DĚJINY KŘESŤANSTVÍ
                                   

POZN. studijní texty a poznámky pro osobní potřebu - ve fázi nekonečné výstavby:) 

TERMINOLOGIE

ADONAI - hebr.výraz - "můj Pán"

ADVENT - jeden z nejstarších církevních svátků, jímž začíná církevní rok.Od 1.neděle po 26.11. "Příchod".

ALBA - spodní vrstva oděvu kněží, dlouhá bílá košile

ALMUCE - kožešinový pláštík s kapucí, součást chórového slavnostního oděvu řeholních kanovníků

AMBON - vyvýšené kamenné nebo dřevěné místo, při bohoslužbě pro biblická čtení.

APOKALYPSA - řecky "odhalení". prorocká kniha sv.Jana, kteoru končí Nový zákon. Poslední soud, boj dobra se zlem (Kristus  x antikrist )

APOKRYFY - židovskoo-ktěsťanské náboženské spisy, nepřijaté do biblického kánonu.

AVE MARIA - Pozdravení andělské, nejrozšířenější mariánská modlitba. Archanděl Gabriel: Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou. Slova Alžběty: Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého 

BAZILIKA -  z řec.stoá basiliké - královské podloubí. V Persii audienční síň krále, řř. - pro světské účely – obchod, soudnictví, správa města. Přizpůsobení křesťanskému kultu - využití půdorysu. Trojlodní prostor, prostřední loď vyšší, oddělení sloupy. Termín se používá pro starobylý křesťanský chrám a také pro významné chrámy - 4 hlavní římské. Titul basilika maior udílí jen papež. 

BIBLE - z řečtiny-ta biblia = knihy. Nejrozšířenější + nejpřekládanější  + nejposvátnější kniha v dějinách. Obsah:  Jak se k sobě mají lidé chovat, co si o sobě myslet, jak pomáhá Bůh lidem na dně, vztahy mezi národy, smysl života - Amerika -  přísahá při slibu presidenta + guvernéra, svědků u soudu. Název: asi  přístav Biblos v Libanonu.-vývoz papyru. - starořec. = biblos = dužina šáchoru, řecky papyru -  - bible = kniha. - psalo se na pergamen, zvířecí kůže ale hlavně na papyrus. - rákosovitá bylina, do výšky 2-4 m, Egypťané měli rostlinu za posvátnou. Z jejích lodyh dělali k výrobě mečů, strun, matrací, na lodní plachty i látku na balení mumií - předchůdce moderní knihy - přeložené svitky papyru = kodex.

rozdíly: SZ sepisován 1000 let, hebrejsky, zaměřen na národ x NZ sepisován 50-70 let, řecky, zaměřen na osobu, Ježíše. V Evropě 14. + 15.st. umělo číst tak 10% lidí, obsah bible zprostředkováván poutěmi, uměním...divadelními dramaty - ta se odehrávala na náměstí. Používaly se i alegorické vozy. Knihtisk - překlady -  do více než 2000 jazyků 

hlavní události  - na malém území, v Izraeli. styk -  Afrika, Asie + Evropa. Egypt -  lidé za faraonů v otroctví. Řeka Jordán - přešli izraelité cestou do zaslíbené země.Betlém - zde se narodil Ježíš + poslední večeře. Město Cesarea - důležité pro prvotní církev, odtud evangelium  mezi pohany. Korint - řecký přístav,sem byly poslány 2 dopisy. Jeruzalém - posvátné město, zmíněno v bibli víc než 600 x v dějinách 17x zničen, 18x obnoven  - Bible psána 1000 let, psali ji  desítky autorů. Sama bible je knihovna  -    starý zákon, židovské svaté knihy - 39 knih -hebrejsky + aramejsky, nový zákon - 27 knih - řecky - rozdělení na verše existuje tak od 10.st. - bibli  na kapitoly ve 13.st. arcibiskup z Canterburry Stephen Lencton, 1551 - rozdělení nového zákona na verše, biblické knihy uspořádány do skupin. 

BIBLICKÉ JAZYKY - SZ - hebrejština, aramejština, NZ řečtina (koiné). Hebrejština = posvátný jazyk, sloužila pro čtení v synagogách 

BOŽSKÉ DÍTĚ - narození  Ježíška - hvězda na východě - asi trojitá konjungce Saturna + Jupitera –   v r.7 př (= úhlové sblížení)opak 1 x za 800 let – v Praze 1603 – Kepler -výbuch supernovy či průlet komety? – ne, tehdy mají astronomové na BV rozsáhlé znalosti - Halleyova kometa – 12 př (komety přinášely neštěstí… ne radost). Izaiášovo proroctví: vzejde výhonek z kořene Jesse...nové propočty astronomů = rok 0 = -7 let, v 6.st římský opat Exigius – pokus o výpočet – spletl se o 7 let 

CENOBITÉ - mniši žijící ve společném domě, odkazují se na bibli, kde se píše: hle, jak dobré a milé je, když bratři bydlí pospolu. Základ pro pozdější mnišské komunity.

CINGULUM - šňůra na převázání alby, ale i přes roucho řeholníků. Papež má bílé, kardinálové purpurové, biskupové  fialové, černé ostatní klérus

CÍRKEVNÍ TITULY - jáhen - kněz - farář - probošt (kapituly) - vikář - biskup – arcibiskup - děkan – čestný titul - kardinál - Svatý Otec - Jeho Svatost - papež 

DALMATIKA - roucho pro jáhna

DESÁTEK - od konce 10.st, desetina úrody, platilo se církvi. Část odcházela do Říma, část na údržbu místního kostela a platu kněze, část na chudé

DESATERO - 1. Nebudeš mít jiného Boha 2.Nevezmeš jméno Boží nadarmo 3. Pamatuj světit sváteční dny 4. Cti otce a matku 5.Nezabiješ.6. Nesesmilníš. 7.Nepokradeš 8.Nepromluvíš křivého svědectví 9.Nepožádáš manželky bližního svého 10 Nepožádáš statku bližního svého 

EREMITÉ - poustevníci, nevyznávají konkrétní řeholi, většinou učitel + žák.

EUCHARISTIE - součást křesťanského kultu. Při mši přijímání těla (hostie) a krve (víno) Pána Ježíše Krista. Matoušovo evangelium zmiňuje přijetí svátosti oltářní. Pro katolíky dochází k transsubstanciaci, pro protestanty zůstává jen symbolem krve.

HÁBIT - řeholní soukenný oděv, odstíny nemají význam

HROMNICE 40 dní po Božím hodu = hromnice = uvedení Páně do chrámu (název od 1969), slaví se od 4-5.st. -pův.názvy -. Setkání (=s chrámem + starcem Simeonem) -očištění PM - rodička v judaismu  =  nečistá 40 dní po narození syna/ 80 dcery - v té době nesměla do jeruzal.chrámu - pak přišla i s dítětem - stejně tak  PM – cesta z Nazaretu do Jeruzaléma. - stařec Simeon v dítěti poznal Mesiáše - nyní mohl zemřít - propustíš Pane služebníka svého. Ježíš  =  světlo k osvícení národů - svíčky - svíce spaluje sama sebe - já jsem světlo, kdo mne následuje, nechodí ve tmě, ženy nesmí šít - jehla může přivolat blesk... 

IHS - Iesus, Hominum Salvator, In hoc signo vinces, Iesum Habeum Socium - jeziutský výklad

INRI - Iesus Nazaretus Rex Iudeorum

INTERDIKT - z lat. zákaz. Osoba nebo osoby (interdikt na oblast) nesmí vykonávat církevní obřady. Nejsou ale vyloučeny z církve.

KATEDRA - z řec., stolec - papeže, biskupa, označení pro biskupský, učitelský úřad

KATEDRÁLA hlavní kostel diecéze, s katedrou = stolcem biskupa + věnec kaplí + opěrný systém + vysoký chór + ochoz 

KATECHISMUS - výuka (příručka) o hlavních pravdách křesťanské víry

KLÁŠTER  - z latiny claustrum - uzavřený prostor Klauzura zahrnuje: kapitulní síň, refektář, sakristii, ambit, rajský dvůr se studnou – pramen života, pramen duše. Přístup sem mají jen řádoví bratři.Kromě funkce náboženské má v dějinách klášter i funkci ekonomickou a společenskou - jsou tu písárny, škola, lazaret, ubytovna pro poutníky. Klášter není nebe na zemi, ale místo pro snazší cestu do nebe...

KOLANA - slavnostní řetěz na krk, označení velmistra řádu

KOLÁREK - nosí řeholní kanovníci

KOMENDA -  z latin.comes – druh, společník  nebokomturie, komturství či komtura je označení pro středověké sídlo rytířského duchovního řádu - johanitů, templářů, křižovníků... V7raz lze použít i pro označeníobyvatel komunity.V čele komendy stojí komtur. Kromě prostorů typických pro klášter jako kapitulní síń, klášterní kostel, refektář atd. je opevněná, má vzhled hradu. Dále jsou zde hospodářské budovy a špitál.

