DĚJINY UMĚNÍ
                              

pracovní texty....

ARCHITEKTURA - STAVEBNÍ TERMINOLOGIE

ambit - chodba otevřená arkádami nebo okny do čtvercového rajského dvora se studnou či kašnou 

apsida - z řec.hapsis /oblouk. V raně křesť.architektuře polokružnicový závěr baziliky zastřešený konchou. Součást rotundy - jedna nebo více. Objevuje se i v gotice a u složitého členění barokních staveb 

architráv - dveřní překlad, pod tympanonem. Symbolické poslední varování pro ty, kteří nejsou hodni vstoupit do kostela.

archivolta - odstupněný oblouk, rámující půlkruh tympanonu. Zdobená většinou rostlinnými ornamenty. A.může být i znásobena a tvořit hlavní výzdobu.

arkáda - obloukové překlenutí horní části sloupů v chrámech

balustráda - kuželkovité zábradlí

empora - tribuna na vnitřní zdi chrámu

fronton - štít nad oknem, portálem či výklenkem

chór, presbyterium - kněžiště

křížová cesta - 14 zastavení Krista cestou na vrch Kalvárie. Obrazy, plastiky, kapličky 

lizéna - svislý dekorační prvek bez patky a hlavice, v baroku na průčelí chrámů, je to zjednodušený pilastr. Může tvořit mřížku.

ostění - kamenné orámování oken a dveří nebo postranní stěny románských portálů

pilastr - svislý dekorační prvek s hlavicí a patkou

tympanon - vnitřní plocha štítu nebo oblouku nad vstupními dveřmi s plastickou výzdobou

přípora - vertikální stavební prvek vystupující ze stěny a podpírající žebro

sanktusník - štíhlá věžička se zvonem na hřebeni střechy

transept - příčná loď kostela

TÉMA SMRTI A VZKŘÍŠENÍ V UMĚNÍ

Téma "nesmrtelné", přítomno v malířství i sochařství od antiky po současnost - tak jak umění reflektuje dějinný vývoj lidstva. Války, bitvy, boj o moc a triumf vítězů na jedné straně , utrpení obětí, sebeobětování a mučení na straně druhé - to vše je v umění přítomno ve vrchovaté míře. Ve starověku jsou zpodobňováni hrdinové, které známe z antických bájí, od počátku existence křesťanství to jsou první mučedníci pro víru, život Krista, Panny Marie, apoštolů a svatých.   

BYZANTSKÉ UMĚNÍ

1.etapa středověk. umění: 6.-12.st. 

Byzantská  (vřř.) říše = 1000 let. – pokračování římského impéria. Vrchol za císaře Justiniána - 527-565. Hl. město = Ravenna. Odtud se šíří umění do sev. It. + do Říma.)

Byzantský styl - věčná neměnná témata, nezachycují reálný svět - chybí  hloubka, postavy nemají stín, působí ploše a nehybně, strnulé pohledy přímo před sebe, postavy stojí na špičkách, špičaté prsty, obličej přísně geometrický - pohled ze strany nebo zepředu.

příklady vlivu Byzance – baptisterium ve Firenze – 1225-1325  - strop, dílo umělců Z i V - statický Kristus, naproti realisticky zobrazeno peklo – inspirace Danta?

Siena, Duccio – Maestá – adorace PM - vliv vzorů na látkách, zájem o detail

hierarchie - 3 pásma: horní část apsidy – Kristus vítězící - uprostřed - PM, dole proroci, apoštolové, mučedníci. Z křesť. - orientace V-Z (Firenze, katedrála - oltářní apsida - Kristus (krucifix), vnitřní stěna průčelí - P.M.

ROMÁNSKý sloh 

situace ve společnosti

1000- 1250 -  zásadní politické , náboženské a kulturní změny. Končí období nájezdů, celkově uklidnění. Mírné podnebí, nové techniky v zemědělství, trojpolní systém,  roste počet obyvatelstva. Rozvoj měst, městská samospráva - radnice, městské paláce. Církev se snaží upevnit si postavení. Kostely, biskupská sídla. Umění vychází z doby, kterou odráží. Smysl pro vznešenost, moc, důstojnost, přísnost, víru v Boha. Architektura slouží ke slávě boží. Staví se hlavně kostely.

Doba Karla Velikého - ottonské umění, návaznost na římsko-byzantské umění. Rané románské umění 1000 - 1080. Následuje vrcholné období románského slohu 1080 - 1150

1818 - pojem ROMÁNSKÉ UMĚNÍ zavedl Charles de Hérissier, mluví o opus romanum.  Skutečně tehdejší stavitelé vycházejí z antické architektury, inspirace lázněmi, akvadukty..Půlkruhový oblouk, pilíř, sloup, pilastr, arkáda, klenba.

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

znaky jednoduché geometr formy, mohutné zdi, malá okna. Půlkruhové nebo lomené oblouky řeší statické problémy, současně zdobí exteriér i interiér. (slepé arkády, trpasličí galerie, vlysy, půlkruhová okna)

Plochý trámový strop. Nebezpečí požárů, proto zaklenutí valenou i křížovou klenbou.V Itálii a J Francii zaklenutí prostoru kupolí.

rotunda 

bazilika  podélný kostel s lichým počtem lodí, hl loď vyšší, světlo dopadá okny hl lodi. Při stavbě románského kostela se staví nejdřív chór, pokračuje se od V na Z k průčelí s věžemi. 

katedrála, baptisterium, zvonice - komplex staveb typický pro Itálii. Pisánsko-lucký sloh. Průčelí zdobí galerie se slepými sloupkovými arkádami

ROMÁNSKÉ SOCHAŘSTVÍ 

Románské sochařství skoro vždy zůstává vázané na stavbu, až koncem období se plastika osamostatňuje. Nízký reliéf, výzdoba portálů, vlys, ornamenty, zoomorfní motivy, plastiky zdobící tympanon. Polychromie – stejně jako za řec – řím, nebo různobarevné materiály – drahé kameny, slonovina – oči, rty (viz bronzi di riace) - pád řř, plastiky neudržované, kameny vypadávaly. Franice- zdobené fasády, Německo - plastická výdoba většinou ve vnitřním prostoru.

portál - hranice mezi světem pozemským a nebeskou sférou. Oblouk = symbol nebeské klenby. Vstup do nebeského Jeruzaléma. Skládá se většinou z tympanonu, archivolt, architrávu a ostění.

figurální hlavice sloupů - typický zdobný prvek románského umění. Geometrické vzory, rostlinné ornamenty, zvířecí i pitvorné lidské obličeje.

zvířata - nešlo o realistické zpodobnění, cenila se umělcova fantazie, plastika měla působit bizarně, komicky nebo děsivě.

krucifix - již v raném období rmánského umění vznikají dřevěné malované kříže

madona - nejobvyklejší je zobrazení Madony sedící frontálně, s Ježíškem na klíně

ROMÁNSKÉ  MALÍŘSTVÍ

Umění ve středověku spjato s náboženstvím - náboženské náměty v malířství velmi časté313 - zrovnoprávněno křesťanství, na dalších 1000 let jsou hl. tématy život Ježíše (ukřižování), evangelia a životopisy svatých a mučedníků. V\malované byly stěny a oltářní apsida.

symbolika na obrazech - růže, lilie - čistota, břečťan   - moudrost, fíky - plodnost

umělecké techniky - knižní iluminace, nástěnné malby, mozaiky – řemeslníci z Cařihradu na Z. Dochovaly se hlavně knižní malby, minimálně nástěnné. Poničeny zubem času. Lépe zachovány románské mozaiky (Řím, Sicílie) 

DESKOVÁ MALBA

Historie deskové malby  Egypt 13.st.př. V Evropě oblíbenou až po období nástěnných maleb, ve 13.st. Dřevo se nejprve natřelo několika vrstvami klihu měkkým širokým štětcem x vlhku světlé měkké dřevo, z kmene podélně nařezané prostřední fošny –nekroutily se. Dřevěné části -  k sobě,  zadní strana se natřela směsí barvy a lněného oleje. Pak se nalepily úzké proužky plátna, nesměly se překrývat. 2 vrstvy sochařské sádry.

1.- hrubá se rozetřela rukama, 2.- jemná s klihem, se rozetřela jemným štětcem. Povrch  seříznut tenkou čepelí dorovna. Kreslil se uhlem náčrt a pak tenkým štětcem obrys a stíny, rýhy na místech, která se následně zlatila. Bolusový nátěr - podklad pro zlacení. Bolus = druh jílu s obsahem oxidu železa – smíchal se s bílky. Dovoz z V. Rýhy natřené bolusem se vyleštily zvířecím zubem, na ně řemeslník nanášel pinzetou lístky zlata nebo stříbra. Přimáčkl kouskem vlněné plsti

Oltářní obrazy

Buď jednotlivé desky nebo 2=dyptich, 3=triptych, 4 + víc = polyptych. Části cestovaly po celém světě (drancování, válečná kořist, divoké sběratelství)

Barvy

pigmenty se ručně drtily na destičce z porfyru asi hodinu, přidávala se postupně voda. Hruběji drcené - modrá,  zachová si jasnost.  – drahá- z  azuritu, dražší z lapis lazuli, z Persie. - černá naopak drcena najemno - správně husté barvy do nádobek s vaječným žloutkem a pod vodou - pokusy zlepšit roztíratelnost: + fíková šťáva, hlemýždí sliz, kravská žluč aj. Malíř pracoval současně s 3 barvami -  základní +  směs základní s bílou na zvýraznění +  směs s indigem na stínování. Po zaschnutí se nanášel nátěr - pryskyřice, rozmíchané bílky s olejem - ochrana + lesk

Kříže

od 4.st = ukřižování běžným tématem v umění - původně na freskách, v mozaice, v kovu. od 13.st malované kříže - pův. živý Kristus, někdy i oblečený (s. M. Antiqua, Řím, 8.st, Lucca). kostel sv.Jakuba na Starém městě - Kristus sedící - ecco homo - později  mrtvé tělo. Umístění - pod klenbu, mezi hl. loď a presbytář - od 14.st. – plastika –dřevěná socha (snaha dosáhnout větší přirozenosti) 

 

GOTICKÝ SLOH  

Styl vrcholného a pozdního středověku zahrnující umění Z Evropy 12 – 16.st. Vznik  - Francie, nejmocnější evr.království - v pol. 13-st zde žije  100 000 obyv. není tu boj o investituru, jednotná vláda Kapetovců, nový sloh s ní úzce spjat, tradice mnišství + universit – u katedrál. 1140  počátek gotického slohu -  opatství saint Denis  - odtud do Z Evropy.

periodizace gotika raná - 12.st (st:Denis), vrcholná  - 13.st,(Chartres),  pozdní - 14. + 15.st (sv.Vít)

GOTICKÁ ARCHITEKTURA

typické rysy gotiky - dynamika, vertikalita, opěrný systém – lomené oblouky. Narozdíl od románské hmotnosti gotická architektura působí vzdušně, zdi nemají nosnou fci.  Velká okna, střídání světla a stínu. Křížová klenba – křížení žeber – tlak sváděn do pilířů, sloupů, podpěr + ochoz s kaplemi kolem kněžiště + vítězný oblouk = dělí sféru pozemskou + nebeskou, podpěrné pilíře  zachycují smykové síly stavby + svádějí je dolů. Princip zatížení – co má být stabilní, musí se zatížit. Nutnost  porozumět statice. Převratný vývoj ve stavební  technice. 

materiál - opracované kamenné kvádry, mramor, cihly

italská gotika  ještě 100 let trvá románský sloh - převažují prosté formy - vliv F cisterciáků - přebírá lomené oblouky + žebrovou klenbu - kostely žebravých řádů – fr + dom, odkrytý trámový strop a silná střecha - jednolodní nebo sálové prostory (provensálský typ) - půdorys T - běžné materiály – kámen dostupný v místě - víc než na vitráže důraz na fresky.1250 – 1300 Toskánsko – od 1420 nástup renesance

 BASILIKA SV.KLÁRY, Assisi

KOSTEL SV.FRANTIŠKA - horní kostel uváděn jako 1.gotická stavba v Itálii                              

změny ve společnost - hladomor, záplavy, mor 1348 , někde vymřelo až 80% obyvatel. Siena - po Giottovi + Martinim krok zpět ke konzervativnějšímu gotickému způsobu malování, renesance před rokem 1400 nenastoupila

gotické sochařství

GIOVANNI PISANO - 1248 - 1314

gotický sochař - fyzický realismus, mnoho postav, zhuštěný výjev – polibek Jidáše + zajetí Krista. Symboly – netopýr na štítu vojáka = noc, vše propojeno, divák vtažen do děje. Kazatelna – 3 králové jako vousatí Asyřané, PM jako římská matrona. Perugia - fontana maggiore LORENZO MAITANI - duomo di Orvieto

GOTICKÉ MALÍŘSTVÍ

zaalpské umění - převládá klasická tradiční gotika, s novátorstvím opatrně až do renesance  populární donátorské portréty - donátor vyobrazen v rámci nějaké biblické scény. Hodinky vévody z Berry - gotické miniatury v knize, gotika velmi barevná, zvlášť na šatech ,oko není směřováno do jednoho místa obrazu 

PAOLO VENEZIANO

deskové obrazy, polyptichy. Korunovace PM, Benátky. Zlatý podklad na dřevě. Přechod od byzantské strnulosti k modernějšímu výpravnému pojetí.

CIMABUE 1240-1302 

učitel Giotta - Největší malíř v generaci před Giottem. Snažil se oprostit od strnulého byz. umění. Ovlivněn i novým sochařským pojetím v Římě + v Pise.. Jeho dílo: Assisi - ukřižování (bazilika sv. F.), Firenze - baptisterium, klenba, deskový obraz v Santa Croce, Pisa - mozaika sv. Jana v apsidě katedrály.

MASOLINO DA PANICALE

Učitel Masaccia, pracuje s ním v kapli Brancacci. Ještě více poplatný dekorativismu pozdní gotiky. 

