DĚJINY ŽIDŮ

přehled DĚJINNÉHO VÝVOJE 

Význam židovstvívedle hinduismu patří k nejstarším světovým náboženstvím, vznik se uvádí 1 500 př.o.l. Kolébka křesťanství, kulturní přínos. Ježíš i apoštolové byli židé, muslimové uznávají většinu židovských proroků  - Abraham = Ibrahim, Ježíš = Isá. Hebrejská bible, pro křesťany Starý zákon je jedním z pilířů evropské kultury, příběhy počátků židovského národa přešly do křesťanské svaté knihy, Bible. Ta ovlivnila i dějiny evropského umění. 

Bible                                                                                                                      

Starý zákon  12. – 2.st.př, psán hebrejsky + aramejsky 39-46 knih                                        

Nový zákon – 30 – 120, psán řecky, 27 knih 

Alexandrie mnohonárodnostní město, známé svou knihovnou, žila tu mezi mnoha jinými židovská komunita, přeložena zde hebrejská bible do řečtiny, údajně z Jeruzaléma posláno 72 překladatelů, 70 řecky septuaginta, nejstarší překlad do řečtiny. Pozdně antický od Jeronýma se nazývá Vulgata. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…. 

Co je židovství? Bezesporu náboženství, dnes většina židů ctí tradice, ale je sekularizovaná. Jsou Židé národ? Po mnoha staletích ano, ale žijí po celém světě, 20% obyvatel státu Izrael je arabské národnosti. Hebrejsky se mluví jen v Izraeli, a ne všichni. Hebrejština jako liturgický jazyk se po 18.st. rozvinula do moderní formy, to je v lingvistické oblasti výjimečné. 

Židovské dějiny začínají ve starověku, jako totožné s dějinami starověkého Izraele. Původně je to rodinná historie, nikoliv dějiny národa, v bibli předchází příběhy obecných dějin.. Písemné zprávy poskytuje hlavně Starý zákon. Hérodotos se o židech vůbec nezmiňuje, Řekové se s židy setkávají až za Alexandra Makedonského. Pro řecko-římský svět  jsou židé ateisté, to znamená nevěří v jejich bohy, tudíž nevěří vůbec. Klanění se císařům je aktem státní loajality. V praxi se to ale moc nevyžadovalo, Římané byli praktici, neměli zájem o to jít do konfliktu. Židé naráží s obřízkou, svěcením soboty a zákazem jíst vepřové. 

Před příchodem izraelských kmenů  r. 1250 př. zde žili semitští Kenanejci - odtud název Kenaán. Dějiny před příchodem popisuje 5 knih Mojžíšových (Tora) - Pentateuch. 

1.kniha Mojžíšova, Genesis od vzniku světa, Adam + Eva, Adam ze Starého zákona je oslím můstkem spojen s Novým zákonem, jeho lebka bývá pod Kristovým křížem. Adam je pohřben na místě Golgota, zde pak Kristus umučen snímá hříchy světa. Na prvního hříšníka Adama  kape Kristova krev, tím lidstvo dochází spásy, i to PŘED Kristem. Had je symbolem zla a ďábla pokušitele. Zlo není vždy černobílé. Had Evě našeptává, že se nic špatného nestane, když jablko sní…. tak jako si lidé často omlouvají nesprávné jednání, prvotní hřích je na světě, pro středověkou církev obecně ženy jsou hadí plémě…. 

Kain a Ábel synové Adama a Evy, bratři, kteří Hospodinu obětují, Ábel jehně, Kain plodiny, jeho oběť Bůh nepřijal. Nadržuje pastevcům? i Mesiáš, Ježíšek se zjeví pastevcům, není to zcela jasné. Zemědělci Boha nepotřebují tolik jako pastevci? Vystačí si sami? Kain se urazil a zabil bratra. Bůh ho vyhnal ze společenství lidí, ale označil znamením, že ho nikdo nesmí zabít – Kainovo znamení. Kdokoliv ho zabije, bude 7 x pomstěn. Proč Bůh chrání vraha? Snaha zabránit řetězci pomsty. krevní msta dodnes u afgánských kmenů, když americký voják zabije člena islámského státu, je nutno pomstít ho zabitím jakéhokoliv amerického vojáka, je to zcela legitimní, pro nás je to terorismus. Řetězec pomsty stále pokračuje, tento řetězec nenávisti se nedá zastavit. Krevní msta u Slovanů i Germánů byla před příchodem křesťanství běžná, Vršovci, Slavníkovci a Přemyslovci

Potopa světa o ní se zmiňuje i Epos o Gilgamešovi. Bůh seslal potopu na hříšné lidstvo, zachránil Noa a jeho rodinu, 8 osob + zvířata. Archa přístála na hoře Ararat. Noe měl tři syny, jako první začal pěstovat vinou révu. Nedopadlo to dobře, opil se a in flagranti ho uviděl syn Chám. Převede bratry, ať se taky pobaví, ti otcovu nahotu zakryli a Chám a jeho potomstvo později prokleti (Afrika prokleta?)  Středověké mapy orientované k Jeruzalému -  na místě severu je východ – orientovat kostel na východ = otočit ho k východu.

Potomci Noa                                                                                                                                                      syn Sém – v Asii žijí semité (lidé, arabové)   syn Chám – v Africe, podle tradice Egypťané, Kananejci, Berbeři, filištýni   semitsko hamitské jazyky (semitské – hebrejština, arabština, hamité – berbeři, Alžírsko, Tunisko)    syn Jafet – indoevropské národy, Arméni, Peršané (od 1979 Írán)           

Babylonská věžzmatení jazyků, počátek dějin jednotlivých národů  

zeměpisné určení: V středomoří – oblast Palestiny na pomezí velkých říší – SV Mezopotámie, Sumerové, Babyloňané, Asyrská říše, naproti Egypt, mezi tím Izrael, celý stát včetně palestinských území je velká jako Morava, 4 x vyšší zalidnění na km2. Dnes všude kolem muslimové – Egypt, Saudská Arábie, Jordánsko, Sýrie, Irák, Libanon (pouze ten je nábožensky ještě komplikovanější než Izrael ) pásmo Gazi – radikální palestinské hnutí Hamás, západní břeh Jordánu – umírněné palestinské hnutí Fatáh 

vyvolený národ: První významná postava Abrahám. Pochází z  Mezopotámie z města Ur. Sumerové, nejstarší národ na světě, sumerské písmo starší než egyptské hieroglyfy. Nový koncept, jeden jediný Bůh jako Stvořitel světa. Tento Bůh vyzve Abrahama s rodinou k odchodu do země zaslíbené. Bůh mu sdělil, že se stane otcem, i když manželka Sára je už neplodná a on starý. Potomci Abraháma měli dostat zemi zaslíbenou, Kannaan. V tobě a tvém potomstvu dojdou požehnání veškeré národy země.  Je to velká zodpovědnost, izraelský národ je vyvolený k úkolu  navrátit lidstvo na správnou cestu, od níž se postupně odvracejí svými hříchy. Se služkou má Abrahám syna Ismaila, se Sárou pak Izáka. Prvorozený Ismail je s matkou vyhnán, od něj odvozují původ muslimové. 

obětování Izákajak si to vysvětlit? Tehdy byly lidské oběti naprosto běžné, to, že anděl Abrahama zastaví, může znamenat, že Bůh tyto oběti už nechce a nepotřebuje a Abrahamův lid je vykonávat už nebude….v umění téa ztvárnili Caravaggio  Rembrandt ...

Sodoma a GomoraAbrahámův příbuzný Lot s rodinou se zachrání, Lotova žena se otočí a zkamení 

Izák má s Rebekou dvojčata Ezaua + Jákoba 

Ezau prodal prvorozenectví za mísu čočky Jákobovi. Úskok s kozlí kůží, slepý Izák Jákobovi požehná, Hospodin to schvaluje – závěr: právo zaslíbení má  ten, kdo o to stojí a ne ten, kdo je ochotný ho prodat. Nicméně Jákob musí utéct ke strýci Lábanovi před hněvem Esaua. Tam 7 let pracuje, zamiluje se do Ráchel, ale podstrčí mu pod závojem skrytou Liu. Po dalších 7 letech si teprve může vzít milovanou Ráchel…s tou mí nakonec Josefa a Benjamina, své nejmilejší z 13 dětí… 

Jákobův žebřík – ve snu viděl žebřík vedoucí do nebe, na něm anděly. V bibli je popis Jákobova zápasu s Bohem, ten mu dá nové jméno- Izrael. 

Jákob má celkem 12 synů, zakladatelů 12 kmenů Izraele a 1 dceru, protežovaný syn Josef, vykládá sny, bratři závidí, prodali ho do otroctví do Egypta obchodníkovi Putifarovi. Není to klasické otroctví, je správcem Potifarova domu. Tam ho nařkla Putifarka z obtěžování, Josef se ze všeho dostane, vyloží Putifarovi faraonův sen o 7 letech úrody a 7 letech hubených, ať našetří obilí. Stává se faraonovým poradcem. Později do Egypta přichází bratři prosit o koupi zrna, Josef se s bratry usmířil a do Egypta přichází celá rodina, cca 70 duší

2. kniha Mojžíšova, Exodus

 o 400 let později, cca 600 000 osob, Izraelců, Hebrejců, už se mluví o národě. To už jsou zotročeni Egypťany.  Mojžíš, hlavní prorok, má vyvést židy z Egypta.  Mojžíš se do Egypta dostal jako nemluvně, kdy ho matka poslala po řece, aby ho zachránila před vražděním. Mojžíše se ujala faraonova dcera a vychovala ho jako Egypťana. Bůh vyzve Mojžíše, aby svůj národ vyvedl z egyptského zajetí. Faraon to nechce dovolit, je sesláno 10 ran egyptských, umírají prvorození, nikoliv židovští, ti potřeli svá vrata krví beránka…. 40 let putování do Kanaánu pouští. Proč to trvalo tak dlouho? Měla tam dojít až generace svobodná, zbavená mentality otroctví. Pouze svobodní lidé jsou schopni vybudovat svobodný stát. Bylo snadnější dostat lidi z Egypta, než Egypt z lidí....

