DĚJINY ŽIDŮ
                                  

přehled DĚJINNÉHO VÝVOJE

Židovské dějiny začínají ve starověku, kdy jsou totožné s dějinami starověkého Izraele. Před příchodem izraelských kmenů  r. 1250 př.zde žili semitští Kenanejci - odtud název Kenaán. Dějiny před příchodem popisuje 5 knih Mojžíšových (Tora) - Pentateuch.

1.kniha - Genesis - osudy patriarchů - Abrahám, Izák, Jákob (= Izrael-Bůh vládne, Bůh bojuje), Josef.

V městě Ur se Abrahámovi zjevil Bůh a sdělil mu, že se stane otcem, i když manželka Sára je už neplodná a on starý. Potomci Abraháma měli dostat zemi zaslíbenou, Kannaan. Tam se už odehrává příběh Izáka a Jákoba.Ten má 12 synů, zakladatelů 12 kmenů Izraele. Nejoblíbenější Jákobův syn byl Josef, který uměl číst sny. Ve snu viděl. jak se mu ostatní bratři budou klanět. Ti ho ovšem prodali do otroctví do Egypta Putifarovi, veliteli faraonovy stráže. Epizoda s vilnou Putifarkou, Josef neopětoval její zájem, nařkla ho z avancés a skončil ve vězení. Faraon má sen, 7 tučných + 7 hubených krav - pošle pro Josefa, ať to objasní. Zase tak těžké to není, po 7 letech prosperity přijde 7 let neúrody. Josef je ustanoven místokrálem, má připravit zemi na těžké období. To zasáhne i Kanaán, odkud přijdou Josefovi bratři, nepoznají ho, pokloní se před ním s žádostí o pomoc, Josefův sen se tedy vyplní. Josef se chce pomstít, ale nemá to svědomí, dá povolat i otce a nejmladšího Benjamína. Sára už nežije. Všeobecné rodinné usmíření.

Za nového vládce se židé stávájí v Egyptě otroky. osvobodil je Mojžíš, zakladatel judaismu.

Mojžíš - z kmene Levi, podle Bible narozen v Egyptě, jako nepohodlný poslán v koši po řece, zachránila ho manželka faraona, vychovala jako Egypťana. V dospělosti po potyčce s jedním krutým  Egypťanem, kterého zabil, prchá ze země. 1.zjevení Boha v hořícím keři- pověřen vyvedením izraelců z otroctví. Faraon odmítá - seslán 10 ran. Židé zamíří do Sinaje, faraon změní názor a pronásleduje je. A vody se rozestoupí - snaha o historické vysvětlení - odliv? Nešlo o Rudé moře, ale jezera na sever od Sinaje. Jedna z teorií mluví o vulkanické erupci a tsunami, tedy odliv vod. Ovšem v té době nejsou důkazy o jiných erupcích.

40 leté putování pouští. Malověrní ztrácejí trpělivost, obracejí se proti Mojžíšovi. Ten se obrací k Bohu.

2.zjevení Boha na hoře Sinaj - návrat Mojžíše s Torou  vyrytou na kamenných deskách. Bůh uzavřel s Izraelem smluvu, podle ní jsou Izraelci božím lidem, vyvolenými.

12 kmenů v Kanaánu - postupně získávají na území převahu, bojují i s Filištýnskými. Vůdci kmenů zváni soudci (biblická kniha Soudců). Cesta ke vzniku království. 1.král Izraele = Saul, poražen FilistejciDavid - 1000 - 960, hl m jeho říše Jeruzalém – již existuje. Syn Davida Šalamoun 960 - 922  10.st.př, na Chrámové hoře – dle tradice  zde Abrahám měl obětovat Izáka -  postavil 1.chrám a zakládal města –např opevněné  Megido, Po smrti Šalamouna rozpory -  říše rozdělena – S- království IZRAELSKÉ X jižní JUDSKÉ. Izraelské podlehlo Asýrii a zaniklo po dobytí Samaří - 721 př.

587 př Judské království - dlouhý konflikt s Babylonem král Nabuchodonozor dobyl Jeruzalém, zničen chrám, mnoho židů odešlo do dnešního Tuniska (ostrov Djerba, dosud tu jsou dvě velké synagogy a obyvatelé mluví směsí aramejštiny, arabštiny a jidiš). 

537 př. - perský král Kýros po dobytí Babylonu umožnil židům návrat do Jeruzaléma, končí BABYLONSKÉ ZAJETÍ. Navrátilci z Judeje, potomci kmene Juda - Jehudim, odtud Židé, oblastnyní nazývána JUDEA. 516 chrám  znovu postaven. Po zániku perské říše a smrti Alexandra Velikého období helénismu - řecká kultura a jazyk, snaha pořečtit i židy. 164 př. - Povstání Judy Makabejského , znovu zisk chrámu. Vnitřní neshody, příchod Římanů na scénu. 63 př - Pompeius dobyl Jeruzalém, Judea římskou provincií 40 př. - Římany dosazen král Herodes (doba působení J.K. v Galilei + Judei) 

Herodes - předkové přešli k židovství – jen 2 generace, není urozeného původu – do Říma k Marku Antoniovi přesvědčivý - prohlášen Římany za krále židů – židé ho ale neuznávají, zlikvidoval půl kněžské rady sanhedrinu - svatba s Miriam, král. dcerou. Změna v Římě – Octavián – dal si H předvolat – ten odvážná taktika – nekál se, ale zaštítil řř – budu vždy sloužit Římu, ať si zvolí kohokoliv – teď tobě – vyhrál, je potvrzen 

Horečná stavební činnost – město Cesarea – modernější než Řím, přístav,divadlo, aréna, závody vozů,  chrám zasvěcen Oktaviánovi -20 př. nákladná přestavba  chrámu v helénském slohu.  – obrovský, nad ním si postavil baziliku, chápal architekturu jako prvek sebepropagace - sestra Salomé chtěla moc – našeptala mu, že žena mu byla nevěrná, dal ji zavraždit, později i své 2 syny – stihomam – vraždění neviňátek nepotvrzeno – pouze v 1 evangeliu.H zemřel opuštěný všemi. Do této doby spadá příběh Ježíše Nazaretského, kterého křesťané nazývají  

Ježíš Kristus

66 - v Judeji vypuklo  X římské povstání – na Massadu odcházejí zéloti – 3 roky odpor – nakonec hromadná sebevražda, 1000 osob. popsal Josephus Flavius. Janova apokalypsa – vrch Armageddon / Megido

70 – chrám  a mnoho okolních budov zbořila Titova armáda - kořist a zajatci do Říma – výzdoba arco di Tito, zajatci staví koloseum, chrám už nebyl nikdy obnoven - zachovala se Z zeď, nežidy zvaná ZEĎ NÁŘKŮ  - nejposvátnější místo judaismu. Na památku zničení chrámu a rozptýlení židů do diaspory nosí na oděvu našitý černý pruh.