KONTEMPLACE - nejhlubší modlitba, prožívání boží přítomnosti

KONVENT soubor obytných budov částečně přístupných i laikům: knihovna, písárna, dormitář, ohřívárna, kuchyně, pekárna, spižírna, hovorna. noviciát, opatství, budovy laických členů a domov pro nemocné a přestárlé bratry, budova pro návštěvy a fortna a obydlí pro fortnýře.

KOSTEL - obecně stavba sloužící křes´t bohoslužbám. Typy kostelů:  - farní - klášterní - kolegiátní = při kapitule sv P + P na Vyšehradě -  špitální   - poutní 

LITURGIE  - bohoslužba. Latinské neřímské liturgie: ambroziánská, Miláno mosarabská liturgie ve Španělsku ‑ Toledo, Salamanca, +  lyonská a galikánská liturgie +  irokeltská ‑ z ní do římské  liturgie svěcení ohně na Bílou sobotu - starý keltský zvyk, Týn -  křesáním

MNIŠSTVÍ - hnutí za důsledné křesťanství podle evangelia, vzorem život Ježíše a sv.Jana Křtitele. Vznik ve 3.st, odchod do osamocení, snad v důsledku pronásledování.

MONSTRANCE - rozšířily se ve 13.st od zavedení svátku Corpus Domini 1264. V procesí se nese posvěcená hostie ve zvláštní schránce. Sloužily i pro ukazování ostatků. 

MOZETA - krátká rozepínací pláštěnka s kapucí, k loktům

NOVÝ ZÁKON -  vznikl asi 400 let po dokončení SZ - nejstarší křesťanská církev svou bibli neměla, její biblí byl SZ - Jan křtitel byl pro Heroda nebezpečný, mluvil o Mesiáši, který přijde a porazí vetřelce. Ježíš byl žid, jeho první následovníci byli židé - věřili v proroctví -    narodí se v Betlémě,      z panny,   bude uzdravovat, bude zrazen přítelem, prodán za 30 stříbrných

NZ - 4 hlavní části - 4 evangelia - kniha skutků = dějiny první církve, 21 epištol = o problémech mladé církve, apokalypsa = jak bůh bude soudit, završí dějiny. 1.křesťané se účastnili kázání v synagogách. Po zničení jeruzal. chrámu se kř. k židům, nepřidali v boji X řím - kř. se scházeli v domácnostech, vyprávěli si příběhy o Ježíšovi jak je znali ze zpráv jeho učedníků. Matouš se zaměřil na adresáty židovského původu, Marek - stručnější text, Lukáš - pro lidi s řeckým způsobem uvažování, Jan - věnuje se osobním a teologickým úvahám

Ve starozákonní době  lidé zvyklí učit se celé pasáže zpaměti. Učedníci slyšeli J. výroky častěji a mohli si je zapamatovat.Kánon = seznam závazných knih.Máme zlomek svitků z kumránu - úryvky ze 6.kapitoly Markova ev. a 26.kapitoly Matouše - tyto fragmenty lze datovat do 60.let 1.st. Dokazuje to i přechod od svitků ke kodexu, ten byl praktičtější. Asi je šířili hlavně křesťané. Místa známá z bible - skoro nezměněna: galilejské jezero - zde J povolal učedníky, aby ho následovali - hora pokušení, getsemanská zahrada - některé stromy mají 2000 let 

ODPUSTKY - od konce 11.st, možnost koupit si odpuštění hříchů. Z výnosu se financovaly křížové výpravy, stavby kostelů i život kněžích

ORNÁT - roucho pro kněze, v různých barvách dle liturgického kalendáře 

PAŠKÁL - velikonoční svíce

PIETA - zobrazení Panny Marie s mrtvým Kristem, v Evangeliích se nezmiňuje, lidová verze se ztotožňuje se všeobecně známou bolestí matky, která přežije syna a oplakává jej. Přitom  je smířena s Boží vůlí.

PLUVIÁL - bohatě zdobený obřadní plášť

POUTI - JeruzalémŘím - Pomposa - Camaldoli - Verna - Fonte avellana - Assisi - Loreto ....

PRESBYTÁŘ - prostor kolem oltáře, vyhrazený biskupovi a duchovenstvu

ROCHETA - dlouhá bílá košile pro ministranty

ROTUNDA - románský kamenný kostel  10. - 11. st - kruhová základna, malá okna, silné zdi, 1-více apsid

RŮŽENEC - mariánská modlitba, kol.r.1400. Celkem 150 Zdrávasů po 10, mezi se vkládá Otčenáš

ŘÁD - z latiny - ordo. Nadnárodní společenství řádových bratrů / sester, řídících se společnými pravidly. Společné sliby: chudoby, poslušnosti, čistoty

ŘEHOLE - soubor pravidel, kterými se řídí činnost řádu. Řehole určuje jeho činnost, zaměření a poslání 

ŘEHOLNÍ ŽIVOT - život zasvěcený Bohu. Každá kongregace má své charisma - dar Ducha svatého:  radost z Boží lásky, orientace na vzdělání, tichá kontemplace, charita a pomoc lidem na okraji společnosti

ŠKAPULÍŘ - oděv ze 2 pruhů látky přes hábit, přepásaný, vznikl z pracovní zástěry, kapsa na zip po straně

ŠTÓLA - odznak kněžství, dlouhý vyšívaný pruh látky, nosí se přehozený kolem krku

SEDM HŘÍCHŮ - hněv, lakota, lenost, marnivost, obžerství, smilstvo, závist

SEDM CTNOSTÍ - cudnost, činorodost, mírumilovnost, pokora, přejícnost, štědrost, střídmost

SEDM SVÁTOSTÍ - svátost křtu, smíření, oltářní, biřmování, manželství, kněžství a pomazání nemocných.

1.Svátost křtu
První a základní svátost, která je vstupem do křesťanského života a do společenství věřících. V tradičních rodinách se uděluje již miminkům, u konvertitů bývá udělována v dospělosti. Lze ji přijmout pouze jednou a je trvalá. Znamením křtu je bílá barva – dříve oblékali křtěnci bílý celý oděv, dnes postačí křestní rouška – a svíce jako znamení Krista – Světla, které bude člověka zrozeného z Boha  v ten den  provázet celým životem. Pro církev a společenství věřících je to velmi radostná událost, ať již je křtěné malé dítě či dospělý. Při křtu dítěte berou na sebe rodiče a kmotr zodpovědnost za křesťanskou výchovu. Při křtu v dospělosti je tato zodpovědnost na kmotrovi a samotném křtěnci, jelikož se rozhoduje již sám za sebe. Tuto svátost může v případě nouze provést každý pokřtěný věřící.

2. Svátost biřmování
přijímá křesťan z rukou biskupa (výjimečně pověřeného kněze) a je považována za svátost křesťanské dospělosti. Nejnižší hranice pro přijetí bývá 15 let, nejvyšší není omezená. K této svátosti je také nutný kmotr. Biřmovanec v tento den přijímá Ducha svatého – touto svátostí je pokládán za dospělého s tím, že také dostává povinnost svědčit o Bohu svým životem.

3. Svátost manželství
dva zamilovaní si před Bohem slibují lásku, úctu a věrnost až do smrti. Důležitý je v tomto případě slib před Bohem – a před lidmi. Svátost uděluje kněz a je rovněž nezrušitelná.

4. Svátost kněžství
mladý muž přijímá z rukou světícího biskupa kněžské svěcení. Leží před oltářem a své tělo i duši odevzdává do služeb Bohu. Jeho první odsloužená mše svatá se nazývá primice a bývá sloužena v místě jeho bydliště. Novokněz také uděluje (i v jiných farnostech) tzv. novokněžské požehnání, které má zvláštní sílu.

5. Svátost smíření – zpověď
Důležité je slovo smíření – kněz je  zástupcem Boha – jeho povinností je „hříšníka“ vyslechnout, případně udělit rady a DÁT ROZHŘEŠENÍ – čímž mu sděluje, že hříchy jsou mu odpuštěny. V poslední době je zpověď pojímána spíše jako rozhovor s knězem 

6. Svátost oltářní

svaté přijímání. Při každé mši je víno a chléb proměňováno v Tělo a Krev Krista (na památku poslední večeře Ježíše a jeho učedníků). Věříme, že proměna neprobíhá jen symbolicky, ale skutečně, tudíž odtud už je malá bílá oplatka svátostinou (zjednodušeně řečeno „svatým předmětem“ – tedy skutečným tělem Krista) a je s ní podle toho nakládáno. Do této doby jsou hostie jen oplatkami, které si může zakoupit  kdokoliv.
Není nutno chodit ke sv. zpovědi před každým přijímáním – dle církevních doporučení je sv. smíření povinná aspoň jednou ročně.  Podávat může nejen kněz, ale i jáhen nebo osoba pověřená (akolyta). Proměňovat ovšem může pouze kněz.
Někdy bývá spolu s Tělem podávána i Krev Krista – např. při svatbách, důležitých slavnostech apod. – většinou tak, že hostie se namočí do vína.

