DĚJINY ŽENY
                              
POSTAVENÍ ŽENY VE  STAROVĚKU, STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU

většinu dějinných období bylo horší být ženou

apoštol Pavel: "mulier taceat in ecclesia" = žena ať mlčí o církvi

Konfucius: 6.st.př - důvod k okamžitému rozvodu:

vzpurná k manželu i tchánovi, neporodila syna, je nevěrná,žárlí na ostatní manželky svého muže, má nevyléčitelnou nebo odpudivou nemoc, jedovatý jazyk, je klepna a krade.

První list sv. Pavla Timoteovi

"Žena ať přijímá své podřízení mlčky s veškerou zdrženlivostí. Učit ženě nedovoluji.Žena nemá mít moc nad mužem, ale má se jím nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, setrvá-li ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti." 

Abélard, 12.st

"žena je právě tak dobrá jako muž" velmi kacířský + ve středověku ojedinělý názor

Tomáš Akvinský -13.st 

ženy jsou nevydaření muži, chyba ve vývoji, slabá duše nestačila vytvořit vyšší postavu i intelekt...

Postavení ženy ve středověku a raném novověku

ženy  od přírody pokorné, poddajné a slabé, poslušnost musela zdobit ženu i děti doma i mimo dům, paní domu hrála vždy podřízenou roli. Vše se omezovalo na domácnost

Luther o ženách:

Když ale ženy mluví mimo domácnost, nemá jejich slovo žádnou váhu. Neboť i když nejsou méněcenné, v mnoha věcech neoplývají chápavostí, proto mluví pošetile, beze smyslu a neplodně pletou páté přes deváté. Podle toho se zdá, že žena je stvořena pro domácnost, zatímco muž pro hájení bezpečnosti, světskou vládu, pro válku a soudnictví, ke správě a řízení.

do 19.st se moc nezměnilo.

Lidové rčení kontra  krávy skon, škoda jako hrom, žena zajde, jiná se najde. 

Lidové rčení pro  dům nestojí na zemi, ale na ženě.

Ženy v produktivním věku  stále těhotné  + starost o kojence.

Žena selka připravuje jídlo, stará se o šatstvo, čistotu v domě,  výchovu dětí, hospod. zvířata. Role hospodyně musela být neustále obsazena, mužská práce mohla i den počkat  nebo ji vykonal někdo jiný než hospodář. To  platí po celé 18.st.

Žena řemeslníka míň práce, nutná šetrnost a počestnost. Domácnost pod silným mravním dohledem.

Žena šlechtična musí vést velkou domácnost, ale zproštěna manuální práce i výchovy dětí relativní volnost, věnuje se zábavám a někdy umění. Na hradech vznikají komnaty pro hradní dámy + jejich doprovod = fraucimor

Tristan+Isolda - milostný středověký román

Podřízené postavení

Většinou jsou ženy nevzdělané, kromě jeptišek neumí číst ani psát. Nejvíce se na ženách cení věno a plodnost. Žena výše postavená bez majetku žije jako chudá příbuzná. (společnice) Ženy ve Florencie se měly při pochůzkách ve městě chovat cudně, klopit oči, aby se nesetkaly s pohledem mužů. Často u sebe nosily topas, drahokam, který potlačoval vášeň a žádostivost. (Pánové, nekupujte šperky s topasem)

Panna Marie

nejznámější +  nejzobrazovanější ženská postava západního kulturního okruhu. umělecké ztvárnění od starokřesťanského umění do současnosti. F – notre damme, GB – our lady – It - madonna. Mirjam hebrejsky, tehdy časté jméno - nar. v Nazaretu v Galileji, kmen Levi  -rodiče PM – Jáchym + Anna , muž PM -  Josef

kult PM

rozvoj poměrně pozdě – nepřátelský postoj církve X ženám, těžká doba 13-15.st – války, mor. PM = ochranitelka trpících

PM x Maří Magdalena

témata v umění 

PM s ježíšem, mariánské cykly

rané italské umění -  vliv byzance – PM jako císařovna s korunou

1.mariánské kostely – SM maggiore

středověk

matka klečící před děťátkem - amabilis

matka s dítětem v náručí - laskavost, pokora, trpělivost, poslušnost 

misericordia – rozevřený modrý plášť – urozené paní právo poskytnout ochranu

symbolicky ochrana před morem 

maestá – PM na trůně, ochránkyně města (Siena aj.)