132-135 - povstání Bar-Kochby 

Hadrián chtěl na troskách j.ch. postavit pohanskou svatini Jova - povstání Římany potlačeno, Židé na 2000 let ztratili svou vlast, pak  chrám nazván Aelija kapitolina a území Palestina (dle Filištínů), Hadrián – později v Jeruzalémě vybudoval nové hl m – Helia capitolina

představa 3.chrámu - 3.chrám povstane až při příchodu Mesiáše, dnes na chrámové hoře 2 mešity - Omarova mešita + Al-aksa 

1947 –  v poušti nalezeny kumránské svitky

14.5.1948 – stát  IZRAEL – hl m Jeruzalém 

dělení židovské spoLEČNOSTI

saduceové - velcí vlastníci půdy + kněžská aristokracie, odmítají reformy, lpí na Tóře + tradici

zéloti - zapřisáhlí nepřátelé Říma, fanatici (horliví)

farizejové - nositelé ústního podání náboženského zákona (komentáře k Tóře)

esejci centrum - Kumrán u Mrtvého moře, odmítali manželství + soukr. majetek, zanikli s 1. x říms. povstáním

období středověku po emancipaci

SEFARDI

7.-11.st - Gaonské období  podle rektorů talmudických učilišť-gaonů,  nové centrum v JZ Evropě, islamizace Předního V, Egypta, S Afriky + Většiny Španělska, vedle aramejštiny používají zde žijící Židé i arabštinu

10.st - centrum židovské vzdělanosti v Andalusii, rozkvět filosofie, vědy + poezie (Avicebron), židé zastávají vysoké fce ve st. správě

1020-1050 - Avicebron - básník, filosofické dílo Pramen života

1135-1204 - Moše ben Maimon - největší středověký židovský myslitel, dílo Průvodce zbloudilých (spojuje židovskou náboženskou tradici s dílem Aristotela), dílo Mišne Tora (opakování zákona-přehled náboženského práva judaismu)

1215 - 4.lateránský koncil - židé ztratili různé svobody  

označení oděvu různé podle zemí - kápě, krejzlíky, čepečky - žluté. od středověku žlutá chápána jako barva zrady, stř. + V. Evropa - zaváděno plošně, v islámských zemích vyjímečně, 8.st. - 1.nařízení o odlišení všech nemuslimů vydal kalíf Omar II.

1551 - žluté kolečko, 1740 - žlutá soukenná páska, 1.9.1941 - JUDE + hvězda

postoj křesťanů

křesťané měli židovství za zastaralé a překonané. zobrazováni jako staří lidé se zlomenou holí - triumf církve vyžadoval ponížení odpůrců, jsou vyznavači škodlivé víry, jsou odpůrci správné vize světa, jsou právem zavrženi 

313 - milánský edikt

4.st. - Jan Zlatoústý (židé jsou zlo, jako zvířata)

438 - Theodosiův dekret (židy přirovnal k nakažlivé nemoci)

534 - Justiniánův kodex (zakázal stavět nové synagogy, zákaz styku mezi kř.+ židy, zákaz zastávání úřadů), později židé přirovnáváni k hmyzu

1095 - masakry v Německu a v Praze za 1.křížové výpravy, mnoho křižáků přesvědčeno, že je zbytečné táhnout do Svaté země, když vrazi Ježíšovi jsou zde po ruce.

Středověké pronásledování

vliv křesťanské doktríny  - židé jsou Satanovi pomahači - národ  kolektivně odpovědný za ukřižování Ježíše, židé vnímáni jako „odlišné bytosti“,  zatvrzele lpící na své víře, chování a odlišném způsobu života - závist - finanční gramotnost, lichva, majetek -  po druhé křížové výpravě v pol. 12. století  - poprvé falešné obvinění z rituálních vražd křesťanských dětí a znesvěcení hostie

zřizování ghett

1215 v Evropě zakládána ghetta - jasně dané hranice. Roste počet obyvatel, špatná hygiena, požáry, nemoci, pojem ghetto se užívá od poč.16.st (Itálie, Benátky), ghetta existují až do 19.st - v islámském okruhu vyjímečně, u nás Praha, Polná, Boskovice, Třebíč

3 rozšířené středověké pomluvy

obvinění z rituální vraždy - znesvěcení hostie - přidávání krve do macesů - otrávení vody ve studních

1144 - obvinění z rituální vraždy - nalezení zabitého chlapce Wiliama ve městě Nordwich.  Prý viděn v židovské rodině.  

1694 - Praha - vražda židovského chlapce Śimona Abelese, údajně ho otrávil vínem otec a  jeho komplic, aby mu zabránili konvertovat. Lazar Abeles se údajně oběsil ve vězení, komplic nucenkonvertovat, i tak oběšen veřejně. Případ využit propagandou a medializován (traktát, divadelní hra, překlad do 3 jazyků) Šimon za ohromné účasti katolíků pohřben v Týnu.

13.-15.st - zhoršení situace, židé nejprve překládají díla z arabštiny do hebrejštiny, rozvíjí se židovská mystika - KABALA, židé nuceni přestoupit ke křesťanství - MARRANOS ( prasata)

1290 - vypovězeni z Anglie

1394 - vypovězeni z Francie

1492 - vyhoštěni ze Španělska za katolických manželů Ferdinanda Aragonského + Isabely Kastilské

1497 - vyhoštěni z Portugalska

1569 - vypovězeni z papežských držav

od 16.st. - hlavní centrum židovství je v Polsku , od Kazimíra Velikého dobré podmínky, židovské obce zde řídí rada 4 zemí (velko + malopolsko, podolí, volyně)

učení Martina Luthera - nabídl židům konverzi, očekával, že přijmou. Odmítnutí ho rozzuřilo, napsal štvavé dílo O židech a jejich lžích  - poprvé veřejně mluvil o fyzické likvidaci (měli by být vyvražděni jako dobytek a hmyz, mají žít v kůlnách...doporučoval všechny synagogy vypálit, srovnat se zemí a trosky zavést  zeminou)

1871 - termín pogrom použit v Oděse, v ruském nářečí "bouře", násilné vystupování x židům, teror, mučení, plenění

učení franc. osvícenců   - Voltaire

1757 dílo Filosofický slovník - nemají prý nárok na vlastní stát. osvícenci mají židy za ignorantské a barbarské, chtějí je převychovat

19.st - antisemitismus protikapitalistický - privilegovaní dvorní židé se postupně prosadili ve finančním světě, Rotschildové - bankéři

x semitská propaganda má jako oblíbený námět žida=bankéře + lichváře, kapitalismus označován jako pokus  židovstva zničit křesťanské národy

1871 pamflet profesora teologie Rohlinga Talmudský žid - konzervativní církevní kruhy + aristokracie viní židy z mravního úpadku společnosti + oživila středověké pověry, procesy s pachateli rituálních vražd   