7. Svátost pomazání nemocných 
lze udělit i několikrát – mladým i starým.Má být posilou pro duši nemocného člověka (ať už naděje na uzdravení je nebo není).  Blízkost smrti není podmínkou 

SNÍMÁNÍ Z KŘÍŽE

STARÝ ZÁKON - hebrejská bible

Hebrejské / starozákonní texty považují židé za inspirované Bohem, tudíž závazné, NZ neuznává. Dělení na 3 části:

1.část = PENTATEUCH, 5 KNIH MOJŽÍŠOVÝCHGenesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium 

2.část - PROROCI (Jozue, Soudci, knihy Samuelovy, Knihy královské (Saul, David, Šalamoun)., proroků Izaiáše, Jeremiáše, Ezechiela + 12 malých proroků..)

3.část - SPISYŽalmy, Píseň písní...

ZAJÍMAVOSTI - SZ

písaři při opisování počítali každé slovo a každé písmeno, pracovali za přísných pravidel, každý židovský masoretský písař nesměl žádné slovo napsat zpaměti, každé slovo musel vyslovit. Našla-li se ve svitku chyba, byl odložen -písař se před psaním umyl v rituální lázni, než napsal boží jméno, otřel pero.  

Proč tak drastický text? Je to dnešní pohled, ve starověku byli lidé ve válkách stále, bojovaly spolu kmeny o území, o moc. Biblické příkazy: Lze tu najít myšlenku Bohem nařízené genocidy. Izraelci, zničte vše živé v zemi zaslíbené, Kanaaánu. Tam již žili obyvatelé jiné víry. To mohlo být nebezpečné, vézt k pozdějšímu rozkolu... 

Bible neodsuzuje pití alkoholu, opilství ano. Staré civilizace znaly psychotropní látky - lysohlávky, jisté druhy kaktusů apod. Existuje spojitost mezi alkoholem a změněným stavem vědomí (spirits, špiritus...)-  

Co se zajatou  ženou? Ohol jí hlavu, počkej měsíc, pak se s ní spoj a bude tvou ženou. Oholená hlava odlišovala ženu -kořist, měsíc byl těhotenským testem, aby muž nevychovával cizí dítě. 

Tři vybraná města jako útočiště před krevní mstou, třeba za zabití. Za ně následovala povinná odplata. V takovém městě dotyčný musel zůstat do smrti, ale aspoň si zachránil život. Amnestie přišla až s případnou smrtí velekněze. .

SVATOŘEČENÍ kanonizace = zapsání do seznamu svatých, předchází blahořečení 

TONSURA - ustřižení vlasů na temeni, odstup od světských záležitostí

TŘI KRÁLE - 6.1. Začátek masopustu, před postním obdobím. Na popeleční středu začal 40 denní půst do Velikonoc.

VÁNOCE  - Ježíš se narodil na rozhraní 2 věků=eónů - ryb + beránka =  jeho atributy - stromeček - v Čechách od 14.st, z Německa - jesličky: 1223 – sv František - vůl + oslík - Ježíšek v jeslích  - už v římských katakombách

VĚČNÉ SLIBY - skládají se pro konkrétní klášter

ZVONY symbolicky tlukot srdce  -  od 6.st v každém kostele, mají jako lidé jméno + srdce

ŽALTÁŘ - biblická kniha žalmů

CESTA DO CÍRKEVNÍHO ŘÁDU

má několik mezníků: 
- Povolání - jedinečná životní zkušenost a obrácení
- Kandidatura - fyzický příchod do kláštera, první setkání a dojmy, žádost o přijetí do společenství
- Noviciát - víceleté období zkoušky klášterního života
- Obláčka - přijetí řeholního oděvu
- Časné sliby
- Řeholní formace
- Věčné, nebo Slavné sliby

CÍRKEVNÍ  ŘÁDY  

1059 - církevní synod - určena pravidla života kněží, do té doby chaos, někteří kněží se ženili, jiní žili příliš světsky...

ŘÁDY ŘEHOLNÍCH KANOVNÍKŮ 

řídí se regulí sv.Augustýna. Žijí společně v kanonii, Oslovení: kanovníci.Duchovní služba mezi věřícími. Augustiniáni, odnož premonstráti, křižovníci s červenou hvězdou, cyriaci. Pův.měli všichni bratři kněžské svěcení. Zachovávají věrnost domu, po složení slibů zůstávají nebo se vrací do domovského kláštera.Členové velmi aktivní hlavně v intelektuální oblasti, věnují se vědecké práci, především společenským vědám. práva majetku - premonstráti aktivně podnikají. Charita, opatrovnictví, duchovní služba.

PREMONSTRÁTI

Patron: Svatý Norbert, zakladatel řádu1121. Formují se v okolí města Premontre,  v jiných jazycích - Norbertini.
Charisma: Naprosto podstatné je spojení kontemplace a činnosti – v tom byl řád nový, apoštolát, kontemplace, správa farností vzdělání, práce s mládeží, vědecká činnost, kulturní a umělecká činnost.
Řehole: Sv. Augustin
Hábit: bílé řeholní roucho na znamení čistoty a kajícnosti. Tunika, škapulíř, Cingulum a bílý biret. Sestry bílý hábit s růžencem a černý závoj.
Znak: biskupské hole a lilie, spojeno se Sv. Norbertem a čistotou. Řeholní kanovníci, ale v současné době už ne všichni členové řádu jsou kněží. Vlastní majetek, podnikají s ním, vyučují, pečují o vzdělanost a kulturu.  Mívají i civilní povolání – např. jeden bratr je zdravotní bratr apod.
Skládají slib věrnosti domu a v současné době je jich cca 70, ale ne všichni bydlí na Strahově.  Podle jazykových skupin jsou rozděleni do provincií, ty rozděleny do opatství. V čele  opat,  jeho zástupce  převor.

PREMONSTRÁTI V PRAZE

Strahovský Klášter založen Jindřichem Zdíkem 1143. Patří mezi nejdůležitější premonstrátské kláštery na světě 1627 přenesení ostatků sv. Norberta. Klášter  poničen husity, pak Švédy.  Knihovna 280.000 svazků, přístupná veřejnosti. 

ŘÁDY KONTEMPLATIVNÍ - MNIŠSKÉ 

řídí se regulí sv.Benedikta, vzorem poustevníci raného období křesťanství, život v odloučení, kontemplaci. Benediktini, později odděleni cisterciáci a trapisté, baziliáni, kartuziáni. Kláštery byly samostatné hospodářské soběstačné jednotky. Dnes mohou mít benediktini i civiliní povolání - překladatelé, učitelé.

ŘÁDY RYTÍŘSKÉ 

původní záměr: péče o poutníky k Božímu hrobu - působili ve Svaté zemi. Johanité (maltézští rytíři),templáři, němečtí rytíři, mečoví rytíři, řád sv.Lazara. Dnešní poslání: charita, péče o nemocné, duchovní služba. Tradiční historické rozdělení uvnitř řádu: rytíři + řádoví duchovní + laicčtí bratři

MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI 

Jeden z velkých rytířských duchovních řádů, ve středověku patřil vedle templářů k nejmocnějším. Název řádu se často měnil podle oblasti působení nebo vnitřní organizace.

Patron - Svatý Jan Křtitel 

Hábit - Černý talár s osmibokým křížem. Umístění kříže na rameni symbolizuje - Kristovu cestu na Golgotu a to, že každý nese svůj vlastní kříž. Znak: osmiboký maltézský kříž na červeném poli.   

1050 - Špitální bratři sv. Jana Křtitele Jeruzalémského – johanité 

1309 Rhodští rytíři – přesídlení na Rhodos 

 1113 -  papež Paschalis II. potvrdil bratrstvo jako církevní řád. Řehole řádu johanitů, potvrzená 1137, obsahovala prvky benediktinské i augustiniánské řehole, slib chudoby, celibátu, poslušnosti, povinnosti ochraňovat věřící, pomáhat potřebným a bránit Jeruzalém před muslimy. 

1530 Maltézští bratři – od císaře Karla V.dostali Maltu. Zde řád fungoval 268 let a proměnil nehostinný ostrov ve vzkvétající místo s mohutnými opevněními. Velmistr odpovědný pouze papeži a členové vybíráni z aristokratických rodin z Francie, Itálie, Španělska, Portugalska, Anglie. 

Po pádu Osmanské říše se vojenské poslání Řádu začalo pomalu vytrácet. Absence vojenského způsobu života a rostoucí bohatství Řádu vedlo postupně ke ztrátě disciplíny a prorůstání arogance a zhýralosti do jeho morálních základů 

1781 Napoleon na Maltě, rytíři nuceni odejít a už se nevrátili, Malta později pod správu Británie. 

1879  - řád obnovil papež Lev XIII. 

Hlavní sídlo v Římě + pevnost na Maltě. Dnešní název: Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě = Suverénní řád Maltézských rytířů. Vlastní mince a poštovní známky,vlastní SPZ - SMOM. Diplomatické styky s 94 státy světa včetně ČR 

Rozšíření 

Z centra kolem špitálu sv.Jana v Jeruzalémě založili kupci z Amalfi pro poutníky ze všech zemí. Dále zakládány johanitské komendy v Německu, v Praze na Malé Straně. Postupně organizování podle vzoru templářů - jako vojenské duchovní společenství. Pro účast v řádu bylo vyžadováno celkové zdraví uchazeče. Členy se stávali šlechtici s právem nosit zbraň, symbióza mnišství a rytířství. Johanité se vedle templářů stali nejvýznačnějším vojenským faktorem ve Svaté zemi. 