RENESANČNÍ UMĚNÍ

dobový umělecký sloh 15. ‑ 16.st - díky renesanci všichni znají Itálii. termín rinascitá, rinascimento=znovuzrození antické kultury a vzdělanosti. Florencie – termín – velké nové probuzení

Vasari  - renesance je most, spojující  1000 let od antiky po novověk od Giotta k Michelangelovi

Petrarca  - odsuzuje středověk jako dobu temnoty - antiku nazval zlatý věk, ale renesance není odpoutání se od středověku a víry

sacra famiglia di Michelangelo - Madona je opálená, upracovaná rolnice, ježíšek dobře živený, důraz na fyzično, Josef je zde starý, brzy zemře, zatímco madona + ježíšek budou nadále mladí, věční

nový pohled na umění

středověk – směr z nebe na zem  - Bůh-člověk-Bůh - umění zobrazuje božskou sféru, PM, Krista, jsou cílem umění, to je víc abstraktní - osud člověka je předurčený, jsme v rukou božích, fatalistický pohled na život zde na zemi. Renesance – směr ze země na nebe – člověk-Bůh-člověk, ústřední postavou je člověk se svobodnou vůlí, uměním opět oslavuje božské, ale forma je nová, realistická, jsme stvoření boží, ale jsme za masa, krve a kostí, můžeme ovlivnit svůj život, důraz na individualitu

umění jako reakce na dobu

dramatické změny ve společnosti  - zámořské plavby, objevena Amerika - roste vliv měšťanstva ,zápasy jedn. rodin o moc, roste význam vzdělanosti, studium latiny a řečtiny, položeny základy moderních věd, studuje se gramatika + rétorika + etika + poesie + dějiny - cestování, sběratelství, obdiv k antice, nálezy památek - (Lorenzo Medici  ‑ sbírka bronzů, Petrarca ‑  římské mince)

změna postavení umělce ve společnosti

není už anonymní (dříve často řád. mniši) - může i podnikat -(Giotto má tkalcovskou dílnu, pronajímá stavy), zakládají se umělecké dílny, roste zájem ze strany církve i světské spol. - srv.Julius II ‑ mecenáš

východiska slohu

inspirace přírodními zákony, nově perspektiva, zpracování pozadí obrazů, studium zákonů geometrie     

krása  = harmonie poměrů, kterou lze vyjádřit čísly

lineární perspektiva - poč.15.st, Firenze - matematický systém znázorňující 3rozměrný prostor na 2rozměrné    ploše  - umělec chápe prostor jako jasný, pevný, uzavřený a zobrazitelný geometricky, důraz na  statické  prvky ‑  horizontála, vertikála, čtverec,kruh, rovnoramenný  trojúhelník  a  obrazce vznikající jejich slučováním, typická je pyramidová, trojúhelníková kompozice, z antiky 2 hlavní tvary - čtverec + kruh

teorie  1436 Leon Battista Alberti - kniha Na obraze - standartní učebnice o perspektivě. Harrmonie + krása, člověk = míra všech věcí. 1487 - uomo di Vitruvio -  slavná Vinciho kresba - dané ideální lidské proporce

periodizace

raná renesance 1400 - 1450 Firenze - Giotto, Masaccio, Donatello, Botticelli

vrcholná renesance 1500 - 1550 božská trojice = Michelangelo + Leonardo + Raffael

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA

středověk  - typický podélný prostor x renesance - centrální vnímání prostoru                      

princip renesančního urbanismu přehlednost + prostorovost + jednota, monumentální měřítko, souměrnost, jasná prosvětlená barevná paleta, zájem o detail (barevné dlažby)

klenba - valená klenba ,ale liší se od románské je mělčí a mnohem širší. souvislý poloválec klenby  vykrajován lunetami,  vodorovné členění tvoří profilované římsy

dórský + jónský + korintský sloh

arkádové nádvoří, lodžie, trámové malované stropy, kazetové stropy, štíty    volutové, obloučkové, vlaštovčí ocasy, měšťanské domy

FOTO PETR ZIP42 HÁJEK - Florencie - kostel SM Novella

ARNOLFO DI CAMBIO 1245 - 1302

Sochař, architekt, dříve nedoceněný. Autor významných floretských staveb - SM Novella, Palazzo Vecchi, S Croce. V Ŕímě pracuje pro papeže Mikuláše IV. a Bonifáce VIII. (ciborium v kostele S.Pavla za hradbami, ciborium s.Cecilie)

PALAZZO VECCHIO, FLORENCIE, Arnolfo Di Cambio  

GIORGIO VASARI 1511 – 1574 

pocházel z Arezza, malíř, sochař, architekt, spisovatel,  působí ve FI, zal.Accademia delle arti e del disegno. Kresba je základ všeho1550 -  životopisy umělců, malířů a architektů – počínaje Cimabuem. Věnoval Cosimu I Medici, 1.dílo umělecké kritiky. Mírně       trochu zaujatý, FI is the best. V Arezzu staví  corridoio vasariano.  Výzdoba kupole v SM del Fiore...-  villa Giulia 

RENESANČNÍ SOCHAŘSTVÍ

Umělci se věnují studiu přírody a antiky, cestují do Říma. lidské tělo zobrazováno anatomicky správně, sochy vznikají jako samostatná umělecká díla, už nemají jen dekorativní funkci. Reliéfy zobrazování ve 3 D (dveře baptisteria ve Florencii, Ghiberti). Mnoho sochařů začínalo jako zlatníci (Donatello, Ghiberti, Cellini)

reliéfy

sochy světců

náhrobky - význam náhrobku v renesanci roste v souvislosti s posíleným sebeuvědomněním člověka. Náhrobek připomíná význam a slávu pohřbeného také potomkům. Typické je dle antického vzoru umístění postavy vleže na katafalku, kolem další sochy - sedící, stojící

jezdecké sochy - za 1000 let JEN  2 . statická  socha Donatella - kůň stojí na všech 4 X dynamická Verocchia  - Benátky - Coleoni, kůň i muž v pohybu - hruď a hlava protipohyb

Postup při výrobě sochy:

1. vytvoří se hliněný model

2. na kovové kostře se vymodeluje forma z vosku. Tloušťka vosku = tloušťka bronzu.

3. do vnější vrstvy vosku se připevní voskové kanálky, těmi se pak vlévá dovnitř bronz a slouží i jako větráky.

4. pak se vyrobí ohnivzdorná sádrová forma, ta se stáhne k sobě železnými obručemi.

5.forma se zahřívá v peci, vosk se rozteče, prázdný prostor se vyplní roztaveným  bronzem, ten se nalévá z pece do formy trychtýřem.

6. pak se forma zahrabe, abyroztavený bronz teplem neexplodoval.

7. po vychladnutí se sádra odsekala kladivem a dlátem.

8. naposled se odříznou kanálky, obsahující ztuhlý bronz a provedou se konečné úpravy.  Zhotoví se ozdoby a socha se naleští. 

DONATELLO

původně zlatník, umělec mnoha stylů, fascinován sochami  klasického římského období – Římané  -  perfektní znalosti anatomie, to Donatello převzal a přidal vlastní poznatky. Mramorová socha sv.Jiří - Orsanmichele - symbol obyvatele města, napůl trochu vyděšený hoch, napůl muž - oživil techniku basreliéfu, vyřezával tmavá a světlá místa - hra světla a stínu = hloubka výjevu

bronzová socha Davida –  1 z prvních erotických soch renesance. Portrét mladého Leonarda?        

Maria Magdalská  

BENVENUTO CELLINI

RENESANČNÍ MALÍŘSTVÍ

otázka za 10 000 - Který malíř nepatří mezi renesanční?

Barvy

Až do prům.revoluce – omezená paleta barev. Běloba olovnatá = z bílého prášku korodujícího olova + pojivo (žloutek, olej) = krycí bílá, Žloutky městských slepic – světlejší = na obličeje mladších lidí, Žloutky vesnických slepic tmavší – na obličeje starších lidí. Vynález olejových barev - výměna dřevěné desky za plátno, znalost perspektivy, studium optiky a anatomie

technika fresky - provádí se do vlhké omítky -    barvy se vpijí do 1.velmi tenké vrstvy -  namočil se podklad - nanesla se vrstva malty z páísku a vápna, uhladil se,  na maltu se přiložil papír s obrysy fresky, v obrysech byly malé otvůrky, Přetřelo se hadrem s uhlovým prachem - ten pronikl otvory a vytvořil obrys,  pak se nanáší bodově barvy, vpíjí se, freska schne, Typická je pyramidová, trojúhelníková kompozice. Oduševnělé gotické madony ustoupily svěžím Florenťankám - modelem nejedné venuše jsou kurtizány

nástroje - štětce ze světlých prasečích štětin – na základní vrstvu barvy, štětce z jemných chlupů z veverčích ocasů – na skicy

barvyna prach drcené minerální pigmenty + voda, malachit, lapis lazuli, azurit, rumělka 

GIOTTO DI BONDONE -  1267-1337

klíčová postava raného renesančního malířstvíi -  malíř, sochař a architekt -Co je Dante pro italskou literaturu, to je Giotto pro italské malířství. Po období  byzantského "pohrdaní tělesnem" znovuobjevil fyzično lidského těla. V jeho stopách šel Masaccio. Jméno Giotto pochází asi z jména Angiolotto, Angelo nebo Biagio. Nar. v Colle di Vespignano (Mugello na S od FI), zemř. ve Firenze. Podle legendy otec  pastevec. Malý Giotto kamenem  ryl do skály, kolem šel Cimabue, kresba se mu zalíbila a přemluvil otce, aby dal syna k němu do učení. Ve skutečnosti mnoho lidí odchází z venkova do města za prací. G. nejdřív  ve vlnařském cechu, pak do učení k C. Vynikal v kreslení. Od ruky nakreslil perfektní kružnici.  – kulaté jako Giottova kružnice...Postupně žák překonal učitele. C mu pomohl založit  dílnu, G není ještě  20 let.

Úspěšný podnikatel – půjčovna tkalcovských stavů. 1.velká zakázka - dřevěný kříž pro S.M. Novella. x od Cimabua Kristus velmi realistický - pootevřené rty, uvolněné tělo.  Přesné anatomické detaily těla. Později se G. stal bohatým a slavným, oženil se a měl 8 dětí. Musel kvůli zakázkám hodně cestovat. 1337 umírá ve Firenze - pohřben v dómu

Giotto malíř v Miláně, Rimini, Ravenně a Padově, V Římě, v Assisi, v Neapoli.(pro krále Roberta z Anjou, ten mu udělil důchod). Assisi1290 - pracuje na freskovém cyklu ze života sv. Františka.

Řím -    pro Laterán maluje fresku Papež Bonifác VIII. vyhlašuje sv. rok 1300

Padova - 1302 - capella Scrovegni. Investor nejbohatší občan Padovy  - výzdoba soukromé kaple freskami ze života P.M., snaha odčinit hříchy  otce lichváře  - netypicky zde převažuje horizontální linie – výjev oplakávání – postavy vyjadřují emoce

Firenze - Santa Croce - Kaple Peruzzi - výjevy ze života Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty - 1315-1320, kaple Bardi - výjevy ze života sv. Františka

Giotto architekt - 1334 dohlíží na stavbu zvonice dómu. Čtvercová základna  -15 m2, stěny silné 3,5m. Výška 85 m.

Giottova originalita - „přeložil“ malířství z řečtiny do latiny - zbavil malířství byzantského vlivu. Vasari – Giotto je otcem Z malířství. Zachytil emoce postav,  odstranil čáru jako kontury obrazu,  plynulé přechody tónů barev, míchal je, nechal prolínat = iluze hlubšího prostoru, znovuobjevil fresku - malbu vodovými barvami na vlhkou omítku,  zájem o krajinu, maluje ji většinou realisticky. Motiv hvězdy nad jesličkami = podoba s Haleyovou kometou – tehdy byla vidět. Motiv postav zezadu + z boku

Giottova nedokonalost - nahé postavy bez svalů, oči postrádají živost, vousy + vlasy měkkost, plačící postavy málo přesvědčivé + disproporce postavy - architektura  

Současníci GiottaMasacio - Masolino -Arnolfo di Cambio 

Giottovy fresky v Assisi - bazilika sv.Františka 

1228  František prohlášen za svatého. Papež Řehoř IX. položil základní kámen baziliky

1230 zde  pohřbeno tělo světce.

Je zde vidět přechod stylů. Fasáda ještě románská, oblouky a opěrné pilíře gotické. Komplex - 2 kostely, jeden nad druhým. Horní kostel zdobí cyklus fresek ze života sv. Františka. - 28 obrazů na spodní části stěn kolem hl. lodi a vstupních dveří. Začíná se 4, pak v každém výklenku po 3 freskách. Giotto namaloval cyklus v letech 1290-96 Vycházel z knihy sv. Bonaventury Velký život sv. Františka. Giotto asi provedl celkový návrh a přípravné kresby, provedení svěřil dobrým a méně dobrým pomocníkům. 

1. hold prostého člověka

2. F. + chudý rytíř

3. sen o paláci

4. zázrak sv. kříže

5. F. se vzdává pozemských statků

6. sen Innocence III.

7. potvrzení regulí řádu

8. vidina ohnivého vozu

9. vidina trůnu

10. vyhánění démonů z Arezza

11. zkouška ohněm před sultánem

12. extáze sv. F.

13. stavění jesliček

14. zázrak s pramenem

15. F. káže ptákům

16. smrt rytíře z Celana

17. F. káže před Honoriem III.

18. zjevení v Arles

19. F. přijímá stigmata

20. smrt sv. F. – různé výjevy v čase, Tomáš se dotýká rány

21. zjevení bratra Agostina

22. ověřování stigmat

23. nářek ubohé Kláry

24. kanonizace sv. F.

25. sen papeže Řehoře IX.

26. F. uzdravuje muže z Léridy

27. zpověď ženy z beneventa

28. osvobození kacíře Petra

TADDEO GADDI -
DUCCIO DI BUONINSEGNA

inspirace sienským obchodem s látkami – bezpočet vzorů - zájem o detail - jeho postavy skoro nehmotné, jakoby se vznášely – X od zemitého Giotta

SIMONE MARTINI

jeho nejslavnější dílo - Zvěstování  - do některých výjevů vnesl smysl pro naturalismus

MASACCIO 1401 - 1428

Žák Masolina, ovlivněn Giottem. Jeho postavy Adama a Evy jsou z masa, narozdíl od "nehmotných" byzantských  postav světců jsou pevně spojeny se zemí zemskou přitažlivostí. SM Novella - freska  Svatá trojice - trojrozměrnost postav,  jako první využil zákony perspektivy, které objevil Brunelleschi -  dramatický účinek, postavy zasazeny do ideálního geometrického a architektonického rámce, který tvoří kříž, zvýšené podium, kde stojí Bůh Otec, triumfální oblouk iluzorní kaple. Dole memento mori - člověk povstal z prachu a v prach se obrátí., Kristus zde působí víc člověk , který se stal Bohem, než naopak. Vasari – děravá zeď - perspektiva jednoho bodu = všechny použité linie směřují do 1 bodu na plátně

kaple Brancacci – 3 okamžiky v čase na jednom obraze - Petr platí daň, Kristus + 4 apoštolové, Petr tahá minci z tlamy ryby

vliv Giotta – sošné postavy, smysl pro dramatičnost, příroda na pozadí Vyhnání z ráje 1425 - 28

PAOLO UCELLO
BEATO ANGELICO 1400 - 1455

přechod od období pozdního středověku k renesanci, poslendí mystik, víc zakotvený ve středověku než mířící k renesanci, víc k nebi než k zemi. Tak byl vždy interpretován, to se později (2010) změnilo. Dnes vnímán jako malíř tvořící v duhcu křesťanského humanismu. Fra Giovanni maluje poetické obrazy plné světla, zve k modlitbě a meditaci s takovou intenzitou, že vstoupil do dějin umění jako Beato Angelico. 1422 vstoupil k dominikánům. Cosimo il Vecchio pověřil Michelozza stavbou kláštera san Marco.1438-46 Angelico pověřen výzdobou - maluje Ukřižování, Zvěstování, Klanění 3 králů.  