1899 - Hilsneriáda

osobnosti

Geršom ben Jehuda, zvaný Světlo vyhnanství 10.st

Raši - 1040-1105 - komentáře k hebrejské Bibli + Talmudu

škola tosafistů dodatky (TOSAFAT) k jeho komentářům

Josef Karo 1488-1575 - Šulchan aruch-Prostřený stůl - sefardské chápání náboženského práva

Moše Isserles - upravil pro potřeby aškenazi, Karovo dílo tak hlavní autoritou pro ortodoxní  obce vedle Talmudu

Azaria dei Rossi, 16.st - italský židovský historiograf

Obadia ben Jacopo Sforno - vykladač bible

Chasidismus

12.-13.st, Německo - mystické hnutí zbožných, hl. osobnost - Jehuda Chasid - Kniha zbožných

18.st - Ukrajina + Polsko - vyvražděno přes 300 židovských obcí vojsky Bohdana Chmelnického, lidové nábožensko-společenské hnutí, optimismus, důraz na modlitbu + pokoru - chasidé věří, že ve všem jsou stopy dobra, uznávají CADIKA = postavu Spravedlivého (duchovního vůdce, prstředníka mezi Bohem + lidmi)      židovští osvícenci chasidismus neuznávali

od emancipace Židů do současnosti - rušení diskriminačních opatření

vliv VFBR - hroutí se feudální systém, postupná emancipace Židů, ghetta ruší i Napoleon

září 1791 - 1.plně emancipační zákon Židů

po 1848 - Židé se stěhují více do měst

asimilace - odklon od tradičního způsobu života v uzavřeném ghettu, začleňování do společnosti, nové zaměstnání + studium na VŠ, přejímání kulturních a jazykových zvyklostí země kde žili

HASKALA -  židovské osvícenství, cílem přetvořit židovskou kulturu + náboženství v duchu moderních idejí

Moses Mendelssohn 18.st ve stř. Evropě místo jidiš propagace němčiny, ve V Evropě osvícenci naopak jidiš prosazovali jako spisovný

reforma kultu - 3 nové směry v judaismu podle postoje k reformě kultu:

reformní hnutí - přelom 18./19.st v Německu

David Friedlander, Israel Jakobson    -       

pozměnili bohoslužbu, zavedli varhanní hudbu, snaha nahradit hebrejštinu národním jazykem - sporné

směr nové ortodoxie - Samson Raphael Hirsch

konzervativní judaismus - Zacharias Frankel - zdůrazňoval princip jednoty židovského národa

významné veřejně činné osobnosti

Einstein, Freud, Heine, Kafka, Zweig, Proust, Feuchtwanger, Mann,  Mahler, Modigliani, Chagall

nová vlna nesnášenlivosti - 70.l.19.st politické strany s antisemitským programem

1894 - Dreyfussova aféra

franc. důstojník, člen generálního štábu - Zola píše list Žaluji. Omilostněn 1899, rehabilitován 1906, Rusko - marná snaha po rovnoprávnosti - vystěhovalectví

emigrace do USA - 1.vlna už v 17.st, 1729 - 1.synagoga v New Yorku, konec 19.st - chudí židé z Ruska - za 1/4 století - 2 000 000

odboj a povstání - v armádách x hitlerovské koalice bojovalo na 1 000 000 židů

židovská brigáda -  společná židovsko-arabská dobrovolnická jednotka, od r. 1940

varšavské ghetto - založeno jako největší -  říjen 1940, 450 000 polských židů, povstání duben-květen 1943, zahynulo 5 500 osob, ghetto vypáleno, neobnoveno

Treblinka - vyhlazovací tábor pro židy, zavražděno zde na 800 000 osob, povstání srpen 1943

Sobibor - 1 plynová komora - zahynulo 250 000 osob, povstání říjen 1943 

Osvětim - povstání říjen 1944

bilance

Polsko 2 700 000

Rusko 2 100 000

Maďarsko 550 000

Německo 160 000

u nás před válkou žilo 130 000 židů, zahynulo 80 000

153 židovských obcí nemohlo být obnoveno

SIONISMUS  = židovské národní hnutí, vyjadřuje touhu židů po návratu do vlasti - od hory Sion v Jeruzalémě

předchůdce Moses Hess - 19.st sepsal výzvu k národní emancipaci, hnutí Láska k Sionu

zakladatel Teodor Herzl - 1860-1904, spis Židovský stát - židovský problém označil za národní

1. sionistický kongres - 1897, Basilej, začínají vlastní dějiny sionistického hnutí - systematicky se buduje židovské osídlení v tehdejší Palestině (do války turecké území, pak pod britskou správou), mezi válkami - 21 kongresů

6. sionistický kongres - 1903, Basilej, odmítnut Brity předložený ugandský plán - návrh osídlit V Afriku

znovuosídlovaní bývalé vlasti

ALIJÁ = přistěhovalecké vlny1883-1903 / 1904-1914 / 1919-1923 / 1924 / 1929-1939

kibucy = kolektivní zemědělské osady se společným majetkem

1917 - Balfourova deklarace - slib zřídit národní domovinu na území Palestiny

1947 - OSN -  rozdělení Palestiny na židovský + arabský stát

14.5.1948 - vyhlášena nezávislost Izraele

1967 - sjednocen rozdělený Jeruzalém, hl. m. Izraele

postoj arabské strany - arabské armády ho napadly - 1.Izraelsko X arabská válka

zásada 3 NE - ne uznání židovského státu, - ne jednání s Izraelem, - ne míru s Izraelem

další konflikty: 1956,67,73,82 - 1979 - podepsána izraelsko-egyptská mírová smlouva

situace v 90.letech

1994 - podepsána mírová smlouva s Jordánskem 

1995 - zavražděn izraelský premiér Jicchak Rabin 

židé ve světě:

celkem 11 000 000   (Izrael - 4 600 000)  USA 5 800 000 Francie 600 000  Rusko 550 000 Ukrajina 400 000

 ČR 6 000      

synagoga ve Florencii

ŽIDÉ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

nejstarší židovské osídlení             

Židé k nám přišli z jihu. Patří k aškenázskému okruhu

Iža - římský vojenský tábor, nalezen 7ramenný svícen, nejstarší u nás

135 - potlačeno povstání Bar Kochby. Římané část židů odvlekli do Itálie jako otroky,

odtud přišli i k nám.

Písemné zprávy

1. - 1.pol.9.st - přípis solnohradského arcibiskupa Arna

žádá po jistém slovanském knížeti poslat židovského lékaře

2. - poč.10.st -  Raffelstettenský celní + platební řád

dokládá přítomnost židů na J.Moravě , nevíme, zda tu byli usazeni nebo jen prošli

3. - 960 Ibn-Jákob - píše o židech v Praze

4. - 11.st         Kosmas - píše o hradu Podivín - zal. žid Podiva. dodnes dochován židovský hřbitov

právní + sociální postavení Židů ve středověku

10.st. - židé  svobodní lidé, živili se obchodem, dovoz z jihu: luxusní látky, koření, zbraně, vývoz: vosk, dřevo, obchod s otroky. (do 12.st.)