Seslání many z nebe, převzetí Tóry na hoře Sinaj, Hospodin po 40 dnech Mojžíšovi předal Tóru, desky s Desaterem. Mezitím národ ztratí víru, reptá, Hspodin je pro ně abstraktním pojmem, vytvoří si modlu, zlaté tele. Býk je v Egyptě symbolem plodnosti a síly. Mojžíš ve zlosti hodí desky na zem, ty se rozlomí. zpodobnění otevřené knihy – tři přikázání se týkají vzahu člověka k Bohu, na protější straně sedm se týká vztahů mezi lidmi navzájem. Mojžíš v umění – Michelangelo, Rembrandt - rohatý, chyba  Jeronýmova překladu Bible, Vulgaty. Mojžíš sestupuje z hory Sinaj s deskami Desatera, ozářený paprsky.Až v pozdní renesanci se překlad opravil. 

1200 př.o.l. – příchod židů do Kanaánu, ale bez Mojžíše, tomu je vstup zapovězen. Je pohřben na neznámém místě.  Geografické pojmy splývají – Kanaán podle kananejských, Palestina podle pelištejců -  tento název použili Římané po potlačení povstání v provincii Judea, všechny zbylé židy odtud vyhnali a navíc změnili i název na Palestinu - svatá země, země zaslíbená, Izrael – země Jákobova….  

další 3 knihy Mojžíšovy, Leviticus Numeri Deuteronomium - právo rodinné, majetkové, trestní, rituální předpisy.  kniha Jozue. To je nový vůdce knihy soudcůobdobí mezi odchodem z Egypta a dobou králů. Trvá asi 200 let. Soudci = předáci lidu po Josuovi. Kanaán rozdělen na 12 částí, 12 kmenů, život podle zákonů z hory Sinaj 

Jeden ze soudců je silák Samson, nadán nadpřirozenou silou, kterou má ve vlasech. Zabíjí pelištejce po stovkách. Zamiloval se do dívky Dalily z kmene pelištejců, tak jeho lásku opětuje, nicméně ho zradí a její bratři mu vlasy ostříhají a oslepí ho. Cestou na popravu ho vyslyší Bůh, vrátí mu sílu a Samson rozboří ohromný palác, kde zahynou včetně něho tisíce pelištejců. První sebevražedný atentátník. Lid si  poté přeje krále jako mají ostatní kmeny. Z  volného svazku kmenů chtějí vytvořit stát. Prorok a soudce Samuel tedy vybere 1.králeSaula, ale ten se neosvědčil. Samuel po dohodě s Bohem vybere Davida, mladého chlapce a pomaže ho též, takže jsou králové dva. Saul a David. V boji proti Pelištejcům, mořskému národu s dobře organizovanou armádou se David vyznamená, omráčil Goliáše prakem..musí pak utéct před žárlivým Saulem. Stává se králem a on a jeho syn Šalamoun, vrchol starověkých židovských dějin. Přitom se nezamlčují jejich lidské slabosti – David je vykreslen jako potížista, žijící trochu na okraji společnosti, nechová se vždy mravně. Když se zamiloval do Betsabé, jejího muže poslal do války, kde padl… David po smrti Saula vyhnal z města Jebúz místní a město přejmenoval na Jeruzalém, nechal tam přenést archu úmluvy.

Moudrost Šalamounova která matka je ta pravá, setkání s královnu ze Sáby (Piero della Francesca, Arezzo) Údajně měli spolu syna, v Etiopii černošští židé, jejich potomci. David sjednotil zemi, hl.m.Jeruzalém, ale Hospodin mu nedovolí vystavět chrám, to smí až Šalamoun.  Je to novum, původně je schránka úmluvy v přenosném stanu, odtud výraz svatostánek. Katolíci mají ve svatostánku eucharistii, Tělo Kristovo, hostie 

Po Šalamounově smrti Království neudrželo jednotu – S – Izrael, hl.m.Samaří, do 722, dobyli ho Asyřané, zaniklo 10 kmenů J – judské království hl.m.Jeruzalém zbyly 2 kmeny. Od juda = žid, 587 útok Babyloňanů za krále Nabuchodonozora, zničen 1.chrám, elita národa odvedena do Babylonu. 537  perský král Kýros II. po dobytí Babylonu umožnil židům návrat do Jeruzaléma, končí babyonské zajetí. 

Kýros je pro židy příkladem spravedlivého panovníka. Zakladatel perské říše a jeden z nejvýznamnějších starověkých dobyvatelů, vzor Alexandra Makedonského. Kýrův válec - text klínovým písmem, předchůdce Charty lidských práv, svoboda vyznání v mnohonárodnostní perské říši. Absurdita dějin - ochrana lidských práv začíná v Persii, dnešním Íránu, kde ochrana lidských práv také skončila.... Dnes válec vystaven v Britském muzeu.

520 chrám obnoven. V exilu se udála velká změna v náboženské oblasti – lid oddělen od chrámu, náboženství prodělává transformaci. Nemůže vykonávat oběti. Proto se víc soustředí na texty a modlitby, to je zásadní pro další přežití, trend přetrval i po návratu, vznikají po celé zemi nová centra studia – synagogy, kde se studuje zákon a komentuje se. Nejsou to chrámy. 

2 skupiny duchovních vůdců - Saduceové – vykonávají jako kněží chrámovou bohoslužbu. Farizeové, předchůdci rabínů – učitelé a vykladatelé zákona, soustředění na tóru. 

12 kmenů v Kanaánu - postupně získávají na území převahu, bojují i s Filištýnskými. Vůdci kmenů zváni soudci (biblická kniha Soudců). Cesta ke vzniku království. 1.král Izraele = Saul, poražen FilistejciDavid - 1000 - 960, hl m jeho říše Jeruzalém – již existuje. Syn Davida Šalamoun 960 - 922  10.st.př, na Chrámové hoře – dle tradice  zde Abrahám měl obětovat Izáka -  postavil 1.chrám a zakládal města –např opevněné  Megido, Po smrti Šalamouna rozpory -  říše rozdělena   

Známí proroci: 

Eliáš působí v S království, příběh boje s Baalovými proroky na hoře Karmel, od něj karmelitáni. Tento prorok se objevuje i v Novém zákoně, objevuje se po straně Krista s Mojžíšem apoštolům 

Jonáš 3 dny ve velrybě a návrat k životu, podobenství s Kristem v Novém zákoně. Obyvatelé Ninive Jonáše poslechli, káli se a Bůh jim odpustil. Jonáš to vnímal jako nespravedlnost, je zatrpklý, Bůh ho přemlouvá, aby byl milosrdný….je to ukázka toho, jak končí nesprávné pochopení vyvolenosti,. Bůh má na srdci jak židy, tak ninivské.  

Izajáš – konec 8.st.př. Jeden z proroků, který muví o příchodě Mesiáše, narodí se z Panny, z rodu královského. Často z něj cituje nový zákon. 

Daniel – umí vykládat sny. V knize Daniel  - sen o boží ruce píšící  Mene Tekel , pouze Daniel to králi vyloží..

4 velcí prorociIzajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel 

12 menších proroků - přelom letopočtu, Izrael není samostatný, je to římská provincie Judea. 

Po zániku perské říše a smrti Alexandra Velikého období helénismu - šíření řecké kultury a jazyka, jednotliví panovníci se více či méně snaží pořečtit i židy. Některé elity se nechaly řeckou kulturou ovlivnit, dochovaly se honosné náhrobky podle  řeckého vzoru. Jiní se snaží obnovit pravověrné židovství, Řekové jsou pro ně pohané. Když král Antiochos zakázal čtení Tóry a obřízku a v Jeruzalémě do chrámu umístil Diovu sochu, došlo k povstání 164 př. - Povstání Judy Makabejského , jde o konflikt kultur. Makabejci Syřany porážejí a 25.kislevu znovu získají chrám. Odtud oslava Chanuky jako udržení si vlastní identity.

Římané . 63 př - Pompeius Magnus dobyl Jeruzalém, Judea součástí římské provincie Sýrie 40 př. - Římany dosazen král Herodes (doba působení J.K. v Galilei + Judei) 

Herodes - předkové přešli k židovství – jen 2 generace, není urozeného původu, ale je velmi přesvědčivý - prohlášen Římany za krále židů. Ti v něm vidí lokaje Říma. 

Herodes vybudoval velké přístavní město Cesarea Marittima podle římského vzoru. Je tu divadlo, aréna, cirkus pro závody vozů, lázně, chrám zasvěcen Oktaviánovi -20 př. ve snaze získat si lid zahájil nákladnou přestavbu chrámu v helénském slohu. To vedlo i k rozmachu obchodu, Jeruzalém se stal stotisícovou metropolí. Herodes chápal architekturu jako prvek sebepropagace .Ve městě se dochovala jeho vilová čtvrť a cardo maximus. Do této doby spadá příběh Salomé  a proroka Ježíše Nazaretského, Ježíše Krista. Židé ale v Kristovi Mesiáše neviděli, odtud zásadní rozkol mezi židovstvím a křesťanstvím.

66 - v Judeji vypuklo  X římské povstání radikální skupiny zelotů (horlivců), poslední pak odcházejí na Massadu, 3 roky odpor,  nakonec hromadná sebevražda, 1000 osob. Příběh pádu Jeruzaléma  a Massady popsal židovský historik Josephus Flavius. Rampa, kterou stavěli pro Římany zajatci, je archeologicky doložena. V Janově apokalypse – je zmíněn vrch Armageddon / Megido.

