - 2 Řekové ze Soluně - zkušení misionáři – umí slovansky

Konstantin = Cyril - vytvořil písmo hlaholici, přeložili bibli + právnické texty, cestou zpět do Soluně onemocněl, v Římě umírá. Pohřben zde 

LUDUS MAGNUS  - GLADIÁTORSKÁ ŠKOLA

Třípatrová stavba, největší + nejvýznamnější galdiátorská škola v Římě hned vedle Kolosea. S ním spojena podzemní chodbou. Odkryta S část – dobře patrná cavea tvaru elipsy – 62 x 45 m. Postavil Domicián – do 6.st – pak hrobky.

Místa pro 3000 diváků. Předpoklad – další stavby v blízkosti. Ludus matutinus – na Celiu   cvičení venatores – (lovci – ranní lovy), ludus dacicus, ludus gallicus – na Celiu. Spoliarium – sem nošeny zabití borci, sundána zbroj. Saniarium – ošetřovna. Gladiátorům se dostávalo té nejlepší lékařské péče. Sumum choragium – sklad kulis, mechanických zařízení, kostýmů. Armamentarium – sklad zbraní

CHIESA SAN PIETRO IN VINCOLI 

basilica Eudoxiana – podle zakladatelky, římské císařovny Licinie Eudossie – 442  do basiliky uloženy relikvie – okovy sv.Petra z carcere Mamertino. 8.+ 15 st -  stavební úpravy, dnes renesanční portikus – na hlavicích erb Julia II   3 lodní bazilika, 2 řady 20 korintských sloupů, 17.st – štukový strop, fresky  + chiostro dnes součástí fakulty strojní.  L loď – hrobka florentských malířů Antonia + Piera del Pollaiolo. V kostele pohřbeny význ.osobnosti renes. + barokního Říma. Mozaika sv.Sebastiana – zde jako starší, s vousy!!  P loď – sv.Augustin – Guercino, portrét kardinála - Domenichino. Ve skleněné skříňce pod oltářem  – okovy

LegendaEudoxie vlastnila okovy Petra z vězení z Jeruzaléma, papež Lev Veliký okovy z Mamertina, přiloženy k sobě, slily se v jeden řetěz...    Vatikánské stanze – Rafael – Anděl osvobozuje sv.P. z vězení

socha Mojžíše  1513 – 16  

Michelangelo Buonarroti - mramor - výška 235 cm . Pro náhrobek papeže Julia II – sochařovo prokletí – 40 let práce. Původní návrh počítal s ohromnou stavbou, 3 patrové mausoleum - 40 soch  - ve Vatikáně. 1505 -papež návrhem  nadšen –Michelangelo strávil  8 měsíců v Carraře, vyíral vhodné mramorové bloky. Svatopetrské náměstí je  plné mramoru. Později papež mění názor, přestává platit.. Umělec  prchá z Říma na 2 roky do Florencie pod ochranu Medicejských. Nicméně pak se vrací do Říma pracovat na Sixtině. Po Juliovi - Lev X, Hadrián VI, Kliment VII, Pavel III, ten umělci nařizuje po návratu z FI namalovat  Poslední soud                                                                                    

1545 náhrobek dokončí po 40 letech    Mosè è «la tragedia della mia vita».        

Papež byl pohřben v sv.Petru, hrob vykraden 1527, ostatky pak přeneseny sem.  2003  -  5 let práce – socha vyčištěna + otevřeno původní lunetové okno nad sousoším – lepší světlo   - oskarový režisér Michelangelo Antonioni – natočil dokument. Mosé = biblická postava plná skryté síly a energie . Rohy = sluneční paprsky – židovsky karen" – v překladech chybně keren = rohy. Pohled je hněvný – ojžíš vyvedl z svůj lid z otroctví. Místo vděku uctívají Zlaté tele... vystihuje charakter Michelangela – hrdost, popudlivost. Vousy = dle Vasariho jsou jako namalované – jemná precizní práce. Podle legendy umělec  uhodil Mojžíše kladivem do kolena se slovy:   „Tak promluv“!

co říkají o Mojžíšovi historici umění - L paže = typická paže atleta, s vynikající znalostí anatomie, P noha = se opírá o zem, lýtko i koleno  výrazné, celek působí jako pevně stojící sloup...Rotace těla :Celé tělo natočeno na P, hlava náhle L.  Důkaz virtuozity umělce +  vyjadřuje hluboké morální rozhořčení Mojžíše. V historii umění je to snad nejvýraznější příklad zobrazení čisté fyzické a morální síly člověka v tomto světě....

CHIESA DI CROCE IN GERUSALEMME

za řř – zde kasárna pretoriánů – castro pretorio, císařská garda Maxentia, Konstantin je zrušil, zabral pozemky – postavil císařský palác. Bydlela tu  matka Helena– tu prohlásil císařovnou –slib z dětství -císařovna = matka- -ne manželka Faustina. Kostel – pův. kaple relikvií ze svaté země:

trn z Kristovy koruny, hlína z Getsemanské  zahrady,  část ukazováčku sv.Tomáše

sochy na průčelí: L – Helena s křížek, P  - Konstantin + 4 evangelisté. Fasáda = labutí píseň baroka – podivné formy daleky umění B + B. Bývalý kostel kardinála Miloslava Vlka

PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO

Porta san Giovanni, 1574 - proražena v Aurelánových hradbách, z travertinu. Do poč.19.st se tu v železné kleci vystavovaly hlavy banditů. Byl zde potvrzen řád sv.Františka – socha na náměstí. Konají se tu shromáždění odborů, zájmových skupin, slaví se 1.5. – rock koncert + 23.6. oslavy s.Giovanni, hl.chod hlemýždi

Scala santa - významné poutní místo katolíků, schody přeneseny údajně z paláce Ponzio Pilato v Jeruzalémě – ničím nepodložené, do Říma dovezla matka Konstantina, sv.Helena. Původně v lateránském paláci– za papeže Sixta V postavena dnešní budova Sancta Sanctorum, soukromá papežská kaple, je zde obraz Krista acheropita. Nápis v kapli – není na zemi svatějšího místa. Desky z ořechového dřeva - schod 2, 15,28 –údajné stopy Kristovy krve. 2.nejcennější Svaté schopy máme v Praze na Karlově, v kostele založeném Karlem IV. Cenné jsou svatými ostatky v nich uloženými.