11.st. - 1. - židovská osada Újezd - synagoga (?) + hřbitov v Míšeňské ul., zanikla v pol. 12.st., 2. - židovská osada pod Vyšehradem při obchodní stezce, zničena křižáky

změna postavení židů - křižácké výpravy-pogromy, vraždění židů. Ničeny žid. obce u nás i v Německu

konec 11. st. -pogrom v Brně + Praze 1095

12. + 13.st - postavení židů se horší

izolace židů - vznik židovských čtvrtí, ghetto - Itálie, Benátky - ghetto (slévárna) nuovo. České země - Březnice (nejlíp dochované, cenná barokní syn. Dobruška (malé ghetto, dochovaná mikve v domě rabína, dnes  městské museum)    Mikulov - barok. syn. + hřbitov, Boskovice - barok.syn. + hřbitov, Holešov - renes. syn, Úsov - renes. syn.

v českých zemích zákaz najímat si půdu a vlastnit ji - zákaz většiny řemesel, povolena jen ta pro obživu -švec, krejčí vyráběli jen pro komunitu, povoleno finančnictví, křesť. zakazuje věřícím půjčování peněz na úrok, je to nemorální. Z lidí svobodných - lidé závislí, většinou na panovníkovi  - čeští králové postupně udělili právo usidlovat Židy i světským a  církevním vrchnostem, židovská obec vzniká v královských i poddanských městech

vznik židovských obcí 

v čele rabín (učitel + soudce, placená funkce) + rada starších  - členy bohatí lidé, aby nebyli úplatní

židé za Přemysla Otakara II

1254 Velké privilegium Přemysla Otakara II. -Statuta Judaeorum, ochrana a značná samospráva  - panovník chápal židy jako svůj majetek, útok na ně = útok X královské komoře - zákaz hanobení synagogy + hřbitova, zákaz napadení žida, zákaz šíření pověstí o rituální vraždě. Židé platili za ochranu vždy když panovník potřeboval, později 2 x ročně - jaro  + podzim, až do 1848

židé za Karla IV

vlna pogromů, propagandisticky zneužita morová epidemie 1348, židé obviněni, že otravují studny, 1350 - největší pogrom v Chebu, židé odtud vypovězeni

židé za Václava IV

1389 - největší pogrom v Praze až do nacistů - až 3000 obětí, záminka - napaden kněz nesoucí hostii, lůza vtrhla do ghetta. Přežil Avigdor Karo

Avigdor Karo - pražský rabín,  nejstarší náhrobek na starém židovském hřbitově, působil v syn. Stará škola z 12.st - napsal ELEGIE (část Všechna ta neštěstí - čtou se na svátek nového roku ve SN synagoze

židé za husitů

židé nejdřív husity vítali jako starozákonní proroky, chodili na kázání K.Waldhausera, husité - chtěli dát židům možnost živit se jako ostatní, dočasné stěhování na venkov. V nábož. jim ale moc nepřáli, v Chomutově vydrancovali ghetto

židé v pohusitském období

oslabeno postavení panovníka, toho využili měšťané v královských městech a likvidovali konkurenci - židé vypuzeni z většiny královských měst. (mimo Prahy + Kolína), usazují se v poddanských městech a jsou základem růstu šlechtického velkostatku

16.st a 17.st

židé za Habsburků

1526   Ferdinand I. - 15 let klidu do 1541, podepsal statuta, židům zajistil prosperitu. Postavena radnice, špitály

1535 - stavba Pinkasovy synagogy - pozdní vladislavská gotika - stavebník Aron Mešulam Hořovský - primas pr.žid.obce, byl mecenášem, ale dobře vycházel i s českou katolickou šlechtou

1541 - velký požár v Praze, poškozen Hrad + MS. Pražané tlačí na panovníka, aby židy vypověděl. Ten nechtěl, nechal rozhodnout český sněm.

1. vypovězení židů z Čech - do listopadu. Nemohlo se to stihnout

1542 - rozhodnutí sněmu potvrzeno. Povolení k pobytu získalo 15 bohatých rodin, mnoho židů odešlo do Polska, jiní na Moravu na šlechtická panství, část rodin zůstávala tajně - patová situace, panovník podepisoval dočasné glejty a prodlužoval je

1546 - šmalkaldská válka (odboj šlechty a měst x panovníkovi), ten si půjčil na válku od židů a pak se cítil povinen jim pomoci

1547 - podepsán edikt - židé se mohli vrátit do Čech a do Prahy

1557 - 2.vypovězení židů

na nátlak Ferdinanda II. ale bylo to nedůsledné

1567 - Maxmilián II podepsal statuta + dovětek

1571 s manželkou navštívil pražské židovské ghetto, nové rodiny žádající o usídlení musely požádat přímo jeho, nesměly se usazovat v horních městech, v KH ne až do 1848

velká pražská renesance -  2.pol.16.st-1618

1592 - Rudolf II.pozval si na soukromou audienci rabiho Leva. zmiňuje to David Gans (1541 - 1613) , ale o rozhovoru nic nevíme.

1577 - Rudolf podepsal statuta + dovětek - židé nebudou ze země vypovídáni

zal. knihy Libri albi Judeorum - pozemkové knihy pražského žid. města  - čilá stavební aktivita -působení významných duchovních osobností   

rabi Jehuda Löw ben Becalel (1512-1609

Poznaň, studia v Polsku na náboženských školách. Otec, děd i bratři byli rabíni

1553-73 - zemský rabín v Mikulově, v Praze pak působí jako učitel, tvůrce reformy židovského školství. Vystupoval  x scholastice. Napsal asi 15 spisů. Leccos převzal Komenský - od jednoduchého ke složitému. K. propagoval soutěživost, Lev byl x - vyjeví se špatné vlastnosti

Mordechaj Maisl

jeho rodina v Praze doložena od 15.st., patřil k vrstvě dvorních židů, obchodoval s vlnou, tuky, zlatem, bankéř -  půjčoval šlechtě a císaři, dostával privilegia - třeba postavit si rodinnou synagogu - mecenáš staveb a vzdělání, financoval stavbu  Vysoké s.  - 60.l.16.st..renesanční, dodnes původní vzhled. 2.pol.16.st - Klausy, vyhořely 1689 - náboženská škola, syn., špitál. M. možná nejbohatší Pražan té doby. 2x ženatý, ale bezdětný. Císař mu schválil závěť ve prospěch příbuzných, ale nedodržel slib a vše zkonfiskoval

1601 - M. umírá, byla mu postavena 1. tumba na hřbitově

Jakub Baševi z Treuenburgu (1570-1634)

známý spolupracovník Albrechta z Valdštejna. Pocházel z Itálie, na konci 16.st. přišel do Čech. poč. 17.st - zastával fci primase - okázale dával najevo své postavení, postavil si palác, zničen při asanaci, dal postavit Velkodvorskou synagogu - po Bílé hoře se zasloužil o to, že opuštěné hraniční domy byly přičleněny ke ghettu.