70 –  2. zničení jeruzalémského chrámu postaveného Herodem Velikým, od té doby židé nemají chrám. S chrámem souvisí legenda o pravém kříži – existuje několik verzí. Adam po vyhnání z ráje žije s vírou, že ho uzdraví nektar ze Stromu poznání. Jeden z jeho synů z Edenu přinesl větvičku daného stromu. Otec mezitím zemřel, pohřben na kopci Golgota. Syn nad jeho hrobem zasadil stromek, ten vyrost veliký košatý strom a byl tam do dob Šalamounových. Pak ho porazili na dřevo na chrám. Z jednoho trámu udělali můstek v Šalamounových zahradách. Královna ze Sáby vycítila, že to je budoucí kříž, na němž zemře velký král. Šalamoun se vylekal a trám dal zakopat. Po 1000 letech vyplavala původní lávka na místní rybníček, z něj kříž Kristův. Kruh se uzavírá, ukončení prvotního hříchu. Ze Stromu poznání pojedli ovoce Adam a Eva, hřích vykoupen Kristovou obětí. Caravaggio – sv. Anna Samotřetí – Marie a Ježíšek šlapou na hlavu hada, drtí zlo, Ježíš přemohl Smrt.

Chrám zbořila Titova armáda - kořist a zajatci do Říma – výzdoba arco di Tito, zajatci staví koloseum, chrám už nebyl nikdy obnoven - zachovala se Západní zeď, nežidy zvaná zeď nářků  - nejposvátnější místo judaismu. Na památku zničení chrámu a rozptýlení židů do diaspory nosí na oděvu našitý černý pruh. Pořímštělý žid Josephus Flavius píše Židovskou válku ve snaze propojit římské a židovské vlastenectví. To je během celé středověku jediný pramen k židovským dějinám, přeloženo do latiny i do církevní slovanštiny. Silný vliv řeckých dějepisců - Flavius umí literárně vyprávět dějiny, je to mnohem čtivější, než suché starozákonní texty. 

135 potlačení povstání Bar Kochby - na 2 000 let konec starověké židovské státnosti, končí chrámová bohoslužba, chrám není. Židé nesmí žít v Jeruzalémě, Izrael přejmenována na Palestinu, od Filištýnů. Od té doby židé žijí v diaspoře, komunit v Babylonii, Egyptě, Řecku, v Římě…židé se uzavírají do sebe. Není chrám a nejsou oběti, náhradním chrámem se stává sama Tóra, její čtení a výklad. To je i počátek rabínů, nové náboženské elity. (První křesťanský učenec byl rabi Ješua, Ježíš) .V hebrejské bibli se zmiňují proroci, králové, soudci, žádní učenci. To je teď nové - synagoga je místem scházení a komunikace. Vedle Tóry existuje i "druhá Tóra", Talmud.

představa 3.chrámu - 3.chrám povstane až při příchodu Mesiáše

vyvolený národ - pokud budou židé zbožní a budou žít podle micvot, přiblilžují tím příchod Mesiáše  a vykoupení všech národů na konci věků. Židovská mystika chápe odcizenost a roztříštěnost na světě od doby, co se lidé odvrátili od Boha, jako život v temnotě, v níž jsou uvězněny jiskry božího světla, které potřebuje vysvobození. Praktikující židé pomáhají toto světlo vysvobozovat. Právě proto jsou židé rozptýleni po celém světě, mezi všechny národy. Zastánci této teorie se dostali do sporu se sionisty, kteří žádají jednotný stát na Sionu.

dělení židovské spoLEČNOSTI

saduceové - velcí vlastníci půdy + kněžská aristokracie, odmítají reformy, lpí na Tóře + tradici

zéloti - zapřisáhlí nepřátelé Říma, fanatici (horliví)

farizejové - nositelé ústního podání náboženského zákona (komentáře k Tóře)

esejci centrum - Kumrán u Mrtvého moře, odmítali manželství + soukr. majetek, zanikli s 1. x říms. povstáním

období středověku po emancipaci

638 dobyli Arabové Jeruzalém, obnovili židům zákaz pobytu. Na Chrámové hoře vystavěli Skalní dóm. Ale jinak nebyli pronásledováni, směli se volně pohybovat a vyznávat svou víru, pokud dodržovali zákon. Jako lidé písma byli chráněni i podle Koránu, ale neměli stejná práva. Nesměli jezdit na koních a velbloudech a nosit zbraň. Muslimy museli uctivě zdravit. Významným centrem obchodu a vzdělanosti i pro židy byl Bagdád.

7.-11.st - Gaonské období  podle rektorů talmudických učilišť - gaonů, požívali veké vážnosti. 95% židů žilo tehdy na Araby ovládaném území, Bagdád centrem náboženství i vzdělanosti. Vedle aramejštiny používají zde žijící Židé i arabštinu.

711 pronikl islám i do Evropy, na Pyrenejský poloostrov. Hebrejsky Sefarad, zde žijící židé sefardi. Mnozí dobyvatele vítali, žili tu už od Římanů. Cordoba - centrum židovské vzdělanosti v Andalusii, rozkvět filosofie, vědy + poezie (Avicebron), židé zastávají vysoké funkce ve státní správě. Osvícení chalífové lákají do Cordoby umělce a učence z celého světa. Arabští učenci přejímali vědomosti starých Řeků dříve, než křesťané. Maurské Španělsko hrálo velkou roli v obnovení antických znalostí. Vysoké úrovně dosáhla astronomie (astroláb), lékařství a botanika. Židé tyto znalosti přejímali a rozvíjeli.

1020-1050 - Avicebron - básník, filosofické dílo Pramen života

1135-1204 - Moše ben Maimon , Maimonidés, Rambam- ze vzdělané rodiny, otec mu byl prvním učitelem. Největší středověký židovský myslitel, rabín, lékař - dílo Průvodce zbloudilých (spojuje židovskou náboženskou tradici s dílem Aristotela), dílo Mišne Tora (opakování zákona-přehled náboženského práva judaismu autorita a základ pro všechny další komplilace židovského práva). Narodil se v Cordobě, zemřel v Káhiře.

1147 - na jih Španělska pronikli radikální Almohadovci, požadují konverze, Židé odcházejí na křesťanský sever nebo do severní Afriky.

postoj křesťanů - křesťané měli židovství obecně za zastaralé a překonané. zobrazováni jako staří lidé se zlomenou holí - triumf církve vyžadoval ponížení odpůrců, jsou vyznavači škodlivé víry,odpůrci správné vize světa, právem zavrženi. Ne všichni však mají tento názor, města v říši Karla Velikého židy zvou a slibují výhody, židé přinášejí učenost a ekonomickou prosperitu. Sami židé pak německou oblast nazvou Aškenáz. Později označení platí i pro Francii a východní Evropu.

313 - milánský edikt

4.st. - Jan Zlatoústý (židé jsou zlo, jako zvířata)

438 - Theodosiův dekret (židy přirovnal k nakažlivé nemoci)

534 - Justiniánův kodex (zakázal stavět nové synagogy, zákaz styku mezi kř.+ židy, zákaz zastávání úřadů), později židé přirovnáváni k hmyzu

800 - Karel Veliký si vážil židovských učenců, sám se považoval za potomka králů Davida a Šalomouna, jeho trůn v Cáchách měl připomínat trůn Šalomouna, byl sestaven z mramorových desek z Jeruzaléma. Až do konce 11.st. žili židé a křesťané vedle sebe celkem v míru. Židé ve městech bydlí často blízko tržiště ve stejné čtvrti, je to praktické, vzájemně se podporují a žijí podle halachy nařizující různé micvot. Místem setkávání je synagoga, je to modlitebna i shromaždiště.

1095 - papež Urban II. vyhlásil v Clermont 1.křížovou výpravu za osvobození Svaté země, Jeruzaléma. Bůh tomu chce...,bude vám odpuštěno. Mnoho křižáků přesvědčeno, že je zbytečné táhnout do Svaté země, když vrazi Ježíšovi jsou zde po ruce. Násilnosti ve Francii, v Německu v Mohuči, biskup byl bezmocný

1215 - 4. lateránský koncil - židé ztratili různé svobody, musí nosit označení oděvu  - kápě, krejzlíky, čepečky - žluté. od středověku žlutá chápána jako barva zrady, stř. + V. Evropa - zaváděno plošně, v islámských zemích vyjímečně, 8.st. - 1.nařízení o odlišení všech nemuslimů vydal kalíf Omar II.

Středověké pronásledování 

po 1200 židé žijí hlavně v křesťanské Evropě – pronásledováni, utlačováni. Proč: zásadní roli hraje křesťanské náboženství, které z židovství vychází v postavě Ježíše. On sám byl celý život židem, narodil se v Palestině.Kolem něj se postupně tvoří skupina, z níž se pak vyvine křesťanství. Proč židé Ježíše nepřijali za spasitele? Židé odpoví otázkou – proč ano? Protože nebyl jediný, takových mesiášů bylo spousta, třeba Bar Kochba. Ježíš byl jeden z mnoha kazatelů, jeho myšlenky nebyly nijak převratné, v Talmudu  takových názorů bylo hodně. Mesiášem bude teprve ten, kdo zásadně změní chod světa – židé se vrátí do Izraele a bude vybudován chrám. Pro židy  je důležitější konkrétní činnost – co a jak máme v životě dělat, věrouka je druhotná. Základem je víra v jednoho boha, ale jak bude vypadat příchod mesiáše nebo život po smrti, jak je popsáno v Talmudu,  není nijak závazné, každý tomu věřit nemusí. Křesťané vidí židy jako ty, co ztratili boží zaslíbení, protože nepřijali Mesiáše, navíc ho poslali na smrt. Odtud persekuce. Druhý důvod – oblast hospodářská. Musí žít odděleně, být označeni, nesmí vlastnit a obdělávat půdu, půjčují peníze – nemorální činnost, odtud představa hrabivého lichváře. Další důvod nenávisti pramení z neznalosti, bojíme se toho co neznáme, židé jsou v celé evropě v izolaci, živná půda pro pověry – macesy z dětské krve. Židé jsou jedinu evropskou menšinou a jsou ostrakizováni, nejsou tu muslimové, hinduisté, protestanté….jsou terčem nedůvěry, pronásledování a nenávisti. 