Výklenek s mozaikou   - 1743 –postavil  F.Fuga pro Benedikta IVX – nahoře znak. Mozaika = kopie té v trikliniu Lateránského paláce. Je zde zobrazen Kristus + sv.Petr + Lev V. + Karel Veliký + Konstantin + Sylvestr

Lateránský palác patří Vatikánu – právo extrateritoriality, bylo zde sídlo papežů - až do Avignonu 1305. Proběhlo zde 5 koncilů  - dnešní vzhled – za Sixta V della Rovere – letní sídlo. 1729 - svatořečení Jana Nepomuckého. Průčelí kostela tehdy ozdobeno -obrazy,vedle papežského znaku erby pražské kapituly + českého král + Habsburků, .1929 - podepsána Lateránská dohoda - o svrchovanosti státu  Vatikán. Od 1967 – sídlo římského vikariátu. 1.patro – museo storico vaticano - všude erby Sixta V  

papež Sixtus V 1585 – 90 -horlivý reformátor- střízlivý františkánský mnich, posílil postavení církve + úřadu papeže, zkrotil kardinály -  státní úředníci. Zavřel pasáky, zloděje, prostitutky =  papa tremendo. Probíhá velká přestavba města - pokřesťanšťování pohanských památek - obelisky jako ukazatele cesty poutníkům, pohřben v S.M. Maggiore. Epitaf: 

zde leží papež Sixtus, neprošel u něj ani Kristus

BASILICA S.GIOVANNI LATERANO

314 – zal. nejstarší římský kostel = katedrála města. Pův. pozemek šlechtické rodiny Laterani - odmítli přijmout novou víru - vzpoura X Nerovi, rodinu vyvraždil, pozemky zabral, Konstantin  je věnoval církvi  dál od Palatinu s pohanskými chrámy. 1 z 4 poutních basilik, 

Proběhlo několik přestaveb kostela i  papežského paláce, 1377 – návrat papeže z Avignonu, přesun do Vatikánu, 17.st –za Inocence X – úprava interiéru -Borromini. 18.st – dnešní průčelí – Alex.Galilei - 15  soch, výška 7 m  - Kristus, Jan Battista a Evangelista a 12.  apoštolů,  erb papeže Klementa XII

matka + hlava všech kostelů města + světa

portikusbronzová vrata ze senátu- antická socha Konstantina + 5 bran,  2000 = 26.svatý rok – původně 100, 50, 33, pak 25

interiér

lodí, 130 m délka, půdorys latinského kříže. 1646 přestavba za Inocence X  - Borromini – barokní vzhled v nikách v hl.lodi 12 apoštolů, sv.Juda + sv.Tadeáš + sv.Jakub - poutník, s holí - Santiago da Compostela, sv.Tomáš - exorcista, rozvazovač, vymýtač ďábla = zla

podlaha cosmatesca + znak Martina V. Colonny – 1417 – 31, zvolen na kostnickém koncilu – konec schismatu

fresky Cavalier d´Arpino, Pomarancio – oprava původních + nové – manýrismus, v medailonech proroci

gotický ciboriový oltářv rané křesťanské církvi ciborium  = baldachýn, v bazilikách podepřený sloupy. Údajně lebky sv.P  +P – schránky nové, původní roztavené  - odvody Napoleonovi. Papežský oltář – jen papež zde smí sloužit mši

fresky L od oltářeZjevení kříže Konstantinovi, bitva u milv.mostu, vítězství K. Erb Inocence X - 1644‑1655 Inocenc X. PAMPHILI,  holubice s oliv. snítkou. Neobyčejně šeredný, portrét od Velasquese  komentoval rezignovaně: troppo vero.  Na stropě  erb Pia IV     

severní strana náměstí

loggia delle benedizioni  papež zde žehná na den Nanebevstoupení – pohyblivý svátek, 50 dní poté Letnice  - seslání Ducha sv. V nice socha franc.krále Jindřicha IV - mecenáš lateránské kapituly.

Vchod do papežské university, soukromá – výuka teologie, civilního + církev.práva – studenti nejen bohoslovci

baptisterium sv.Jana

5. st – upraveno za Sixta III.  pův.Konstantinovo, na místě lázní z 2.st, 15.st – za Sixta V . Klasický 8 boký půdorys – pův. účel zachován dodnes, vana není původní, byl tu bazének - raně křesťanská stavba. Výzdoba za Urbana VIII – včely na podlaze -   fresky  - ze života císaře Konstantina

obelisk NEJstarší + NEJ vyšší 45 m - za Tutmose III – 357dal přivézt z Egypta Costanzo II. Pův. v Circo massimo – ve středověku povalen. Přemístění obelisku za Sixta V. – ukazatele pro poutníky, otevřena spojnice k SMM – via Merulana.  V Římě je celkem 18  13 starých / 5 moderních obelisků, většina dovezena z Egypta za císaře Augusta, jiné jsou římské kopie ze stejného materiálu – žuly, nápisy vůbec nebo špatně, roku 2005 – jeden vrácen do Etiopie

CHIESA DI SS.QUATTRO CORONATI 

snad 4 Diokleciánovi vojáci  - nechtěli obětovat bohům -  snad 4 kameníci, odmítli vytesat pohanskou sochu. Dnes Konvent sester augustiniánek v klausuře (16). Zde zůstávají novicky 6 let, pak poslány do 1 z 24 klášterů v zemi, vede odtud tajná chodba do Lateránu

2 nádvoří – typické pro první baziliky – tam postávali katechumeni, ještě nepokřtění. V 1.místnosti – la ruota – dříve nechtěňátka, dnes pouto se světem pro sestry (pošta aj.) Torre san Silvestro - krásně dochované  středověké fresky: nemocný Konstantin se má vykoupat v dětské krvi – ve snu uvidí P+P –pošlou ho za papežem – křest + uzdravení – za to papež dostal koně, světskou vládu nad městem a Z světem = Konstantinova donace

K.se odebral na V – do Konstantinopole, papež mohl zasahovat do světských konfliktů mezi státy, ovlivňovat politiku, rozhodovat o kolonizaci Nového světa. KD napsaná 400 let poté = falsum  

BASILICA SAN PAOLO FUORI LE MURA 

Bazilika sv.Pavla za branami 

je druhým největším chrámem v Římě. Byla postavena za Konstantina v roce 314 nad hrobem apoštola Pavla a stala se jedním z nejvýznamnějších poutních míst. Na přelomu 4. a 5. stol byl původní kostel přestavěn na obrovskou pětilodní baziliku. Po požáru 1823 byla obnovena do původního vzhledu.

Pět lodí je rozděleno 80 sloupy, takže vnitřek baziliky připomíná spíš halu antického chrámu. Pozlacený štukový strop zdobí erb papeže Pia X. Ten je také posledním v nepřetržité řadě 260 papežů, jejichž podobizny tvoří kruhovou obrazovou kroniku kolem stěn. Pod vysokým oltářem se nachází Pavlův hrob.

