DĚJINY KŘESŤANSTVÍ
                                   

POZN. studijní texty a poznámky pro osobní potřebu - ve fázi výstavby:) 

TERMINOLOGIE

ADONAI - hebr.výraz - "můj Pán"

ALBA - spodní vrstva oděvu kněží, dlouhá bílá košile

AMBON - vyvýšené kamenné nebo dřevěné místo, při bohoslužbě pro biblická čtení.

APOKALYPSA - řecky "odhalení". prorocká kniha sv.Jana, kteoru končí Nový zákon. Poslední soud, boj dobra se zlem (Kristus  x antikrist )

APOKRYFY - židovskoo-ktěsťanské náboženské spisy, nepřijaté do biblického kánonu.

AVE MARIA - Pozdravení andělské, nejrozšířenější mariánská modlitba. Archanděl Gabriel: Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou. Slova Alžběty: Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého 

BAZILIKA -  z řec.stoá basiliké - královské podloubí. V Persii audienční síň krále, řř. - pro světské účely – obchod, soudnictví, správa města. Přizpůsobení křesťanskému kultu - využití půdorysu. Trojlodní prostor, prostřední loď vyšší, oddělení sloupy. Termín se používá pro starobylý křesťanský chrám a také pro významné chrámy - 4 hlavní římské. Titul basilika maior udílí jen papež. 

BIBLE nejrozšířenější + nejpřekládanější  + nejposvátnější kniha v dějinách. Obsah:  Jak se k sobě mají lidé chovat, co si o sobě myslet, jak pomáhá Bůh lidem na dně, vztahy mezi národy, smysl života - Amerika -  přísahá při slibu presidenta + guvernéra, svědků u soudu. Název: asi  přístav Biblos v Libanonu.-vývoz papyru. - starořec. = biblos = dužina šáchoru, řecky papyru -  - bible = kniha. - psalo se na pergamen, zvířecí kůže ale hlavně na papyrus. - rákosovitá bylina, do výšky 2-4 m, Egypťané měli rostlinu za posvátnou. Z jejích lodyh dělali k výrobě mečů, strun, matrací, na lodní plachty i látku na balení mumií - předchůdce moderní knihy - přeložené svitky papyru = kodex.

rozdíly: SZ sepisován 1000 let, hebrejsky, zaměřen na národ x NZ sepisován 50-70 let, řecky, zaměřen na osobu, Ježíše. V Evropě 14. + 15.st. umělo číst tak 10% lidí, obsah bible zprostředkováván poutěmi, uměním...divadelními dramaty - ta se odehrávala na náměstí. Používaly se i alegorické vozy. Knihtisk - překlady -  do více než 2000 jazyků 

hlavní události  - na malém území, v Izraeli. styk -  Afrika, Asie + Evropa. Egypt -  lidé za faraonů v otroctví. Řeka Jordán - přešli izraelité cestou do zaslíbené země.Betlém - zde se narodil Ježíš + poslední večeře. Město Cesarea - důležité pro prvotní církev, odtud evangelium  mezi pohany. Korint - řecký přístav,sem byly poslány 2 dopisy. Jeruzalém - posvátné město, zmíněno v bibli víc než 600 x v dějinách 17x zničen, 18x obnoven  - Bible psána 1000 let, psali ji  desítky autorů. Sama bible je knihovna  -    starý zákon, židovské svaté knihy - 39 knih -hebrejsky + aramejsky, nový zákon - 27 knih - řecky - rozdělení na verše existuje tak od 10.st. - bibli  na kapitoly ve 13.st. arcibiskup z Canterburry Stephen Lencton, 1551 - rozdělení nového zákona na verše, biblické knihy uspořádány do skupin. 