Církevní špičky - papež a biskupové jsou většinou proti, Inocenc IV dokonce vydává bulu, která zakazuje napadání židů, ale pověry mají tuhý kořínek. Lid rozeštvávají potulní kazatelé, fanaticky tvrdí, že židé opakují vraždu Krista, nožem propichují kradené hostie a ty krvácejí...Rodí se kombinace nenávisti a nedůvěry. Židé spojováni s Antikristem. Páleny židovské spisy.

Konvertovaný žid byl společností přijat, neexistují ještě rasové ani nacionalistické podtexty. Nikdo jim nevyčítá předchozí židovství. Do toho se hodil případ židovského chlapce Šimona Abelese, údajně ho otrávil vínem otec a  strýc, aby mu zabránili konvertovat. Lazar Abeles se údajně oběsil ve vězení, strýc nucen konvertovat, i tak oběšen veřejně. Případ využit propagandou a medializován (traktát, divadelní hra, překlad do 3 jazyků) Šimon za ohromné účasti katolíků pohřben v Týnu - 1694

zřizování ghett a odlišování od křesťanů

1215 v Evropě zakládána ghetta - jasně dané hranice. Roste počet obyvatel, špatná hygiena, požáry, nemoci, pojem ghetto se užívá od poč.16.st (Itálie, Benátky), ghetta existují až do 19.st - v islámském okruhu vyjímečně, u nás Praha, Polná, Boskovice, Třebíč. Židé musí nosit špičaté klobouky, později žluté kolečko. 

1248 reconquista - kastilský vládce Ferdinand III. vtáhl do Sevilly, vítán židy, kteří si slibují zlepšení svého postavení. Panovníkovi předali klíče od města, dnes v katedrále. Nápisy na sarkofágu Ferdinanda II. jsou arabské i židovské, jedinečný symbol poklidného soužití. Pro křesťanské vládce jsou židé cenní, vyznají se ve státní správě, umí arabsky, mohou překládat do latiny.

Toledo, Girona - podobně jako Palermo za Fridricha II. je mnohonárodnostním městem, přitahuje učence z Evropy jako magnet. Arabští, židovští i křesťanští učenci vzájemně spolupracují, židé překládají z arabštiny dochované antické texty. Židovští učenci a překladatelé významně přispěli k rozvoji vědy a kultury křesťanskéh Západu. Je to zářný příklad vítězství inteligence nad křupanstvím....toto souznění se projevuje i v umění, křesťanský kostel byl původně synagogou a je syntézou maurského a románského umění, tzv. mudecharského slohu. 

Nakonec i  na Pyrenejském poloostrově hon na čarodejnice - karikatury židů s velkými nosy jako symbol hamižnosti. Ticíce židů ve Španělsku konvertovalo, tím se jim otvíraly možnosti zapojit se do většinové společnosti i zastávat významné úřady.  I tak jimi křesťané opovrhovai a říkali jim marranos, prasata. Mnoho takových konvertovalo jen na oko.

Samu židovskou komunitu konverze rozdělovaly i v rámci rodin a přátel. 1478 inkvizice ve Španělsku, tisíce konvertovaných židů mučeno a upalováno. Nová ideologie limpieza del sangre se prosadila až v 16.st., ale začíná se tvořit o staletí dřív.

1290 - židé vypovězeni z Anglie, 1394 - vypovězeni z Francie ,1492 - vyhoštěni ze Španělska za katolických manželů Ferdinanda Aragonského + Isabely Kastilské, během 30 měsíců muselo odejít 300 000 osob. Po 15 stoletích židé ze Sefaradu odcházejí. 1497 - vyhoštěni z Portugalska ,1569 - vypovězeni z papežských držav

1348 mor v Evropě, strach a zoufalství se vybíjely na nenávisti k židům, na základě vynuceného přiznání o otrávení studen. Vlna zabíjení a rabování prošla celou Evropou.

Benátky - relativně bezpečné útočiště sefardů, 1.ghetto na světě podle výrazu kovolitců - gettage, odlévat. Židé soustředěni na pozemek bývalé slévárny. Ghetto bylo brzy přeplněné, stavěla se další patra. 1547 bohužel inkvizice přichází i sem. Udavačům nastaly zlaté časy. židé opět prchají, do Konstantinopole...

Konstantinopol - 16.st. tamní sultánové byli tolerantní, přijímali židovské urchlíky, využívali jejich bohatství a obchodních kontaktů. Źidovská obec v Istambulu tu žije v sousedství muslimů dodnes. V 16.st. byla v Osmanské říši největší svobodná židovská komunita na světě, židé mohli dodržovat své tradice. 1503 tu byla založena 1.hebrejská tiskárna.

Krakov, Polsko 16.st. - hlavní centrum aškenázů,  zaostalá země dělská země vítá schopné řemeslníky a obchodníky. Už od 14.st od Kazimíra Velikého dobré podmínky, když křesťanští obyvatelé židy vyštvali, panovník jim na druhém břehu Visly věnoval půdu, kde pro změnu nesměli žít křesťané. Po 600 let byla Kaziměř jednou z největších a nejvýznamnějších židovských obcí. Židé podle královských privilegií mohou podnikat, kupovat domy i pozemky, provozovat řemeslo, měli i cechy, až do 20.st jsou typickými židovskými řemesly zlatnictví, mincovnictví, ševcovství a krejčířství. Když se polská šlechta začala v 17.st. odívat podle západní módy, židé převzali to, co opustila - sobolí čepici štrejml, boty s přezkami, bílé punčochy, dlouhý černý kaftan. Tak se dodnes oblékají chasidé.

Polsko-litevská unie - Židovská rada 4 zemí (Velko + Malopolsko, Podolí, Volyně) sí vydávat zákony a spravovat obce. 1648 - dramatická změna situace, soužití židů a křesťanů se vyostřuje. Židé pro polskou šlechtu vybírají daně od ukrajinských rolníků. Povstání kozáků Bohdana Chmelnického, na polskou šlechtu si netroufli, na židy ano. rok táhl Polskem a Litvou a vraždil a pálil.

Amsterdam - od 1579 tu platí zákon, že nikdo nesmí být pronásledován pro svou víru. Polští židé utíkají sem, do otevřeného města. Židé tu obchodují s drahokamy. Přicházejí i sefardi, polygloti s obchodními kontakty. Židé dováželi z Indie diamanty  již od 8.st. Snadný přesun, na cestách je  lze snadno ukrýt. V židovské obchodní čtvrti žil malíř Rembrandt, bere odtud inspiraci. Amsterdam se stal nizozemským Jeruzalémem.

učení Martina Luthera - nejprve židy bránilnabídl jim konverzi, očekával, že přijmou. Odmítnutí ho rozzuřilo, napsal štvavé dílo O židech a jejich lžích  - poprvé veřejně mluvil o fyzické likvidaci (měli by být vyvražděni jako dobytek a hmyz, mají žít v kůlnách...doporučoval všechny synagogy vypálit, srovnat se zemí a trosky zavést  zeminou). Právě Luther dal návod na to, jak proti židům postupovat. 

Osvícenství, Josef II, Napoleon - otvírá se ghetto, židé získávají náboženské svobody a práva. Ale v 19.st změna myšlení nejde tak rychle, objevuje se nové pojetí národa. Celkové klesá moc církve, dochází k sekularizaci a národy se vymezují územně a jazykově. Středověký antijudaismus je vystřídán moderním antisemitismem - v rámci národnostních hnutí se ukazuje, jak jsou židé jiní, v dějinách, tradicích, legendách. Žijí v různých zemích, nemají společný jazyk ani stát. Jsou to kosmopolité a je to míněno hanlivě. I v židovství se objevují proudy vymezit se národnostně – sionismus. Ten vždy existoval, ale byl to sionismus náboženskýSion je hora v Jeruzalémě, synonym Jeruzaléma. Židé po 2 000 let touží po návratu a obnvení chrámu, Denně se za to modlí, ale byli i tací, kdo tuto touhu realizovali. 135 bylo židům zakázáno v Jeruzalémě sídlit, vždy se tam  udržovala malá komunita, po staletí to tak bylo. Motivace byla náboženská.

1871 pamflet profesora teologie Rohlinga Talmudský žid - konzervativní církevní kruhy + aristokracie viní židy z mravního úpadku společnosti + oživila středověké pověry, procesy s pachateli rituálních vražd  . Ve stejném roce použit v Oděse údajně poprvé termín pogrom, v ruském nářečí "bouře", násilné vystupování x židům, teror, mučení, plenění 

1899 - Hilsneriáda

osobnosti

Geršom ben Jehuda, zvaný Světlo vyhnanství 10.st

Raši - 1040-1105 - komentáře k hebrejské Bibli + Talmudu

škola tosafistů dodatky (TOSAFAT) k jeho komentářům

Josef Karo 1488-1575 - Šulchan aruch-Prostřený stůl - sefardské chápání náboženského práva

Moše Isserles - upravil pro potřeby aškenazi, Karovo dílo tak hlavní autoritou pro ortodoxní  obce vedle Talmudu

Azaria dei Rossi, 16.st - italský židovský historiograf

Baruch Spinoza - jeho spisy vyvolaly skandál, podle něj BIble není zjevením, ale dílem lidí. Zakladatel moderní biblické kritiky.