PIAZZA VENEZIA

Benátské náměstí  vybudováno počátkem renesance a je dobrým orientačním bodem centra.Odtud vychází  Via del Corso, rovná 1 500 m dlouhá spojnice s Piazza del Popolo. Kdysi se tu konaly koňské dostihy.

1885 - 1911 - Památník Viktora Emanuela II.

z bílého mramoru - Vittoriano.  24 hodin denně čestná stráž u Hrobu neznámého vojína 

1878  italský Parlament rozhodl uctít stavbou zesnulého krále Vittorio Emanuele II.Byl vybrán projekt Giuseppe Sacconiho. Ideový návrh odpovídal době patriotismu. Široká schodiště měla symbolizovat cestu vzhůru k ideálům  sjednocení Vlasti a Svobodě - bronzová čtyřspřeží. Původní travertin zaměněn bílým mramorem z Bresci.

1911 - u příležitosti Mezinárodní výstavy k 50.letům sjednocené Itálie odhalena bronzová socha krále z pozlaceného bronzu.  

1455 - 1464 Palazzo Venezia

z balkónu k lidem řečnil Benito Mussolini. Dnes se tu konají prestižní výstavy

336 - Basilica di San Marco

přiléhá k Benátskému paláci,  postavena  poblíž místa, kde sv.Marek sepsal své evangelium. Mozaiková apsida je z 9.století, kdy byl chrám restaurován - 12 ovcí představuje 12 apoštolů, beran mezi nimi Ježíše Krista. Kostel dnes slouží zejména Benátčanům, bydlícím v Římě.

SANTA MARIA IN ARACOLEI

Jeden z nejstarších římských kostelů na vyvýšeném místě na Kapitolu byl založen v 6.st. Za antických dob se tu nacházelo Auguraculum, věštírna. Odtud věštci pozorovali let ptáků. Byl tu chrám bohyně Juno Moneta (ammonitrice) a mincovna. Odtud i pojmenování peněz v mnoha světových jazycích (moneta, moněta, money) S místem se pojí středověká legenda o Sibyle Tiburtinské, oznámila císaři, že z nebe přijde král podobný člověku soudit lidstvo a jeho království bude bez konce. Augustovi se pak zjevila Panna s děťátkem a uslyšel hlas -  “Haec est ara filii Dei” 

Kostel nejdřív spravovali benediktini, od 1250 františkáni. Ti provedli románsko-gotickou přestavbu, která se zachovala dodnes, jak je patrné na strohém cihlovém průčelí. 1348 bylo slavnostně odhaleno strmé schodiště jako dík za konec moru. Promluvil tribun lidu Cola di Rienzo. Oslavovalo se tu také vítězství nad Turky u Lepanta 1571Cenná díla v interiéru: cappella Bufalino, fresky Pinturicchio 1484 - 1486 – příběhy San Bernardino da Siena, vrcholné dílo rané římské renesance. Hrob sv. Heleny. 

Kapitolské náměstí

stejně jako schody Cordonara navrhl Michelangelo. V palácích dnes Kapitolská muzea. Paláce nejsou rovnoběžně, celek tvoří lichoběžník.

Marcellovo divadlo

11 př.n. l. dal postavit Augustus a pojmenoval ho na počest svého synovce Marcella. Divadlo mělo kapacitu 15.000 diváků a v 16.století byly jeho části zapracovány do rodinného paláce Orsiniů.

Tempio di Apollo Sosiano

dochovaly se 3 korintské sloupy a fragment vlysu ze 2.století př.n.l.

Ghetto Ebraico 

Založeno 1555 papežem Pavlem IV Carafa, 2. nejstarší po Benátkách. Sinagoga z let 1901 – 1904 patří k největším v Evropě.

 

Portico d'Ottavia

tvořilo kdysi hlavní vstup na Circus Flaminius. Sloupořadí nesoucí jméno Augustovy (Octaviano Augusto) sestry Oktávie se ve středověkustalo součástí rybího trhu, později zde postaven kostel Sant Angelo in Pescheria.

Isola Tiberina

Tiberský ostrov  je spojen s oběma břehy řeky. Mosty jsou původní a pocházejí už z antického období. Ponte Fabricio (Fabriciův most) je z roku 62 př.n.l. a je to nejstarší dosud používaný most v Římě. Tiberský ostrov má podle legendy tvar lodi, která vyplula do Řecka hledat boha lékařství Asklepia. Jemu byl také zasvěcen první chrám, který zde byl postaven v roce 293 př.n.l. Na místě původního svatostánku stojí nyní kostel San Bartolomeo z 10.století a Nemocnice Milosrdných bratří (Fatebenefratelli).

Trastevere

Římská Malá Strana, velmi drahé bydlení.

Bazilika Santa Maria in Trastevere

jedno z nejstarších míst křesťanského kultu v Římě. Zal. ve 3.století. Dnešní kostel vznikl z velké části ve 12.století, z této doby jsou také vnitřní i vnější mozaiky, žulové sloupy pochází z antických staveb v okolí. 

SANTA MARIA MAGGIORE

zal. v pol. 4.st.Podle legendy se zde P.Marie zjevila papeži Liberiovi a požádala o kostel na místě, kde druhý den napadne sníh. Stalo se tak na Esquilinu 5 srpna, připomíná se každoročně, od stropu se sypou bílé květy.  P.Marie Sněžná. Bazilika byla založena počátkem 5.století.

868 - papež Hadrián II.zde schválil slovanskou liturgii za přítomnosti Cyrila a Metoděje.

Hlavní loď a mozaiky na vítězném oblouku jsou původní, v následujících stoletích však přibylo mnoho nových prvků včetně zlatého kazetového stropu. Zlato má pocházet z Kolumbovy cesty do Ameriky.

1295  mozaika v apsidě - korunovaci P.Marie. Stavba má nezvykle jen jednu věž a dvě kopule nad kaplemi Paolina a Sixtina, kde je  pohřben papež Sixtus V. Capella Sistina je dílem Domenica Fontany. Autor průčelí Ferdinando Fuga

1587 - Egyptský obelisk za kostelem  - orientační bod pro poutníky. Sloup na náměstí 1615 – ozdobila antický sloup před kostelem socha P.Marie

Santa Prassede

bazilika z 9.st. na místě svatyně z 2.st. Dochované byzantské mozaiky. Sv.Petr a sv.Pavel objímají sv.Praxedu a její sestru Pudenciánu. sic Poutní místo - kaple sv.Zenona s kusem sloupu z Jeruzaléma, u něhož byl údajně bičován Ježíš.