1622 - povýšen do šlechtického stavu -přízvisko Z Treuenburgu = věrná pevnost. Dostal vyjímku, jako žid nemusel být pokřtěn. Člen konsorcia s právem razit mince. Komise šidila, došlo k devalvaci. Baševi odsouzen, pak si ho vzal k sobě Valdštejn. Stal se strůjcem prosperity Frýdlantu.

1634 umírá, pohřben v Mladé Boleslavi 

Jom Tov Lipman Heller

žák rabiho Leva. Za 30leté války napsal komentáře k Mišně a svůj životopis, 1.životopis rabína. Chtěl, aby bohatí platili vyšší daně. Ti ho udali, do Vídně napsali, že tvrdí, že křesťanství je zlo. Odsouzen k smrti, pak  zmírněno na pokutu 10 000 zlatých. Odchod na pozvání do Krakova, kde je i pohřben, dochován náhrobek.

David Gans        1541-1613

významný učenec, narodil se ve Vestfálsku, do Prahy přišel ve 20. Historik, matematik. Cemach David (ratolest Davidova) - historické dílo. Píše o počátcích židů, 2.část je o jeho současnosti -  cenný pramen informací

Magen David (hvězda Davidova) - dílo o astronomii. Znal se s Keplerem  a Brahem

Josef Šelomo del Medigo

původem z Kréty, procestoval celou Evropu, v Padově studia medicíny - osobní lékař litevského knížete

židé na Moravě

moravské obce - větší samostatnost. Moravská zemská rada = celozemské shromáždění. Duchovní centrum = Mikulov (sídlo mor. zemského rabína + talmudické školy)

knihtisk

zakládána konsorcia = skupiny lidí, co tisk financovali. 1.tiskárna v Evropě

1473 - 1.hebrejsky tištěné dílo vyšlo v Římě

1512 - 1.hebrejsky tištěná kniha u nás - kniha modliteb SIDUR

1514 - kniha modliteb + požehnání před jídlem

1518 + 1530 Pentateuch

1526 - Pesachová hagada - financoval Geršom ha Kohen. Se svým bratrem Geronimem založili tiskárnu.

1527 - gersonidovská tiskárna -od císaře získali povolení tisknout

konec 16.st - bakovská tiskárna

16.st - rarita - žena spisovatelka Rifka (Rebeka) - porodní  a novoroz. příručka

1784 - tiskárny se sloučily.

19.st. - rodina Mandalů

židé za  30leté války

stěhování židů - přichází na místa, kde nikdy předtím nežili. Do Čech přichází velké množství židů - důvody: povstání Bohdana Chmelnického x šlechtě i židům, tam si půdu pronajímali od velkostatkářů, ti zvyšovali nájem, tak zvyšovali robotu. statkář-katolík, nájemce-žid, rolník-pravoslavný  - zabito 100-150 000 židů. Pronásledovaní utíkali na Z - turecké nebezpečí - příchod židů z Uher

1670 - vypovězeni z Vídně, přišli na J Moravu, židé nuceni účastnit se jezuitských kázání

2.pol.17.stol - 1.pol.18.stol -  období úřednického antisemitismu

1679   vznik redukční komise

1680 - morová epidemie - zemřela 1/3 obyvatel ghetta, zničeny skoro všechny domy

1724 - 1.sčítání židů na našem území

sčítací archy se dochovaly dodnes. Rozděleny na muže, ženy, děti

1726 - Familiantský zákon

určoval nejvyšší možný počet žid. rodin, pro Čechy 8 541pro Moravu 5 106povolení k ženitbě dostal jen nejstarší syn, mladší svobodní nebo vystěhovat, v rodině se dědilo familiantské číslo

1726 Translokační reskript = přesidlovací nařízení

krok zpět. Židé nesmí žít rozptýleně, jen v jedné ulici nebo čtvrti oddělení aspoň symbolické - drátem, provazem

židé za vlády Marie Terezie

1744   3.vypovězení židů z království českého, usazeni na šlechtických velkostatcích, šlechta z toho bohatla, to císařovna chtěla omezit - "neznám větší mor nad tento národ" - z Prahy všichni pryč mimo těhotné + 1 mužského ochránce, museli 2 hodiny cesty od hl. města - emigrace do Polska - hebrejské nápisy u Turnova na Klokočských skalách - z Prahy odešla 1/4 populace, město ztrácí na obchodním významu. Obyvatelstvo  - petice k panovnici, ta nechtěla povolit. Akce průzkum - komise rozdala živnostníkům + obchodníkům dotazníky - chcete návrat židů? jste poškozeni jejich odchodem?

1748 - návrat židů do země. 2x ročně musí platit toleranční daň - až 30 000 zlatých - platí 100 let

židé za Josefa II.

jmenná reforma, snaha o germanizaci. Židé si musí vybrat z vydaného seznamu příjmení a to pak dědí.reforma matrik - každá židovská obec musí vést dvojmo matriky nově narozených, zemřelých a sňatků - koncem války nacisty odvezeny do Ćeského Śternberku, nestihli zničit. Reforma soudnictví - omezil soudní pravomoc rabínů, zůstalo jim manželské a náboženské, vzali jim trestní. Na to dosazen státem úředník. Reforma školství - původně děti  vzdělávany v židovských náboženských školách

1783   zal. 1.normální židovská škola. Povinná němčina

začíná germanizace pražských židů. Rabín musí složit ZK z němčiny, svatba vedena v němčině atd., možnost studovat na stř. a VŠ

1797 - židovský systemální patent

shrnul josefinské reformy, základ právního postavení židů do 1848

židé u nás ve 19.+ 20 st

1848 - zrušena toleranční daň, famil. zákon. Židé mohou kupovat nemovitosti,  rok částečné rovnoprávnosti židů

asanace

1887 - první návrhy zbourat V.čtvrť. 