Úkol řádu 

zpočátku péče o nemocné poutníky do Svaté země, postupně ochrana posvátných křesťanských míst v Jeruzalémě a poutních cest, především jejich vojenská obrana proti Sedžuckým Osmanům. 

Hierarchie 

Ve středověku rytíři, kněží a bratři ošetřovatelé. V čele velmistr. Pozdější dělení  do tzv. jazyků: provensálský, auvergnský, francouzský, italský, aragonský, německý a anglický, kastilský . Dnes dělení na velkopřevorství, převorství a podpřevorství. 

Členská základna 

profesní bratři – skládají věčné sliby včetně celibátu, před křestním jménem zkratka „Fra“                                                            profesní rytíři – nemají kněžské svěcení                                                                                                                                          profesní kaplani –mají kněžské svěcení                                                                                                                                          obedienční rytíři a dámy a justiční donáti skládají pouze slib rozvíjet řádové dílo. Další skupina - laici. Řád je tradičně aristokratický, ale přijímá i významné osobnosti nešlechtického původu. Cca 10 000 členů. Nejmenší nezávislý stát na světě. V čele řádová vláda s Velmistrem. 

Orientace na charitu. Pomoc nemocným a tělesně postiženým. Provozuje různá zdravotnická zařízení , výzkum v oblasti rakoviny a lepry. Organizace poutě do Svaté Země a do Lurd. V ČR Česká Maltézská pomoc.   

MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI V PRAZE  

Kostel Panny Marie pod Řetězem a Velkopřevorský palác.  Johanité se zde usazují  1163.  Původní bazilika z 12. století byla stržena a pokus o její přestavbu přerušily husitské bouře. Přestavba  až barokní 1640 – 1660 – Carlo Lurago. Oltářní obraz Karla Škréty a Poslední Večeře od Petra Brandla. V kostele je obraz  Matky Boží kojící . V Čechách se nachází pouze tři obrazy P. Marie kojící – Provodov, ve Vyšším Brodě a zde.

Husitské války poničily více než polovinu komend, české Velkopřevorství je nejdéle fungujícím Velkopřevorstvím na světě. Titul „velkopřevor“ udělil rytířům císař František Josef I. – ve světě ojedinělé. Členů českého velkopřevorství je cca 140, mj. Karel Schwarzenberg, Jiří Lobkowicz, Dominik Duka.

KŘIŽOVNÍCI S ČERVENOU HVĚZDOU

jediný původní český řád a jediný na světě, založený ženou. Nejmenší rytířský řád na světě - Praha + Vídeň - 20 členů. Vznik jako řád špitální, 1237 potvrzen papežem Řehořem IX., 1252 základní kámen kláštera u Juditina mostu - povinnost pečovat o most a vybírat clo. Přežili i josefínské reformy orientací na charitu a péči o nemocné. Za komunistů zde pracovna ministra vnitra, zbylo odposlouchávací zařízení

Spiritualita - úcta ke kříži. Oděv: černý talár + bílý límeček, 8 boký kříž s hvězdou. Podřízeni přímo papeži, v čele velmistr a generální rada. Řídí se řeholí sv. Augustina. Patroni: Augustin, sv. Anežka, sv. Jan Nepomucký

BENEDIKTINI

73 článků řehole podle sv.Benedikta - propracovaný návod na vše, i na způsob uspořádání staveb v klášteře. Ćást pro veřejnost + klauzura. Žijí v klausuře, u nás jediný kontemplativní řád, používá se označení "mniši" (jinak řeholní bratři). 6 x denně modlitba. V čelůe kláštera opat. Udržují gregoriánský chorál.

Charisma: duchovní služba, služba Bohu, misie, vzdělávání. Oděv: černý hábit s cingulem.

Broumov - kopie turínského plátna

Třebíč - bazilika sv.ProkopaSázavský klášter - výjimečná freska PM, kárá Ježíška

Břevnovský klášter - 993, pobýval tu sv.Vojtěch po návratu z Říma z Aventina s ním přišlo 12 bratrů, po vyvraždění Slavníkovců se komunita rozpadá, obnovena v 11.st - pomoc z Bavorska - sv. Vintíř. Cyklus obrazů P.Brandla. V kostele obřad Jana Patočky i J.Seiferta - na rakev v zimě usedl motýl...Na hřbitově pohřben Karel Kryl.

Dnes 11 bratří, 3 v noviciátu, známý opat Anastáz Opasek. Po válce zde internační tábor pro Němce před odsunem

ŘÁDY ŽEBRAVÉ 

Řídí se regulí sv. Augustina, Sv. Alberta, Sv. Františka z Assisi. Z latiny -  Medicans – žebrající, vznik ve 13.století – rozkvět měst a potřeba městských řádů, kritika vzdělanosti venkovských kněží – tuto mezeru měly zaplnit žebravé řády. Idea života v naprosté chudobě, Františkáni, menší bratři, dominikáni, karmelitáni, kapucíni, trinitáři.  Jsou kontemplativně činnými řády, s výrazně misijním posláním, služba bližnímu..V Praze: Františkáni, Minorité, Kapucíni, Karmelitáni, Dominikáni, mimo Phu: Trinitáři, Servité, Paulání, Piaristé, Milosrdní Bratři
Zásadní je misijní činnost, mohou, ale nemusí mít kněžské svěcení, nemohli vlastnit majetek – tudíž nepřivázáni k domu, časté misie.

FRANTIŠKÁNI

Fratres Minores – menší bratři – vědomi si vlastní bezvýznamnosti, Řád vzniká jako odpověď na potřeby křesťanů stěhujících se do měst.
Zakladatelem je Sv. František z Asissi, 1209 – řád uznán papežem. Velký důraz na chudobu (bohatství církve přitom nekritizuje)
Odkaz k lásce k přírodě a ke všemu živému. Spiritualita založená na radosti. Bratři káží dobro, pokoru, chudobu a prostotu
Privilegium svěcení křížových cest, rozšiřování tradice Betlémů

1517 dochází k prvnímu rozdělení řádu v rámci reforem a 1528 k další reformě a dalšímu  dělení
Řád Menších Bratrů Konventuálů – MINORITÉ
Řád Menších Bratří – FRATNIŠKÁNI OBSERVANTÉ, čili Františkáni
Kapucíni
Civilní větev: Terciáři – ti, kteří chtějí následovat život Sv. Františka, ale nemohou se zříci světského života. Např. někteří panovníci.

FRANTIŠKÁNI V PRAZE

Charisma: duchovní služba, misionářská činnost, pomoc potřebným. Spiritualita: Radost ze života, láska. Pax et Bon – pokoj a dobro
Hábit: hnědá barva, krátká kapuce, cingulum – bílý provaz se třemi uzly jako připomínka slibu chudoby, čistoty a poslušnosti. Hábit nosí jen když se modlí, nebo reprezentují Františkány, jinak chodí v civilu
Znak: bratr slunce, který všechno prosvěcuje a dává všemu život, kříž jako připomínka Krista a ruce se stigmaty Sv.Fr. z Assisi.
Do Prahy přicházejí 1604 a usazují se v bývalém Karmelitánském klášteře U Panny Marie Sněžné. Kostel Založen Karlem IV., 19. listopadu 1347 jako klášter Karmelitánů. Původní plán na délku 110 metrů. Václav IV. povoluje v kostele přijímání podobojí a postupně se stává útočištěm radikálního Jana Želivského.  1434 občanská válka mezi Starým a Novým městem – zbourána věž.  Karmelitáni učiňí několik pokusů se vrátit, neúspěšně.  Františkáni zde 7 let, poté 1611 vpád pasovských, bouře v Praze, zabito 14 bratrů. Mučedníci.
Po  1625 rozkvět, výstavba nejvyššího a největšího oltáře v Praze (Arnošt Heidelberger).  Josefínské reformy klášter neruší, ale zakazují přijímat novice.  Po  1948 kostel ponechán církvi, klášter se ruší – ubytovna ministerstva vnitra a zkušebna hudby hradní stráže.  1991 vráceno Františkánům. V rajském dvoře roste nejstarší strom v Praze, uvnitř má překvapení - zarostlou sošku Panny Marie.
Rozšíření Jesliček, Betlémů – upozornění na „ekonomický a třídní původ Krista“. Nyní: péče o mládež, vězeňská služba, denní stacionáře, senioři. Dělají vše, co je potřeba. Cítí prázdné místo v pastorační službě a starají se o kostely.  Provinční Ministr: Jakub František Sadílek, počet bratrů 21

dominikáni 

Řád bratří kazatelů – Ordo Fratrum Praedicatorum
Jeden z nejznámějších řádů. Založil ho sv. Dominik, schválen byl roku
1216. Náleží k řádům mendikantským (žebravým) Dominikáni zakládali své konventy výhradně ve městech, jejich posláním bylo kázání, šíření pravé víry. K dominikánům patřili též největší teologové vrcholného středověku. Představeným konventu je převor, provincie provinciál a celého řádu generál. 

Založili tradici růžence a růžencové modlitby. Členové nejsou vázáni na konkrétní klášter, stále cestují. Působiště mění co 4 roky. Hlavní poslání: kazatelská činnost, misie, zpovědi. V čele provinciál.