BIBLICKÉ JAZYKY - SZ - hebrejština, aramejština, NZ řečtina (koiné). Hebrejština = posvátný jazyk, sloužila pro čtení v synagogách 

BOŽSKÉ DÍTĚ - narození  Ježíška - hvězda na východě - asi trojitá konjungce Saturna + Jupitera –   v r.7 př (= úhlové sblížení)opak 1 x za 800 let – v Praze 1603 – Kepler -výbuch supernovy či průlet komety? – ne, tehdy mají astronomové na BV rozsáhlé znalosti - Halleyova kometa – 12 př (komety přinášely neštěstí… ne radost). Izaiášovo proroctví: vzejde výhonek z kořene Jesse...nové propočty astronomů = rok 0 = -7 let, v 6.st římský opat Exigius – pokus o výpočet – spletl se o 7 let 

CINGULUM - šňůra na převázání alby, ale i přes roucho řeholníků. Papež má bílé, kardinálové purpurové, biskupové  fialové, černé ostatní klérus

CÍRKEVNÍ TITULY jáhen - kněz - farář - probošt (kapituly) - vikář - biskup – arcibiskup - děkan – čestný titul - kardinál - Svatý Otec - Jeho Svatost - papež 

DALMATIKA - roucho pro jáhna

DESATERO - 1. Nebudeš mít jiného Boha 2.Nevezmeš jméno Boží nadarmo 3. Pamatuj světit sváteční dny 4. Cti otce a matku 5.Nezabiješ.6. Nesesmilníš. 7.Nepokradeš 8.Nepromluvíš křivého svědectví 9.Nepožádáš manželky bližního svého 10 Nepožádáš statku bližního svého 

EUCHARISTIE - součást křesťanského kultu. Při mši přijímání těla (hostie) a krve (víno) Pána Ježíše Krista. Matoušovo evangelium zmiňuje přijetí svátosti oltářní. Pro katolíky dochází k transsubstanciaci, pro protestanty zůstává jen symbolem krve.

HROMNICE 40 dní po Božím hodu = hromnice = uvedení Páně do chrámu (název od 1969), slaví se od 4-5.st. -pův.názvy -. Setkání (=s chrámem + starcem Simeonem) -očištění PM - rodička v judaismu  =  nečistá 40 dní po narození syna/ 80 dcery - v té době nesměla do jeruzal.chrámu - pak přišla i s dítětem - stejně tak  PM – cesta z Nazaretu do Jeruzaléma. - stařec Simeon v dítěti poznal Mesiáše - nyní mohl zemřít - propustíš Pane služebníka svého. Ježíš  =  světlo k osvícení národů - svíčky - svíce spaluje sama sebe - já jsem světlo, kdo mne následuje, nechodí ve tmě, ženy nesmí šít - jehla může přivolat blesk... 

INTERDIKT - z lat. zákaz. Osoba nebo osoby (interdikt na oblast) nesmí vykonávat církevní obřady. Nejsou ale vyloučeny z církve.

KATEDRA - z řec., stolec - papeže, biskupa, označení pro biskupský, učitelský úřad

KATEDRÁLA hlavní kostel diecéze, s katedrou = stolcem biskupa + věnec kaplí + opěrný systém + vysoký chór + ochoz 

KATECHISMUS - výuka (příručka) o hlavních pravdách křesťanské víry

KOSTEL - obecně stavba sloužící křes´t bohoslužbám. Typy kostelů:  - farní - klášterní - kolegiátní = při kapitule sv P + P na Vyšehradě -  špitální   - poutní 

LITURGIE  - bohoslužba. Latinské neřímské liturgie: ambroziánská, Miláno mosarabská liturgie ve Španělsku ‑ Toledo, Salamanca, +  lyonská a galikánská liturgie +  irokeltská ‑ z ní do římské  liturgie svěcení ohně na Bílou sobotu - starý keltský zvyk, Týn -  křesáním

MONSTRANCE - rozšířily se ve 13.st od zavedení svátku Corpus Domini 1264. V procesí se nese posvěcená hostie ve zvláštní schránce. Sloužily i pro ukazování ostatků. 