1893 - říšská rada přijala asanční zákony, o 3 roky později se začalo systematicky bourat. Důvodem hlavně vysoká úmrtnost, špatná hygiena, katastrofální přelidněnost. Na 1 hektaru žilo  1 800 lidí. Jak situaci popisuje časopis Zlatá Praha: Nač cestovati daleko na východ, když nejzanedbanější kout Stambulu nalézti lze uprostřed hlavního města Království českého... Asanace měla 3 etapy, v první zbouráno 200 domů. Vystěhovaní obyvatelé se stěhovali hlavně do dělnických čtvrtí jako Žižkov a Karlín.

liberální směr židovské vzdělanosti

Peter Beer - autor učebnice biblické dějepravy

Herz Homberg - autor učebnice morálky a náboženství

věda o židovství - 1.pol.19.stol.

vychází z židovského osvícenství, všeobecného pokroku a rozvoje humanitních věd, autoři psali většinou německy

Šelomo Juda Rappaport 1790-1867 - pražský vrchní rabín  -

Zacharias Frankl

Moše Israel Landau 1788-1852 - tiskař + vydavatel, představitel osvícenství

Wolf Pascheles -tiskař, 1847 vydal 1.svazek německy psaných židovských pověstí Sippurim, je tu 1 zmínka o golemovi

tradiční židovská vzdělanost

David Oppenheim 1664-1736 - významný sběratel hebrejských knih

Ezechiel Laudau 1713-1793 - autor respons Známý v Judeji - tito a další autoři se obávají odlivu mladé generace od židovství jsou x reformě židovské bohoslužby ze 30.let 19.st 

židovské kroužky a spolky - české prostředí

od 40.let 19.st. zájem o češtinu, českou kulturu a dějiny,  spolek Mladá Čechie

Siegfried Kapper

Moritz Hartman

Isidor Heller

1867 - právně dokončena židovská emancipace

německé prostředí

1892 Makkabea - nacionalistický studentský spolek     

Hugo Bergman

Martin Buber

1894 židovské akademické sdružení Veritas - Brno

1903 židovské akademické sdružení Barissia - Praha 

český asimilační židovský proud

1919 - akademický spolek Kapper (už od 1876 pod jiným názvem)

1881 kalendář česko-židovský

1883 Národní jednota českožidovská

1.české židovské noviny - českožidovské listy

1897 Politická jednota českožidovská

1907 Svaz českých pokrokových židů

týdeník Rozvoj            

hlavní ideologové českožidovského hnutí:

Bohdan Klineberger

Viktor Vohryzek

Jindřich Kohn

příliv židů z venkova do měst

1883 - spolek Věčné světlo Or Tomid - propaguje bohoslužby v češtině

sionistické hnutí - od konce 19.st.

1909 - spolek Theodor Herzl - založen na pražské universitě - vliv filosofa Martina Bubera, mezinárodní sionistické kongresy v ČSR - 1921,23,33

sportovní kluby - Hagibor, Makabi, dnes Hakoa

kultura mezi válkami

česky psali Karel Poláček, František a Jiří Langer - poslední pražský básník píšící i hebrejsky, sbírka chasidských legend Devět bran 

Egon Hostovský, Jiří Orten, Otokar Fischer, Pavel Eisner  

německy psali Franz Kafka, Max Brod .Oskar Baum

umělci Otto Gutfreund, Gustav Mahler, Hugo Haas

1867 - úplné zrovnoprávnění dané novou ústavou.mechanické překládání jmen, prosazování židů v průmyslu

ČKD Kolben-Daněk - Vizovice-Jelínek (dnes vráceno, pálí se tam košer slivovice), KV - Moser 

1906 - otevřena Jubilejní synagoga (nejmladší v Praze). Již 1898 vznikl Spolek pro výstavbu nového chrámu, měl nahradit 3 za asanace zbourané synagogy. Architekt Vilém Stiassny se inspiroval maurským stylem zkombinovaným s vídeňskou secesí a historismem. 

1.republika

politika: židovská strana - 2 křesla ve volbách 1929 + 35, za T.G.M. židům přiznán statut samostatného národa (1.země na světě)

antisemitismus

odpor vůči semitům, národům vnuka Noemova, Šema - obecně činy namířené x židům

1878 - termín použil poprvé x židovský aktivista Wilhelm Marr, proud starý 2000 let, založen na hlouposti, neznalosti, nepochopení

pomluvy -  sabat - jsou líní, nejedí vepřové - páchnou jako vepři,   zabíjejí jinověrecké děti,  jsou malomocní

1899 - Hilsneriáda. Nalezena zabitá služka Anežka Hrůzová, z vraždy obviněn žid Leopold Hilsner. Obhajoval ho T.G.M. Revize rozsudku - smrt-doživotí-20 let. Zemřel a pohřben ve Vídni. Jakub Deml - rituální vražda je prý pro židy typická

obvinění ze znesvěcení hostie

1215 - dogma o krvi + těle Krista v hostii - pomluva: židé prý hostie kradou, ty se mění v motýla, sténají, lítají...

1243 - 1.obvinění v Belitzu u Berlína, 1338 - pogrom v Kouřimi

regulace porodnosti + nucené odebírání dětí

od 15.st ve Slezsku Děti dávány na převýchovu do křesťanských rodin

1726 - familiantský zákon, stanovil přesný počet židovských rodin

nucení židů ke křtu

konec 17.st - případ Šimona Abelese, pokřtěný žid chodil na kázání k jezuitům. 12letý nalezen mrtvý, rychle pohřben - což je normální, pohřbívá se druhý den - z vraždy obviněn jeho otec, tělo exhumováno a s pompou pohřbeno v Týnu

konfiskace knih

paradoxně papeži byli proti konfiskaci. Horší byli místní biskupové. nicméně nařizovali pálení Talmudu 1239,1243,   u nás konfiskace hlavně po Bílé hoře - rabování, krádeže talmudu

nucení ke křesťanským kázáním

od 17.st. - v sobotu - nutí je k tomu hlavně jezuité

vypovídání ze země

poprvé již v řř. - Římané zakázali židům pobyt v Jeruzalémě - mohli tam jen 1 den v roce, nesměli tam bydlet

1290 z Anglie

1492 ze Španělska

1497 z Portugalska

1541,1557,1744 z českých zemí

1791 Rusko - pásmo osídlení - 25 povolených provincií

legenda o bludném židovi

odraz vypovídání židů. Už Římané tvrdili, že nemají nárok na vlastní stát. - bludný žid potrestán, že udeřil Krista, věčným blouděním.

13.st - 1. zmínka v Itálii, 17.st - Německo        pojmenován Ahasverus 

antisemitismus nacionální + protirevoluční

2.pol. 19.st - nacionalismus - nacionalisté odmítají židy pod záminkou ochrany národní kultury, antisemitismus se stal oficiální politickou linií křesťanských socialistů, evropští antisemité se sdružovali na mezinárodní úrovni

1882 - Drážďany - 1. mezinárodní antisemitský kongres

1894 - Francie - Dreyfusova aféra - odsouzen za údajnou špionáž ve prospěch Němců. Emil Zola píše otevřený dopis Žaluji“ - trest zmírněn

1906 Dreyfus omilostněn

90.l. 19.st. - zrušeny jazykové zákony příznivé Ćechům - sílí germanizace.dle českých nacionalistů to nahrává židům, x židům jsou i francouzští utopičtí socialisté - (židé=překážka pokroku)

1844 Marx - O židovské otázce - "židovská emancipace je konec konců emancipace lidstva od židů"

idea světového židovského spiknutí

teze, že židé působí x národně v celosvětovém měřítku. Mohou za negativní celospolečenský vývoj, duchovní + mravní bídu. Jde o předem připravené, nadnárodní, mezinárodně propojené židovské spiknutí. Je to nová podoba středověké teze o otravování studní a roznášení nemocí. Tato teorie podložena