DOMINIKÁNI V PRAZE

Dominikáni do Prahy přicházejí  1226 a usazují se u sv. Klimenta na Poříčí. Patrně po výstavbě staroměstského opevnění se přemisťují, stejně jako jiné řády (např. němečtí rytíři) do městského areálu obehnaného hradbami. Usazují se na velmi výhodném místě, u kostela sv. Klimenta na Starém Městě nedaleko od Juditina mostu (dnešní areál Klementina). .1238 už jsou pověřeni organizací špitálu křížovníků s červenou hvězdou u mostu přes Vltavu. V následujících desetiletích zde klášter prosperuje. V letech 1311-1343 v klášteře sídlil inkviziční soud. V dominikánském řádovém domě také existuje škola, do které přijíždějí studovat příslušníci řádu z celé Evropy.  1420 je klášter i kostel pobořen husity a až do 1496 je opuštěn. Toho roku se sem vrací několik dominikánů. Skromný konvent bratří kazatelů zde existuje do 1556, kdy je vystřídají jezuité. Dominikáni pak sídlí v nevyhovujícím Anežském klášteře.  1604 se řád opět stěhuje, na Malou Stranu ke kostelíku sv. Máří Magdalény. Zde v 2. polovině 17. století buduje nový kostel zasvěcený též sv. Máří Magdaléně a následně rozsáhlý klášter. Ten je za josefínských reforem  1784 zrušen a kostel odsvěcen (dnes Muzeum české hudby). 1625 daroval císař malostranským dominikánům kostel sv. Jiljí na Starém Městě pražském, kde řád sídlí dodnes. 

KAPUCÍNI V PRAZE

Vznikají reformou Františkánského řádu. Patron: Sv. František z Asissi. Charisma: duchovní služba, misionářská činnost, nejvíc se zaměřují na kontemplativní modlitbu, práce s vyloučenými jedinci, práce v nemocnicích.  Hábit: Hnědý, dlouhá kapuce, cingulum provaz se třemi uzly jako u Františkánů.  Znak: obdobný jako u Františkánů, neb pochází ze stejného základu. Do Prahy přivedeni Vavřincem z Brindisi, na Hradčanech se usazují nejdřív. Od Hynka Berky z Dubé dostávají pozemky. Na Hradčanech již  1602 stojí kostel, stavějí svépomocí  klášter.
Historka o Panně Marii vypráví, že Rudolf II. si odvezl sošku z místního kostela, ta se 3 x sama vrátila.  Historka o Tycho de Brahe - měl zde laboratoř a rušily ho kostelní zvony.  1757 kostel utrpěl při pruském obléhání, odtud tam jsou zazděné dělové koule.  1944 jednotky SS tu zřizují vězení
1950 klášter zabrán a zrušen komunisty, 1991  vrácen Kapucínům a slouží jako sídlo provincie. Kapucíni na Hradčanech se starají také o Betlém a Loretu. U Lorety je penzion a kolej pro katolické studenty.
Kapucínský Betlém: jako první dle tradice vytváří Betlém Sv. František z Asissi. Kapucíni tedy, stejně jako Františkáni tradici Betlémů nesou dále.
1. ½ 18. století, jeden bratr ho vytvářel 10 let. Figury v životní velikosti, dřevo, papírmaš, dobové oděvy. 
Loreta:  Kapucíni byli pověřeni správou tohoto místa a dává jim tak novou náplň práce. Kopie domku v Nazareth, kde se narodila a žila Panna Marie, kde došlo ke zvěstování. Vzniká v 17. a 18. století na popud Benigny z Lobkowitz. Stavitelem je G.B. Orsi. Svatá Starosta, diamantová monstrance.

Kapucíni mají také konvent na Novém Městě.
Stavba dokončena roku 1642, na popud Josefínských reforem následně zrušen – kasárna- Tyl zde složil hymnu. 2000 vystavěno Palladium
Zachoval se kostel Sv. Josefa, 2 oltářní obrazy od Škréty.  Sv. Juda Tadeáš – chodí se k němu pro přímluvu, zejména studenti pro absolvování zkoušek
1992 se vrací malá komunita. Zaměřuje se na práci s lidmi bez přístřeší.

KARMELITÁNI

Řád  založen ve 13. stol. poustevníky do svaté země, kteří se usadili v pohoří Karmel – odtud jméno. Papežem řád schválen  1226
Následují příkladu proroka Eliáše – hluboká vnitřní modlitba a rozpoznání znamení boží přítomnosti,  Řídí se řeholí Sv. Alberta.
Zásadní je  Mariánská spiritualita. Po 1238 opouštějí Svatou Zemi a usazují se v Evropě – mění se z poustevnického na činný řád.
Stěhují se do měst a otevírají se výuce.
Reformní snahy – 15.století Sv. Terezie z Avily a na ní navazující Sv.Jan od Kříže a důsledkem je rozdělení na: Bosí Karmelitáni a Obutí Karmelitáni. Obutí žijí podle původníí řehole z 13 století. V současné době jsou v Praze Liboci, Olomouci a v Kostelním Vydří.

KARMELITÁNI V PRAZE

Vznik: reforma 1593. Patroni: Terezie z Avily, Sv. Jan od Kříže, sv.Eliáš. Charisma: hluboká kontemplativní modlitba, ale také vnější činnost
Řehole sv. Alberta. Hábit hnědý, kožené cingulum, škapulíř – jako zvláštní ochrana od Panny Marie, bílý plášť.
Znak: černé pole symbolizuje horu Karmel, která se dotýká nebes. Bílá Hvězda Pannu Marii, dvě černé hvězdy Proroky Eliáše a Elizea, kteří na Karmelu také pobývali a jsou nazýváni vůdcové Karmelitánů. Meč symbolizuje Proroka Eliase a jeho plamenná slova a koruna je tradičně spojována s Pannou Marií. Představený řádu sídlí v Římě, provincie řídí provinciál a jednotlivé domy pak převor. Bosí  Karmelitáni u Kostela Panny Marie Vítězné. Tradičně  se jedná o kontemplativně činný řád, ale oni sami sebe vidí jednoznačně jako řád žebravý. Nyní na světě asi 4000 Karmelitánů a 13000 Karmelitek. Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko
Bosí Karmelitáni sem přicházejí 1624, 1631 dostávají Jezulátko od Polyxeny z Lobkowitz .Po vpádu Sasů kostel na 7 let opouštějí a pak nalézají Jezulátko s ulomenýma ručičkama, opravují a od té doby koná zázraky.  Přestavba z Luteránského kostela, změna dispozice.  Klášter zrušen josefínskými reformami a řád se oficiálně vrací do Prahy až  1990, kdy dostává do správy kostel a starost o Jezulátko. (Po zrušení kláštera se o Jezulátko starají Anglické Panny).U Jezulátka 5 Karmelitánů a ve Slaném  7.  Původní řehole požadovala věrnost domu, ale teď migrují.  Starají se konkrétně o Kostel Panny Marie Vítězné a jeho provoz, provozují také IC a suvenýr shop. Vyrábějí med a bylinné produkty. Starají se o potřebné, byť to jejich náplní původně nebylo. Chtějí, aby byl kostel chápán jako místo setkávání, organizují kulturní programy, koncerty, komentované
prohlídky kostela. 

ŘÁDY ŘEHOLNÍCH KLERIKŮ

Řídí se regulí Sv. Ignáce z Loyoly. Vznik od 16.st za  protireformace - duchovní správa, vzdělání, misie. Jezuité, piaristi, barnabiti, theatini, později salesiáni, obláti, redemptoristé
Poslání:  duchovní správa, školství, ošetřování, misie
Kontemplativní modlitba ustupuje praktické činnosti, nekonají chórovou bohoslužbu – více času na praktickou činnost.
Nemají vazby na jeden dům a hábit se více podobá civilnímu, nebo kněžskému oděvu.

ŽENSKÉ ŘÁDY

původně život v přísné klauzuře, pro ženy to znamená i bezpečí. Benediktinky, cisterciačky, premonstrátky, kartuziánky, klarisky...V 16. a 17.st. aktivní působení ve společnosti, jen částečná klausura - voršilky, alžbětinky, boromejky...