KONZULSKÉ SILNICE

na Trajánově sloupu – římští vojáci staví silnici v Dacii. Cesty- z dnešního pohledu nepohodlné – žádný asfalt, ale existují přes 2000 let. Stratum = latinsky vrstva – via strata – vícevrstvá cesta – dnes strada, street, strasse...

povrch - lávový kámen  -  spodní vrstva - beton + štěrk, další vrstvy - drobné kamínky umožňují průsak vody. Zcela dole - silná tvrdá vrstva bazaltu, (vulkanický materiál) usazená před skoro 300 000 lety. Magma postupně tuhlo, smršťovalo se, v hornině vznikaly pukliny. Římané kámen těžily na stavbu silnic.

3 skupiny – cca 15 nejdůležitějších

1. – konzulské – Cassia, Appia, Flaminia, Aurelia

2. - místní – podle měst kam vedly – Nomentana, Ardeatina, Ostiense, Portuense

3. - dle zaměření – Salaria, Trionfale

Ostiense – do Ostie

Flaminia – do Rimini

Portuense – do Porto

Tiburtina – do Tivoli

Aurelia - do Frascati

Nomentana – do Nomentum, dnes mentana

Casilina – do Cassino

Prenestina – do Palestriny

Ardeatina – do Ardey

Tuscolana – do Tusculum u Frascati

Salaria – do San Benedetto – na jadranu

Cassia – přes Sienu a FI na S

VIA APPIA ANTICA - regina viarium

silniční síť 400 000 km, důležité tahy dlážděné  = 80 000 km. Trasa Roma – Capua. Za republ + císař - od Porta Capena u terme di Caracalla, v pův. hradbách S.Tullia. Capua – SM capua vetere – souběžně i via Latina k moři do Taranta  - Brindisi. Dnes od Mura aureliane – val Almone - směr ke Colli Albani

312 př  zahájení stavby za cenzora Appia Claudia Caeca190 př dokončení. 71 př – 6 000 křížů  za Spartakova povstání – až do Pompei. Po  pádu zřř – opuštěna, chátrá. Středověk -    campagna romana řídce osídlena, venkovští baroni – obranné věže na antických ruinách, cestují po ní křiřáci – z Brindisi do Svaté země. 1852 – slavnostní otevření –vyvezen odpad, vybudovány chodníky, odkloněna doprava na V.A.nuova -   dnes  vede nad GRA, část po ní provoz u Velletri

stavební technika zcela nová -osvědčila se – vzniká hustá síť silnic po celém impériu. Štěrkové podloží, velké hladké mírně vypouklé balvany bazaltu-voda stéká, drenážní kanálky. Max.snaha stavět v přímém směru, šířka 4,1 m–2 směrný provoz – po stranách crepidinés – chodníky. Poprvé použity milníky. Každých 10-12 km / na vedlejších 14-17 km –mutationes = poštovní stanice, kde poslové mění koně – konstantní rychlost přesunu.

Cestovalo se pěšky, vozy tažené voly = náklady. Osobní vozy – žádné pérování – pouze na dlouhé vzdálenosti, každých  40-50 km -1 den chůze – mansiones = hotely jen pro posly, úředníky + majitele  povolení přespat. Síť levných hostinců – zachovalo se menu i účty – grafitti

porta san Sebastiano, pův název Porta Appia. Skoro všechny brány nově pojmenovány za křesť.-pův názvy moc pohanské. Dnes je tu museum hradeb. Reliéf – s.Michael zabíjí draka kopím + v L ruce má globus = na památku vítězství bitvy Římanů X neapols.králi Robertovi z Anjou 1327. 1.milník - kopie, originál na kapitols.nám. Říms.míle –1478 m

kostelík quo vadis domine - venio romam iterum crucifigi

podle nalezeného otisku stopy – snad Krista? spíš votivní dar pro boha Redicola, kostel  z 9.st, nová stavba – 1620 za Klementa VIII. Naproti prostor boha Redicolo – šťastného návratu – sem chodili děkovat navrátilci. Svatyně obecně stavěny na hranicích-dnes celnice. Hranici města chránili bohové Hranice Říma postupně posouvány – za Caesara – Rubicone, před překročením hranice nepřátelského města – obřad evocatio. Konkurenční bozi ochránci mají přejít na stranu Říma- za to svatyně

katakomby sv. Kalista

Římské zákony zakazovaly pohřbívání uvnitř hradeb. První křesťané věřící ve zmrtvýchvstání odmítali těla spalovat, pohřbívali je do podzemí podél cest vedoucích do města.   Katakomby sv.Kalista -  1.podzemní křesť hřbitov Říma – 188 – 2174 patra – plocha 300 x 400 m. zlatá doba zde po Konst.ediktu – všichni chtěli být pohřbeni co nejblíž k mučedníkům + papežům – s  nimi do ráje. Náhrobky postupně vznikly i ve 2.řadě, nejvíc utrpěly ty nejblíž k městu – levný stav.materiál + zdroj mramoru. Přežilo jen to co bylo znovu využito – jako sídla, strážní věže atd.      nápisy –jméno +  povolání – obsažné texty

porporiaus – prodavač ceněné rumělky

sídlo správy parku - pův.papírny, využívaly vodu z říčky Almone, za řř svatá místa, kult boha Almona – oslavy 27.3.

náhrobek naproti - konická věž, nahoře strážní domek, snad hrobka Gety, bratra Caracally – zabit 212

tomba della Priscilla, válcovitý tvar. P = manželka bohatého úředníka – pův.zdoben množstvím bronzových soch

L – odbočka do Via della Cafarella

malá kruhová kaple s kupolí – 1536, postavil kardinál Reginald Pole – vyvázl ze spárů Jindřicha VIII . Technika barevných cihel – žlutá + červená - inspirace ř.stavbami 2.st

kolumbarium liberti di Augusto3 000 výklenků, jedno z největších, navíc na povrchu – velmi vyjímečné

katakomby sv.Sebastiana - od 3.st – velmi dlouho používány, délka chodeb 12 km

basilica di s.Sebastiano - původně zde ostatky sv.P + P, pak zasvěcena sv.sebast.. Kaple ostatků – otisky Kristových nohou, hrot šípu

Maxentiův cirkus - nejlepší dochovaný příklad říms cirku, 513 x 91 m, pro 10 000 osob. Při stavbě používány amfory – odlehčovaly ji. Dochovaly se 2 věže hl.vchodu, 12 boxů pro závodníky...Sedadla rozdělena podle barev –bílí, červení, zelení, modří. Obelisk dnes na Piazza Navona. Závodníci 7 x obíhali mety – oslava kosmu. Cirkus spojen dlouhým portikem s palácem + mauzoleem. Po porážce M konstantinem vila i cirk zpustly, později přešly na farnost sv.seb, pak na jedn bohaté  rody – Cenci, Torlonia...dnes Comune di Roma

palác - zachovaly se jen 3 apsidy, prostřední = aula palatina – audience, odtud 200 m dlouhý portikus zdobený freskami – vedl přímo do cirku, ovlivěno byzantskou mentalitou – císař = bůh