1860 Paříž, Všeobecné židovské spojenectví

1905, Rusko, pamflet + podvrh Protokoly sionských mudrcůdílo údajně z 1.sionistického kongresu. Zpracovala ochranka cara Nikolaje II., židé měli rozvrátit stát a vytvořit židovskou nadvládu světově nejrozšířenější dílo x židovské nenávisti

rasový antisemitismus

zdůrazňuje se pouto krve, rodový charakter židovského společenství x židovský rasismus přímo vylučuje existenci židů

1853 Gobineau - esej O nerovnosti lidských ras

1850 Wagner - dílo Židé v hudbě - kritizuje židovské hudebníky

1924 Hitler  Mein Kampf

nacistický antisemitismus

historik genocidy židů, Raul Hilberg (USA) : nacisté připravili likvidaci židů dle schématu  - definice židů

září 1939 - Norimberské zákony - sjezd NSDAP - definice, kdo je žid

            3. + 4. židovské prarodiče = žid,     1. + 2. židovské prarodiče = míšenec

             - vyvlastnění  (židé zbaveni občanských práv)

             - koncentrace (ghetta, koncentráky...)

             - likvidace  (etnická, ne náboženská persekuce

            poprvé v dějinách židé neměli ani teoretickou možnost záchrany

osvětimská lež

            1948 fr. fašista BardecheNorimbrk neboli zaslíbená země - válku prý zavinili židé, plynové komory neexistovaly, genocida zlehčována. Kniha vzorem pro další podobná díla

situace po válce

        1965 katolická církev vyhlásila respektování judaismu. Rusko - židé viněni z trockismu + kosmopolitismu,             komunisté: židé intrikují ve službách západního kapitalismu x soctáboru

            1952 - proces se Slánským - komunisté neříkají x semitismus, říkají x sionismus, nepřátelský postoj k Izraeli,             oživení xžidovských nálad v arabských zemích - terorismus

současný stav -       oživení x semitských tendencí, hanobení synagog a hřbitovů, skini

antisemitismus = nejtrvalejší stav xenofobie v dějinách

persekuce židů za války

konečné řešení židovské otázky  = program likvidace

6 000 000 židů zahynulo

genocida - plánované akce vedoucí k vyhlazení etnika

holocaust - z řečtiny, v Bibli znamená zápalnou oběť

Elie Weiselnositel Nobelovy ceny míru termín poprvé použil přeneseně

šoa - v hebrejštině = záhuba, zničení

1942 - konference ve Wannsee

šéf úřadu říšské bezpečnosti Heidrich - konečnému řešení má podlehnout

11 000 000 osob od Británie po Ural

židé zbaveni občanských práv, nejdřív vraždí zvláštní policejní jednotky, v Rusku 5 000 000 židů, do r. 1942 zabito 750 000

továrny na smrt - na okupovaném polském území. Osvětim-Birkenau - plynových komor + krematoria, zemřelo tu 1100 000 židů

norimberské zákony

        1. zákon o říšském občanství

           2. zákon na ochranu německé krve

křišťálová noc 10. listopadu 1938

            vypáleno a poničeno 267 synagog7500 židovských obchodů, záminka - napaden německý pracovník francouzské ambasády - 30 000 osob odvlečeno, 91 zabito

protektorát Bohmen und Maren

žilo zde 118 310 židů - do října 1941 povoleno vystěhování, pak ne, stačila odejít asi 1/4, 30 000 osob

17.3. 1939   - zasedání vlády, přijat soubor x židovských opatření, zákaz povolání lékaře + advokáta

červen 1939rozšířeno na prakticky všechna povolání, konfiskace majetku, předmětů osobní potřeby - kola, šicí stroje, telefony, domácích zvířat, hudebních nástrojů - židé nasazováni na těžkou práci - těžba písku v Polabí  - nesmí do kaváren, parků, sadů, do obchodů jen poslední 2 hodiny odpoledne. jezdí v posledním oddílu posledního vagonu...

leden 1940 - židé vyřazeni z hospodářského  a společenského života

židovské museum

zal. 1906, od1942 je skladištěm zabraných věcí (40 000 kusů)

označení

únor 1940  - občanské průkazy označeny JUDE, děti nesmí studovat

září 1941 - židé označeni na oděvu hvězdou - všichni nad 6 let

transporty

17.+26.říjen 1939 - 1.trans. - židé z MO + F.M. do polského Niska (1292 )

            měli tam stavět sběrný tábor. Asi 3000 osob + další z Vídně.

            pak od záměru upuštěno, někteří přeřazeni, ostatní vyhnáni

listopad 1941 - židé z Prahy - celkem 5 transportů po 1000 osobách do Lodže, z 5000 se vrátilo 273

             Brno - 1000 osob - do Minska - vrátilo se 13 (zahynuly v Majdanku)

vyhlazovací tábory

 Treblinka, Osvětim, Soběbor, Belžec, Chelmno

1. - Chelmno - začal provoz od prosince 1941

9.březen 1943 - největší hromadná poprava čs občanů za okupace - Osvětim 3792 osob

Terezín

Malá pevnost

            1.trs. do Terezína - 24.listopadu 1941

            1.trs. z Terezína na V 9.ledna 1942

            průchozí tábor - do října 1944

            prošlo jím do vyhlazovacích táborů 60 000 osob

            přežilo 3097 osob

ghetto ve městě

Město má před válkou má 7 000 obyvatel -  v září 1942 - přes 58 000 osob,  velká úmrtnost - i 150 osob denně, popel 34 000 židů vysypán do Ohře. Děti - narozeno 250, přežilo 25, ghettem prošlo přes 10 500 dětí, deportováno na V 7590, přežilo 242

kulturní život - malování, kreslení - dětem se věnovala akad.malířka Friedl-Dicker Brandejsová. Dětskáká opera Brundibár, slova Hoffmeistr, Prodaná nevěsta

změny - od února 1943 na 7 měsíců zastaveny deportace, příprava na návštěvu komise MČK

23.červen 1944 - návštěva komise MČK-Maurice Rossel, zlikvidován terezínský rodinný tábor v Birkenau, vzor židovského pracovního tábora  

ŽIDOVSKÉ OBCE + FUNKCE

celkem u nás 10 obcí.             do obce se hlásí dobrovolně

Praha - 1500 osob                   ostatní obce - 1500 osob

obce: 1-Praha 2-plzeňská obec          3-KV     4-Teplice         5-Ústí

            6-Děčín            7-Liberec         8- Brno 9- Olomouc     10-Ostrava

 
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY V ČESKÉ REPUBLICE
HŘBITOVY

Bechyně

poč. 17.st, opraven 1697, rozšířen 1834. Zachovala se zde i část městského opevnění - příkop, prostor parkánu a městská hradba s dvěma pštibokými věžemi. Dnes je zde dochováno 250 náhrobků s nápisy českými, německými i židovskými, nejstarší čitelný z r.1687. Místní komunita za války deportována do Terezína a odtud do Polska.