Obadia ben Jacopo Sforno - vykladač bible

Chasidismus - 12.-13.st, Německo - mystické hnutí zbožných, hl. osobnost - Jehuda Chasid - Kniha zbožných, 18.st - Ukrajina + Polsko - vyvražděno přes 300 židovských obcí vojsky Bohdana Chmelnického, lidové nábožensko-společenské hnutí, optimismus, důraz na modlitbu + pokoru - chasidé věří, že ve všem jsou stopy dobra, uznávají CADIKA = postavu Spravedlivého (duchovního vůdce, prstředníka mezi Bohem + lidmi)      židovští osvícenci chasidismus neuznávali

od emancipace Židů do současnosti - rušení diskriminačních opatření

vliv VFBR - hroutí se feudální systém, postupná emancipace Židů, ghetta ruší i Napoleon, září 1791 - 1.plně emancipační zákon Židů, po 1848 - Židé se stěhují více do měst

asimilace - odklon od tradičního způsobu života v uzavřeném ghettu, začleňování do společnosti, nové zaměstnání + studium na VŠ, přejímání kulturních a jazykových zvyklostí země kde žili

Haskala -  židovské osvícenství, cílem přetvořit židovskou kulturu + náboženství v duchu moderních idejí 

3 hlavní proudy židovského náboženství  - asi do 18.st. je židovství poměrně jednolité, po osvícenství – vzniká v Německu reformní judaismus, zakladatelem je slavný učenec a filosof, jehož spisy četla celá Evropa, nejen židé, ale i křesťané. Moses Mendelssohn – 1729 - 86, jako 14 letý odchází do Berlína za svým učitelem. Stoupenec osvícenství. Naučí se latinsky, anglicky, francouzsky i německy. Přeložil jako první Tóru do němčiny. To kvitovali židé, kteří se chtěli začlenit do německé společnosti, odporovali ortodoxní rabíni s tím, že Bible není učebnicí němčiny...Požaduje zrovnoprávnění židů, muslimů i křesťanů,  snaží se sladit tradice s dobou a prostředím, kde žije. 

Ortodoxní judaismus, (Samson Raphael Hirschpodle nich je reformní judaismus cesta do pekel, žid zanikne….4 z 6 vnuků Mendelsona konvertovali. Podle ortodoxie je halachický žid pouze po matce, nikoliv po otci. Zlatá střední cesta - konzervativní judaismus -pol.19.st  Zacharias Frankelzdůrazňoval princip jednoty židovského národa. 

významné veřejně činné osobnosti - I díky velmi silné tradici studia, nejen náboženských, ale obecně odborných knih, je mnoho židů nositeli Nobelovy ceny. Einstein, Freud, Heine, Kafka, Zweig, Proust, Feuchtwanger, Mann,  Mahler, Modigliani, Chagall....

nová vlna nesnášenlivosti - 70.l.19.st politické strany s antisemitským programem

1894 - Dreyfussova aféra - franc. důstojník, člen generálního štábu - Zola píše list Žaluji. Omilostněn 1899, rehabilitován 1906, Rusko - marná snaha po rovnoprávnosti - vystěhovalectví

emigrace do USA - 1.vlna už v 17.st, 1729 - 1.synagoga v New Yorku, konec 19.st - židé z Ruska - 2 000 000 osob

Židobolševismus: nacisté zneužili faktu, že od 20.let 20.st. množství židů, hlavně ve východní Evropě, v Rusku, na Ukrajině, v Haliči, tíhlo k marxismu komunismu, který byl internacionální a nedělil lidi podle víry, ale podle sociální příslušnosti. Mělo to přitažlivost hlavně pro mladé lidi. Nosnou myšlenkou je nedělit lidstvo na národy, ale spojit je třídně. Nacionalismus jde přesně proti tomu – spojme se jako kdysi Římané, odtud i znak fascés, spojené svazky prutů. Myšlenka rezonuje hlavně v Itálii, která vychází z doby své největší slávy. Spojme se jako jeden národ, budeme silní a nikdo nás neporazí. Problém je, že se nepočítá s menšinami. Židé a Řekové v Itálii,  Romové, židé, Slované v Německu jsou mimo hru. 

1935 Norimberské zákony.4 árijští prarodiče je ideál, tolerováni jsou míšenci 1. a 2. stupně, nikoliv židé

odboj a povstání - v armádách x hitlerovské koalice bojovalo na 1 000 000 židů židovská brigáda -  společná židovsko-arabská dobrovolnická jednotka, od r. 1940

varšavské ghetto založeno jako největší -  říjen 1940, 450 000 polských židů, povstání duben-květen 1943, zahynulo 5 500 osob, ghetto vypáleno, neobnoveno

Treblinka - vyhlazovací tábor pro židy, zavražděno zde na 800 000 osob, povstání srpen 1943

Sobibor - 1 plynová komora - zahynulo 250 000 osob, povstání říjen 1943 Osvětim - povstání říjen 1944

Polsko 2 700 000 Rusko 2 100 000  Maďarsko 550 000 Německo 160 000

u nás před válkou žilo 130 000 židů, zahynulo 80 000, 153 židovských obcí nemohlo být obnoveno

Sionismus  = židovské národní hnutí, vyjadřuje touhu židů po návratu do vlasti - od hory Sion v Jeruzalémě

Moses Hess - 19.st sepsal výzvu k národní emancipaci, hnutí Láska k Sionu

Teodor Herzl - 1860-1904, spis Židovský stát - pocházel z Budapešti ze sekularizované rodiny, pracoval v Paříži jako žurnalista, židovský problém označil za národní. Věřil v zařazení židů do občanské společnosti. Nebyl první, ale zformuloval teorii a začal ji prosazovat jako politický program. 1894 zažil v Paříži Dreyfussovu aféru, vnímal antisemitské nálady. Židé potřebují svůj židovský stát – odtud myšlenka návratu židů na Sion (= Jeruzalém), do jejich původní vlasti. Tato touha žila po staletí, ale jako teorie, čekalo se na příchod Mesiáše, který to uskuteční. Teď se to mělo uskutečnit lidskými silami. Herzl napsal i knihu Altneuland. 

Řeší se praktické otázky. Kdo odejde první? Sociálně slabší, ti bohatí by odchodem způsobili kolaps ekonomik svých států. Jakébude státní zřízení? Vzorem má být středověká Benátská aristokratická republika, i mezi židy existují staré významné rody. Mají majetek a vliv, budou rozhodovat. Jazyk? Herzl nevěří na hebrejštinu. Vzorem je mu vícejazyčné Švýcarsko, pohrdá jidiš. Je to lidový nespisovný jazyk, spíš žargon. Stát bude moderní, racionální, založen na vědeckých poznatcích. (Campanella – Sluneční stát, Bacon – Atlantida, Bolzano – Nejlepší stát….podobné teorie o ideálním státu) Herzl je ale praktický politik a lobbista, žádá o podporu i finance tehdejší VIP, třeba se setkal s císařem Vilémem…plán byl, že Němci budou spravovat Palestinu po vyhnání osmanských Turků (nemocný muž na Bosporu to měl spočítané), s Araby se tam vůbec nepočítalo. A stát Izrael by byl pod německou správou….absurdity dějin. Toto nevyšlo, orientace na Británii.  Ve válce židé stojí na straně Dohody, za to příslib založení státu, to ale dostali i místní Arabové, zárodek konfliktu. 

1. sionistický kongres - 1897, Basilej, začínají vlastní dějiny sionistického hnutí - systematicky se buduje židovské osídlení v tehdejší Palestině (do války turecké území, pak pod britskou správou), mezi válkami - 21 kongresů 

1917 - Balfourova deklarace - slib zřídit národní domovinu na území Palestiny. Deklarace měla dva nepřímé důsledky: vznik židovského státu a chronický konflikt mezi Araby a Židy po celém Středním východě„Dvojí povinnost“ vůči oběma komunitám se rychle ukázala jako neudržitelná; Britové následně dospěli k závěru, že je nemožné uklidnit obě komunity v Palestině pomocí různých sdělení pro různé cílové skupiny. V několika vlnách odcházejí do Palestiny hlavně z východní Evropy chudí židé a zakládají tam osady. Půdu si koupit nemohou, tu kupoval bohatý mecenáš podporující sionismus. 

Alijá přistěhovalecké vlny 1883-1903 / 1904-1914 / 1919-1923 / 1924 / 1929-1939 

1947 v OSN odhlasováno rozdělení Palestiny, kde skončí britská správa. Místní židé  a Arabové si budou moci založit vlastní stát. Židé slaví, Arabové protestují (ne ti žijící na území Palestiny, ti nemají vlastní politickou reprezentaci, mluví za ně jiné arabské státy) 

1948 končí britská mandátní správa, vyhlášen stát Izrael. Arabové okamžitě útočí na hranicích, začíná válka za nezávislost – odtud problém, pro něž se hledá dodnes řešení. Arabům na území nového státu židy slíbeno občanství za loajalitu, Arabové je naopak vyzývají k dočasnému odchodu, vrátí se hned po likvidaci nového Izraele…dodnes se do svých domovů nevrátili = palestinští uprchlíci, žijící původně v táborech, dnes stálá města, uprchlíků je mnohem víc a problém palčivější – to je podstata palestinsko izraelského konfliktu – sešly se nároky dvou národů na jedno území. Židé půdu nekradli, legálně ji kupovai a stát nevyhlásili svévolně, ale se souhlasem mezinárodního společenství.