1426 - Poslední soud - olej na dřevě - nezvyklá ikonografie, kolem Krista nejsou apoštolové, ale Mojžíš a Abrahám - svědčí o znalosti problematiky, ve Firenze kongres o sjednocení Z + V církve. Vyvolené  a Zatracené dělí nezvyklá řada otevřenýhc hrobů

 BEATO ANGELICO - POSLEDNÍ SOUD

Tento Poslední soud je přechodem od středověku k renesanci. Peklo je namalované podle dantovské, tedy středověké ikonografie,Ráj pojat nově jako nová dimenze, kam tančící figury míří za světlem.

1445 Vaticano, cappella del sacramento, pro 2 papeže – Evžena IV + Mikuláše V, ovlivnil Gozzoliho – pracují spolu v SM minerva, kapli s Brizio a ve Vatikánu 1455 – pohřben v SM sopra Minerva      

PIERO DELA FRANCESCA1412 – 92 

významný malíř evropské renesance, smysl pro barvy, studuje působení světla – jako prostředek zobrazení plastičnosti, vychází z pravidel geometrie, na nichž je založena perspektiva. " Provinciální“ malíř – Arezzo, Sansepolcro, Rimini, Urbino, Perugia, malíř pro obyčejné lidi i vládce

v S It – studuje vlámské umění + díla Albertiho, pracuje na dvoře vévody z Urbina Federica di Montefeltro – dvojportrét s Battistou Sforza, na konci života oslepl, psal traktáty o  geometrii a perspektivě. Fresky  -  Arezzo, Sansepolcro, Monterchi (rodiště jeho matky)

1450- sv. Jiří, v Accademia

1452 - legenda o pravém kříži 

téma – 13.st – legenda aurea – Jacopo da Varagine – oblíbené františkány. Komplikovaný obsah – od Adama po Konstantina - jde o Kristův kříž ze dřeva stromu co vyrostl na Adamově hrobě. 12 scén – 3 řady nad sebou - kaple kostela san Francesco, Arezzo. novost – uspořádání příběhu – zdůraznil dle něj důležité scény - cení se  vyváženost kompozice

Máří Magdalena - dóm san Donato v Arezzu – zelený  šat, ovlivněno vlámským uměním - popisnost, maximální důraz na detail

těhotná madona - pro venkovský kostelík u Monterchi – těhotné ženy vstup zdarma, přísná kompozice narušena gesty rukou – 1 na břiše, druhá v bok, mírný záklon  - díky jeho inovacím se rozvíjí v malířství také zobrazení nočních scén

BENOZZO GOZZOLI1420 –  1497 

jeho učitel –Beato Angelico - pracují společně v klášteře San Marco  - fresky +  3 freskové cykly, drobné práce z bronzu + knižní iluminace  +návrhy na výšivky. Firenze, battistero - 1445, s Ghirlandaiem  - 3 roky porta paradiso

Vaticano - s Angelikem výzdoba chóru sv.Petra, zničeno za přestavby

Orvieto, cappella Brizio - 1447 - s Angelikem-2 pole klenby, o 50 let později dokončil Signorelli

Řím, SM Minerva - 1449 - PM s ježíškem, malba na hedvábí, na dřevěvé desce

Montefalco – 1449 - 1452

freskový cyklus san Francesco

Medici Riccardi 1459-61 - Re maggi

1463 - mor ve FI – Benozzo + pomocníci  do SG – věří se, že vyšší poloha chrání

1464 - 65 freskový cyklus ze života sv.Augustina

objednal vzdělaný mnich Domenico Strambi, studoval na Sorbonně - dílo patří k  vrcholům toskánské malby pol.15 st - na 1 fresce současně několik scén, Gozzoli vytváří vlastní ikonografii  - volnost projevu - postavy v realistickém prostředí – město-venkov -množství detailů, žánrové scény odspoda nahoru – od L do P - 17 scén – dětství + mládí,  studia,  cesty  -  nejsou tu zázraky sv. Augustýna - nové – oddělení výjevů  zdobnými sloupky, známé stavby  – Florencie - loggia lanzi,   medicejský statek Caffagiolo, římský Panteon                    

1 -  Augustin v řecké škole

8 -   příjezd do Milána - loggia lanzi, více výjevů současně, rozděleno architekturou, v popředí se sluhou, v P rohu -před sv Ambrožem, vzadu před islámským učencem

9 -  Augustin poslouchá sv.Ambrože

10 - Augustin v zahradě čte dopisy sv Pavla Římanům – slyší dětský hlas: tolle lege

11 - křest sv Augustina - P – oděv drží donátor Strambi, tonsura, battistero plné vody, velká tonsura

5  -  Augustin přijíždí do Ostie - cesta do Říma 383 – Ostia?  – podle krajiny spíš Toskánsko

6 -   Augustin přednáší v Římě úběžníky vedou k obličeji světce -pes liška?– strážce víry - zrcadlové  vyvážení

7 -  odjezd do Milána - učit rétoriku - v pozadí Řím –Cestia, colonna MA, Panteon,  – 1.postava P=malíř

quii sacri doctor pariginus et ingens gemignaci fama decusque soli, hoc proprio sumptu dominicus illesacellum insignem iussit pingere Benotium 1465... ..slavný a vzdělaný pařížský doktor  ze San Gimignana na své náklady zadal malbu v kapli Gozzolimu

12 - podobenství se sv trojicí - malý Ježíšek nabírá vodu z moře lžící – zbytečná práce? tak jako snažit se rozumem pochopit tajemství sv Trojice  - podobenství o propasti mezi vírou + rozumem, Augustýn předává bratrům regule řádu - oděv – řeholnická  černá tunika se špičatou  kapucí, opasek

13 - smrt matky Moniky - sv.Monika se modlí, nahoře andělé odnášejí její duši, P Strambi

17 - smrt sv Augustina v lunetě – závěr cyklu , andělé odnášejí do nebe duši sv.Augustýna, v pozadí Ospedale innocenti  -Brunelleschi 

sloupy

s Monika - s knihou, odkaz na vzdělání     

s.Gimignano

s. Sebastiano - 1 ze 14 pomocníků, palma, znak mučednictví

s. Bartolo  - nar. v SG, františkán

s. Nicola Bari - biskup z Myry-M Asie 1087 ostatky piráti odvezli do Bari

s. Fina  - omezena na SG

s. Nicola Tolentino - oblíbený světec augustiniánů – lilie = čistota mysli

arch Raffael + Tobiáš  - na radu anděla ulovil rybu, z ní lék pro slepého otce – boží milost

klenba - mraky tvoří kružnici - 4 evangelisté –Matouš + anděl Jan + orel Marek + lev Lukáš + býk  

ANDREA MANTEGNA 1431 - 1506 

Pocházel z Benátska, učitel ho nasměroval k antickým vzorům, později v jeho tvorbě dobře patrné. Působil v Padově, Mantově pro Gonzagy a v Římě. Accademia - sv.Jiří.

DOMENICO GHIRLANDAIO 1449 - 1494 

Cenacolo di Ognissanti, Florencie

Cappella Sassetti, kostel s.Trinitá, Florencie

LUCA SIGNORELLI 1445 - 1523  

nar v Cortoně, Urbino, Roma, Firenze - okruh Lorenza Magnifica – obrazy v Uffizi. Jemný + dvorný muž, hlavní byla rodina, vlídný ke svým žákům. Odměna  za práci v Orvietu – 200 za strop + 600 dukátů za stěny, bydlení + mouka + víno zdarma. Návrhy musel konzultovat s mnichy – poskytli mu teologické vedení. Jednotné téma – poslední soud -  inspirace pro Michelangela do Sixtiny. Inovativní kompozice – úzký pás figur v řadě, uplatnění perspektivy, jeho postavy robustní, anatomicky dokonalé, podobný styl jako Michelangelo. Ohromně bohatá scénografie

FOTO PERT ZIP42 HÁJEK - Luca Signorelli - Poslední soud, kaple Briziů, Orvieto, dóm

SANDRO BOTTICELLI 1445 - 1510

Alessandro di Mariano Filipepi  - mimořádně citlivý, bohatý vnitřní život, učitelé – Lippi, Verocchio - v 25 letech vlastní ateliér – v přízni Medici – přístup do intelekt spol – mnoho zakázek

1481 – sixtina – 3 fresky

většinu života žije ve Firenze, ochranáři – rodina Vespucci, vliv Savonaroly – pálí své obrazy – změna stylu + témat, hl důraz = vnitřní prožitek - výraz jisté melancholie - příroda + pozadí  + často i perspektiva druhořadé - nikdy se neoženil – pohřben v Ognisanti

Juditin návrat + nalezení mrtvého Holoferna. Judita – biblická zachránkyně obleženého Jeruzaléma, Holofernés – asyrský král

1482 – Primavera - 3 grácie + Merkur + Vesna + Flora + Zefyros - téma: Ovidius - Proměny

1485 - zrození Venuše 

téma: téma řecké mytologie - Venuše připlouvající k pobřeží Kypru - září jako slunce, ale na obraze je chladné, šedivé ráno - souboj bohů - Saturn Kronovi utrhne varlata a hodí je do moře - z mořské pěny se  zrodí Venuše = Afrodita, i na dalších Botticelliho  obrazech - elegantně vykreslená spoře oděná žena 

PIETRO VANUCCI - PERUGINO 1446 - 1524 

studie u Verocchia + vliv vlámské olejomalby – práce se světlem, spolužák Botticelliho, učitel + spolupracovník Raffaela, učitel Pinturicchia. velmi žádaný – elegantní styl malby – velká dílna - schopný obchodník. Řím – Sixtus IV -  Sixtina, Benátky, Milán – Gonzaga¨. Perugia -    jmenován čestným občanem. Výzdoba burzovního paláce. oltářní obraz v kostele sv.Petra 

PINTURICCHIO 1456 - 1513 

malíř umbrijské + římské renesance. Bernardino di Betto, přezdívka = malé postavy, nar. v Perugia. Chudá rodina, úpravci látek - žák Perugina - důraz na detail,  široký rejstřík gest rukou, typicky ohnutý malíček.  vyklenuté obočí, velké mandlové oči. Patrný vlámský vliv – realismus

dílo:– cappella Baglioni, chiesa SM Maggiore, Spello, Spoleto, Annunciazione, Adorazione, Re maggi, sixtina – s Peruginem, chór SM popolo, 1492 – tribuna katedrály v Orvietu. Libreria piccolomini  - Siena, dóm.  

LUCAS CRANACH 1472 - 1553

vedle Durera nejvýznamnější německý renesanční malíř, novátor témat - erotika + smyslovost v malbě - zdatný obchodník. - Malíř reformace, přítel Luthera. Adam a Eva, Nerovný pár, sv.Kateřina + sv.Barbora

ALBRECHT DURER 1471

spolu s Cranachem největší německý malíř - dílo – grafiky,  ilustrace, dřevoryty, mědirytiny  - 4 cesty přes SZ Evropu -  živí se ilustrováním knih -5 autoportrétů – novum - usiluje o vystižení vnitřního života postav – před ním – Giotto, Massacio. Uumělci Severu nebyli ovlivněni Italy - úžasný smysl pro detail, nová technika olejové barvy, doba přechodu od středověku k novověku - gotika nezná obrazy se samostatnou krajinou – Durer je maluje

růžencová slavnostjediný jeho obraz v ČR -  ovlivněna Giovannim Bellinim, dokládá schopnost bravurně spojit S a it.umění, Durer po svatbě si založil vlastní dílnu a strávil rok v Itálii, obdivoval práce Belliniho, měl velmi zajímavý rukopis - na 1.pohled vliv severu, ale ovlivněn i Itálií - jedinečný styl

1505 - 7 - další pobyt v Itálii, tam ho velmi cenili, doma tak ne, Začíná se zajímat i o sochařství. Aby dosáhl dojmu plastičnosti, začíná i v kresbě používat stínování linek - skvělá iluze prostoru - luteránská církev odmítá tradiční náboženská temata - nechtěli-li umělci hladovět, museli si najít jinou práci - portrétování 

HANS HOLBAIN

syn malíře, vyučil se zlatníkem - v mládí pracoval v Bazileji, kreslil ilustrace pro tiskaře, pak odešel do Londýna stal se dvorním malířem Jindřicha VIII - maloval portréty na anglickém dvoře ze S tradice si přinesl důraz na detail

portrét velvyslance - namaloval tu 2 muže, mnoho knih i s názvy, loutna s prasklou strunou... -ti 2 muži jsou na vrcholu slávy, ale i oni jsou smrtelní, život je jen cesta 

TIZIANO VECELLIO 1490 - 1576  

malířské začátky

Narozen v Pieve di Cadore v dobře situované rodině, notáři, úředníci, advokáti, žádný malíř. V devíti letech s bratrem Frencescem odchází se učí  do Benátek ke strýci. Nejprve v dílně (bottega) mozaikářů Zuccato, zde je nešťastný, protože vůbec nemaluje, pak do učení k bratrům Bellini.  Ovlivnil ho i Giorgione di Castelfranco, rozpoznal Tizianův talen a pomáhal mu ve vlastní cestě. Malíři jsou žárliví, očekává se, že učeň bude malovat jako učitel, Tizian ale Belliniho napodobovat nechce. Pomáhá Giorgione, přemluví Palmu il Vecchio, aby ho vzal do učení on, později si ho vyžádá  jako svého pomocníka. Zaručí se za něj a Tizian je přijat do benátského cechu malířů. Velmi brzy se projevuje Tizianův talent, jeho postavy suveréně vyplňují prostor, je patrná energie a dynamičnost x od klidných půvabných postav Belliniů.

1508 Zakázka pro po požáru obnovené Fondaco dei Tedeschi - fresky, jako žák Giorgiona. Zachováno jen torzo.

1510 učitel, ochránce a přítel Tiziana Giorgione umírá v Benátkách na mor, Tizian zařídí jeho křesťanský pohřeb 

1511 - po smrti Giorgiona se stává nejvýznamnějším benátským malířem mladé generace, dokončuje Giorgionovy obrazy.

1516 -  "barokní obraz  100 let před barokem" zakázka ve Frari - Assunta. Po smrti Giovanniho Belliniho  se stává Tizian oficiálním malířem Serenissimy, má ale pokračovat ve stylu Belliniho. Jeho pojetí je nové, postavy apoštolů v popředí velké, Madona v pohybu, barvy na obraze velmi jasné. Pyramidální kompozice, velmi působivé pro svou modř - tou jsou Benátčané proslulí - a červeň, to zvyšuje účinek. Církev dosud znala klidné pojetí tohoto námětu.

Když uviděli obraz, Pesaro zasténal, Aurelio byl zdrcen a Foscari pronesl: Je to tak, jak jsem čekal. Je příliš velký, příliš jasně barevný. Tohle dílo nám dělá ostudu. Promluvil Adorno, vyslanec císaře Kaela v Republice: Obraz by vypadal lépe tam, kde má být, nad oltářem....Tak se také stalo. Vyslanec ke mně přistoupil a zvolal: Nádherná žena. Maestro, jsem okouzlený. Namaloval jste nový svět citu a vnímání. Jestliže kostel nabídku zruší, bude mi ctí obraz koupit pro císaře. Je to nádherný obraz. Velkolepý a vznešený...Je živý. Přetváří prostou zbožnost do lidské zkušenosti.