Brandýs nad Labem

Břeclav

Kolín

Mikulov

Mladá Boleslav

Moravský Krumlov

Podivín

Třebíč

Tučapy

 SYNAGOGY

BŘECLAV

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK 

AGUNA - "spoutaná" žena, která se nemůže znovu provdat, manžel je nezvěstný nebo odmítá vydat GET

ALMEMOR - viz BIMA

ARON HA KODÉŠ - schránka na Toru

AŠKENAZIM komunita židů ve V Evropě, v raném středověku oblast Německa

BAR MICVA - Syn přikázání, plnoletý chlapec - od 13 let, dosáhl náboženské odpovědnosti, člen MINJANU, vyvolán k čtení Tory - ALIJÁ

BAT MICVA - Dcera přikázání, plnoletá dívka - od 12 let, dosáhla náboženské odpovědnosti

BIMA - pódium uprostřed synagogy se čtecím pultíkem,symbolizuje obětní oltář,  odtud řídí bohoslužbu většinou kantor - CHAZAN

BRIT MILA - rituální obřízka, smlouva Abrahamova. 8.den. Zakázáno v rodině, kde je hemofilie.

CICIT - rituální třásně na oděvu mužů pod svrchním šatem, připomínka modliteb a zákonů

HAGADA - rituální text velikonočního příběhu o odchodu židů z Egypta, čte se o domácí bohoslužbě na velikonoce

HALACHA - židovský zákon, právní část Talmudu

HAVDALA - " oddělení", obřad zakončující šabat a svátky - požehnání nad pohárem vína, spletenou svící se 4 plameny

CHAMEC - zkvašené těsto  a výrobky z něho, zákaz během Pesahu

CHANUKA - 8 denní svátky zač.25.dne kislevu, připomínka povstánímakabejských za Antiocha Epifana

CHEVRA KADIŠA - svaté bratrstvo, dobrovolný spolek věnující se posledním věcem člověka - očistě těla, přípravě na pohřeb

CHUPA - svatební baldachýn na 4 tyčích. Ty obvykle drží 4 svobodní muži, přátelé snoubenců Symbol nového domova. Sefardi uvnitř, Aškenázi venku. Kala + chatan = nevěsta + ženich. Kala oblečená bíle čeká na chatana ve zvláštní místnosti. Podepíše se KETUBA, svatební smlouva. Ženich sejme nevěstě závoj. Snoubenci odvedeni pod chupu, nevěsta nejprve obejde chupu 7 x. Písně, požehnání, doušek z poháru. Nevěsta dostává prsten, ženich pronese formuli o zaslíbení, přečte se v aramejštině ketuba a překlad v daném jazyce. Druhý doušek z poháru. Ženich pohár rozbije. Připomínka zkázy chrámu. Novomanželé na chvíli ponecháni o samotě. Končí formální část svatby.

JAD - ukazovátko

JEŠIVA - škola vyššího židovského vzdělání, studia Talmudu

JOM KIPUR - den smíření, 10.den tišri. Půst od západu slunce do dalšího západu.Zákaz jídla, pití, mytí (jen oči + prsty), použití kosmetiky, intimnosti, nošení kožené obuvi. Žádá se odpuštění hříchů, 5 modliteb během dne.

KABALA - dnes termín pro židovskou mystiku a ústního předávání učení. Podstatou kabaly je víra ve vzájemný silný vztah BOha nahoře a člověka ve světě dole. Praktická kabala zdůrazňuje význam amuletů, mystických formulí atd.

KADIŠ - v aramejštině "svatý", chvalozpěv pro různé příležitosti, třeba za zemřelé

KAŠRUT - rituální způsobilost, předpisy týkající se jídla a dovolených potravin.Hlavní pravidlo - zákaz jíst maso a mléčné potraviny společně. Maso nesmí obsahovat krev. Bible: zákaz vařit kůzle v mléce jeho matky.

KIDUŠ - "posvěcení". Požehnání pronášené nad vínem (dvěma chleby), před večerním jídlem a po ranní bohoslužbě

KIDUŠ HAŠEM - dobrovolná smrt za posvěcení jména Božího. Židé, nuceni ke konverzi - zřeknutí se víry, mají zvolit sebevraždu. Zmínka již v knize Danielově. Je to závazek platný pro všechny věřící. Souvisí se zachováním svobody vyznávat svoji víru. (Massada, křížové výpravy v německých zemích, kde vojáci židy nutili ke konverzi)

KIPAH

LEVITÉ  - dle tradice jeden z 12 izraelských kmenů. Levité jsou potomci Léviho, 3.syna patriarchy Jákoba. Pomocníci kněžích, kohenů, při rituální očistě. Symbolem na náhrobcích bývá konvička

LULAV - palmová ratolest, při svátku SUKOT

MACA - nekvašený chléb, jí se během Pesachu

MIZRACH - "východ", správný směr při modlitbě, směrem k jeruzalému

MEHADRIN - vyšší standard kašrutu

MAŠGIAH - židovský správce, dohlíží na dodržování kašrutu

MEZUZA - svitek pergamenu s modlitbou na vnější zárubni dveří, vlevo při pohledu ven

PAROCHET - ozdobný závěs svatostánku

ŠIVA - 7 denní smutek, sedí se na nízkých lavicích, zákaz koupat se, nosit kožené boty, stříhat a holit se, přicházejí přátelé a známí, pomáhají vyrovnat se se ztrátou

ŠLOŠIM - třicetidenní smutek. Ti, kdo ztratili rodiče, prodlužují *šivu  ze sedmi na třicet dní. (Je-li prvním nebo posledním dnem třicetidenního smutku šabat, *šlošim  se o jeden den zkracuje. Pravidla pro šlošim  jsou stejná jako pro šiva.  I když je lze  do jisté míry zmírnit. (Je např.  nemyslitelné a také zcela neúčelné zůstat v jedněch šatech po celý měsíc; prakticky nemožné nevěnovat se po celou dobu šlošim  svému občanskému povolání atp. )

 

 

TALIT - modlitební plášť

TALMUD - učení, studium. Obsahuje učení Mišny, ústní tradice + Gemary, komentářů

TEFLINI - modlitební řemínky

TEVA - označení pro bímu u serafditů

SEFER TORA - ručně psaný svitek s textem Pentateuchu. Píše sofer, školený písař. Speciálním inkoustem na speciální pergamen z kůže rituálního  zvířete, text nesmí obsahovat chyby. Listy se sešijí a upevní na tyče.

SYNAGOGA - Dům shromáždění, z řeckého slova pro Setkání - může bý nákladně vyzdobená ,nebo zcela prostá. Bůh nezanechal žádné instrukce, jak má stavba vypadat. Může to být i místnost, stan, přístřešek, kde se lidé setkávají a společně se modlí a studují.Jedinou podmínkou je přítomnost Božího zákona - Tory.

Největší synagoga v Evropě - Budapešť, pro 3 000 osob.