Romulův hrob naproti cirku. Mausoleum Maxentiova syna Romula – zemřel  velmi mladý – pochován zde 309, hrobka asi určena jako dynastická – množství výklenků – pův.2 patrová. Vzorem byl Pantheon – inspirace pro architekty renesance – Raffael, Palladio-vily. Horní patro – pro veřejné oslavy “divo romolo” – opět orientální vliv – kult panovníka

tomba di Cecillia Metella - symbol Via Appia. Kol.50 př. – vyvýšené –čestné místo. Dcera konzula Quinta Metella krétského  - dobyl Krétu. Manželka Marca Licinia Crassa  - porazil Spartakovo povstání, člen 1.triumvirátu. 8 m vysoká čtvercová základna + válcová nástavba vysoká 11 m. typická stavba helénského typu – tehdy v Římě velmi oblíbená. Výzdoba – festony s bůvolí hlavou – odtud  název místa – capo di bove,  válečné trofeje, listy, květy---pův cimboří z travertinu, nahoře zemina + cypřiše – vliv etruský. Spodní patro – kruhová vysoká místnost - tělo CM. Středověká nástavba – rodina Caetani – cimbuří + palác – průměr 30 m

castello dei Caetani - z pův říms hrobky – díky tomu se zachoval, od 9.st od Byzantinců opevněné věže –kontrola území – venkovští baroni využívají starých staveb. Caetani-rodina Bonifáce VIII  -13.st – kontrola území kolem, využití pro hospodářství, postaveno cca 50 drobných staveb – přístěnky pro rolníky, stodoly, stáje, kostely, knížecí palác atd.   Mauzoleum obestavěno dřevěným ochozem, střílnami – visutý most do paláce – 16 obranných věží. Mezi jedn.cimbuřím – mramorové kruhy – na přivázání ochranných pohyblivých chodníků – obranné  účely. Patřilo  rodu Savelli – 10 let, pak Colonna, Orsini, postupně úpadek

chiesa di s.Nicola di Bari - ojedinělá římská gotika

torre di capo di bove, velké mauzoleum z cementu

forte appio - stavbu využívali vojáci NATO - blízkost Ciampina - dnes prázdné, snad pod správu parku

různé náhrobky, tomba di Seneca - zde základy jeho vily, sem přišel Neronův příkaz, aby spáchal sebevraždu

casa Viola - zvláštní velká fontána tvaru poháru

hrobka Ilasia Fusca - cihlová stavba, mramorový reliéf – podoby 5 pohřbených – kopie,  originál v Museo naz.romano

V.míle - ukázka původního dláždění – bloky bazaltu + koleje od povozů

neznámé hrobky –různé typy, různě (ne)zachovalé. Materiál – travertin – finančně náročné – doprava z Tivoli,  cihly + štuk. Cihlové hrobky – pohřební místnost s 2 bočními okénky v suterénu. Přízemí – prostor pro bankety – duch zemřelého “přítomen”

zde je mírná ZATÁČKA – jinak je Appia rovná 90 km

tombe degli Orazi - legenda - 3.král Říma Tullius Hostilius – konflikt s Alba Longa. Souboj 2x 3 bratrů – konal se  zde na hranici území ř + al, vyhráli Horáciové nad Curacii. Hroby tvaru tumulus – pouze kenotaf. Základna -peperino, travertin

tombe dei Curazi, stejný tumulus naproti – nahoře antická věžička

odbočka – via Appia Pignatelli

židovské katakomby - u via Pignatelli. Židé v Římě2.st.př – za Nera 40 – 60 000 osob, až do 2.st – pohřbívali po pohanském zvyku, od 3.st – vlastní pohřebiště – nepravidelný půdorys. U vstupu studna na rituální očistu. Nalezeno mnoho nápisů – žádný židovský

casal rotondo - největší mauzoleum zde– neví se, čí. Pův.obložen travertinem, nahoře patrně umělý kopec se stromy

vztah Římanů k zemřelým - pohřební místa  za hradbami města, úzký vztah – hrob velmi důležitý. Výzdoba – sochy, mozaiky, portrét zesnulého. Velké.významné hroby – fontánka + lavička + otrok co se stará o údržbu. Majitelé vil za městem – hrob příbuzných v zahradě – stále přítomen - děti buona notte ai nonni. Chrámek 2-3 patra – v přízemí =  hodovní síň – bankety – duch zemřelého přítomen. Terakotové + skleněné trubičky – nakapalo se víno, parfém. V suterénu = pohřební komora

kolumbárium - typické pro střední vrstvy, i řemeslné cechy. Členské příspěvky – nalezeny nápisy: jsem prázdná, patřím...na prodej. Stavěna v podzemí (málo vyjímek) – v řadách nad sebou výklenky – v nich urny

typy pohřbů - za Augusta i dřív – pohřeb žehem, od 2.st –pohřeb do země

mauzoleum - od 2.st př, vyhrazeno význ osobám –tvar + velikost hrobky přitahuje pozornost, vliv helénistické kultury – do 4.st. Vvýzdoba -  obložení –mramor +recyklováno ve středověku. Tvary  -válcový se 4 hranným podstavcem , čtverhranný, sloupový, kopec. Pohřební komora -  v podzemí, sarkofág na vrcholu. Materiál beton – finančně náročné – mramor, tuf, travertin na vápno, kamenolomy byly daleko. Cihly – pálené cihly vynalezli Římané na poč.císařství. Polychromie – žlutá + červená

text na jednom náhrobku

HOSPES, RESISTE, ET HOC AD GRVMVM AD LAEVAM ASPICE, VBEI 
CONTINENTVR OSSA HOMINI BONI, MISERICORDIS, AMANTIS 
PAUPERIS. ROGO TE VIATOR MONVMENTO HUIC NIL MALE FECERIS 
C. ATEILIVS SERRANI L. EVHODVS MARGARITARIVS DE SACRA 
VIA IN HOC MONVMAENTO CONDITVS EST. VIATOR VALE.