pozdní gotika

krásné madony -S

renesance

Raffaelovy madony - di Foligno, sixtinská – v dolní části obrazu 2 slavní andílci, dnes Zwinger, Dresden

skupinová zobrazení + mariánský cyklus

PM růžencová  -  bílé květy čistotu, červená – krev mučedníků

sacra conversazione - v rané renesanci není kontakt, osoby samy za sebe

PM + další světice   

Narození PM, uvedení do chrámu, zasnoubení,  zvěstování

archanděl Gabriel – santa casa – častý malířský námět

                            S.Martini-1333 Uffizi

                            Ambr.Lorenzetti – madona i anděl sedí

                            Beato Angelico 1430

                            Piero della Francesca 1470 – anděl klečí PM stojí – statické

                            Filippo Lippi –1442- Firenze – anděl klečí, dynamické

                            Pinturicchio, Perugia -  bohatá kompozice, detaily výzdoby

                            Vinci, 1474, sfumato, Firenze

                            L.Lotto,1527 – jiná, velmi osobní  kompozice – PM  i anděl čelně k divákovi

PM + alžběta (matka Jana křtitele) - gotika lidové pojetí – plody malovány realisticky

smrt PM, nanebevzetí – Tizian

pieta  - Michelangelo

korunovace

baroko

immaculata - dogma o neposkvrněném početí, 1857 - 8.12.

asumpta - 15.8.

mater dolorosa – truchlící pro syna

symboly

kniha – moudrost, koruna, žezlo, mandorla , svatozář – kruhová, později 12 hvězd 

některá poutní místa

Loreto

13.st – saracéni vyhnali křižáky ze svaté země, nebezpečí znesvěcení, 1294 -domek  přenesen anděly do Loreta u Ancony – poutní místo =    legenda? zdivo  přivezli do Evropy křižáci a transport domku financovala rodina Angeliů - šíření  mariánského kultu – lorety v katolických zemích – u nás mikulov, Praha, Rumburk - nejsevernější v Evropě

SM della Vittoria – Řím - mariánský obrázek z bílé hory 1620 zničen požárem 1833, dnes kopie

Siracusa – PM slzící

Tindari – černá madona

Czenstochowa

Lourdes

Mariazell

Guadalupe 

Monserrat 

sv.Hora u Příbrami

sv.Hostýn 

Ženy královny

Pokud neporodily potomky, mohly být zapuzeny. 18.st.  století královen:

Anglie - Anna, Rusko - carevna Kateřina, Rakousko - Marie Terezie

královna Kristina – zastavuje čarodějnické procesy

Ženy čarodějnice

15.st - doba renesance, všeobecný rozkvět umění, ale také vychází roku 1486 Kladivo na čarodějnice - umírají tisíce žen na hranici. Filosofové mlčí - kdo je x , může být sám upálen (G.Bruno). Na hranici končí většinou ženy a ty přece nestojí za zvláštní pozornost. Hon na ně v 15. a pol. 17.st. Zkouška vodou: podezřelá svázána do kozelce a hozena do vody. Vyplavala = čarodějnice. Když ne, snažili se ji vytáhnout dřív, než se utopila. Každá č. měla na těle ďábelské znamení - kousnutí nebo škrábnutí, co nekrvácelo. Hon na čarodějnice udělal z léčení lidí pro ženu nebezpečnou činnost, proto se ženy od středověku přestaly zabývat lékařstvím. Bez ohledu na osvícenství nepokročilo filosofické myšlení od dob Aristotela a církevních otců ani o krok. Filosofové považovali za absolutně nemožné chápat ženu jako rozumnou a samostatnou bytost.

Významné ženy středověku a raného novověku:

Kateřina Sienská

má vizi - pramen sladkosti - Kristus ji nabízí krev ze svého boku -pije, hasí touhu, ta ale hoří dál    

Klára z Assisi

Jana z Arku, 1920 sv.

Lucrezia Borgia

dcera papeže Alexandra VI. z katalánského rodu,  3x vdaná, 1.?, 2. Alfons Aragonský, 3. Alfons D´Este

Alžběta, anglická královna

doba vzestupu bohatých kupců - ekonomicky  na roveň šlechtě - sama královna po sobě zanechala 3000 šatů, otevřela 1. londýnskou burzu, tajně podporovala i pirátství, zvlášť když utrpěly španělské lodi.,         Francise Drakea povýšila do šlechtického stavu -  nikdy se nevdala - zvaná panenská královna -  rozvoj divadel, doby Shakespeara - vládla 45 let, zemřela 1603