Magdalenitky

Sestry pokání sv. Marie (Maří) Magdalény - bílé paní Ženský řád, který byl patrně založen v Německu v 1. polovině 13. století. Původně se řídil řeholí sv. Benedikta, kterou později nahradila řehole sv. Augustina. Řád měl i mužskou větev. V čele celého řádu stál generální probošt. Provincie řídili zemští převoři a při jednotlivých klášterech byli probošti. V předhusitském období vizitační právo k českým klášterům převzal pražský arcibiskup. Poměrně málo protěžovaný řád měl příznivce hlavně v osobách posledních pražských biskupů. Představenou sester v konventu byla převorka. Původním posláním řeholnic byla péče o nemocné a poutníky. Do řádu nejčastěji vstupovaly dcery bohatších měšťanů. V Českých zemích bylo v průběhu 13. a 14. století založeno několik konventů, které většinou zanikly během husitských válek. Nejstarší známá komunita magdalenitek v Čechách krátce působila v Dobřanech u Plzně (doložena 1259). V Praze došlo zřejmě k přenesení domu původně zmiňovaného v roce 1282 v sousedství kostela sv. Havla na Starém Městě někdy před rokem 1329 na Malou Stranu. (Roku 1315 obvinili minorité od sv. Jakuba biskupa Jana IV. z Dražic, že trpí v blízkosti farního kostela sv. Havla kurií nepotvrzený řád magdalenitek). Další kláštery vznikly v Záhražanech u Mostu (1283), u Loun (kolem roku 1330) a údajně i u sv. Vavřince v Želině u Kadaně. Na Moravě byl konvent bílých paní v Dalešicích a ve Slezsku v Nise. Nejdéle se udržel řád v Mostě - Záhražanech. Záhražanské (později mostecké) magdalenitky byly v roce 1782 rozpuštěny, čímž činnost řádu na našem území končí. Sestry nosily bílý hábit, škapulíř, cingulum a závoj. Malostranský klášter nebyl patrně nijak výstavný. Majetkové poměry byly skromné. Papež Jan XXIII zprostil jeptišky nákladné visitace od generálního probošta řádu. Do roku 1395 byl podřízen generálnímu proboštu, po tomto datu pražskému arcibiskupství. Ke klášteru přiléhala zahrada a patřil mu dvůr v Chýnici u Tachlovic. Jako první známá převorka je k roku 1415 uváděna Dorota.. Zanikl 21. června 1420 za husitských válek a nebyl již nikdy obnoven.

MUČEDNÍCI

Jedinci ochotni pro víru obětovat vlastní život, zemřít ve víře v Krista a život věčný. Síla víry jim dala sílu k až mystickému vytržení, s nímž překonávali drastická mučení - lámání kolem (Kateřina), pálení na rožni (Vavřinec)

sv.ambrož

biskup milánský, 339‑397, 1. ze 4. velkých Z církevních učitelů (+ Jeroným, Řehoř, Augustýn), podporuje asketické hnutí. Ambroziány k nám pozval Karel IV., k Hybernům.

sv.anežka česká 1211 – 1282   

česká princezna,  dcera PO I. +Konstancie Uherské – řeholnice, abatyše kláštera Na františku,  výrazná osobnost své doby – 3x zasnoubena, i s F.II –odmítla ho. S bratrem, Václavem I., založila špitál +  vstoupila do nového kláštera klarisek , organizuje chudinskou a nemocniční péči na české půdě. O kanonizaci Anežky České usilovali už Eliška Přemyslovna + Karel IV . 1874 - blahoslavena1989 – svatořečena za JP II. 

SV.AUGUSTIN 

354  Tagaste v dnešním Alžírsku -  430 - ostatky v Pavii. otec pohan, matka křesťanka – sv.Monika – modlí se za nezdárného syna, divoké mládí, nemanželský syn, studia antická literatura - Platon, Cicero, Vergilius - vystudoval rétoriku + gramatiku. Kartágo –vlastní škola gramatiky, učil řečnictví. Cesty  -  Milán – setkání se sv Ambrožem    - obrácení - četba dopisu sv Pavla – slyší hlas – tolle e lege - pokřtěn, stal se biskupem

literární dílo - 113 knih a traktátů, 200 dopisů, 500 kázání - de civitate dei + vyznání

augustiniáni - 388 - nejstarší mnišská řehole na Z. podstata řehole - 12 kapitol, společný život v klášteře, láska k bližnímu, chudoba, poslušnost, modlitba

Praha   -  klášter sv.Tomáše na MS, dnes Josefská

Brno -  v 18. st. získal od papeže používat hodnost  opata, což augustiniáni jako žebravý řád nepoužívají. Brněnský opat je tak jediným augustiniánským opatem na světě, podřízen generálnímu převorovi v Římě1868 opatem Mendl 

sv.benedikt - 470 - 542 

zakladatel benediktinského řádu a Z mnišství, patron Evropy - nar.v Nursii v Umbrii, studoval 3 roky v Římě, poustevník v jeskyni v Subiacu. Zvolen opatem kláštera u Tivoli, pro mnichy moc asketický - chtěli ho otrávit mešním vínem - legenda: požehnal kalich, ten pukl, víno vyteklo.  Postupně zorganizoval 12 malých komunit po 12 mniších na různých místech a v každém jmenoval opata. Číslo 12  -symbol pro  úplnost a schopnost tvořit společenství.. 530 - odešel zpět do Subiaca, zal.klášter - heslo ora et labora. Původně zde Apollonův chrám, který Benedikt po přestavbě zasvětil sv. Martinovi. Tam vyhlásil řeholní pravidla -  důsledně vychází z bible - důsledná služba Bohu, poslušnost + pokora, usilovná práce, rozjímání, školní vyučování, práce v duchovní správě...Benediktovy atributy - rozbitá číše a havran. 

1220 - Benedikt  prohlášen za svatého - svátek 11.7., 1964 - papež Pavel VI  ho prohlásil za patrona Evropy. Relikvie sv. Benedikta uchovávány v kryptě opatského kostela v  Saint-Benoit -sur Loire a v Germigny des Prés - u Orleans  - spory s Montecassinem, závěr – pravé relikvie jsou na obou místech 

sv. filip neri 

veselý svatý -   patron humoristů, neplodných žen + ochrana X zemětřesení, nar. ve FI v bohaté rodině,  do Říma, stud teologii + filosofii. Laický apoštolát – kázal poutavě + vtipně,  ve špitálech, staral se o poutníky, zal.řád oratoriánů -  16.st  -  oratoř =  modlitebna. Rádce kardinálů i papežů, miloval děti1622  - kanonizován, socha  - Praha, Malá Strana, nové zámecké schody 

SV.FRANTIŠEK Z ASSISI

Assisi 1181 -  1226

zakl řádu františkánů, mystik, zakl jesliček, ochránce zvířat, patron Itálie +  Assisi + chudých +  soc.pracovníků +  kupců +  krejčích +  tkalců - ochránce zvířat + přírody, pomocník x bolestem hlavy + moru - otec Piero di Bernardone - bohatý obchodník s látkami  - syn měl převzít podnik, pův patřil k  zlaté mládeži, chtěl být rytířem

1202 - v bojích s Perugiou zajat – rok vězněn – podlomené zdraví, zřekl se  majetku  +  život v chudobě – pokora, láska

1205  vize v kostele sv. Damiána   -  boží hlas: Františku jdi a oprav můj kostel

přeneseně = rozkol v církvi, korupce v Římě - prodal  látky,  roztržka s otcem – veřejně se zbavil šatů, otec ho zavřel doma, matka ho tajně osvobodila - 2 roky poustevník na monte Subasio - skládá poezii – oslavuje stvoření slunce, ohně, vody, tvorstva

1209 – ordo minorité

1210- - papež povolil kazatelskou činnost sv F + jeho stoupencům

1212  setkání s Klárou - klarisky

1223 řád potvrzen papežem - F není kacíř, nejde X církvi – nikdy nebyl vysvěcen na kněze – jen jáhen

1224 – la Verna - stigmata

zahraniční cesty – Španělsko. Svatá země – ne moc úspěšné – návrat do Assisi

1226 – umírá v Porciunkole, přenesen do san Damiano – loučí se s mí klarisky, pohřben v kostele san Giorgio

1228 – zde papežem Řehořem IX prohlášen za svatého

1939  patron Itálie

1980 prohlášen patronem ekologů

Nejsvětější ze všech Italů, nejitalštější ze všech svatých, druhý Kristus

františkáni -  z přísnější větve řádu v 15.st – řád žebravý

1517   schváleni Lvem X.

hl. úkol františkánů = duchovní služba, misie, kázání.snaha žít co nejvěrněji podle evangelií v chudobě a poslušnosti - Praha, Jungmannovo nám., PM  Sněžná

oděv františkánů - hnědý hábit s kapucí a bílý cingul +  typická velká tonzura - úprava vlasů.