EX TESTAMENTO IN HOC MONVMENTO NEMINEM INFERRI NEQVE 
CONDILICET NISEI EOS LIB. QVIBVS HOC TESTAMENTO DEDI TRIBVIQVE

zastav se cizinče a pohleď vlevo na tento náhrobek, je v něm popel dobrého a čestného muže, přítele chudých. prosím tě příchozí,nenič ho,leží tu Gaius Attiliius Evodus propuštěnec klenotníka  Serrana z via Sacra

 Sbohem poutníku. Podle závěti tu nikdo nemůže být pohřben,kromě osoby v závěti uvedené 

akvadukt do Říma z akv.Claudia + novis = 11 m3 za sek. – měli k dispozici víc vody než dnes. Pro ř byly nezbytné cesty + kanalizace + akvadukty – velmi na ně hrdí. Na dobytém území – okamžitě toto staví = i propaganda. Problém – sifony, bronz drahý, ocel obtížně zpracovatelná, olovo nevhodné pro dlouhé trubky o velkém průměru – používané jen ve městě. Olovo jnavíc edovaté - tehdy se to nevědělo. Tuf + cihly – levnější + dostupnější = cesta k obloukům. Kanál musel mít mírný ale stálý spád, rychlý tok – ničení kanálu. Pomalý tok – zkažení vody. Skvost – aquedotto vergine =21 km–spád 3,5 m

hrob Quintilli - věž tvaru pyramidy – čtvercová základna, beton, obložení dávno pryč

villa Quintilli - pův. zvána Roma vecchia. Rozloha 24 ha– 2.největší po villa Adriana –120 ha. Císař si mohl dovolit ohromnou vilu i v centru – Nero –80 ha. Součásti sídla byly terme + vlastní přípojka akvaduktu Anio novis, závodiště, ninfeum .za ním  zahrada. Oohromná fontána + socha Herkula – dojem na příchozí. Teatro marittimo - oválný půdorys, 2 cihlové kusy s oblouky – ale neví se co to bylo, název podle   teatra z vily Adriana

výzdoba vily - dnes v antiquariu – Zeus bronton=hromu, bůh deště a bouře-uctíván v M Asii. Kult přišel z Řecka s lidmi kolem Quintilů - sochy i V božstev- Isis, Astarte, Cautés + Cautoptés – společníci Mithry,  důkaz tolerance vůči služebnictvu z V. Nový vchod - casale dei quintilli – via Appia Nuova 1992. Pův.vchod  -  přes ninfeum – středověká přestavba na hrádek. 9-11.st – conti Tuscolo – patřilo jim půl Lazia

I Quintili - Condianus + Maximus -  velmi bohatí aristokraté, senátorská rodina – na konci 2.st, přátelé Marca Aurelia – guvernéři v Řecku + Panonii – úspěšní x Germánům182 -  závistivý Commodus -vykonstruovaný proces - je odsoudil + vilu zabral - bratři uškrceni

křížení s GRA - esedra z betonu, cihlová kaplička jako v Agrigentu –tomba di Ierone, v přízemí pohřební komora, v nice byla socha zesnulého

cihlové kolumbárium, ukázka kolejí od povozů. Cesta mírně stoupá ke colli albani – pěkně zpustlá část

mauzoleum -zachovaná pohřební komora

VIII.míle - Herkulův chrámek, dnes pár sloupů na trávě. Píše o něm básník Marcialis – dal postavit Domicianus + socha Herkula měla jeho rysy, ve skutečnosti je z konce republiky –snad odpočinkové místo pro poutníky – today´s autogril

kamenné lavičky + studna

křížení s via di Fioranello

kněžská čepička

4.st, později středověký kostelík, proto dochována kupole z bílého kamene

kus klenby s výklenkem

mausoleo di Gallieno - v této části silnice dominující kruhová stavba z cihel  pův. s klenbou, kolem kolonáda. Císař Galiano zemřel r.268, za hrobkou zbytky jeho vily

IX..míle - neupravený povrch, skládky odpadu

zpráva z r.333 – zde 1.přepřahací stanice ad nonum

hora hlíny

mauzoleum

flora

vavřín – svatý strom Apolóna - symbol Vítězství +  Poesie

janovec – zlato, symbol Slunce

fikovník – strom Plodnosti a Poznání

hloh -  strom bohyně Maji –května, měsíce očisty

lentišek – zaháněl čarodějnice, na smrtelném loži –přání nesmrtelnosti

dub – strom s nedobrou pověstí, často značil místo zločinu, vykonání trestu

mirta – keř Plodnosti + Ženskosti – koruna pro nevěsty

jilm – symbol dlouhověkosti – může růst až 500 let

sambuca  - strom s božskými vlastnostmi- Hypocrat pro léčivé vlastnosti,  v severské tradici úkryt elfů

rozmarýn  - rostlina s magickými vlastnostmi – latinský název mořská rosa = podle barvy květů

campagna romana

v 1.st. má město přes 1 000 000 obyvatel – pozemky kolem –důležité pro zásobování , pole, pastviny. Trvanlivé plodiny + tekutiny – z egypta, S afriky, sicílie –olej, obilí. Čerstvé ovoce + zelenina – z okolí města – sběr večer + v noci -ráno na trhy. Pův.vzhled na obrazech malířů 18. + 19.st, ještě dnes občas stádo ovcí

TIVOLI - VILLA ADRIANA 

Hadrián 117 – 138 -  z Hispánie

císař vzdělanec.  mládí studuje sochařství, malířství, hudbu, matematiku a literaturu, obdivuje řeckou kulturu. Údajně hovořil řecky plynněji než latinsky. Stal se patronem umění, literatury a vzdělání. zasloužil i o rozvoj "vysokého školství".

Zřídil v Římě tzv. Athenaeum, v němž se na vysoké úrovni sdružovalo studium rétoriky, filozofie a literatury. Právo dosáhlo svého vrcholu právě za vlády Hadriana. Pozdně antický autor Aurelius píše

byl takovým odborníkem na řeckou literaturu, že byl  nazýván malý Řek. Znal jazyk i způsoby, byl hudebníkem, architektem, lékařem, básníkem, malířem, sochařem v bronzu i mramoru, filosofem a vše ovládal bezvadně.

Zdá se to přehnané, je to  spíš portrét renesančního génia a ne muže starověku, nicméně pokud jde o architekturu a sochařství, byl skutečně vyjímečný.      Cítím se odpovědný za krásu světa

císař architekt - Řím ‑ Pantheon, stavba s největší kopulí starověku + Mausoleum, dnes Andělský hrad + Hadriánův val - dodnes přetíná napříč sever Anglie délka 120 km, šířka 3, výška 5 m

císař voják Hadrianus od svých 9 let sirotkem  - poručníkem  strýc  Trajánus, (vládl 98 – 117). V 15 se dostal do Říma, v 19 jmenován vojenským tribunem legií na S hranici překvapoval svojí vytrvalostí a sebekázní. Stal se velmi respektovaným vojevůdcem, po smrti Trajána se stal císařem v 41 letech. Zdědil největší  starověkou říši – od Skotska, přes celou Evropu, Francii, Německo, ex Jugoslávii, Rumunsko, Turecko, Sýrii, Egypt, S Afriku – Alžírsko, Lybii, Maroko, Tunisko. Dokázal udržet mír v obrovské říši, která se prostírá od Británie k Egyptu, od Mauretánie po Arménii a Babylonii. Jeho říše zahrnovala 40 dnešních moderních států na 3 kontinentech, nyní upevnění hranic, dobrá vláda...

císař cestovatel -     Vládne 21 let - přes polovinu této doby strávil mimo Itálii, na neúnavných cestách  široko daleko po provinciích impéria – víc a dál než kterýkoliv jiný císař před ním. Jako první navštívil Galii a Germánii. Přeplul do Anglie  - staví limes. Pak se přes Galii dostal do Španělska, do dnešního  Maroka přes Středozemní moře do Efesu v Malé Asii, kde dal po zemětřesení opravit několik měst a nechal postavit několik chrámů, divadel a lázní , navštívil Rhodos, několik měsíců strávil v Athénách. Na zpáteční cestě se zastavil na Sicílii, v Římě zůstal pouze rok a poté se vydal do provincie Africa.