Nanebevzetí Panny Marie bylo odkryto na sv.Bernardina a já žasl nad rozruchem, jaký obraz vzbudil. V kostele Frari bylo kvůli pověstem, jež  o obraze kolovaly, mnohem víc lidí než obvykle. Benátčané zbožňovali jasné barvy, bujnou živost madony a dramatickou sílu námětu. Germano stál u oltáře a přijímal blahopřání za svůj řád...  

Malíř zná svou cenu

Tizian prozíravě usiloval o postavení státního malíře Benátské republiky. Znepřátelil si tím starší malíře i samotného Belliniho, ten se však s Tizianem před svou smrtí usmířil a pověřil ho dokončit několik obrazů.  Titull získává, pevný plat 100 dukátů ročně, výsada malovat portréty dóžat.

Výborný obchodník, spolu s Raffaelem je první malíř v historii, kdo chápe význam vlastnoručního podpisu na obraze - záruka autentičnosti, přidaná hodnota.  Chápe i význam reklamy - o jeho práci píše mj.Pietro Aretino, dobrý přítel. Zákazníci - urození Benátčané, církevní spolky Scuole - objednávky cyklů obrazů ze života svatých (san Marco, san Rocco), významné řádové kostely - dominikánský Zanipolo, františkánský Frari. Tizian pracuje ve Ferraře pro Este, v Mantově pro Gonzagy, v Urbinu. Mnoho zakázek, které ovšem nelze splnit hned, klienti čekají i roky. Nejdéle Benátská republika pro výmalbu sálu Velké rady, na BItvu u Cadore 20 let.

skvělá práce s barvou, vzor pro impresionisty

vynikající portrétista - zachycuje na obraze fyzický vzhled i duševní svět portrétovaných

 Muž s rukavicí, 1523, Louvre 

portrét Lodovica Ariosta, 1510, Londýn

1525  - po narození 2.chlapce Orazia se pod tlakem  ožení  s družkou Cecilií Soldano, tím končí jeho dlouhodobé soužití s můzou a nejlepší modelkou Violantou.  Manželka umírá narození 3.dítěte, holčičky. Tizian se už nikdy neožení, láskyplně se věnuje výchově dětí, pomáhá mu sestra Orsa. Bydlí a pracuje ve stejném domě, v dílně vše jasně organizováno, každý má své pracovní místo i svou práci (bratr Francesco, pozdější spolupracovník syn Orazio.)

 

Salomé - 1515, detail, Galerie Doria Panphilj, Řím 

1527 - do Benátek přijíždí Pietro Aretino, intelektuál, nazývaný "tajemník Evropy". Píše poezii, prózu, neúnavně se vyjadřuje k politickým událostem, dopisuje si s mocnými tehdejší Evropy. Jemu vděčí Tizian za to, že se stává uznávaným a žádaným portrétistou na evropských dvorech v čele s císařem Karlem V. Aretino je v kontaktu s malířem přes 30 let a v podstatě se stává jeho "promoterem". Nejen to, oba muže pojí hluboké přátelství, Třetí do počtu  je architekt Jacopo Sansovino.

1530 - Tiziano se v Bologni setkává s císařem Karlem V. Rodí se vztah založený na vzájemném hlubokém respektu1533 - císař uděluje Tizianovi Řád zlaté ostruhy a umožňuje volný přístup ke dvoru. Postupně vznikají 3 portréty císaře a další obrazy i pro Karlova syna Filipa II a madridský dvůr. Většina děl dnes v Pradu a v Escorialu.

Portrét Karla V, 1548, obrazárna Alte Pinakothek, Mnichov - v neděli vstup 1 E

1540 - do Benátek přijíždí malíři  Salviati a Vasari - představují zde nové tendence manýrismu. Na ně rychle reaguje Bassano a Tintoretto.

1545 - Tizian v Římě, kontakty s mocnou rodinou Farnese, portrét papeže Pavla III.

 

1553 - práce pro nového císaře  (od 1556) Filipa II, tzv. Poesie, 7 obrazů na téma mytologie, příběhy vycházejí z Ovidiových Proměn. Tizian je vidí jako metafory  své doby a lživotní pouti člověka vůbec.  

1556 + 1559 - osobní ztráty. Umírá Aretino a o 3 roky později Tizianův bratr Francesco. Syn Orazio je vážně raněn, císař Karel V. abdikuje. Malíř se se ztrátami vyrovnává prací. Méně už maluje portréty, o to více se věnuje tématům mytologickým a náboženským.

1560 - 70 -  Tizian najímá nové , průměrně schopné spolupracovníky, mnoho obrazů signuje, přestože se na nich podílí několika tahy štětce, jak si stěžuje jistý obchodník s uměním. Je třeba zdůraznit, že je to právě Tizian, kdo dává vzniknout nové profesi - obchodník s uměním. Dříve existuje přímý kontak umělec- zákazník. Jedním z takových zprostředkovatelů je i Jacopo Strada, přítel Tiziana (1567 ho malíř portrétuje), pozdější správce rudolfinských sbírek v Praze.

1563 končí po mnoha letech (od 1545) Tridentský koncil, řešící rozkol v církvi a zahajující protireformaci. To se projevuje i v umění. Náboženské výjevy mají působit na věřící tak, aby se ztotožnili s utrpením svatýhc a posílili svou (katolickou) víru.   

1566 - do Benátek přijíždí Vasari, setkává se s Tizianem, věnuje mu medailon v reedici svých Vite (Život významných malířů, sochařů a architektů od Cimabue po Michelangela). Zapomenuty jsou předsudky z Toskánska, Vasari Tiziana obdivuje a vysoce hodnotí jeho dílo.

od 1570 - Tizianovi je přes 80, bilancuje a připravuje se na odchod - maluje obraz pro svůj hrob, (Pieta, dokočil až Jacopo Palma ml., dnes v Akademii),  urguje nesplacené faktury u madridského dvora, píše závěť. V posledních dílech je patrné téma bolesti, úzkosti a strachu. To ovšem prožívají i obyvatelé Benátek, po dlouhých desetiletích ekonomické prosperity a politické stability začíná ústup ze slávy. 1571 je osmanskými Turky dobyt Kypr, jeho správce  Markantonio Bragadin je zaživa stažen z kůže, ta je vycpána senem a vystavena na hradbách ....

1576 - mor v Benátkách, umírá čtvrtina obyvatel, také syn Orazio a pak i sám Tizian. Benátský senát uděluje výjimku, malíř je dle svého přání pohřben v kostele Frari. Po ničivé morové epidemii a velkém požáru se město pomalu sbírá k nové kapitole svých dějin. Na Tizianovo místo nastupuje Tintoretto.  

TIZIANOVO DÍLO - VÝBĚR

podrobně zde

Tizianovy obrazy dnes v galerii Accademia v Benátkách, v benátských kostelích, v galerii Uffizi ve Florencii, v madridském Pradu, v Londýně, ve Vídni,  v ČR - Apollo a Marsyas (Kroměříž) a Toaleta mladé ženy (Obrazárna Pražského hradu - obraz většinou specialistů připisován Tizianovi)

portréty císařů  Karla V, Filipa II

portréty papeže Pavla III  Farnese

Láska nebeská a láska pozemská - Galleria Borghese -  svatební dar pro tajemníka benátské republiky Nicola Aurelia

Flora

Assunta

Oltář rodiny Pesarů

Venuše urbinská      takhle vypadá krása...

Danaé

umučení sv. Vavřince, sv.Sebastiana, sv.Vavřince...

Pietá - poslední Tizianův obraz zamýšlen pro vlastní hrob, dokončil jeho žák  - PM s Kristem a sv.Jeroným, po stranách 2 proroci předpovídající příchod Krista, Mojžíš + Sibyla, v pravém rohu votivní scéna – klečící malíř se synem, malíř změnil techniku, maluje přímo prsty, hrubé vrstvy barvy – dramatické vyznění.

autoportréty

TINTORETTO - Jacopo Robusti - 1519 – 94 

tintore-barvíř látek – poslední malíř italské renesance - manýrismu -  malíř políbený Fortunou – v životě získává úspěch, osobní štěstí, rodinu, talent, zdraví - děkuje Bohu svými obrazy - předjímá baroko  - dramatičnost, světlo, perspektiva             

sv. Marek osvobozuje odsouzeného otroka            

1.důležitá zakázka, prostor 20m 2, mnoho figur –zvládne zakázku skvěle – figurálně i barevně – revoluční obraz! – působí divadelně jako představení

1565 - oficiální malíř školy san Rocco + výborný portrétista -   ke konci maluje jako impresionista, absolutně svobodně, soustřeďuje se na gesta a působení postav na diváka, méně už ho zajímá anatomie   -   obraz musí vtáhnout diváka do děje, vzbudit jeho emoce - říkalo se o něm, že maluje jenom světlem - pozdní obrazy (Panna Marie a Kristovo dětství) působí jako gobelín, tkaný obraz - obrazy v přízemí školy ocenila až nová doba

23 pláten - starozákonní témata                                                                                    

Adam a EvaNavštíveníKlanění tří králůVraždění neviňátekKristus před Pilátem,

Cesta na Kalvárii,  Nanebevzetí Panny Marie

sv.Roch léčí nemocné morem

Zuzana a starci                -                                                                                             

vyjímečný obraz, nemaloval často ženské figury, vzorem pro všechny antická Venuše, (Giorgione, Tizian) – zde Jemné barvy, bravurně vykresleny „ženské“ předměty – hřeben, látky, náramky typické pro vdanou ženu, spony do vlasů . Tintoretto chce nechat památku na sebe v každém benátském kostele                             

Autor asi desítky Posledních večeří – oblíbené téma  - první dvě jsou typické, apoštolové sedí vedle sebe u stolu lineárně, později scény plné pohybu, postavy vzhled gondoliérů (názor malířových kritiků). Oobrazy pro kaple Nejsvětější svátosti benátských kostelů, určeno pro obyčejné lidi   

Poslední večeře pro san Trovaso - není jasné, KDO je Jidáš – může to být kdokoliv, Tintoretto nechává otevřený prostor pro dohady – „zrádce můžeš být i ty“ 

1555 - Poslední večeře pro san Polo na obraze malá holčička – asi dcera malíře Lucrezia, později řádová sestra na přání otce, jeden z apoštolů jí dává chléb  

Paradiso -   práce pro Palazzo ducale  - vždy si přál namalovat Ráj                                                    

1557 – požár,, návrh budovu zbořit nakonec rozhodnuto zadat novou výzdobu pro Sál Velké rady  - v podstatě dnešní parlament – srdce Benátské republiky    -  v konkurzu vítězí Veronese, ale čas běží, 1588 umírá, nový konkurz, vítězí Tintoretto – jeno sen se splnil – paradox – mohl vytvořit oslavu svého mistrovství - 350 postav, plejáda svatých – jakoby ztratil zájem, maloval jeho syn, říká se, že sám Tintoretto nenamaloval jedinou postavu. Po smrti Tiziana je Tintoretto žádaným portrétistou nejen v Benátkách, ale i u evropských dvorů, má zavedenou dílnu, ale sám maluje velmi málo  - jeho nástupce  - syn Domenico, druhorozený Marco, snad i dcera, v dílně pracují vlámští umělci – krajináři

autoportrét  odraz intenzivně prožitého života – vrásky, kruhy pod očima, upřený pohled

Tintoretto pohřben v kostele Madonna del Orto, Canareggio

PAOLO VERONESE 1528 - 88 

malíř italské renesance  - barevného a spektakulárního benátského manýrismu, mladý konkurent Tintoretta, 1533 zakázka pro Palazzo ducale. Pocházel z Verony, život prožil v Benátkách.

Díla v Accademia, s.Giorgio Maggiore

GIORGIONE

Venuše - nahá postava proti krajině - Tizian si tento námět půjčil o 30 let později - oba malíři jsou úplně odlišní, i když měli stejného učitele – Belliniho - nová témata - světské a pohanské náměty - láska,  erotika - ženský akt

Bouře - Benátky, Accademia

používal nový typ vysoce matného oleje, který si sám vyrobil - barva umožnila úpravy a změny během malování znázorňuje postavy a krajinu, oboje v pohybu a krásném souladu  

MICHELANGELO BUONAROTTI - 1475 - 1564

geniální, božský, introvert, cholerik, náladový, výbušný, perfekcionista, věčně pochybující... ve správnou dobu na správném místě – FI tehdy  - zlatý věk, nikdy už to nezažije - největší sochař jakého svět znal -  změnil celé sochařství, dokonalá znalost anatomie

3 vrcholná díla renesance

sochařství – David

malířství - výzdoba Sixtina

architektury - kupole baziliky sv.Petra

současníci

Lorenzo Medici - Giorgio Vasari - Savonarola - jeho  kázání působí umělci vnitřní rozpor – je věřící, ale v umění vychází z pohanské tradice ř.+ ř

vztah k Leonardovi - spojuje je genialita, homosexualita, rozděluje všechno – světonázor, vztah k církvi, způsob života 

rodina - 6.3. 1475 – Caprese  - brzy odjezd do FI - 4 bratři, matka zemřela v jeho 6 letech, otec nepřál umění, syn bude úředník -  nakonec se dal obměkčit

učedník - ve 12 - dílna  D.Ghirlandaia – technika fresky – učí se míchat barvu, připravit podklad...spory s kolegy – půtka – zlomený nos – trpí tím, že není dokonalý - v 15  – do  paláce Lorenza Medici – líbil se faun, po smrti Lorenza  přichází o podporu– hloupý Piero mu zadal udělat sněhuláka...

madona della scala

1490     1.plastika, vliv Donatella

odchod z FI - Benátky, Bologna – zde objednávka anděla, S upálen, M se vrací

Michelangelo sochař

Madonna della scala - v 15 letech, vystavil v zahradě san Marco, dnes v Casa Buonarotti, stejně tak

boj Kentaurů - vytvořil v 17 letech

spící kupido - nedochoval se – plagiát, snaha vydělat si - povolán do Řma ke kardinálu   Riariovi, znalci umění – ten objednává Bakcha

Bakchus - 1496    - nové pojetí, jako androgyn, smyslný – sice zaplaceno, ale odmítnutí , tvář boha popraskala – cenná zkušenost –M příště sám vybírá kvalitní mramor

pieta - 1497    - objednal francouzský kardinál – pak zemřel, ale socha přesto do Vatikánu, odměna   450      dukátů –   velké peníze - tajně ji signoval - ...zaslechl jsem jak nějací pablbi z Lombardie říkají, že autor je..., z boku šíře jen1 m– dojem hloubky

David1501-1504       David – oblíbené téma sochařů – Donatello, Bernini...objednal Piero Soderini, hlava F. republiky - výzva – prasklý blok – „dobře propečený“ na slunci – 40 let - převratné pojetí – chvíle před útokem - = symbol nezávislého ducha florentské republiky, odpor X tyranovi – hledí beze strachu na J – k Římu. určena pro pohled zespoda, z boku je vidět  tenkost bloku - lapálie s velkým nosem – M jakoby odsekává mramor, prach hází Soderinimu na hlavu ..vidíte, teď je to ono, vdechl jste mu život..            navrtané zornice – odraz světla

náhrobek Julia II - 1505 - prokletí ,  práce trvají 40 let, návrh - 40 soch -později    =  provincie dobyté  Juliem , nahoře lehký mramorový baldachýn, dole sarkofág nesený 2 anděly - 8 gigantických soch apoštolů +  ctnosti +  proroci - plátce -  vévoda urbinský, chtěl do středu Mojžíše - umělec souhlasil, sochu už měl hotovou ve své dílně

Mojžíš - 2000  - oprava po 200 letech -  zjištění: socha zhotovena 2X!!