14.5.1948 - vyhlášena nezávislost Izraele

1967 - sjednocen rozdělený Jeruzalém, hl. m. Izraele

postoj arabské strany  1.Izraelsko X arabská válka, zásada 3 NE - ne uznání židovského státu, - ne jednání s Izraelem, - ne míru s Izraelem, další konflikty: 1956,67,73,82 - 1979 - podepsána izraelsko-egyptská mírová smlouva

1994 - podepsána mírová smlouva s Jordánskem , 1995 - zavražděn izraelský premiér Jicchak Rabin 

židé ve světě:

celkem 11 000 000   (Izrael - 4 600 000)  USA 5 800 000 Francie 600 000  Rusko 550 000 Ukrajina 400 000

 ČR 3 000      

synagoga ve Florencii

ŽIDÉ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

nejstarší židovské osídlení             

Židé k nám přišli z jihu. Patří k aškenázskému okruhu. Iža - římský vojenský tábor, nalezen 7ramenný svícen, nejstarší u nás. Praha Malá Strana, osada pod Vyšehradem

Písemné zprávy -  1.pol.9.st - přípis solnohradského arcibiskupa Arna, žádá po  slovanském knížeti poslat židovského lékaře

poč.10.st -  Raffelstettenský celní + platební řád - dokládá přítomnost židů na J.Moravě , nevíme, zda tu byli usazeni nebo jen prošli

 960 Ibn-Jákob - píše o židech v Praze,  11.st   Kosmas - píše o hradu Podivín - zal. žid Podiva. dodnes dochován židovský hřbitov

právní + sociální postavení Židů ve středověku

10.st. - židé  svobodní lidé, živili se obchodem, dovoz z jihu: luxusní látky, koření, zbraně, vývoz: vosk, dřevo, obchod s otroky. (do 12.st.) 11.st. - 1. - židovská osada Újezd - synagoga (?) + hřbitov v Míšeňské ul., zanikla v pol. 12.st., 2. - židovská osada pod Vyšehradem při obchodní stezce, zničena křižáky

změna postavení židů - křižácké výpravy-pogromy, vraždění židů. Ničeny žid. obce u nás i v Německu, pogrom v Brně + Praze 1095

izolace židů - vznik židovských čtvrtí, ghetto - Itálie, Benátky - ghetto (slévárna) nuovo. České země - Březnice (nejlíp dochované, cenná barokní synagoga. Dobruška (malé ghetto, dochovaná mikve v domě rabína, dnes  městské museum)  Mikulov + Boskovice - barokní synagoga. + hřbitov, Holešov  + Úsov - renesanční synagoga.

Platí zákaz najímat si půdu a vlastnit ji - zákaz většiny řemesel, povolena jen ta pro obživu -švec, krejčí vyráběli jen pro komunitu, povoleno finančnictví, křesťanství  zakazuje věřícím půjčování peněz na úrok, je to nemorální. Z lidí svobodných - lidé závislí, většinou na panovníkovi  - čeští králové postupně udělili právo usidlovat Židy i světským a  církevním vrchnostem, židovská obec vzniká v královských i poddanských městech. Vv čele rabín (učitel + soudce, placená funkce) + rada starších  - členy bohatí lidé, aby nebyli úplatní

1254 Velké privilegium Přemysla Otakara II. -Statuta Judaeorumochrana a značná samospráva  - panovník chápal židy jako svůj majetek, útok na ně = útok X královské komoře - zákaz hanobení synagogy + hřbitova, zákaz napadení žida, zákaz šíření pověstí o rituální vraždě. Židé platili za ochranu vždy když panovník potřeboval, později 2 x ročně - jaro  + podzim, až do 1848

židé za Karla IV - vlna pogromů, propagandisticky zneužita morová epidemie 1348, židé obviněni, že otravují studny, 1350 - největší pogrom v Chebu, židé odtud vypovězeni  1389 - největší pogrom v Praze až do nacistů - až 3000 obětí, záminka - napaden kněz nesoucí hostii, lůza vtrhla do ghetta. Přežil Avigdor Karo - pražský rabín,  nejstarší náhrobek na starém židovském hřbitově, působil v syn. Stará škola z 12.st - napsal ELEGIE (část Všechna ta neštěstí - čtou se na svátek nového roku ve SN synagoze

židé za husitů - židé nejdřív husity vítali jako starozákonní proroky, chodili na kázání K.Waldhausera, husité - chtěli dát židům možnost živit se jako ostatní, dočasné stěhování na venkov. V nábož. jim ale moc nepřáli, v Chomutově vydrancovali ghetto

židé v pohusitském období oslabeno postavení panovníka, toho využili měšťané v královských městech a likvidovali konkurenci - židé vypuzeni z většiny královských měst. (mimo Prahy + Kolína), usazují se v poddanských městech a jsou základem růstu šlechtického velkostatku

židé za Habsburků 1526   Ferdinand I. - 15 let klidu do 1541, podepsal statuta, židům zajistil prosperitu. Postavena radnice, špitály

1535 - stavba Pinkasovy synagogy - pozdní vladislavská gotika - stavebník Aron Mešulam Hořovský - primas pr.žid.obce, byl mecenášem, ale dobře vycházel i s českou katolickou šlechtou. 1541 - velký požár v Praze, poškozen Hrad + MS. Pražané tlačí na panovníka, aby židy vypověděl. Ten nechtěl, nechal rozhodnout český sněm.

1. vypovězení židů z Čech - do listopadu. Nemohlo se to stihnout 1542 - rozhodnutí sněmu potvrzeno. Povolení k pobytu získalo 15 bohatých rodin, mnoho židů odešlo do Polska, jiní na Moravu na šlechtická panství, část rodin zůstávala tajně - patová situace, panovník podepisoval dočasné glejty a prodlužoval je

1546 - šmalkaldská válka (odboj šlechty a měst x panovníkovi), ten si půjčil na válku od židů a pak se cítil povinen jim pomoci

1547 - podepsán edikt - židé se mohli vrátit do Čech a do Prahy

1557 - 2.vypovězení židů - na nátlak Ferdinanda II. ale bylo to nedůsledné, 1567 - Maxmilián II podepsal statuta + dovětek  1571 s manželkou navštívil pražské židovské ghetto, nové rodiny žádající o usídlení musely požádat přímo jeho, nesměly se usazovat v horních městech, v KH ne až do 1848

velká pražská renesance -  2.pol.16.st-1618

1592 - Rudolf II.pozval si na soukromou audienci rabiho Leva. zmiňuje to David Gans (1541 - 1613) , ale o rozhovoru nic nevíme. 1577 - Rudolf podepsal statuta + dovětek - židé nebudou ze země vypovídáni.  Libri albi Judeorum - pozemkové knihy pražského žid. města  - čilá stavební aktivita -působení významných duchovních osobností   

rabi Jehuda Löw ben Becalel (1512-1609)  - Poznaň, studia v Polsku na náboženských školách. Otec, děd i bratři byli rabíni- 1553-73 - zemský rabín v Mikulově, v Praze  působí jako učitel, tvůrce reformy židovského školství. Vystupoval  x scholastice. Napsal asi 20 spisů. Leccos převzal Komenský - třeba zásadu postupovat od jednoduchého ke složitému. Komenský ale propagoval soutěživost, Lev byl proti, protože se u člověka projeví jeho špatné vlastnosti

Mordechaj Maisl - jeho rodina v Praze doložena od 15.st., primas židovské obce, bankéř a dvorní žid císaře Rudolfa II.  Obchodoval s vlnou, tuky, zlatem, mecenáš staveb a vzdělání, financoval stavbu  Vysoké synagogy.  - 60.l.16.st..renesanční, dodnes původní vzhled. 2.pol.16.st - Klausy, vyhořely 1689 - náboženská škola, syn., špitál. Maisl patřil k nejbohatším lidem  té doby. 2x ženatý, ale bezdětný. Císař mu schválil závěť ve prospěch příbuzných, ale nedodržel slib a vše zkonfiskoval.  1601 -  postavena 1. tumba na hřbitově

Jakub Baševi z Treuenburgu (1570-1634) - známý spolupracovník Albrechta z Valdštejna. Pocházel z Itálie, na konci 16.st. přišel do Čech. poč. 17.st - zastával fci primase - okázale dával najevo své postavení, postavil si palác, zničen při asanaci, dal postavit Velkodvorskou synagogu - po Bílé hoře se zasloužil o to, že opuštěné hraniční domy byly přičleněny ke ghettu. 1622 - povýšen do šlechtického stavu -přízvisko Z Treuenburgu = věrná pevnost. Dostal vyjímku, jako žid nemusel být pokřtěn. Člen konsorcia s právem razit mince. Komise šidila, došlo k devalvaci. Baševi odsouzen, pak si ho vzal k sobě Valdštejn. Stal se strůjcem prosperity Frýdlantu. 1634 umírá, pohřben v Mladé Boleslavi 

Jom Tov Lipman Heller - žák rabiho Leva. Za 30leté války napsal komentáře k Mišně a svůj životopis, 1.životopis rabína. Chtěl, aby bohatí platili vyšší daně. Ti ho udali, do Vídně napsali, že tvrdí, že křesťanství je zlo. Odsouzen k smrti, pak  zmírněno na pokutu 10 000 zlatých. Odchod na pozvání do Krakova, kde je i pohřben, dochován náhrobek.