Důvody cest: - zajímá se o život v provinciích, baví ho architektura, kontroluje a povzbuzuje armádu Císař měl zájem o stav armády a zasloužil se o zlepšení životních podmínek legionářů. (služba trvá 20 let...)

císařovo soukromí odraz v umění. První císař s plnovousem (krátce i Nero) ženatý s Vivií Sabinou, neteří Trajána, bezdětný, více pozornosti věnuje mladíkovi Antinoovi. Asi jeho skutečná životní láska. Krásný mladík z Betinie, dnes Turecko . Při plavbě po Nilu se  Antinoos utopil – okolnosti neznáme. Nehoda? Rituální oběť? Vražda? Hadrián zdrcen, upadl do depresí, ztratil životní energii.  Poblíž založil  Antinopolis – dnes neexistuje, ruiny viděl ještě Napoleon. Existoval i kněžský kult Antinoa, hry na jeho počest.  Jinocha nechal v Egyptě prohlásit za boha – jeho sochy po celé říši, ve Vatikánu. Antinoos = Osiris, v Louvru jako bůh zemědělství, v ruce drží větvičku s olivami. 2001 – kult obnoven – sekta...

VILLA ADRIANA

Nepatří mezi 7 starověkých  divů světa, protože tehdy ještě nestála. Villa  = rozsáhlý komplex staveb – císařská residence postavena na základech starší vily z doby republiky, patřila manželce Hadriána Sabině                                                    

Rozloha – cca 120 ha = Versailles starověku    1999 – součást světového kulturního dědictví UNESCO. Na úpatí monti Tiburtini 5 km od starověkého města TIBUR.28 km od Říma . Spojnice: viaTiburtina, via Prenestina, po řece Aniene poblíž Bagni di Tivoli, sirné prameny známé už ve starověku. Lomy – travertin, tuf, vápenec . Mezi Římem + Tivoli se stavěly vily už za ř.republiky – čistý vzduch, lesy, voda                 

Archtektura římské říše v malém – odtud Hadrián říši spravuje-  vila má ohromit a podtrhnout jeho postavení. Vila nerespektuje tehdejší klasické stavební schéma, cardo + decumano. Jsou zde tradiční stavby, ale  vše volně v prostoru, žádné tahy podle pravítka. Byly objeveny divadla, chrámy, baziliky, nymfaiony, bazény, lázně, knihovny, věže, brány, arkády, peristyly (sloupořadím obklopená nádvoří), obytné  a správní budovy...Sám císař vedl stavební práce 20 let až do své smrti 138.   Inspirace a názvy slavnými stavbami Řecka, Egypta atd. Vše dokonale zakomponováno do okolní krajiny, celkový estetický dojem nemělo kazit zásobování – proto podzemní vozové komunikace.  

vozové cestyz technického hlediska jako akvadukt. Nejdřív vertikální šachty – pak 2 skupiny hloubí chodbu proti sobě, poté co se potkají, rozšiřují cestu na potřebné rozměry.Neprobádané - po staletí sesuvy půdy, podzemí zanesené materiálem. Délka cca 7 km. Maxiimální využití oblouku, typického stavebního prvku Římanů (od Etrusků). Někde prohnutí dovnitř a ven působí až barokně (Borromini)

Stavba: 118 – 125 + 125 - 133. Po smrti Hadriána zde Dioklecián, Konstantin dal mnoho uměleckých děl převést do Říma. 6.st – gótské kmeny tu mají tábořiště . 1460  - o vilu se zajímá papež Pius II Piccolomini a bohatí šlechtici. V 16.st – na 200 let plenění a odvoz 300 soch, vykopávky řídí Hypolit d´Este, syn Lukrécie Borgie, pak střídání majitelů. Zdrroj inspirace – Michelangelo, Borromini, Palladio, Canova, rytec Piranesi (Lobkowiczký palác, Pražský hrad). V 19.st – vila do vlastnictví italského státu

umělecká díla : sochy božstev celé říše – řecké, římské, egyptské, asyrské...     ve Vatikánu -  Diskobolos-Myron, Antinoos jako Dionýsos  - v Kapitolských muzeích – mozaika s holoubky, Kentauři, Faun

prohlídka areálu vily - vstup do areálu  - po cestě vzhůru do mírného kopce  - malý domek s modelem. Olivovníky  prořezává se koruna = lepší cirkulace vzduchu. Cypřiše. Vlastní vchod do Villy  = brána ve zbylé 9 m vysoké zdi . Názvy budov a objektů – až v renesanci a později, dokumenty se nedochovaly. 

pecile - velký obdélníkový porticus  232 x 97 m. Bazén  restaurován.  Název dle stoà poikìle,  malovaný portikus na aténské agoře. 7 x dokola = 3 km – lékaři doporučená procházka po obědě. V horní části zdi 104 děr po trámech – budova měla sedlovou střechu, Typ zdiva: opus mixtum = cihly i kámen, stavební technika konce rep + zač.císařství původně uzavřený prostor, dnes výhled do kraje, odtud přístup do Sala dei filosofi e Teatro marittimo. Stavba leží na velké nosné konstrukci

100 camerelle   - sloužila jako ubytování pro sloužící, otroky a vojáky, ale nijak s Pecile nesouvisela. Místnosti byly stejně velké, měly dvojité zdi proti vlhkosti, dřevěné podlahy. Přístupné po zděném schodišti – vedlo na venkovní dřevěné pavlače. Datace cihel - rok 123 a 124                                 kryptoportika – podzemní chodby – zásobování lázní dřevem. Místnosti otevřeny do dvora, okna do ulice prakticky neexistovala – soukromí. Roku 2000  - objeven dvojitý silniční systém u Cento Camerelle.   1. silnice poměrně úzká – pro personál, vedla do cryptoportica pod Vestibulem, Piccole  + Grandi Terme.  Tato silnice oddělena zdí od hlavní 2.přístupové silnice do Villy