1513 - pohled upřený rovně vpřed - 1542 - rotace sochy doleva - důvod:  umělecké vyzrání autora. V 1.období chtěl dát sochám sílu a přesné anatomické proporce + později důraz na dynamiku, pohyb - musel přepracovat nos, vousy  doleva-efekt větru, vzadu šerpa, vpředu ne - měla ji 1.socha, pak otesána - 1.verze - nohy  rovnoběžně, 2.verze -  L noha vytočena, koleno zmenšeno o6 cm, překryto záhyby látky, patu umístil dál  dozadu za nohu. menší koleno překryto pláštěm - rohy – chybný překlad            

otroci1513    o.rebel + umírající – váha jen na 1 noze – klasický kánon – vzor doryforos - na náhrobek nikdy neumístěni, dnes v Louvru

vězni - 1519 + 1523 - 2 v Louvru, 4 ve Firenze v Akademii - pův. pro hrobku  Julia II - nedokončeny - jakoby se chtěly osvobodit z kamene

pietá Rondanini  1547   -  poslední nedokončené dílo, ze starého římského sloupu -  postavy se chtějí osvobodit ze svého vězení - inspirace gotikou – vyznívá impresionisticky - celkem 5 piet - pietá vaticana, pietá Bandini – 1555 -museo del opera -FI - di Palestrina - v Akademii Firenze, Rondanini - v Milánu Castello sforzesco

finanční situaces papežem spor o peníze, 2 x za ním jede na bitevní pole do Bologni - žije velmi skromně, skoro v chudobě – ale vydělává – peníze ukládá a investuje do  pozemků  v Toskánsku – rodina stále žádá peníze, zpronevěřil peníze na náhrobek...ve 30 letech si uložil 900 dukátů – Leonardo vydělal o málo víc za celý život - po smrti – pozůstalost – 8 000 zlatých dukátů + pozemky – na svou dobu byl miliardář

capelle medicee - 1519-20 - zakázka od Lva X - spojení architektury + sochařství, tradiční ikonografie – postavy zesnulých ležící – srv.sv.Vít - zde novum – postavy sedí ve výklencích, nejde o skutečné portréty, chybí erby a nápisy...symbolika pomíjivého času – den + noc + soumrak + svítání – 1526-31

noc – jediná socha s atributy – maska – různé výklady – sen, noční můra...autoportrét? sýček – noční pták

spor s Bramantem - neměli se moc rádi, Bramante měl za to, že M. o něm šíří pomluvy ohledně sv.Petra, M. byl několikrát napaden Bramantovými lidmi a zbit - vyplenili mu ateliér - Bramantův návrh lešení do sixtiny – vyvrtat do stropu otvory - to M.odmítl

Michelangelo malíř maluje jako sochá – dokonalá anatomie – výrazná muskulatura

Sixtina - 1508 – 12  – výzdoba stropu, žádný malíř nedostal nikdy tak náročný úkol. M.je 33 let, když ho papež povolává do Říma. Nechce se mu, pracuje na Juliově náhrobku, vytáčí se, že neumí fresky. ... je to pro průměrné mazaly jako je Raffael...M. přitom o sobě pochyboval, fresky nedělal 20 let – necítí se být malířem. Papež dokonce posílá do Firenze dopis adresovaný Medici - ať se umělec nebojí, že se papež nehněvá, že předtím odjel...

Michelangelo nikdy fresky netvořil, radí mu umělci z Firenze. Dal si vše vysvětlit - a poslal je domů. Pracuje prakticky sám, roky zde zavřený   - i když pomocníky měl - navrhl a postavil si vlastní  horizontální lešení ve výšce 21 metrů. - zamítl Bramantovo, který navrhl vyvrtat do stěn otvory. Celkem 300 postav! Působí velmi živě, jsou v pohybu, scény připomínají film, Michelangelo své postavy režíruje. Nesmírně dynamické.

Potopa a Noemova archa - mnoho figur, ale malé, výsledkem je obraz pro pohled zblízka. Vyžaduje to mnoho času. Na dalších freskách už větší. Umělec se učí během díla.

Lunety - prostory nad okny. Ježíšova rodina, malý Ježíšek, naproti Jákob, otec Josefa.

Sybily - pohanské postavy, které ale předpověděly příchod Krista.

kolem hlavních scén vždy 4 nazí mládenci sošných těl, použil trik na zrychlení práce - převacel kartony zrcadlově. U opilého Noa chybí jedna figura. Po výbuchu prachu v Andělském hradu poničena tlakovou vlnou, nikdo si netroufl opravit dílo Mistra....

Adam a Eva - poměrně velké postavy, stačí jich pár na vyplnění scény. Had nabízí Evě plod fíkovníku

Vyhnání z Ráje - Eva je k nepoznání zestárlá

Stvoření planet

Stvoření Adama - jeden z nejslavnějších obrazů dějin umění. Věčná otázka - dotkl se Bůh Adama nebo ještě ne? Tato část byla opravena (Domenico Carnevali) poté, co se na stropě objevila trhlina a omítka se odloupla.

papež chtěl  NZ - jen 12 apoštolů - umělec chtěl  SZ - Stvoření světa + člověka + prvotní hřích + vyhnání z ráje - světová potopa + Noe + David + Goliáš + Judita + Holofernus  - Mojžíš + hadi    + proroci + sybily - tvář Madony předznamenává impresionismus - z růžových a bílých bodů - tvář Adama - oko = ponechaná omítka, nenanesl barvu-výsledný efekt je jedinečný - papež nejdřív spokojen, pak chtěl víc zlata + ultramarínu, M to nechal jak to bylo - restaurování malby trvalo 14 let

9 hlavních výjevů – 500 m 2

malíř  vyžadoval nejvyšší kvalitu barev, sám si je  míchal - zelená hlinka + žlutohnědá ambra – levné, místní, ultramarín – drahý – z Afghánistánu

31.10.1512 - slavnostní odhalení fresky. Papež pořádal hostinu, divadelní představení a pak průvod přišel do kaple v doprovodu 17 kardinálů.

technika fresky - třídění + míchání barev - hašení vápna - příprava omítky – několik vrstev hrubé + pak jemná vrstva - návrh + skica výjevu - přenesení kontur na strop – přes perforovaný papír sáčkem s uhlem 

Svatá rodina - 1515 - v rondu, předznamenává manýrysmus, dokonale sošné proporce postav, syté    barvy, týdny bez platu ho dohnaly k tajnému opuštění Říma, papež zuřil, ale potřeboval vojenskou pomoc Florenťanů - dlouhé vyjednávání, M.chtěl záruky a papežovo odpuštění, smír proběhl v Bologni - zde zadal papež Michelangelovi sochu sv.Petronia, chtěl mu dát do ruky meč - sochař neposlechl, vytesal knihu

dějinné události -  Lev X – objednal fasádu san Lorenzo,    M 3 roky v lomech vybírá mramor – zakázka zrušena

1527 – svržení Medici – M přeběhl k republikánům - 3 měsíce  - úkrýt v kryptě dómu – nalezeny jeho malby na zdech – útěk,  návrat až když mu  papež Kliment VII osobně zaručil bezpečnost - opět do Říma - platonicky ?  zamilován do mladíka Cavalieriho

Poslední soud

25 let po dokončení stropu, M. je 57 let. Do Říma ho přivedla i láska - jeho přítel Tomaso de Cavalieri, 23 let. Zůstane s ním až do konce.

Na oltářní stěně jsou dvě okna, zaslepena. Je tu Nanebevzetí Panny Marie Perugina, otlučena. Sebastiano del Piombo navrhuje olejové barvy. Umělec odpoví - malba olejem je technika pro lenochy, freska ne. Stěna je nahoře mírně zakřivena do prostoru, není zcela rovná. 180 m2 - 400 figur. - 5 let práce.

Freska nemá žádné orámování jako u stěn a stropu. Velmi působivá je modř. Tady platil barvy papež, strop platil sám umělec...Ultramarín získáván z drceného kamene Lapis lazuli, velmi drahý, těžko sehnatelný. Dovoz z Afghanistánu.

Lunety pod stropem - ukřižování, andělé nesou trnovou korunu a sloup bičování, těžké břímě. Andělé NEMAJÍ KŘÍDLA. Je to novum, ale ve Starém zákoně jsou andělé mladí, krásní, silní, a bez křídel. Postavy svalnaté, vliv antického sochařství - Láokón, torso di Belvedere...

Ústřední postava Krista.Vše rotuje kolem něj - dva koncentrické kruhy. Nalevo sv.Jan Křtitel, vedle něj Adam. Napětí ve tváři - je Soudný den...Vedel Adama Eva v zelených šatech. Sv.Vavřinec s rožněm, na němž byl umučen. Sv.Bartoloměj - má tvář umělcova kritika Pietra Aretina, kůže zas tvář samotného umělce. Sv.Petr vrací Kristovi klíče, už nejsou potřeba...

Co znamená Kristova zvednutá paže? Zastavuje čas? Hrozí Zatraceným? Zahajuje samotný soud? Madona vedle něj  má ruce opačně. Umělec tu použil techniku barevných teček, předběhl impresionisty...

V centru troubí andělé na trubky - pod nimi se probouzí Vyvolení, jsou lehce ztuhlí, mírně  zmatení...někteří jsou ještě kostry, jiní mají svaly a kůži. Stoupajícím pomáhají andělé, podávají jim růženec (odkaz na protireformaci)

Démoni s orlími drápy a rohy stahují do pekla Zatracené. Tam padají i ti, které celkem drsně shazují z nebe andělé - zde se umělec dočkal i kritiky. Někdo se modlí, ale už je pozdě. Cháron na loďce se ohání veslem. Tváře Zatracených jsou nehezké, jasně patrný rozdíl. Michelangelo se inspiroval Peklem Danta. Ušatý muž - král Minos - má tvář papežova ceremoniáře Biagio da Cesena: ...roba da osteria...Cesena si stěžoval  papeži, ten  odvětil: ..do pekla má moc nesahá.. 

Protireformace - pobuřovala nahota, nahý je  jen Kristus - Daniele da Volterra namaloval 41 roušek - v 80.letech jich  odstraněn 17 - Veronese, nařčen inkvizicí že maluje nahotu, se brání s poukazem na Sixtinu

Michelangelo architekt

biblioteca laurenziana vyjímečné schodiště - symbolicky cesta z temnoty vzhůru do světla poznání, navrhl i detaily – od podlahy k lavicím

úprava Palazzo Farnese, Porta Pia  

kupole sv.Petra - 1561 – 71 let - Pavel III mu dal volnou ruku - postavil dřevěný model, bál se, že zemře dřív, než práci dokončí - inspirace - SM Fiore - novinka - vnější žebroví=kostra kupole - dvojitá kupole - dokončil G. della Porta, protáhl do výšky kvůli  bezpečnosti

úprava náměstí na Kapitolu - podstavec pro MA  i návrh dlažby, ale až z r.1940 - v 16.st zde radnice + pal.conservatori, nalevo nic, doplnil 3.palác, předělal fasády – opticky nám.zkrátil rotací budov.

konec životní pouti

tělo uloženo v kostele s.apoštolů v Římě, synovec Lionardo  tajně převezl do FI mezi balíky látkek, tam slavně pohřben, 3 dny tělo vystaveno v Santa croce - dědic - synovec Lionardo. Podle posmrtné masky vytvořil bustu jeho žák, Daniele da Volterra (spodní část Giambologna)

LEONARDO DA VINCI           1452-1519 

RENESANČNÍ UMĚLEC – VYNÁLEZCE – VĚDEC + architekt, malíř, inženýr, anatom, levák, zrcadlové písmo – 3000 stran poznámek, toužil po naprosté dokonalosti, mnoho děl nedokončil, stále vymýšlel další nové detaily.

Leicesterský KodexLeonardův deník.  Psal ho  zrcadlově italsky - zprava doleva, zprava doleva. jako levák tím zabránil rozetření inkoustu, snaha o utajení svých objevů. 1994 koupil Kodex od amerického obchodníka Hammera za 31 milionu dolarů Bill Gates – uspořádal výstavu - možnost prohlížení  v originále  + v angličtině –PC

Dětství a mládí

Anchiano u Vinci. Narozen ve správnou dobu, nemanželský původ není tragedie. Otec Piero poslán do Firenze, kde se žení, děd vnuka přijal do rodiny - dokonce veřejně oslaví jeho narození. Maminka Caterina rychle provdána za sedláka z vedlejší vsi za finanční odměnu!. S ním má dalších 5 dětí. Leonardo žije střídavě u ní a střídavě u dědy. Strýc Francesco – jeden z mála přátel, zájem o přírodu, 1463 - přestěhování do Florencie – od 15 do 23 let studia. otec – notář ve službách republiky, syn tíhne k umění.  Studia -  matematika, ta mu jde výborně +  hudba (hrál na loutnu) +  kreslení u Andrea del Verocchio. Ten hned poznal talent. Spoluučni: Botticelli, Perugino, Ghirlandaio - dream team. První dílo Leonarda - anděl na Verocchiově obraze, pak už se osamostatnil.

Přesné kreslení = florentská tradice. Michelangelo o Benátčanech – barvy skvělé, kreslit neumí. V dílně se nejprve učí techniky přípravy barev - drcení, míchání 

1471 – usazení měděné koule na dóm – Vinci studuje stroje + technologii, zanechal popis jeřábů a zvedacích zařízení.  Zkoumal tajemství lidského těla „anatomická studie“. Zkoumal zákony vln a proudů, chce splavnit tok řeky Adda - MI. Pozoruje a analyzuje leta hmyzu a ptáků – návrh rogala. Studuje zákony hydrauliky podle Archiméda -  návrh vodního kola, vodní pumpy. Traktát o anatomii – shrnutí poznatků z pitev - pitval 30 těl

Leonardo malíř

Leonardo má schopnost dodat svým portrétům živost, otevřít divákovi jejich duši. Fotografické zachycení přesného okamžiku. To je v té době nové. Postavy na obrazech  mají většinou unylý, odosobněný pohled, ty Leonardovy jsou živé. Nosí s sebou blok s nákresy - 21 typů nosu, stejně tak očísloval nákresy očí, rtů, uší...Byl schopen namalovat portrét dané osoby po několika letech s použitím tohoto systému, aniž osobu znovu viděl. - Obrácený identikit. Známé jsou jeho karikatury.