oděv klarisek - hnědý hábit ve tvaru kříže + bílý cingul s 3 uzly. hnědý závoj

1525 – kapucíni odnož františkánů – u nás sv.Josef + na Hradčanech

přijetí nových bratrů do řádu - důraz na vědomí Božího volání, schopnost života ve společenství a ochota k jednoduchému křesťanskému životu podle evangelia. Je-li kandidát přijat, absolvuje přibližně rok první zkoušky společného života v postulátu - následuje rok noviciátu, poté první, dočasné sliby  - období dočasných slibů  -3 -6 -9 let, definitivně je bratr přijat slavnými, doživotními sliby

sv.florián
SV.JANUÁRIUS - San gennaro 

biskup z Beneventa – umučen za Diokleciána. Zkapalnění krve – poprvé 1389, 3 x ročně, posl.sobotu před 1.květn.nedělí + 19.9. + 16.12. – 1631 výbuch Vesuvu, světec zastavil lávu. Zkapalní i krev na kameni v Solfatara, kde byl sťat1980  Jan Pavel II – prohlásil za patrona Neapole+ Campanie 

sv.kateřina 

3. st - Kateřina Alexandrijská – vzdělaná,půvabná – žádá císaře Maxentia zakázat modly, on pozval 50 filozofů obrátit ji, ona je obrátila na křesťanskou víru, odmítá Maxentiovu nabídku k  sňatku, je již Kristovou nevěstou. Mučena kolem s bodci, to se  rozpadlo, sťata mečem. Ve středověku kult rozšířen po celé Evropě. Patronka mlynářů ,železničářů, mladých dívek, filozofů, ošetřovatelek, kolářů, přadláků. Atribut - kolo

sv.klára  1193-1253 

z bohaté rodiny, v 17 pod vlivem kázání sv.Františka1212 odchází z domova do Porziuncoly, dá se ostříhat, schová ji v klášteře a pak jí věnuje kostelík san Damiano , tam pak zůstává celý život. Zázrak – rodina s ní nemohla pohnout – uznala její volbu do kláštera odešly i další  sestr Beatrice + matka. Později zakládá řád klarisek  - řád sv.Františka v ženské verzi. Korespondence se sv.Anežkou českou. 1231 - 1.konvent klarisek  – na Františku  - zal Anežka Přemyslovna, 1.abatyše. 1253 Klára umírá +  papež schválil regule řádu. Ve středověku všechny ženské náboženské komunity musely žít v klauzuře - mj.poskytovala ochranu. Pro Kláru velké zklamání – chce aktivně pomáhat chudým + nemocným 

1255 - svatořečena, svátek  -  11.8.  

klarisky - ideál evangelního života v chudobě, přísná klausura, patronka klarisek + Assisi + pradlen + pozlacovačů +  malířů skla +  výšivkářů, sklenářů,pomocnice X horečkám + očním chorobám

sv.markéta z cortony 1247-97 

přímluvkyně za zoufající si nevěstky. Matka jí zemřela, když bylo Markétě 7 let, macecha ji neměla ráda, odešla žít se šlechticem z Montepulciana, žili  šťastně 9 let, měli syna , po smrti druha k františkánům – dlouhé půsty, odříkání, pokání - založila spolek sester 3.řádu. Útulek se špitálem pro chudé. Zázračně uzdravovala, 1728 -  prohlášena za svatou – svátek 22.2.. Ostatky ve skleněné rakvi v chiesa di s.Margherita

SV.MARTIN Z TOURS 315 - 397

voják v Galii – dal žebrákovi půl pláště – ve snu se mu zjevil Kristus –  cokoliv učiníš pro mé nejmenší jako bys učinil mně–      dal se pokřtít - stal se biskupem v Toursu- zakl kláštery–      populární ve F – saint Martin. Ochránce řemeslníků + cestujících + abstinentů + domácích zvířat + hus –- pomocník X vyrážce + hadímu jedu

sv.tomáš akvinský 1225 – 74

it.filosof + teolog, jeho učení – 1 z pilířů katolické víry, církevní doktor, světec, zakladatel scholastiky, v 5 letech – Monte cassino, ve 14 letech – Neapol-s.Domenico. Rodina ho rok věznila, nechtěla mu dovolit vstoupit do řádu...utekl, složil slib, později učil na Sorbonně.. 

sv Vavřinec  

patron knihovníků, archivářů, všech kolem ohně– hasičů, sklářů, nožířů, kuchařů, sládků..studentů, chudáků, města Norimberka, pomocník proti chorobám očním, kožním, ischiasu258jáhen v Římě -umučen na rožni. Svatovavřinecké  poutě – 10.8. Umění – Fra Angelico, Tizian...u Pinkasů 

SV.VAVŘINEC Z BRINDISI

1559  Brindisi - vl. jménem Julius César Russo, jméno Vavřinec přijal ve Veroně u kapucínů, studie v Padově - mluví řecky, hebrejsky, několika evropskými jazyky - výborný kazatel, podnikal misijní cesty

1559 založil v Praze 1. kapucínský klášter u P.M. andělské, 1619 zemřel v Lisabonu, 1881 prohlášen za svatého 

SV.ZITA 

1218  Monsagrati 1272 - Lucca. ochránkyně žen v domácnosti, pomocnice při hledání ztracených věcí. Chudá dívka , od 12 let služka v paláci Fatinelli – milá, hodná, ze svého dávala jídlo chudým, půjčila kožich žebrákovi, zmizel s ním – dostala vyhubováno, Jasné světlo v domě – boží přítomnost. Podle legendy přišla  pozdě z kostela – ale těsto na chléb už zaděláno – pomohli andělé. Jednou vzala zbytky jídla pro chudé, při kontrole zástěry se objevily květiny – festa dei fiori.  17.st – svatořečena, svátek 27.4 

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE

Masopust

Výraz masopust může někoho zmást, ve skutečnosti to není období, kdy se lidé oprostí od masa, ale právě naopak. Je to příprava na 40denní půst, který předchází Velikonocům. Lidé by se proto měli v těchto dnech dosyta najíst a pobavit. Dodržoval se jak v Čechách, tak na Moravě, jen s malými rozdíly v tradicích. Například ve Strání tančili mladíci s dřevěnými šavlemi, na Uherskobrodsku podobně bobkovníci, masopustní průvod s maskami na Hlinecku se zachoval v tak autentické podobě, že je i na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ve všech regionech si ale pochutnávají na vesměs stejném jídle, liší se například příprava zelí, kdy je na Moravě zahuštěné, zatímco v Čechách lehčí.

Masopust se slaví také v Německu, Španělsku a v Itálii, kde se v Benátkách pořádá slavný masopustní karneval. To má pravděpodobně za příčinu skutečnost, že masopust souvisí se starověkými slavnostmi zvanými luperkálie či bakchanálie. Šlo o oslavy vína, jídla a zpěvu. 

Období masopustu začíná 6.1. Nejdůležitější jsou poslední dny masopustu, tehdy se hoduje a veselí nejvíc. Začíná se Tučným čtvrtkem, kdy by se lidé měli ládovat co možná nejvíc a co možná nejtučněji. Samozřejmostí byly dříve domácí zabijačky, na které se pozvala rodina, přátelé, sousedé, vepřové hody si prostě užila celá ves. Kdo nemohl přijet, dostal výslužku. Jitrnice, jelita, škvarky, ovary nebo třeba huspeninu. Hodovat se začalo polévkou, pokračovalo se přes tzv. předehru, směs masa a drobů, po vrabce, tedy pečené maso z plece a bůčku, a smažené řízky. Vrcholem bylo tradiční vepřo, knedlo, zelo zapité nezbytným pivem. Zelí dodalo vitamíny a pivo pomáhalo trávit, ideální pomoc i pro dnešní dobu. Naši předci si užili i sladkou tečku, a to v podobě křupavých, v másle smažených koblih. Posypané cukrem smíchaným se vzácnou pravou vanilkou nádherně voněly, a skvěle chutnaly díky náplni z ovocné zavařeniny. Napíchnuté na hůlce je pak valašskými vesnicemi nesl tzv. pohřebenář, jedna z postav masopustu,

O masopustní neděli a pondělí byla ve vsi muzika, tančilo se, jedlo a pilo do pozdních hodin. Úterý pak patřilo maskám a kostýmům. Ze Znojemska je třeba známý převlek medvěda, z Klatovska Bakchus, polobůh vína a veselí, a z Vysočiny slaměník, oblečen do úboru ze slámy. Maškary chodily po vsi a vybíraly nejrůznější dobroty včetně uzenin a pálenky, které pak chasa dosyta konzumovala při závěrečném večerním veselí. Slavnosti utnul až o půlnoci ponocný zatroubením na roh.

Velikonoce či pascha (z lat. Pascha hebr. pesach přejití)    slovanský název Velikonoce = velká noc, v níž byl Kristus vzkříšen.nejvýznamnější křesťanský svátek – na památku umučení a zmrtvýchvstání Krista. Slaví se vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany havním bodem víry, smrt není konec, ale začátek nového života.

325 - 1.nikájský koncil - pravidla pro určení data Velikonoc - 1.neděle po prvním jarním úplňku - období 23.3 - 26.4.Ježíš Kristus měl zemřít kolem r 30 v době židovského  Pesahu,  židé slaví Pesach na památku vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví - odtud beránek  - když Bůh seslal na Egypt 10 ran, poslední byla zabití všech prvorozených. - židé měli být ušetřeni, krví obětovaného berana potřeny veřeje a Pán dům překročil - končí 40 dní půst -  začal po 3 denním masopustu Popeleční středou40 potopa světa, 40 dní  Mojžíš na Sinaji , prorok Eliáš putoval 40 dní a nocí - na horu Horeb40 dní strávil Ježíš v poušti, po svém vzkříšení 40 dní se svými učedníky

1.postní neděle – černá - ženy nosily černé šátky na znamení pokání - jedla se pučálka - naklíčený smažený  nasucho pečený  hrách s cibulkou a zelím nebo na sladko s medem

2.postní neděle - pražná - jedlo se naklíčené pražené obilí – pražma. Klíčky z obilek se před pražením olámaly a dávaly do polévek a kaší. Velký úklid, bílilo se, omývalo veškeré nádobí

3.postní neděle - kýchavá  - mše za odvrácení moru, jeho prvními příznaky - časté kýchání -'Pozdrav Pán Bůh!' a 'Dejž to Pán Bůh!'. Pověra, že kýchání 'čistí hlavu', v oblibě šňupání tabáku. kolikrát kdo tento den kýchne, tolik let bude živ