2.silnice – širší, vydlážděná kameny, se středním pásem. Základy chrámu kultu Antinoa, L'Antinoeion se 100 Camerelle v pozadí

piccole terme     Honosná mramorová výzdoba...Klasické členění – atrium – apodyterieum-frigidarium – tiepidarium – sudatio – natatio – palestra                                            

sala ottogonale =  mistrovské dílo – vzor pro renesanční + barokní architekty při řešení zakrytí velkých prostor - výška je 10,5 m - Borrromini ,střídají se rovné a zakřivené plochy stěn - na zemi krásné mramorové obklady v opus sectile.

palestra tělesná cvičení, spheristerium = hra s koženým míčem. Z palestry vstup do oválného frigidaria, s 2 bazény se studenou vodou v apsidách. U palestry jsou monumentální zbytky budovy                                            

praetorium -  kasárna prétoriánské gardy, podobné 100 camerelle -  dvě samostatné budovy, spodní budova tvoří nosnou konstrukci horní budovy -  má 3 patra, oddělené pokojíky, lázně spojeny podzemní chodbou – přístup k preafurnia - pecím

grandi termeméně honosněji vybaveny  - asi pro služebnictvo, otroky a vojáky

LÁZNĚ V ANTICE                                                                       

lázně pro Římany = buena vista social club..., pro všechny společenské vrstvy. Hygiena + občerstvení + společenský život + uzavírání obchodů domy bez koupelen a WC chodilo se do lázní - čistota vody přísně kontrolována snaha oddělit muže a ženy-moc se nerespektovalo, opakovaně to mají řešit vyhlášky a nařízení všechny služby placené – botteghe, osterie, barbieri, mescita di vino

canopus  - vznikl PŘED cestou do Egypta, vyzdobeno poté. Miniatura kanálu, spojujícího Alexandrii s městem Canopo v deltě Nilu. Bazén 120 x 18 m  - námořní hry, naumachie      

Serapeum = umělá jeskyně GROTTO  (chrám egyptského boha Sérapida). Serapis - latinská verze řecko-egyptského boha  - patrona města Alexandrie a celé ptolemaiovské říše. Od 4.st př. - do Řecka a celého antického středomoří - zobrazován - důstojný muž a´la Zeus - kadeře do čela +koruna jako košík na ovoce - symbol úrody a hojnosti. Od římské doby  Serapis zobrazován na předmětech užitého umění – lampách, bronzových nádobách, nářadí, vázách

triclinium = letní jídelna -   umělé vodopády měly ohromit hosty. Architekt sám Hadrián? -  tvar dýně zkritizoval Apolodoros -  císař o architektuře nic neví. Neměl to dělat...    Materiál římský beton . Sochy:   4 karyatidy (stejné jako  na Erechteionu v Athénách) -2 Siléni (originály zde v muzeu),, kopie soch bohů Marta , Mercuria a Athény starší kopie Amazonky od Feidia. Krokodýl z cipolina = pro Římany symbol Egypta + Nilu

ninfeo - (nebo natatio)  leží poměrně vysoko nad cryptoportikem                             

caserma dei vigili - kasárna stráží, dobře zachovalá kasárna hasičů, jednoduché stavební techniky, dřevěné schody, podlahy  - opus spicatum  

basilica  - dochovala se část půlobloukové cihlové stěny

budova peschiera  v zimě vyhřívaná, sloužila císaři

Sala dei Pilastri Dorici - za kasárnami, s dórskými čtyřhranými a kanelovanými sloupy. Kladí zdobí několik triglyfů a za sloupy je vchod do Cryptoportica. Od kasáren PRETORIO – po cestě ke CANOPUS

sala dei filosofi mezi Piazza del Pecile + Teatro Marittimo  - ve stěně 7 nik – snad zde sochy filosofů? budova s 3 exedrami. L od Pecile – v polokruhu dochovány bílé sloupy, impluvium a obdélníková fontána  -monumentální rozměry, bohatá výzdoba – asi zde vlastní císařská rezidence

piazza d´oro  podle nalezené bohaté výzdoby – dnes v muzeích po celém světě systematické vykrádání – mramorové sloupy v Sále můz ve Vatikánu. Velký peristyl 51 x 61 m  - uprostřed obdélníkový bazén, po obvodu peristylu dvojité sloupořadí toskánských sloupů z cipolina a egyptské žuly, nedávno objeven unikátní zavlažovací systém. Vstup  - velkým vestibulem - střecha byla kopulovitá, proti vchodu bylo několik budov – osmiboké  letní triclinium. Za ním  velké polokruhové  nymphaeum - podlahy pokryty v opus sectile  složený do pravidelných obrazců z různých typů mramorových desek

biblioteche2 patrová latinská + 3 patrová řecká, budovy byly vytápěny

hospitalia  místnosti pro hosty

císařský palác postaven na základech staršího paláce z doby republiky

teatro marittimo    hloubka 1,50 m, v 1955 rekonstrukce stropu -  rozměry stejné jako Pantheon - 43 m průměr, dle  řeckých filosofů kruh = dokonalá forma, zde obdélníkový domus kruhové formy. Hlavní  vchod  - od Sálu filosofů na ostrůvku miniaturní luxusní vila s átriovou zahradou, tricliniem a cubicolou (ložnicí). Malé lázně, bazén a latríny -přes kanál 2 dřevěné padací mosty - podlahy  opus sectile.

teatro marittimo sousedí s Terme con Heliocaminus

terme con heliocaminus  - nejstarší lázně vily. Kruhový sál sudatio – sauna. Otvor v kopuli regulován bronzovým poklopem – více / méně páry. Přívod páry – troubou  kamen, otvory trouby, využití termálních výparů ze země . Místnost měla okna se skleněnými tabulkami v bronzových / železných rámech

AKVADUKTY

Zásobování Říma vodou řešil systém akvaduktů, zbudovány od počátku republiky.

Celkem 11. délka 450 Km. Aqua Marcia - z Colli Albani. První akvadukty z 4. a 3. st.př, stavěny pod zemí, lépe skryty před nepřítelem, Řím ještě nekontroluje celé území. Konstantní inklinace. Max.výška oblouku 21 m. Beton omítnut nebo osazen cihlami. Robustní stavby.

MODERNÍ ARCHITEKTURA ŘÍMA

Muzeum moderního umění Maxxi - Zaha Hadid. Materiál - beton. Zpočátku problémy - materiál se uvnitř přehříval a smršťoval. Nakonec směs - portland + puzzolana, která se méně zahřívá.