Traktát o malířství – příručka pro generace malířů. Technika sfumato: Mona Lisa - základ jasně vykreslen, poté překryt jemnou vrstvou takřka průsvitné barvy, po zaschnutí nanesl další a tak ještě několik. Výsledek - jemný přechod jedné barevné plochy do druhé. Světlo jakoby postupně pronikalo do hloubky obrazu.Neznatelný přechod od rtů k pleti, nelze porozumět výrazu úst. Tatáž technika použita u očí a rukou. Nejsou vidět žíly, žádné napětí, přesto ruce zachyceny v jediném okamžiku, v pohybu, jako na fotografii.. 

Barvy na obrazech - vše v popředí barevné, čím vzdálenější, tím vybledlejší - modré pohoří, viděno barvou vzduchu...I to bylo tehdy novátorské.

Ne vše se povedlo. Sál pětiset ve Florencii - zakázka Bitva u Anghiari. Technika starých Římanů - enkaustika. Ma malbu se nanesla vrstva vosku, po zaschnutí se zahříval, roztekl a vyleštěním se dosáhlo vysokého lesku - pokud se nerozpily i barvy, což se stalo Leonardovi. Nechal vše tak a hotovo. Později Vasari překryl bitvy freskami. Neví se přesně, jestli nezakryl dílo obdivovaného Leonarda falešnou dřevěnou stěnou. Zatím bez jasného závěru. - 

Zvěstování 1475

Klanění tří králů 1481 pro klášter san Donato – nedokončil, odjel do Milána, mniši čekali 15 let – pak zadali  F.Lippimu

Dáma s hranostajem - milenka Lodovica Mora Cecilia Gallerani – hranostaj řecky Galé, symbol čistoty. Nicméně je to fretka, hranostaj je divoká šelmička. Dívka je natočena k divákovi ze tří čtvrtin.Ramena i hlava natočeny jinak, stejně jako pohled. Obraz získává jinou dynamiku.  

Portréty - X od svých předchůdců zachycuje osobnost a psychologickou hloubku. Jediný portrét muže - hudebníka

autoportrét

Portrét Isabelly D´Este

1482 -99 - pobyt v Miláně -  dvůr Lodovica Sforzy (= il Moro) Leonardovi je 30 let – sám vévodovi napsal a vychválil se. Jeho funkce - malíř, sochař, vojenský a hydraulický technik, architekt, mistr ceremoniář. Miláno – hl.město evropského zbrojařství – všude slévárny a kovotepecké dílny

Leonardo : válka je  bestiální šílenství, nicméně vynalézá ničivé zbraně -   malé dělové koule s výbušnou náplní, dle antiky ‑ válečný krytý vůz, kanón, přístroj na nabíjení kuše.  obrněný vůz  + otočné dělo. zařízení na odvodnění zákopů. Pokus postavit bronzovou jezdeckou sochu Francesca Sforzy – 10 let příprav, 1499 model zničili francouzští vojáci -bronz na pomník roztaven – výroba děla. Moderní metody v zemědělství - pěstování rýže (zavlažovací kanály) a bource.

Poslední večeře 1499 

freska v refektáři  kláštera Santa Maria delle Grazie. Ve středověku Poslední večeře chápána v rámci cyklu Kristova umučení, od 15.st. samostatný námět - často zdobí refektář. Leonardova Večeře = převratné dílo, detaily (skutečný ubrus mnichů) 12 apoštolů v novém pohledu ,  postavy plné pohybu, života, akce, zachycen okamžik, kdy se učedníci ptají kdo je zrádce a snaží se dokázat svou nevinu..skvěle využity znalosti fyziognomie, kterou umělec nadšeně studoval. Každé emoci odpovídá určitý výraz obličeje a gesto rukou. Efekt dvojité perspektivy - architektura na obraze vypadá jako pokračování refektáře, Ježíš jakoby nabízel z obrazu divákovi chléb a víno. Prodloužení místnosti se nejeví jen z úrovně 4 m nad zemí, ale i z pohledu diváka dole. Leonardo naklonil obraz do refektáře, aby odkryl vrchní část stolu. Vzniká tak dojem hloubky. Světlo dopadá jakoby ze skutečných oken refektáře.

Technika - kombinace olejomalby a tempery na dvojité vrstvě štuku. Kdyby Leonardo maloval freskovou technikou, musel by pracovat rychle, než omítka zaschne. Byl ale zvyklý vše mnohokrát předělávat. Malba ale brzy podlehla vlhku a znečištění. Srpen 1943 - refektář utrpěl při leteckém bombardování.

Mona Lisa1503-7

Obraz zahalený tajemstvím. Hypotéza: v Louvru NENÍ Mona Líza, ale portrét jiné ženy, Leonardo namaloval dva podobné obrazy. Možná obraz Pacifiky Brandani, milenky Giuliana Medici, s kterou měl dítě. Zemřela při porodu, Giuliano zadal Leonardovi namalovat ji. A další namalovali kopisti. Možná žák a partner Salai. Jeden visí v Pradu, další je v soukromé sbírce v Rusku.  V trezoru v Singapuru je další, kde Gioconda opravdu VYPADÁ NA 15 LET. A po stranách JSOU sloupy a zídka je ve správné výšce...Krajina v pozadí - toskánské kopce

Co píše Vasari: Olej na dřevěné desce - portrét manželky Lisi Gherardini so objednal vlivný Florenťan, obchodník s hedvábím Francesco  del Giocondo. Je zvláštní, že Leonardo zakázku přijal, nešlo o nikoho urozeného, ale o zbohatlíka. Líze bylo tehdy 15 let!!. Další zvláštností je, že chybí portrét manžela, tak jak bylo tehdy obvyklé (Federico di Montefeltro Duca di Urbino + Battista Sforza (Piero della Francesca) nebo portrét manželů Arnolfini - obchodník z Luky s těhotnou manželkou, maloval Van Dyck., 

Co přitahuje pozornost: oči, ústa, ruce, krajina. Oči hledí na diváka, ale nikdo neví, co si Gioconda myslí, co prožívá. Chybí pomocný znak - obočí. Použito sfumato 

Další detaily - sloupy po stranách a zídka v úrovni lopatek. Někde sloupy skoro nejsou vidět, zídka je výš. - obraz si nechal s tím, že ještě není hotov. Použita vzdušná perspektiva - vzdálenější předměty mají vybledlé barvy a rozmazané linie, splývají s okolím. Obraz získává na hloubce.

Osud Mony Lízy. Francii ji prodal Salai, vybral si ji správce sbírek do své pracovny, později Napoleon do své ložnice. Za císařství ji věnuje Louvru. Odtud ji uklízeč Vincenzo Perugia v zavírací den nepozorovaně vyndá z rámu, sroluje obraz a odejde. Odjede do Firenze, upozorní antikváře z Florencie a ředitele Uffizi, že ji má. Je to z vlasteneckých důvodů. Je vrácena Francii a od té doby je slavná....

Madona ve skalách – klasická pyramidální kompozice. Existují dvě verze, jedna v Louvru, druhá v Londýně.

svatá Anna samotřetí Maria na klíně sv. Anny zvedá Ježíška - běžné téma tří generací. Obraz vznikl v Miláně a spolu s Monou Lisou putoval s umělcem do francie, kde už zůstal. Pyramidová kompozice, postavy jakoby propleteny. teplé a studené tóny dokonale vyváženy. Sv. Anna - odevzdaná rezignace, ví, že Kristova oběť je nutná a lituje svou dceru. Je to i symbol církve. Prastará krajina v pozadí = symbol plynoucího času. Kristus se narodil jako beránek, nevinný, a připravený se obětovat.

Vitruviánský muž- drobná kresba (34 x 24 cm) Mužská postava vepsaná do kruhu a čtverce. Stanovil ideální proporce. Výška postavy odpovídá rozpětí paží, trup = 1/4 výšky, hlava = 1/8 výšky. 

1502 pobyt v Romagni  - generální inženýr a architekt pro Cesare Borgiu - opevnění. Forli, Pavie, Siena, Perugia, Urbino, Vatikán  + kreslí mapy a plány měst. O rok později  zpět  do Florencie

Soupeření s Michelangelem - Firenze - výzdoba Síně 500. M - kartón bitva u Casciny se ztratil

L -  bitva u Anghiari, chtěl použít starou římskou techniku, enkaustiku. 4.st. př. -  před nanášením se barvy míchaly s horkým voskem, efekt vysokého lesku. Špatný postup, zahříval stěny horkou pánví, barvy se spojily a stekly. Leonardo pokus vzdal.

1513 -17 pobyt v Římě - doba medicejského papeže Lva X, L se věnuje geometrii, melioračním pracem kolem Říma, scénickým návrhům

1517 - odjezd do Franciena pozvání krále Františka I. – o mnoho let mladší král ho velmi obdivuje -  dárek pro krále – mechanický lev, z kterého se sypou bílé lilie – symbol fr.koruny. Leonardo si přivezl 4 obrazy, s ním přijel Salai - žák + milenec a Francesco Melzi - přítel a spolupracovník. 

stáří a konec životní pouti

Leonardo neměl nikdy "klasickou" rodinu. Jako malý se s otcem nestýkal, žil střídavě s dědou a strýcem a u maminky, ale s nevlastními sourozenci dobré vztahy neměl ani v dospělosti - vyřazen z dědictví. Epizoda - manžel a syn zemřeli, dcery jsou vdané, Caterina jede za Leonardem do Milána, rok spolu bydlí, tito dva trosečníci života. V 67 letech matka umírá, syn jí vypraví nákladný pohřeb

1518 - Leonardo daruje své obrazy Salaiovi.Ten jich mnoho prodává Francii.

1519 - Leonardo  zasažen mrtvicí, umírá na zámku v Cloux - všechny rukopisy odkázal Francescu Melzimu

Leonardovo vegetariánství - přijde čas, kdy pojídání zvířat bude odsuzováno stejně jako kanibalismus  a kdy zločin  spáchaný na zvířeti bude trestán stejně jako zločin spáchaný na člověku

Leonardův znak - pluh v oválku s heslem Impedimento non mi piega = překážky mě nezlomí

Technický pokrok

Staveniště katedrál = dnešní centra kosmického výzkumu. Setkávají se tu architekti, tesaři, kameníci, kováři a inženýři z celé Evropy   a vyměňují si zkušenosti. Vznikají nákresy a modely různých strojů, některé se dochovaly v Leonardových studiích. Při stavbě kupole a lucerny katedrály SM del Fiore použit otočný jeřáb a velký jeřáb zvedající břemena ze země na plošínu pod lucernou. Na ní stálo lešení.

Válka a obranný systém - Obranné systémy byly ve středověku velmi důležité (brnění, hradní zdi) 15.st - převratná změna - vojsko s ručními zbraněmi a dělostřelectvo-hákovnice, děla. Opevnění projektována tak, aby útočníci byli pod stálou palbou. Věže už nejsou tak vysoké, aby odolaly útokům dělostřelců.  16.st - z bašty = bastion, suchý příkop se zatopí jen v nutném případě. Leonardo: válečné stroje, tank, hmoždíř, střílející výbušné náboje 

hydraulika - Vodní kanály tehdy velmi důležité pro dopravu zboží, silnice ve špatném stavu. Leonardo vypracoval plány na výstavbu vodního kanálu na řece Arno, zdymadla - ve zdymadle se zvedala hladina vody, aby mohly čluny pokračovat v plavbě. Z plánu sešlo, byl moc nákladný. Návrh skafandru.

Létání - zabýval se létacími stroji o 400 let dřív než bratři Wrightové - pokus sestrojit létací stroj - pozoruje ptáky, jejich křídla a studuje atmosférické jevy. Závěr: nejlepší je plachtění pomocí pevných křídel. Křídla poháněl pilot rukama i nohama. Sestrojil křídla poháněná pružinou. Padák. Vrtulník. 

Mechanika - Dochovaly se tisíce kreseb. Nicméně leccos už existovalo, Vinci ale pochopil, že sestrojit lepší stroj znamenalo zdokonalit součástky - pružiny, spojovací táhla, ozubená kola,kotouče...Robotické struktury - chodící lev, na hrudi lilie, před svatebčany se postavil na zadní.

RAFFAELLO SANZIO

Přišel do Říma v 25 letech a brzy si získal vše, všichni chtěli od něj portrét. Papež ho pověřil správou římských památek a pak ředitelem stavby sv.Petra.

Papež Lev X. Raffaela pověřil podklady pro 10 gobelínů na zdi Sixtiny na námět života sv.Petra + Pavla. 6 podkladů je dnes ve Victoria + Albert Hall v Londýně. 100 let se o nich neví. Objeví se v Janově, Francis Drake je koupil pro krále Karla I:. Gobelíny vyrobeny v Bruselu, dnes ve Vatikánských muzeích.

Rafael hluboce zasažen Monou Lízou, je to novum v malířství. V Urbinu namaloval portrét dámy v podobném kontrapostu. Stejně tak ohromen stropem sixtiny, kam se šel tajně podívat, když pracoval na Stanze. Z úcty přidal do Athénské školy postavu s tváří Michelangela - na přípravních skicách není. Papež Lev X. Raffaela pověřil podklady pro gobelíny na zdi Sixtiny - bylo jich 10, 6 je dnes ve Victoria + Albert Hall v Londýně.LA NATURA EBBE PAURA DI ESSERE VINTA  QUANDO LUI ERA VIVO E MORIRE ALLA NOTIZIA DELLA SUA MORTE - nápis na náhrobní desce v Pantheonu

UMĚNÍ MOZAIKY 

LUCCA - kostel San Frediano

Zdobná umělecká technika známá už ve starověku. Původně zdobené podlahy, později i stěny + strop. Barevné tessere  (destičky) mají rozměr asi 1 cm2

Středověká technika: Lepidlem rozpustným ve vodě barevná sklíčka nalepena na dřevěnou desku,  přes ně se přelepilo silné plátno. Mozaika  sejmuta z desky, plátno se srolovalo, přiložilo se na čerstvě nahozenou omítku a sklíčka se do ní vmáčkla. Po zaschnutí se plátno namočilo vodou a sejmulo. Nebo se tessere přikládaly na stěnu přímo a vtlačovaly do omítky. Pro mozaiku je typické kombinování různých technik              

druhy

Opus musivum - V antice  - využití kamene především v grottách, na stěnách či stropech. Ve středověku - mozaika obsahuje zlatý plíšek či zlato,na stěnách či stropech. V novověku  - mozaika jako taková.                                            

Opus signinum -  vytváření jednoduchého ornamentu ve vápenném loži. Jednotlivé kostky (či oblázky) nejsou opracované. Mohou být barevné. 

Opus tesselatum - rozsáhlé obrazy na stěnách a podlaze z pravidelně opracovaných kostiček, tzv. teser.

Opus vermiculatum - drobné pravidelně sekané kostičky obtékají obraz, celek je jako tah štětcem

Opus sectile  - podlahové mozaiky z velkých kusů kamene - geometrické motivy                      

Terrazzo mozaika - nepravidelně opracované drobné kameny, podklad vápno, hlína nebo sádra                      

Lithostroton   mozaika složena z větších kamenů

Kamenné mozaiky - 9.–8. stol. př., oblázky od 0,5 cm – 9 cm. V 5. a 4. stol. př převažují černé a bílé, pozděi barevné oblázky - červené, žluté a hnědé. 2. stol. př -místo oblázků  polygonální nebo krychlové kamenné kostky. Použití oblázků později hlavně ve smíšených technikách.