Alžběta Jana Westonová = Vestonia

anglická básnířka, pocházela z Anglie, její rodiče z politických důvůdů odešli do Čech. 2.otec - alchymista Edward Kelley-Talbot. Uměla 5 jazyků, své básně psala podle vzoru římských básníků, měla 7 dětí, zemřela ve 30, pohřbena ne MS u sv. Tomáše     

královna Kristina

6letá přišla ve 30leté válce o otce, Gustava Adolfa=lva severu, studovala jazyky (z Komenského Brány jazyků), učila se jízdě na koni, tanci...1648 si z dobyté Prahy nechala poslat umělecká díla, hlavně Durera a knihovny z Prahy, Třeboně a Mikulova válečná kořist se stala základem pro rozvoj švédského umění + vědy

1654 - jako 3. v dějinách sama abdikovala (po Diokleciánovi + Karlu V.) přestoupila na katolickou víru, odjela do Říma - ač žena, ubytována ve Vatikánu. Při biřmování dostala jjméno Alexandra. Později bydlí v palazzo Farnese a palazzo Riario.Už její současníci si s ní nevěděli rady, chce zasahovat do politiky i ve Vatikánu. Velmi nekonformní a rozporuplná osobnost, velmi tolerantní k jinověrcům - u papeže dosáhla zákazu pronásledovat římské židy a zvířata v době karnevalu, stala se ochránkyní ghetta.

Bernini odmítl vytesat její bustu - "máte mnoho tváří a já nevím, která je ta pravá." 1689 -pohřbena v grotte ve sv. Petru, náhrobek v lodi je od Carla Fontany

Florence Nachtingalová

1820, jméno dostala podle rodné Firenze, velmi těžce si prosazovala svůj sen - stát se ošetřovatelkou. 1. úspěch - Krymská válka. Snížila úmrtnost v nemocnici ze 60 na 2%. "Paní s lampou". Napsala spis Zásady ošetřovatelského vzdělávání - platné i dnes.

Margareta Zelleová = Mata Hari

nar. v Holandsku. V 17 letech se na inzerát provdala za 39letého kapitána jezdectva a odešla s ním do Holandské Indie. Měli dceru, začal pít, manželství se rozpadlo, muž zemřel. Odešla do Paříže, dceru nechala u bezdětné rodiny.Indie a její mysticismus tehdy velmi módní, má úspěch s novým tancem. Mata Hari se prostřednictvím svých milenců zapletla do vysoké politiky a do špionáže, popravena jako zrádkyně       

Sisi - Alžběta Wittelsbach

neurastenie – rodové duševní nemoci – její bratranec Ludvík II – těžce nesla jeho smrt,tajné návštěvy nemocnic, zájem o nové léčebné postupy

lady Di

bulimie, charita, podpora trpících, královna lidských srdcí

18.st

století rozkoše pro horní vrstvy. Lidé tohoto věku jsou labužníci, těší se z rozkoše jako z vybraného jídla. Tomu odpovídá i umění - tvary váz, sošek, na kráse a půvabu se zakládá moc madame Pompadour. Rokoko = požitek + rozkoš, bezstarostná zábava. Ohňostroj = zván oheň veselosti

19.st

1862 zal.Sokol – ženám doporučena chůze, klouzání a tanec - hygiena a nahota – tabu – prudérní doba, myjí  a mydlí se v košili – před vlastní nahotou zavírají oči - ženské nemoci? – nic se neví, všechno je zánět dělohy

žena a námezdní práce 

provází  ženy po celý život už od dětství, dávno před nástupem industrializace

Tkalcovství

Tříletá holčička dokázala třídit hedvábné nitě. Čtyřletá se učila paličkovat krajky.Pětiletá vyráběla 10 hodin denně vlásenky. Desetiletá uměla příst a to pak dělala dalších 40 let. Předením se vydělalo pár grošů - rozdíl mezi chudobou a krajní bídou.Matka rodiny  čilá a aktivní - pere,spravuje prádlo bohatým, vede pivnici, dělá baby sitter.Pokud onemocněla nebo zemřela, octla se rodina na pokraji zkázy. Ovdovělý otec se sám nedokázal postarat o děti a uživit je.V 19.st. se muži o domácnost nezajímali. V dělnickém prostředí se neslušelo ženě pomáhat, bylo to známkou slabosti.Dělnický muž dokazoval svou mužnost tím, že blahosklonně pozoroval svou ženu,jak z posledních sil štípá dříví nebo tahá uhlí.

19.st dle královny Viktorie zváno viktoriánská éra.