David Gans        1541-1613 - významný učenec, narodil se ve Vestfálsku, do Prahy přišel ve 20. Historik, matematik. Cemach David (ratolest Davidova) - historické dílo. Píše o počátcích židů, 2.část je o jeho současnosti -  cenný pramen informací. Magen David (hvězda Davidova) - dílo o astronomii. Znal se s Keplerem  a Brahem

Josef Šelomo del Medigo - původem z Kréty, procestoval celou Evropu, v Padově studia medicíny - osobní lékař litevského knížete

židé na Moravě - moravské obce - větší samostatnost. Moravská zemská rada = celozemské shromáždění. Duchovní centrum = Mikulov (sídlo mor. zemského rabína + talmudické školy)

knihtisk - zakládána konsorcia = skupiny lidí, co tisk financovali. 1.tiskárna v Evropě

1473 - 1.hebrejsky tištěné dílo vyšlo v Římě

1512 - 1.hebrejsky tištěná kniha u nás - kniha modliteb SIDUR

1514 - kniha modliteb + požehnání před jídlem

1518 + 1530 Pentateuch

1526 - Pesachová hagada - financoval Geršom ha Kohen. Se svým bratrem Geronimem založili tiskárnu.

1527 - gersonidovská tiskárna -od císaře získali povolení tisknout, konec 16.st - bakovská tiskárna

16.st - rarita - žena spisovatelka Rifka (Rebeka) - porodní  a novoroz. příručka

1784 - tiskárny se sloučily. 19.st. - rodina Mandalů

židé za  30leté války

stěhování židů - přichází na místa, kde nikdy předtím nežili. Do Čech přichází velké množství židů - důvody: povstání Bohdana Chmelnického x šlechtě i židům, tam si půdu pronajímali od velkostatkářů, ti zvyšovali nájem, tak zvyšovali robotu. statkář-katolík, nájemce-žid, rolník-pravoslavný  - zabito 100-150 000 židů. Pronásledovaní utíkali na Z - turecké nebezpečí - příchod židů z Uher

1670 - vypovězeni z Vídně, přišli na J Moravu, židé nuceni účastnit se jezuitských kázání

2.pol.17.stol - 1.pol.18.stol -  období úřednického antisemitismu

1679   vznik redukční komise

1680 - morová epidemie - zemřela 1/3 obyvatel ghetta, zničeny skoro všechny domy

1724 - 1.sčítání židů na našem území

sčítací archy se dochovaly dodnes. Rozděleny na muže, ženy, děti

1726 - Familiantský zákon

určoval nejvyšší možný počet žid. rodin, pro Čechy 8 541pro Moravu 5 106povolení k ženitbě dostal jen nejstarší syn, mladší svobodní nebo vystěhovat, v rodině se dědilo familiantské číslo

1726 Translokační reskript = přesidlovací nařízení

krok zpět. Židé nesmí žít rozptýleně, jen v jedné ulici nebo čtvrti oddělení aspoň symbolické - drátem, provazem

židé za vlády Marie Terezie

1744   3.vypovězení židů z království českého, usazeni na šlechtických velkostatcích, šlechta z toho bohatla, to císařovna chtěla omezit - "neznám větší mor nad tento národ" - z Prahy všichni pryč mimo těhotné + 1 mužského ochránce, museli 2 hodiny cesty od hl. města - emigrace do Polska - hebrejské nápisy u Turnova na Klokočských skalách - z Prahy odešla 1/4 populace, město ztrácí na obchodním významu. Obyvatelstvo  - petice k panovnici, ta nechtěla povolit. Akce průzkum - komise rozdala živnostníkům + obchodníkům dotazníky - chcete návrat židů? jste poškozeni jejich odchodem?

1748 - návrat židů do země. 2x ročně musí platit toleranční daň - až 30 000 zlatých - platí 100 let

židé za Josefa II.

jmenná reforma, snaha o germanizaci. Židé si musí vybrat z vydaného seznamu příjmení a to pak dědí.reforma matrik - každá židovská obec musí vést dvojmo matriky nově narozených, zemřelých a sňatků - koncem války nacisty odvezeny do Ćeského Śternberku, nestihli zničit. Reforma soudnictví - omezil soudní pravomoc rabínů, zůstalo jim manželské a náboženské, vzali jim trestní. Na to dosazen státem úředník. Reforma školství - původně děti  vzdělávany v židovských náboženských školách

1783   zal. 1.normální židovská škola. Povinná němčina

začíná germanizace pražských židů. Rabín musí složit ZK z němčiny, svatba vedena v němčině atd., možnost studovat na stř. a VŠ

1797 - židovský systemální patent

shrnul josefinské reformy, základ právního postavení židů do 1848 - zrušena toleranční daň, famil. zákon. Židé mohou kupovat nemovitosti,  rok částečné rovnoprávnosti židů

asanace - 1887 - první návrhy zbourat V.čtvrť. 

1893 - říšská rada přijala asanční zákony, o 3 roky později se začalo systematicky bourat. Důvodem hlavně vysoká úmrtnost, špatná hygiena, katastrofální přelidněnost. Na 1 hektaru žilo  1 800 lidí. Jak situaci popisuje časopis Zlatá Praha: Nač cestovati daleko na východ, když nejzanedbanější kout Stambulu nalézti lze uprostřed hlavního města Království českého... Asanace měla 3 etapy, v první zbouráno 200 domů. Vystěhovaní obyvatelé se stěhovali hlavně do dělnických čtvrtí jako Žižkov a Karlín.

liberální směr židovské vzdělanosti

Peter Beer - autor učebnice biblické dějepravy, Herz Homberg - autor učebnice morálky a náboženství

věda o židovství - 1.pol.19.stolvychází z židovského osvícenství, všeobecného pokroku a rozvoje humanitních věd, autoři psali většinou německy

Šelomo Juda Rappaport 1790-1867 - pražský vrchní rabín

Zacharias Frankl

Moše Israel Landau 1788-1852 - tiskař + vydavatel, představitel osvícenství

Wolf Pascheles -tiskař, 1847 vydal 1.svazek německy psaných židovských pověstí Sippurim, je tu 1 zmínka o golemovi

tradiční židovská vzdělanost

David Oppenheim 1664-1736 - významný sběratel hebrejských knih

Ezechiel Laudau 1713-1793 - autor respons Známý v Judeji - tito a další autoři se obávají odlivu mladé generace od židovství jsou x reformě židovské bohoslužby ze 30.let 19.st 

židovské kroužky a spolky - české prostředí

od 40.let 19.st. zájem o češtinu, českou kulturu a dějiny,  spolek Mladá Čechie

Siegfried Kapper, Moritz Hartman ,Isidor Heller

1867 - právně dokončena židovská emancipace

německé prostředí

1892 Makkabea - nacionalistický studentský spolek     Hugo Bergman Martin Buber

1894 židovské akademické sdružení Veritas - Brno, 1903 židovské akademické sdružení Barissia - Praha 

český asimilační židovský proud

1919 - akademický spolek Kapper (už od 1876 pod jiným názvem)

1881 kalendář česko-židovský, 1883 Národní jednota českožidovská, 1.české židovské noviny - českožidovské listy

1897 Politická jednota českožidovská, 1907 Svaz českých pokrokových židů, týdeník Rozvoj            

hlavní ideologové českožidovského hnutí:

Bohdan Klineberger, Viktor Vohryzek ,Jindřich Kohn

příliv židů z venkova do měst

1883 - spolek Věčné světlo Or Tomid - propaguje bohoslužby v češtině

sionistické hnutí - od konce 19.st.

1909 - spolek Theodor Herzl - založen na pražské universitě - vliv filosofa Martina Bubera, mezinárodní sionistické kongresy v ČSR - 1921,23,33

sportovní kluby - Hagibor, Makabi, dnes Hakoa

kultura mezi válkami

česky psali Karel Poláček, František a Jiří Langer - poslední pražský básník píšící i hebrejsky, sbírka chasidských legend Devět bran 

Egon Hostovský, Jiří Orten, Otokar Fischer, Pavel Eisner  

německy psali Franz Kafka, Max Brod .Oskar Baum

umělci Otto Gutfreund, Gustav Mahler, Hugo Haas

1867 - úplné zrovnoprávnění dané novou ústavou.mechanické překládání jmen, prosazování židů v průmyslu

ČKD Kolben-Daněk Vizovice-Jelínek (dnes vráceno, pálí se tam košer slivovice), KV - Moser 

1906 - otevřena Jubilejní synagoga (nejmladší v Praze). Již 1898 vznikl Spolek pro výstavbu nového chrámu, měl nahradit 3 za asanace zbourané synagogy. Architekt Vilém Stiassny se inspiroval maurským stylem zkombinovaným s vídeňskou secesí a historismem. 