Další fází ve vývoji kamenných mozaik je využití vápence, mramoru, travertinu, břidlice.   Červená barva - pomocí oxidů železa. Mramor - mimořádně vhodný materiál pro tvorbu mozaiky pro jeho optické vlastnosti. Teplý optický tón mramoru je dán mnohočetnou reflexí světla těsně pod povrchem. V římských dobách se rozlišovaly následující mozaiky podle barevnosti použitého mramoru: Rosso antico (červená), Cipollino (žlutá) a Portasanta. Ostře barevných tónů se i v krajinách, bohatých na mramor, docilovalo použitím např. porfyru (červená), serpentinu (zelená), jaspisu a alabastru. Pavimentální mozaika v chrámu Hagia Sofia z 6. stol. n. l. obsahuje tesery mramorové, alabastrové, z jaspisu, porfyru a serpentinu. Porfyr a serpentin často používán na podlahách římských kostelů a na Sicílii - San Clemente, SM in Cosmedin v Římě, Capella Palatina v Palermu. Polodrahokamy  - onyx a achát  - zdůraznění očí. Itálie: Ravenna, Aquileia, Venezia, Roma, Pompei, Monreale, Piazza Armerina, Palermo.

Největší raně křesťanská mozaika - 760 m2 - bazilika v městečku Aquileia.

BAROKNÍ UMĚNÍ

termín  pochází z porugalštiny - perla nepravidelného tvaru. Vezmeme -li perlu pravidelného tvaru, kruhovou, je to perla jako renesance: dokonalá, uměřená, skvělá, drahocenná, civilizovaná. Perla barokní - vypouklá, překypující, jaksi neuchopitelná, obtížně prodejná a vůbec záhadná a vzrušující. 

není jasně časově vymezeno, zahrnuje hlavně 17.st, ale přesahuje dál. První opravdu globální umělecký směr.  Styl velmi adaptabilní, dokáže se sžít s místním vkusem a zvyky y nenápadně se zabydlet.

Baroko dělá barokem celkový dojem - stírá rozdíl mezi architekturou, sochařstvím, malbou.  Ohromuje rozměry, majestátem, dramatičností.  Umělecká díla odrážejí dobu plnou dramatických změn. Barvy na obrazech tmavnou, obrysy se zostřují, stupňuje se psychologický dopad a stírá rozdíl mezi uměním a skutečností. 

Tento umělecký sloh se rozšířil po celé Evropě. Stalo se nástrojem upevnění katolické víry, reakcí na působení Luthera, který ostře vystoupil proti katolické církvi a nesmírné moci papeže a kardinálů. 1545 - církevní koncil v Trentu - strategie protiúderu. Lev X. si posteskl: vinici pustoší divoký kanec....

Součástí postupu proti luteránství bylo od počátku umění. Luteráni ho viděli jako projev marnivosti, vedoucí k uctívání falešných bohů. Severní Evropa tehdy zažila spálené sochy a vydrancované kostely. Tridentský koncil vyslal své umělce, aby tvořili a přilákali pozornost, papež investuje do barokní výstavby Říma. Investuje do Berniniho.

Náměstí -jeviště,  sochy - herci. Divadelnost obecně = v samé podstatě barokního světonázoru - theatrum mundi – svět jako divadlo. Svátky církevní, lidové, dvorské korunovační rituály... vysvětluje smysl reprezentačních sálů + schodišť v šlechtických rezidencích od skromných k přehnaně monumentálním. Bohoslužby – zapojeny všechny smysly – čichový – kadidlo. Pouti k hradům milosti, podél aleje s kapličkami, sochami...teatralita od křtin po pohřeb – scéna je oltář, náměstí při pouti i popraviště. Vítací slavobrány, castra doloris,  - počátky už v renesanci + manýrismu

Malované stropy - velmi oblíbené. Virtuální realita 17.st. Iluzivní malby, průhledy do nebe

GIAN LORENZO BERNINI 1598 - 1680

oblíbenec papežů, kardinála Borghese  - muž, který oživil mramor - jeho postavy utíkají z podstavců, jsou znázorněny v okamžiku proměny, prožitku

Vidění sv.Terezie - před Berninim si nikdo netroufl na podobný námět, umělec nebyl vulgární primitiv, dokázal zachytit nejintenzivnější prožitek těla i mysli současně

Apollón + Dafné –  Ovidius - Proměny, zachycena chvíle proměny Dafné – tělo = kmen, nohy koření do země

David - nově zpracováno – zde VE CHVÍLI útoku, ne před nebo po

únos Persefony - opracování ze všech 4 stran – dřív jen ze 3 – 4.str u zdi, 3 vzhledy mramoru – jemná kůže, hrubé svaly, srst psa

Neptunova kašna

fontána čtyř řek - politické poselství - papež - tehdy z rodu Pamphilj - vládne světu, 4 kontinentům.  

neúspěch - J zvonice chrámu sv.Petra - v 70 m, musela být stržena, praskliny i na fasádě

FRANCESCO BORROMINI 1599 - 1667  

obohatil barokní architekturu o temnou a emocionální stránku. Virtuos spirály, Piccaso architektury, boří konvence, dělá stovky nákresů, prohýbá průčelí, vyvolává optický klam - stavby působí větší než jsou. Borromini  pochopen a oceněn až v 19.st.

pův. kameník, odchod do Říma, zde vede stavbu sv. Petra jeho strýc – Carlo Maderno, žák Berniniho, později soupeř. V 68 letech spáchá mečem sebevraždu – zahořklý a zklamaný

1.samostatná stavba – san Carlo alle 4 fontane -  uzavřený dvůr kostela se sloupkovou balustrádou. Sloupky střídavě vypouklé v dolní a horní části. Pro renesanci nemyslitelné. 

san Ivo - půdorys vzniká spojením dvou odlišných tvarů - řecký kříž se zaoblenými výběžky nad stranami a uvnitř ovál.

výsledkem je dokonalá geometrie obdélníků, trojúhelníků a kružnic

san Agnese, sant´Ivo 

CARAVAGGIO 1571 - 1610

Mistr dramatického šerosvitu. Nejvýznamnější malíř protireformace. Vytvořil srozumitelné náboženské umění, kterému lidé rozuměli. Jeho obrazy nejsou nehmotné vzdálené ideály, jsou živé v gestech rukou, v pohledu, skoro si na ně můžeme sáhnout. Modely jsou lidé z ulic a tržišť. Jsou uvěřitelní a jejich příběhy se nás dotýkají.

Michelangelo Merisi  - přezdívka podle rodného města. Vyučil se v Miláně, zde i rok ve vězení – důvod se přesně neví. Odchod do Říma, maluje portréty, pracuje v atelieru Cavaliere d´Arpina, je uznávaný, ale žije jako pobuda. Madony maluje podle římských prostitutek – proto jeho obrazy odmítají mnišské řády. Odmítly Smrt Panny - prý Marie vypadá jako opuchlá děvka vytažená z řeky. Přitom vypadá jako skutečná žena. Jeho Madony jsou příliš krásné, příliš sexy, příliš lidské. Církev prská, lidé chápou a tleskají.

Madona pro Vatikán je prostá venkovanka, ježíšek je nahý – konec šancí pracovat pro papeže. Hádavý, prchlivý, nikdo s ním nevyjde. 1606 – v hádce zabije muže, musí utéct z Říma – Pavel V ho dal do klatby. Prchá z Říma do Neapole. jeho sláva ho předběhla. Brzy měl spoustu zakázek, namaloval tu některá ze svých největších děl

Možná, že baroko se narodilo v Římě, ale křiku a kvílení se naučilo v Neapoli...

Sedm skutků milosrdenství - původně to mělo být víc obrazů, ale malíř vše vyjádřil na jednom obraze: mrtvé pohřbívati, nahé odívati, nemocné ošetřovati, uvězněné navštěvovati, sytit hladové, ubytovat poutníky, žíznivé napojiti 

Malta – vstupuje k maltézským rytířům. I zde hádky a spory, budí znechucení ibrazy s homosex.tematikou, z vězení na ostrově prchá- porušil 13.pravidlo řádu – opustil ostrov bez dovolení velmistra –vyloučen. Sicílie - pokus vrátit se do Říma, cestou vysílen umírá ve špitále v Porto Ercole. Nalezen úmrtní list - pár dní předtím mu papež dal milost. 

nová témata – košík s ovocem, groteska – dívka svádí chlapce, stařena ho okrádá...Kontrasty – starý-mladý, hezký-ošklivý...

 Caravaggiova škola se svým šerosvitem a dramatičností se rychle rozšířila do evropského baroka.

ANNIBALE CARACCI

Výzdoba palazzo Farnese. Objednáno téma Eskapády olympských bohů

ŠPANĚLSKÉ BAROKO

Baroko se ve Španělsku našlo svou podstatu. Zabydlovat se tu nemuselo. Španělé instinktivně barokní, vypjatí katolíci, milující drama, teatrálnost, vášeň, utrpení, temnotu....Zde baroko spíš přilévá olej do ohně. Jedině španělské baroko je extrémně katolické. Pokud utrpení, tak až na dřeň. Flagelanti, potoky krve, rozdrásaná těla. Nelze zapomínat, že baroko bylo i válkou, bojem o duši. Promyšleně rozpoutaný protireformací.

Hlavní objednavatelé obrazů - král a mnišské řády.

Osobitá barokní architektura. Santiago de Compostella, s kolonizátory do celé latinské Ameriky. Stavby velmi zdobné - fasády přeplněné věžičkami, sochami, girlandami... 

Španělé vládnou Nizozemí přes 200 let. Centrální náměstí v Bruselu - hostina o 50 barokních chodech, servírovaných najednou...

PETER PAUL RUBENS

Nejslavnější malíř Nizozemí zn.XXL. Jeho obrazy se spokojeně třesou celulitidou. Vzorem mu byla kyprá žena. Rubens navrhoval i kostely a věže, maloval i klidná zátiší a krajinky a portréty. Žije v poměrně klidné době, zemi tehdy spravovali místodržící manželé Albert a Izabela.

1626 tragicky zemřela Rubensova 1.žena Isabela, malíř byl zničený. Ve 53 letech se oženil znovu s 16 letou dívkou Elenn. To je jeho rubensovská kráska. Nikdy dříve nenechal jiný svalný malíř tak otevřeně nahlédnout do svého soukromí.

Rubens diplomat - mluvil 6 jazyky, byl velmi výřečný. 1629 ho král poslal do Anglie jednat s Karlem I.Byl vřele přijat, pasován na rytíře a universita v Cambridge mu udělila titul mistra svobodných umění.

VAN DYCK

Nejlepší Rubensův žák, pracoval v Anglii pro Karla I.

DIEGO VELASQUES

maloval bodegones - žánrové obrázky z hostinců, kuchyní. Jeho talent tak ohromující, že v jeho 23 letech ho král Filip IV. (1621 - 1665) povolal do Madridu, aby ho portrétoval. Ovšem - je možné vytáhnout génia z krčmy, ale ne krčmu z génia...

FRANCISCO DE ZURBARÁN

Nejděsivější malíř španělského baroka. Témata obrazů bizarní a těžko pochopitelná. Jeho specialitou byli mniši různých řádů. Jejich svaté zapálení pro víru je velmi přesvědčivé.

HOLANDSKÉ BAROKO

Baroko sice je katolický vynález, ale nezůstalo omezeno jen na katolické země. Velmi loajálně a samozřejmě se přelilo i do zemí protestantských.

REMBRANT

Narozen v Leydenu, ale působil v Amsterdamu. Rychlá kariéra. Noční hlídka - nesmírně dramatická, přitom šlo o běžnou hlídku domobrany. Vliv katolické maminky? V jeho díle lze zachytit až biblickou starostlivost a upracovanost....Mnoho autoportrétů, zachycujících pochyby, váhání, nejistotu. Jeho obrazy potvrzují, že baroko je první umělecký sloh, který objevil, že lidi zajímá slabost stejně jako síla. Že pochyby mohou přitahovat stejně jako úspěch.

FRANZ HALS  1580 - 1666

Oslava důstojníků svatojiřské gardy - postavy zachyceny v různých úhlech, vyvolává to dojem pohybu. Gardisté zde nebojují, nehledí útočně - podprahové sdělení touhy po míru po letech dlouhého válčení, kterého si země užila až dost

JAN VERMEER

Křehké a zranitelné ženy - poselství věčně platné - křehkost samotného života, zranitelnost krásy, pomíjivost mládí. Malíře objevilo znovu až 19.st

ANGLICKÉ BAROKO

Nebylo snadné etablovat se v Anglii, překonat Lamanche a zlomit odpor Angličanů k barevné rozevlátosti baroka. Anglie 17.st.uvízla ve středověku, nedorazila sem ani renesance. Všude hrázděné domy.

Sir Christopher Wren - Greenichská nemocnice - domov pro vysloužilé a nemocné námořníky, tak blahobytný, že se sem brzy stěhovali vysloužilí důstojníci. Královnin dům - renesance a baroko v jednom. Je to bílé, andělské a není to hrázděné - alelujá! Ale není to žádná velkolepá stavba, působí střízlivě. Architekt Jones byl ovšem v Itálii a to ho ovlivnilo.

Karel I. - podporoval umění a měl vkus. Nápad vzít si dceru Filipa II naštěstí nevyšel, ale ve Španělsku v obrazárnách objevil svůj vztah k umění. Seznámil se také s Rubensem. Po návratu do Londýna vzniká Banketní dům, součást Whitehall. po vzoru sídel španělských králů. Uvnitř nástropní malba od Rubense. Ten sem původně přijel na diplomatickou misi, král ho pověřil výmalbou sálu.

Karel podobně jako Rudolf II. vysílal nákupčí do Evropy pro umělecká díla (Mantegna, Raffael, Leonardo, Caravaggio). 1632 se stává jeho dvorním malířem Van Dyck. Uměl lichotit, na ohromném jezdeckém portrétu malého krále s chromýma nohama v Buckinghamském paláci je větší a vypadá jako rytíř. Stejně zalichotil i královně. Henrieta Marie měla podle benátského vyslance zuby, které ji vyčnívaly jako kanóny z lodi, ale na obrazech Van Dycka to nikde není vidět.Malíř pasován králem na rytíře.Zemřel mladý, ve 42 letech na horečku. Navždy však změnil britský portrét.

William Dobson - talentovaný malíř, zanechal svědectví o době občanské války. 1642 uprchl král i s dvorem do Oxfordu. Výborný portrétista. Zemřel v pouhých 36 letech v městském chudobinci.

Po popravě krále Karla I.začali Cromwell a puritáni rozprodávat královskou sbírku.