Viktorie = babička Evropy. Ta ženu stále nezná jako nezávislou bytost, ale jako část rodiny.Měla na starosti především útulný domov, každý řádný muž musel být ženatý,aby se po těžkém pracovním dni měl kam vracet.Domov byl pozemský ráj - odtud kvalitní nábytek, vyšívané dečky, sametové závěsy...V buržoazní domácnosti bylo služebnictvo, děti 4 - 6. Žena je na ozdobu - musí umět hrát na hudební nástroj - harfa, klavír.Zpívat, malovat akvarely.

Kouzlo ženské přitažlivosti v 19. století

útlý pas - korzet. Správné držení těla, unylá bledost. Dívky jedly málo a nekvalitně, pohybovaly se vždy pomalu, s korzetem to jinak nešlo a pečlivě se vyhýbaly pobytu na čerstvém vzduchu. To vše mělo vyzbrojit mladou ženu na závod, který začal v 18 letech. Cíl = získat manžela  -  žen bylo o třetinu víc než mužů, konkurence tvrdá.

Volební právo

návrh na uznání volebního práva odmítnut v Dolní sněmovně jako nemístný žert. sufražetky = suffrage=hlasování. chybně podceňovaly spolupráci s odbory - pohoršovaly veřejné mínění stejně jako studentští předáci v 60.letech v Z Evr.Volební právo ženám přinesla až 1.sv. válka.

Sexualita

V Nové zákonu vystupují 2 ženy - P.M + M.M.Obecně se víc hovoří o P.M. jako neposkvrněné matce Krista.Samotný Nový zákon tělo nezavrhuje, ale raně křesťanská teologie ho považuje za protivníka. Ohrožuje duchovní dokonalost - od Evy tělo ženy svádí ke hříchu Od sv. Jeronýma (přemožte tělo) od 4.st. až do renesance křesťanství nabádá omezit tělesnost na nejvyšší míru.

Negativní postoj církve k tělesnosti se odráží i v raně středověkém umění Výchova vede k tomu, že dívka už od malička má nenávidět svou sexualitu a bát se jí.Žena toužila po mateřství, ale činnosti, které k tomu vedly, se odbývaly slovy zavři oči a mysli na svou vlast.

Mnoho žen ani nevědělo, jak děti přicházejí na svět.Všechny projevy sexuality se od dětství tvrdě trestaly. Snaha bránit se pokušení šla do absurdna - nahé nohy od klavíru se zahalovaly přehozy a knihy spisovatelů a spisovatelek nesměly být na jedné polici v knihovně.Počestná společnost se chovala, jako by sexualita neexistovala. Pod povrchem existovaly bordely, dětská prostituce, sadomasochistické služby,jen to nesmělo být vidět. Muži chodili do kostela se svými manželkami, mluvili o rodinném štěstí, věnovali peníze na dobročinnost. Večer sedli do kočáru a jeli k milence nebo do bordelu.

Prodejná láska

Syfilis - od konce 15.st. Od 17.st vznikají ženské věznice a polepšovny pro prostitutky. Léčení s. rtutí - víc škody než užitku. Ze strachu před s. začíná v mnoha státech registrace prostitutek. Mají kartu, kterou musí při kontrole předložit policii. 2x měsíčně lékařská prohlídka.

Touha po osamostatnění

Žena jako samostatná a myslící bytost vzbuzovala v 19.st. nedůvěru a podráždění. Změny nastaly až koncem 19.st. - snaha o emancipaci postupuje rychleji na severu Evropy. Čím jižněji, tím pomaleji.

Práce doma

Práce v domácnosti je nejrozšířenější a nejčastější prací na světě. Je nevyhnutelná, lidstvo bez ní zatím nemůže existovat. Někdo musí rodit a vychovávat děti, připravovat jídlo, uklízet... Ten někdo byla v historii vždy žena. Tato práce přitom není uznávaná  a placená a je brána za samozřejmou

Práce v domácnosti je vidět teprve tehdy, když se nedělá.

Ženy a umění

Umění je podle patriarchálního myšlení vyhrazeno muži-tvůrci, který je aktivní činitel, žena pasivní příjemce. Kultura po staletí ženě nabízela 2 role: roli modelu a diváka.

Simonetta Vespucci - Botticelliho Primavera, Mona Líza.

Tvůrčí ženy se realizují v užitném umění - vyšívání, tapisérie, krajky, aranžování květin...Středověk - umění je anonymní a kolektivní. Renesance - opět jako v antice individuální tvůrce. Jedincem je ale chápán muž, žena má místo doma. - Realizace: malování (z rodin malířů). hudba - zapovězen buben a trubka, zpěv

ženy za Hitlera - nordický ideál plavovlásky - urostlá, pracovitá, veselá, věčně u plotny s houfem dětí, hlavně se nemíchat do mužských záležitostí