1.republika - politika: židovská strana - 2 křesla ve volbách 1929 + 35, za T.G.M. židům přiznán statut samostatného národa (1.země na světě) 

antisemitismus - odpor vůči semitům, národům vnuka Noemova, Šema - obecně činy namířené x židům

1878 - termín použil poprvé x židovský aktivista Wilhelm Marr, proud starý 2000 let, založen na hlouposti, neznalosti, nepochopení.  pomluvy -  sabat - jsou líní, nejedí vepřové - páchnou jako vepři,   zabíjejí jinověrecké děti,  jsou malomocní

1899 - Hilsneriáda. Nalezena zabitá služka Anežka Hrůzová, z vraždy obviněn žid Leopold Hilsner. Obhajoval ho T.G.M. Revize rozsudku - smrt-doživotí-20 let. Zemřel a pohřben ve Vídni. Jakub Deml - rituální vražda je prý pro židy typická

obvinění ze znesvěcení hostie - 1215 - dogma o krvi + těle Krista v hostii - pomluva: židé prý hostie kradou, ty se mění v motýla, sténají, lítají...1243 - 1.obvinění v Belitzu u Berlína, 1338 - pogrom v Kouřimi

regulace porodnosti + nucené odebírání dětí - od 15.st ve Slezsku Děti dávány na převýchovu do křesťanských rodin

1726 - familiantský zákon, stanovil přesný počet židovských rodin

nucení židů ke křtu - konec 17.st - případ Šimona Abelese, pokřtěný žid chodil na kázání k jezuitům. 12letý nalezen mrtvý, rychle pohřben - což je normální, pohřbívá se druhý den - z vraždy obviněn jeho otec, tělo exhumováno a s pompou pohřbeno v Týnu

konfiskace knih - paradoxně papeži byli proti konfiskaci. Horší byli místní biskupové. nicméně nařizovali pálení Talmudu 1239,1243,   u nás konfiskace hlavně po Bílé hoře - rabování, krádeže Talmudu

nucení ke křesťanským kázáním - od 17.st. - v sobotu - nutí je k tomu hlavně jezuité

vypovídání ze země - poprvé již v řř. - Římané zakázali židům pobyt v Jeruzalémě - mohli tam jen 1 den v roce, nesměli tam bydlet. 1290 z Anglie 1492 ze Španělska 1497 z Portugalska, 1541,1557,1744 z českých zemí 1791 Rusko - pásmo osídlení - 25 povolených provincií

legenda o bludném židovi - odraz vypovídání židů. Už Římané tvrdili, že nemají nárok na vlastní stát. - bludný žid potrestán, že udeřil Krista, věčným blouděním. 13.st - 1. zmínka v Itálii, 17.st - Německo        pojmenován Ahasverus 

antisemitismus nacionální + protirevoluční - 2.pol. 19.st - nacionalismus - nacionalisté odmítají židy pod záminkou ochrany národní kultury, antisemitismus se stal oficiální politickou linií křesťanských socialistů, evropští antisemité se sdružovali na mezinárodní úrovni

1882 - Drážďany - 1. mezinárodní antisemitský kongres, 1894 - Francie - Dreyfusova aféra - odsouzen za údajnou špionáž ve prospěch Němců. Emil Zola píše otevřený dopis Žaluji“ - trest zmírněn, 1906 Dreyfus omilostněn

90.l. 19.st. - zrušeny jazykové zákony příznivé Ćechům - sílí germanizace.dle českých nacionalistů to nahrává židům, x židům jsou i francouzští utopičtí socialisté - (židé=překážka pokroku)

1844 Marx - O židovské otázce - "židovská emancipace je konec konců emancipace lidstva od židů"

idea světového židovského spiknutí - teze, že židé působí x národně v celosvětovém měřítku. Mohou za negativní celospolečenský vývoj, duchovní + mravní bídu. Jde o předem připravené, nadnárodní, mezinárodně propojené židovské spiknutí. Je to nová podoba středověké teze o otravování studní a roznášení nemocí. Tato teorie podložena

1860 Paříž, Všeobecné židovské spojenectví, 1905, Rusko, pamflet + podvrh Protokoly sionských mudrcůdílo údajně z 1.sionistického kongresu. Zpracovala ochranka cara Nikolaje II., židé měli rozvrátit stát a vytvořit židovskou nadvládu světově nejrozšířenější dílo x židovské nenávisti

rasový antisemitismus - zdůrazňuje se pouto krve, rodový charakter židovského společenství x židovský rasismus přímo vylučuje existenci židů

1853 Gobineau - esej O nerovnosti lidských ras, 1850 Wagner - dílo Židé v hudbě - kritizuje židovské hudebníky, 1924 Hitler  Mein Kampf

nacistický antisemitismus - historik genocidy židů, Raul Hilberg (USA) : nacisté připravili likvidaci židů dle schématu  - definice židů

září 1939 - Norimberské zákony - sjezd NSDAP - definice, kdo je žid - 3. + 4. židovské prarodiče = žid,     1. + 2. židovské prarodiče = míšenec. Vyvlastnění  (židé zbaveni občanských práv), koncentrace (ghetta, koncentráky...), likvidace  (etnická, ne náboženská persekuce,    poprvé v dějinách židé neměli ani teoretickou možnost záchrany

osvětimská lež -  1948 fr. fašista BardecheNorimbrk neboli zaslíbená země - válku prý zavinili židé, plynové komory neexistovaly, genocida zlehčována. Kniha vzorem pro další podobná díla

situace po válce -  1965 katolická církev vyhlásila respektování judaismu. Rusko - židé viněni z trockismu + kosmopolitismu,   komunisté: židé intrikují ve službách západního kapitalismu x soctáboru. 1952 - proces se Slánským - komunisté neříkají x semitismus, říkají x sionismus, nepřátelský postoj k Izraeli,   oživení xžidovských nálad v arabských zemích - terorismus

současný stav - oživení x semitských tendencí, hanobení synagog a hřbitovů, skini, antisemitismusnejtrvalejší stav xenofobie v dějinách

persekuce židů za války, konečné řešení židovské otázky  = program likvidace

6 000 000 židů zahynulo

genocida - plánované akce vedoucí k vyhlazení etnika holocaust - z řečtiny, v Bibli znamená zápalnou oběť, Elie Weiselnositel Nobelovy ceny míru termín poprvé použil přeneseně - šoa - v hebrejštině = záhuba, zničení

1942 - konference ve Wannsee - šéf úřadu říšské bezpečnosti Heidrich - konečnému řešení má podlehnout 11 000 000 osob od Británie po Ural

židé zbaveni občanských práv, nejdřív vraždí zvláštní policejní jednotky, v Rusku 5 000 000 židů, do r. 1942 zabito 750 000

továrny na smrt - na okupovaném polském území. Osvětim-Birkenau - plynových komor + krematoria, zemřelo tu 1100 000 židů

norimberské zákony -  1. zákon o říšském občanství    2. zákon na ochranu německé krve

křišťálová noc 10. 11. 1938 - vypáleno a poničeno 267 synagog7500 židovských obchodů, záminka - napaden německý pracovník francouzské ambasády - 30 000 osob odvlečeno, 91 zabito

protektorát Bohmen und Maren

žilo zde 118 310 židů - do října 1941 povoleno vystěhování, pak ne, stačila odejít asi 1/4, 30 000 osob

17.3. 1939   - zasedání vlády, přijat soubor x židovských opatření, zákaz povolání lékaře + advokáta

červen 1939rozšířeno na prakticky všechna povolání, konfiskace majetku, předmětů osobní potřeby - kola, šicí stroje, telefony, domácích zvířat, hudebních nástrojů - židé nasazováni na těžkou práci - těžba písku v Polabí  - nesmí do kaváren, parků, sadů, do obchodů jen poslední 2 hodiny odpoledne. jezdí v posledním oddílu posledního vagonu...

leden 1940 - židé vyřazeni z hospodářského  a společenského života

židovské museum

zal. 1906, od1942 je skladištěm zabraných věcí (40 000 kusů)

označení

únor 1940  - občanské průkazy označeny JUDE, děti nesmí studovat

září 1941 - židé označeni na oděvu hvězdou - všichni nad 6 let

transporty

17.+26.říjen 1939 - 1.trans. - židé z MO + F.M. do polského Niska (1292 )

            měli tam stavět sběrný tábor. Asi 3000 osob + další z Vídně.

            pak od záměru upuštěno, někteří přeřazeni, ostatní vyhnáni

listopad 1941 - židé z Prahy - celkem 5 transportů po 1000 osobách do Lodže, z 5000 se vrátilo 273

             Brno - 1000 osob - do Minska - vrátilo se 13 (zahynuly v Majdanku)

vyhlazovací tábory

 Treblinka, Osvětim, Soběbor, Belžec, Chelmno

1. - Chelmno - začal provoz od prosince 1941

9.březen 1943 - největší hromadná poprava čs občanů za okupace - Osvětim 3792 osob

Terezín

Malá pevnost

            1.trs. do Terezína - 24.listopadu 1941

            1.trs. z Terezína na V 9.ledna 1942

            průchozí tábor - do října 1944

            prošlo jím do vyhlazovacích táborů 60 000 osob

            přežilo 3097 osob

ghetto ve městě

Město má před válkou má 7 000 obyvatel -  v září 1942 - přes 58 000 osob,  velká úmrtnost - i 150 osob denně, popel 34 000 židů vysypán do Ohře. Děti - narozeno 250, přežilo 25, ghettem prošlo přes 10 500 dětí, deportováno na V 7590, přežilo 242

kulturní život - malování, kreslení - dětem se věnovala akad.malířka Friedl-Dicker Brandejsová. Dětskáká opera Brundibár, slova Hoffmeistr, Prodaná nevěsta

změny - od února 1943 na 7 měsíců zastaveny deportace, příprava na návštěvu komise MČK

23.červen 1944 - návštěva komise MČK-Maurice Rossel, zlikvidován terezínský rodinný tábor v Birkenau, vzor židovského pracovního tábora  

ŽIDOVSKÉ OBCE 

celkem u nás 10 obcí. Praha Plzeň Karlovy Vary Děčín  Liberec Teplice Brno Ostrava Olomouc

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY V ČESKÉ REPUBLICE
HŘBITOVY

Celkem je v ČR 370 židovských hřbitovů, některé v majetku obcí, některé převedeny na FŽO

Bechyně

poč. 17.st, opraven 1697, rozšířen 1834. Zachovala se zde i část městského opevnění - příkop, prostor parkánu a městská hradba s dvěma pštibokými věžemi. Dnes je zde dochováno 250 náhrobků s nápisy českými, německými i židovskými, nejstarší čitelný z r.1687. Místní komunita za války deportována do Terezína a odtud do Polska.

Brandýs nad Labem

Břeclav

Kolín

Mikulov

Mladá Boleslav

Moravský Krumlov

Podivín

Třebíč

Tučapy

 SYNAGOGY

Břeclav

 

 ODKAZY

Židé, dějiny jednoho národa