1666 - ďábelský rok velkého požáru v Londýně předznamenal novou éru anglické barokní architektury. Oheň vznikl v královské pekárně a trval 3 dny. Zničil 87 kostelů. Obrovská tragédie pro Londýn, barokní dar z nebes pro město. Zachránil ho sir Christopher Wren. Původně vědec na Oxfordu,věnoval se astronomii. Rozhodl se 57 kostelů přestavět, dnes se choulí mezi výškovými budovami centra.

Katedrála sv.Pavla - baroko skoro jako v Římě

JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL 1677 - 1723 

Theatinský kostel, cisterciácký Zbraslavský klášter, Morzinský a Schönbornský palác. I to jsou pražská díla geniálního tvůrce barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho Aichla, jenž se narodil 3. února 1677. Dílo a osudy výjimečného tvůrce přibližuje historik Vít Vlnas. Odkud pocházejí Santiniho předci a kdy přišli do Prahy? Rodina byla severoitalského původu. Dědeček, zedník Antonio Aichel, je v Praze doložen poprvé v roce 1635, kdy se oženil s Kristýnou Ostovou z Plzně. Měli spolu řadu dětí, z nichž nejmladší syn Santini Aichel se vyučil na Starém Městě kameníkem. Do svého domku na Hradčanech přivedl v roce 1675 nevěstu Alžbětu Thimovou. Narodily se jim tři děti, nejstarší byl Jan Blažej Santini Aichel, pokřtěný v Chrámu sv. Víta 4. února 1677. Podědil Santini otcovo řemeslo? Jak vypadalo jeho vzdělávání a první kroky v „branži“?

O vzdělání i soukromém životě toho víme překvapivě málo. Jeho mladší bratr František Jakub pokračoval v otcově řemesle, Jan Blažej trpěl tělesnou vadou, která mu zřejmě zabraňovala v plnohodnotném fyzickém uplatnění. V pramenech se o něm hovoří jako o „chromém Santinim“. Na druhé straně měl vynikající paměť a schopnost originálně řešit stavební výzvy. Vyučil se malířem, žádný obraz však dnes neznáme. Záhy se začal s velikým úspěchem věnovat architektonickým projektům. Neměl však odpovídající postavení v cechu a nemohl pracovat jako provádějící stavitel, přestože na řadu svých staveb osobně dohlížel.

Z jakých zdrojů čerpal inspiraci a školení? Praktické stránky profese i některé teoretické aspekty architektury poznal Santini v otcově dílně. Jeho učitelem mohl být Jean Baptiste Mathey, malíř a architekt. Tento Burgunďan římského školení završil raně barokní etapu architektury v Čechách a Santiniho tvorbu rozhodně ovlivnil. Zásadní podněty získal v letech 1696 1699 během tovaryšské cesty do Itálie. Santini je spjat i s tajným světem čísel a šifer. Odkud pocházel vztah k mystice? Santini byl hluboce věřícím katolíkem. Měl ale i zálibu v kabalistických naukách, jinotajích a číselné symbolice, jak dokládají jeho poznámky, často šifrované. Nešlo ovšem o iracionální mystiku či magii, nýbrž o intelektuální výbavu barokního vzdělance. Jisté je, že schopnost vtělit složité symbolické obsahy, často vyjádřené vzájemnými poměry čísel, do konkrétních staveb mu získávala věhlas u obdobně naladěných stavebníků.

Co dělalo Santiniho výjimečným ve vztahu k barokní gotice? Pokud jde o gotické prvky, Santini nebyl ani první, ani jediný, kdo jich využíval. V jeho případě však nešlo o povrchní „výpůjčky“efektních architektonických článků, nýbrž o hluboké procítění struktury vybraných gotických staveb. Santini pracoval s gotickými momenty suverénně a osobitě. Zaujala jej například úloha světla u středověkých katedrál. Jeho díla jsou prostoupena světlem, kterému se dostává mimořádného významu. Nejde o napodobení gotiky, jak je známe třeba z romantismu, ale o zásadní domyšlení jejích principů, vložených do základů nové, k ideálu směřující architektury.

Které Santiniho projekty v metropoli jsou nejpozoruhodnější? V Praze se setkáme s řadou děl. Třeba tři paláce na Malé Straně, Kolowratský, Morzinský a Schönbornský. Genialitu dokládá podoba někdejšího cisterciáckého konventu na Zbraslavi, kde poprvé použil gotizujících prvků. Je to i dramatická modelace interiéru kostela theatinů v Nerudově ulici. Italská inspirace je patrná na fasádě kapitulního děkanství na Pražském hradě, kterou bychom si na první pohled se Santinim spojili jen těžko. Drobnější, ovšem velmi zajímavou prací jsou Svaté schody u kostela na Karlově. Santiniho mistrovství dokládá i poutní areál na Bílé hoře.

Kdo byli mecenáši a zákazníci? Ovlivňovali Santiniho tvorbu?

Originalita a neobvyklost Santiniho projektů vábila zejména intelektuálně náročné preláty. Vynikali mezi nimi opati velkých cisterciáckých klášterů, kteří si mladého architekta vzájemně doporučovali, zbraslavský Wolfgang Lochner, Jindřich Snopek v Sedlci, plaský Eugen Tyttl a později zejména Václav Vejmluva ve Žďáru. Do tohoto okruhu se řadí i benediktin Maurus Fintzguth, jenž zaměstnával Santiniho patnáct let na stavbě velkolepé opatské baziliky v Kladrubech. Architekt dokázal naplnit jejich představy, koneckonců užití gotického tvarosloví korespondovalo dokonale s duchem barokního historismu a připomínalo dobu největší moci a slávy českých a moravských klášterů. Pracoval i pro další církevní instituce a významné šlechtické rody, Kolowraty, Kinské. Colloredy nebo Valdštejny. Zejména v případě kleriků víme, že jejich intelektuální ambice souzněly se Santiniho dílem.

Jaký byl Santiniho rodinný život a vztah k Malé Straně a Praze? Santini byl bohatým a váženým malostranským měšťanem. V roce 1705 zakoupil dům v Nerudově ulici. Roku 1707 se oženil s Veronikou Alžbětou Schröderovou, dcerou někdejšího dvorního malíře, který je známý především jako učitel Petra Brandla. Narodily se jim čtyři děti, nejstarší synek přišel na svět osm měsíců po svatbě, takže sňatek byl zřejmě poněkud spěšný. Veronika Alžběta v roce 1716 zemřela, z dětí se dožila dospělosti jen dcera Anna. Santini se pak oženil se šlechtičnou Antonií Ignacií z rodu Chřepických z Modliškovic. Její rodina byla bohatší potomstvem nežli majetkem, avšak sňatek s urozenou slečnou znamenal společenský vzestup řemeslnického synka. Santini zemřel mladý. Co je o jeho skonu a místu posledního odpočinku známo? Zemřel uprostřed práce zřejmě na plicní chorobu v prosinci 1723. Stejně jako mnoho umělců z levého břehu Vltavy byl pohřben v zaniklém kostele sv. Jana v Oboře pod Jánskými schody. Santiniho závěť pak většinu peněz rozdělila mezi ženu a dvě žijící děti, neprovdané dcery z prvého a druhého manželství. Byl natolik osobitý a složitý, že nenalezl přímého pokračovatele.

kostel svatého Jana Nepomuckého na zelené hoře - šifra mistra Santiniho

Santini byl jedním z nejvýznamnějších symboliků, zajímal se i o kabalu a židovskou mystiku. Jeho kostel na Zelené hoře je oblíbeným místem záhadologů. Podle jedné teorie jde o zdroj boží energie, spadlý z nebe. Podle jiných ukazuje cestu k templářskému pokladu. Je to ale především vrcholné dílo křesťanské mystiky. Sloh je kombinací tehdy rozšířeného baroka a Santinimi využitých prvků gotiky.

Ze Zelené hory pocházel jak Jan Nepomucký, tak cisterciáci, kteří sem přišli. Původní název kopce Černá nebo Strmá hora, byl přejmenován na Zelená. Opat Vejmluva získal pro kostel tu nejcennější relikvii - jazylku, je součástí chrámového pokladu.

Kostel je postaven na kombinaci a průniku kružnic, není zde žádná rovná linie. Zdá se, že kolem středového bodu doslova rotuje. Kružnice jsou spolu provázány. Půdorys není kruhový, ale je na principu pěticípé hvězdy. 5 ran Kristových, 5 hvězd ve svatozáři, 5 písmen  TACUI - mlčel jsem.5 prstů žehnající božské ruky, 5 vstupů a 5 oltářů. Vlastní poloměr kostela je 12 loktů. V ambitu se opakují čísla 12 a 9. 12 - ideální poměr mezi nebem a zemí. 9 - symbolizuje 9 blažených andělů.  Další symboly - 6 a 10 cípá hvězda. Šesticílá hvězda je symbolem katolické víry, hvězda Davidova. Deseticípá hvězda je symbolem dokonalosti - 10 sfér vede k dokonalosti člověka i Boha.

Jan z Nepomuku byl svatořečen až 6 let po dokončení stavby, na oltáři ještě nemá svatozář

 ANTONIO CANOVA 1757-1822

nejvýznamnější sochař italského neoklasicismu.

Amor a Psyché

Sousoší s motivem známého mýtického milostného příběhu vytvořil v letech 1787-1793. Dílo si původně objednal jeden Angličan, získal ho však francouzský generál Joachim Murat. Canova zpracoval tím nejpůvabnějším způsobem prchavý okamžik, kdy se božský Amor něžně sklání nad Psyche a svými křídly zahání spánek podobný smrti, do něhož Psyche upadla lstí žárlivé Venuše (Afrodité). Psyche byla královská dcera, která svou neobyčejnou krásou vzbudila závist samotné Venuše. Ta proto chtěla, aby Psyche vzplanula láskou k tomu nejošklivějšímu člověku na světě. Venušin syn Amor, který to měl zařídit, se ale do Psyche sám zamiloval a navštěvoval ji pak tajně a nepoznán každou noc. Nakonec velká láska mezi bohem a královskou dcerou obměkčila i bohy na Olympu. Sám Zeus propůjčil Psyche nesmrtelnost a milenci se tak stali symbolem věčné lásky. 

Ještě v letech 1800-1803 vytvořil Canova variantu stejného námětu pro Ermitáž v Sankt Petěrburgu, další známá varianta je v New Yorku provedena v sádře podle originálu v Louvre a existují i další dobové kopie slavného díla z Canovovy dílny. Také rakouský státní kancléř Clemens kníže von Metternich podlehl kouzlu něžného polibku a objednal si u Canovy jeho kopii z kararského mramoru. Do svého deníku si pak 10. února roku 1822 poznamenal: "Právě jsem dostal mramorové sousoší od Canovy a nechal ho postavit ve svém pavilónu. Je to rozkošné umělecké dílo, které mi působí jen jednu starost. Nevím totiž, co tomu řeknou nevinní a cudní. Ti první pravděpodobně nic, ti poslední příliš mnoho. Sousoší zhotovil Canova nejprve pro Malmaison a myslím, že ho koupil ruský car. Nechal jsem si pořídil kopii samotným Canovou. Je to ten nejněžnější a zároveň nejbujnější výtvor umělce. Mramor zde přetvořil v lásku a grácii. Sousoší představuje první polibek, který Amor dal Psyche. Obě děti to dělají tak dobře, jako kdyby nikdy nic jiného nedělali. V ty dny, kdy mě navštíví nevinní, budu muset Amora zastřít županem a Psyche schovat pod přikrývku; kromě těchto příležitostí jim však ponechám jejich prostou boží podobu. Kdyby tato rozkošná stvoření nevážila třiadvacet centů, nechal bych je postavit na kolečka. Takto jsou ale nehybná a tudíž věrná jako kočky nebo generál Foy. Mě přitom těší, že Amor i se svými křídly už nemůže nikdy opustit můj dům. Tato křídla jsou skutečné umělecké dílo. V Římě žije jeden umělec, který dělá pouze křídla; ti nejlepší sochaři si je nechávají zhotovit od něho. Je nepochopitelné, jak něžně zpracovává mramor." 

Originál sousoší měl být původně v rezidenci francouzského krále Ludvíka XVI. v Malmaison. Později v tomto paláci žila Josephine, první manželka Napoleona I. Jeho druhá žena Marie Louisa zase vzpomínala, že měla Canovovo sousoší v koupelně. Samotný Canova, který už od roku 1779 působil v Římě, s nástupem Napoleona k moci osobně velmi získal. Dostal příležitost prosadit se v celé Evropě. Napoleon byl velkým obdivovatelem jeho Amora a Psyche. V letech 1804-1808 vytvořil Canova známou sochu Venuše (Venus Victorix) podle Pauliny Borghese, Napoleonovy druhé sestry. Originál sochy je dnes v římské Vile Borghese a kopii si u Canovy opět objednal Metternich. 

Metternich se však velmi mýlil, když napsal do svého deníku, že Amor se svými křídly už nikdy nemůže opustit jeho dům. Původně bylo mramorové sousoší umístněno v Metternichově vile na Rennweg č. 27 ve Vídni. Metternichův vnuk Clemens Wenzel však pod tíhou dluhů rodinnou vídeňskou vilu v roce 1907 prodal. Rozsáhlé umělecké sbírky (32 obrazů, 155 miniatur a 29 mramorových plastik, reliéfů a váz) byly přechodně vystaveny v Uměleckohistorickém dvorním muzeu. Canovovo sousoší bylo ovšem pro převážení velmi těžké. Teprve počátkem roku 1908 bylo sousoší spolu s ostatními uměleckými sbírkami přestěhováno na Kynžvart. Ani to však nebyla jeho poslední cesta. V letech 1984-1986 byl celý zámek kompletně vystěhován. Pro důkladnou celkovou rekonstrukci objektu, napadeného dřevomorkou, byla zvolena problematická razantní metoda, vyžadující diskrétní evakuaci desetitisíců kusů mobiliáře, sbírek a knih na nejrůznější místa v republice. Amor a Psyche našel na deset let útočiště v jízdárně loveckého zámku Kozel nedaleko Plzně. Málokdo zřejmě tehdy věřil, že se sbírky ještě někdy vrátí na Kynžvart. Když se pak stal ten zázrak a podařilo se v jednu chvíli dát dohromady peníze, síly, chuť i schopnosti k obnově kynžvartského zámku, stěhoval se Amor a Psyche opět zpátky na Kynžvart. Pod pečlivým dohledem zkušených sochařů se vzácné "létající sousoší", uvázané a zavěšené na rameni autojeřábu, opatrně vrátilo balkónovými dveřmi do velkého sálu. Desetitisíce návštěvníků zámku dnes chodí kolem, obdivují nenapodobitelnou hru barev a světla, kterou na sněhobílém mramoru vytváří odpolední slunce a vůbec je nenapadne, že tento něžný polibek, vážící třiadvacet centů, mohl někdy uletět.

 text převzal kompletně z brožury zakoupené na zámku Kynžvart 

PIETRO BERETTINI DA CORTONA 1596-1669  

malíř + architekt, nejvýzn barokní malíř Toskánska  17.st. v 16 letech  - do Říma  - palazzo Barberini – nástropní fresky – typická  iluzionistická barokní malba – otevřená nebesa...Castel Gandolfo, portrét Urbana VIII