4.postní neděle - družebná - polovina půstu pryč - radost - družné veselí . Případně od družby dohazovače , se ženichem návštěva u nevěsty a příprava námluv. V tento den světí papež Zlatou růži – zvláštní vyznamenání pro osoby nebo významné kostely. Při mších se používá růžová barva. Tradičně chudé pečivo: žebrácká bída, chudí rytíři, pekařská bolest. Vdolky z obyčejného kynutého těsta zadělané z tmavé režné mouky upečené v troubě nebo na suchém plátu tvrdé,  z nich dělal „pařenec“  - přelévaly se horkým mlékem s trochou medu

5.postní neděle – smrtná - atmosféra soustředění na umučení a smrt Páně. Kříže v kostelech halil fialový závoj. Tradice  vynášení smrti (Smrtholky, Moreny, Morany, Mořeny, Mařeny) po zimním období. Když průvod Moranu hodil do vody nebo ze strmé skály, všichni utíkali  pryč - kdo zakopl nebo se opozdil, šel do roka za Moranou

6.postní neděle  - květná  - z latinského passio - utrpení. Kristus se svými učedníky přijel do Jeruzaléma, na svátek Paschu, hebrejsky Pesach.Na památku vjezdu Krista do Jeruzaléma. Pašijový týden:

Modré pondělí - Šedivé úterý - Škaredá středa - Zelený čtvrtek - Velký pátek - Bílá sobota - Neděle - Hod boží velikonoční.

obřady v pašijovém týdnu jsou truchlivé, čtou se  pašije sepsané sv. Markem, ve středu pašije sepsané sv. Lukášem. Třídení začíná večerní eucharistií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli

Škaredá / popeleční středa - den, kdy Jidáš zradil Ježíše. Kněz dělá věřícím na čele popelec - křížek na čelo z popele z jívových ratolestí z loňské Květné neděle Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš - pomíjivost pozemského života a nutnost pokání. - obřad  probíhá bez hudby a zpěvu,  vybídnutí k obrácení se k sobě a zpytování. Pověra: kdo se bude mračit, zůstane mu tocelý rok - černá středa =   vymetají  se saze z komína

Zelený čtvrtek - přesmyčkou z německého Greindonnerstag (plačící, lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (grín = zelený). Ježíšova večeře na rozloučenou,  ustanovil tajemství eucharistie (dnes mše svaté) a myl apoštolům nohy;  Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí.  Přísný půst;  jediné bezmasé jídlo špenát, mladé kopřivy, zvony zní na Zelený čtvrtek naposledy, odlétají do Říma, znovu až na Bílou sobotu. Podle tradice se má při posledním zvuku zvonů zacinkat penězi, aby se držely celý rok. nebo se zvoní paličkou o hmoždíř, aby se vyplašily z chalupy hmyz a myši. místo zvonů až do soboty řehtačky.pečou jidáše se , obřadní pečivo z kynutého těsta, potřené medem.

Velký pátek - je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy byl odsouzen, popraven na kříži i pohřben. V Bibli se události popisují ve všech čtyřech evangeliích; ta se čtou v tzv. pašijích. den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání. - minimální výzdoba kostela, žádné květiny ani svíce, zpívá se bez hudby a zvony mlčí, země se otvírá a vydává poklady, omývání rosou = ochrana před nemocemi. - žádné zemědělské práce -nepere se, voda by se zbarvila krví

Bílá sobota - tzv. aliturgický den =  neslaví se mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření; liturgie Vzkříšení Páně na Bílou sobotu po západu slunce, kdy podle starověkého počítání času začíná nový den. Vigilie Velké neděle začíná zapálením ohně, od kterého se rozsvítí Paškál  - znovu zní varhany a zvony („přiletěly z Říma“). Při obřadech vigilie křtění novokřtěnci v  bílém rouchu - Bílá sobota? symbol čistoty a smytí hříchů křtem - činnosti  na Velký pátek + Bílou sobotu mají  očistit duši, tělo i dům - konec půstu, hospodyně má doma uhasit oheň,  s sebou ke kostelu vzít poleno, zapálit v posvěceném ohni a doma jím rozdělat nový oheň. Na Bílou sobotu se pečou mazance – symbol slunce, původně ze sýra a vajec později sladká varianta, kruhový tvar s křížkem uprostřed - velikonoční beránci,  pomlázky z vrbového proutí, kraslice - starosl „krasivaja“ = červená barva symbol krve a života

Boží hod velikonoční - Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu”, neboli „prvního dne po sobotě” mše v katolických kostelích -svíce, zvonění a varhany - svěcení velikonočních pokrmů – mazanec, beránek, chleba, vejce, víno. Slavnostní oběd - skopové + mazanec s medem 2 zářezy ve tvaru X -  Bílá neděle často dnem slavnostního prvního přijímání

Velikonoční pondělí - pomlázka, velikonoční hodování… Hospodář mohl vyšlehat čeládku, aby nebyla líná.krajově: dynovačka, binovačka, hodovačka, karabáč, koleda, mrskačka, šlehačka, šmerkust tatar, žíla. Pomlázka  od  pomlazovat, předání svěžesti mladých jarních prutů -někde se dříve dodržovalo odplatné úterý, děvčata polévala chlapce vodou -obdarování zdobenými vajíčky -podle psychoanalytiků jednoznačný sexuální podtext  - pomlázka - barvená vajíčka Řím i Číńané - červená=láska, zelená=radost, žlutá=slunce

Velikonoční beránek

v křesťanství jedním ze symbolů Ježíše Krista, = beránek, obětovaný za spásu světa, znázorňuje se s praporem vítězství   -židé  - beránek představoval Izrael jako Boží stádo, Hospodin je pastýř

Velikonoční oheň + paškál

velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně = symbol vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí, od ohně se zapaluje bílá velikonoční svíce (paškál) - svíce = důležitý symbol ve všech kulturách - světlo  znamení života   -paškál zdoben motivem kříže, na kterém jsou voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem je Α a Ω, tj. začátek a konec věků, jimiž je Kristus

Kříž

mnohem starší než křesťanství, u Egypťané, Číňanů či Kréťanů. Spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, symbol věčnosti. Pro křesťany je kříž nejdůležitějším symbolem -Kristus, Boží Syn  odsouzen ke smrti ukřižováním - v řř popravě výjimečně kruté a ponižující

vajíčko

symbol nového života již od pohanských dob, v mnoha kulturách  symbol plodnosti, života a vzkříšení. Tradice - zvyk  vejce malovat; důvodem pojídání vajec o Velikonocích bylo zřejmě i to, že vejce se nesměla jíst v postní době. v křesťanství =   symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti

Velikonoce v cizině

Ve většině zemí Z Evropy a v USA děti hledají schované sladkosti a drobnosti na zahradě Finsko -  děti převlečené za čarodějnice, v Norsku  tématika vražd,  televize vysílají detektivky a v novinách vycházejí články, v nichž čtenáři hledají pachatele. Filipíny -krvavé průvody. Ve státech Stř a J Ameriky rozsáhlá procesí za mohutné účasti  věřících. V Rusku se slaví pravoslavné Velikonoce podle starého juliánského kalendáře. 

Po velikonocích  50 dní do svátků  "Seslání Ducha svatého" kdy se připomíná, že apoštolové se v dalších 40ti dnech setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus slíbil zvláštní posilu za 10 dní - dar Ducha svatého - letnice

REFORMACE - PROTESTANSTVÍ  - MARTIN LUTHER

Inspirace sv.Augustinem.Stejně jako sv.Pavel říká, že spasení závisí pouze na naší víře. Církev tak nemůže měnit osud jednotlivců. Prodej odpustků je hříšný. Klíč k vykoupení je ve Slovu Božím - jak se toto poselství dostane k negramotným, když liturgickým jazykem je latina? Řešení - Luther napsal žalmy v němčině, zprvu nelehce prosazoval. Nechtěl opustit církev, ta opustila jeho. Obavy papeže ze ztráty autority církve - vyobcování. Luther glejt spálil, riskoval smrt, protivil se i světské mocim císaři Karlu V. Luther přitažlivý pro moderní individualismus, odmítající slepě přijímat autority.

ULRICH ZWINGLI

farář v Curychu - vlastní verze reformace. Zašel dál než Luther. Prostředkem boží moci není papež, ale bible. Městská rada obešla biskupa, začala sama rozhodovat. Odstranění výzdoby z kostelů včetně varhan - rozptylují pozornost při bohoslužbě. místo oltáře stolek na přijímání. Povoleno ženit se - v bibli nic o celibátu nenašli. 

Zásadní problém reformace = sektářství, každý si mohl vzít z bible cokoliv a ztotožnit se s tím. Novokřtěnci - v bibli nic nenašli o křtu nemluvňat, křtí až dospělé, co se sami mohou rozhodnout.

JAN KALVÍN

francouzský exulant, příjezd do Ženevy (Ŕím protestantů). Jeho spis Výklad křesťaství šířen knihtiskem. Kalvínova bible - zveršovaný text s vysvětlivkami