NOVÝ ZÁKON -  vznikl asi 400 let po dokončení SZ - nejstarší křesťanská církev svou bibli neměla, její biblí byl SZ - Jan křtitel byl pro Heroda nebezpečný, mluvil o Mesiáši, který přijde a porazí vetřelce. Ježíš byl žid, jeho první následovníci byli židé - věřili v proroctví -    narodí se v Betlémě,      z panny,   bude uzdravovat, bude zrazen přítelem, prodán za 30 stříbrných

NZ - 4 hlavní části - 4 evangelia - kniha skutků = dějiny první církve, 21 epištol = o problémech mladé církve, apokalypsa = jak bůh bude soudit, završí dějiny. 1.křesťané se účastnili kázání v synagogách. Po zničení jeruzal. chrámu se kř. k židům, nepřidali v boji X řím - kř. se scházeli v domácnostech, vyprávěli si příběhy o Ježíšovi jak je znali ze zpráv jeho učedníků. Matouš se zaměřil na adresáty židovského původu, Marek - stručnější text, Lukáš - pro lidi s řeckým způsobem uvažování, Jan - věnuje se osobním a teologickým úvahám

Ve starozákonní době  lidé zvyklí učit se celé pasáže zpaměti. Učedníci slyšeli J. výroky častěji a mohli si je zapamatovat.Kánon = seznam závazných knih.Máme zlomek svitků z kumránu - úryvky ze 6.kapitoly Markova ev. a 26.kapitoly Matouše - tyto fragmenty lze datovat do 60.let 1.st. Dokazuje to i přechod od svitků ke kodexu, ten byl praktičtější. Asi je šířili hlavně křesťané. Místa známá z bible - skoro nezměněna: galilejské jezero - zde J povolal učedníky, aby ho následovali - hora pokušení, getsemanská zahrada - některé stromy mají 2000 let

 

ORNÁT - roucho pro kněze, v různých barvách dle liturgického kalendáře 

PAŠKÁL - velikonoční svíce

PLUVIÁL - bohatě zdobený obřadní plášť

POUTI - JeruzalémŘím - Pomposa - Camaldoli - Verna - Fonte avellana - Assisi - Loreto ....

PRESBYTÁŘ - prostor kolem oltáře, vyhrazený biskupovi a duchovenstvu

ROCHETA - dlouhá bílá košile pro ministranty

ROTUNDA - románský kamenný kostel  10. - 11. st - kruhová základna, malá okna, silné zdi, 1-více apsid

RŮŽENEC - mariánská modlitba, kol.r.1400. Celkem 150 Zdrávasů po 10, mezi se vkládá Otčenáš

ŠTÓLA - odznak kněžství, dlouhý vyšívaný pruh látky, nosí se přehozený kolem krku

SEDM SVÁTOSTÍ - křest - svátost oltářní - manželství - biřmování - zpovědi - posl pomazání - kněžství 

STARÝ ZÁKON - pův autorů bylo asi 30. 1400 - 400 př. - simchat tora - oslava po ukončení ročního cyklu sobotního čtení tory v synagoze - podle staré židovské tradice existovala tora ještě před stvořením světa. Zákon + proroci + spisy - zákon = tora, pentateuchgenesis, exodus, leviticus, numeri, deuteronomium - proroci -starší jozue, soudci, samuel, kniha králů (Saul, David, Šalomoun), Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel + malí proroci - spisy - žalmy, literatura moudrosti (přísloví, Job, kazatel), píseň písní, Rút, pláč, Ester, Daniel, Ezdráš, Nehemiáš, letopisy - písaři při opisování počítali každé slovo a každé písmeno, pracovali za přísných pravidel, každý židovský masoretský písař nesměl žádné slovo napsat zpaměti, každé slovo musel vyslovit. Našla-li se ve svitku chyba, byl odložen -písař se před psaním umyl v rituální lázni, než napsal boží jméno, otřel pero. 

Proč tak drastický text? Je to dnešní pohled, ve starověku byli lidé ve válkách stále, bojovaly spolu kmeny o území, o moc. Biblické příkazy: Lze tu najít myšlenku Bohem nařízené genocidy. Izraelci, zničte vše živé v zemi zaslíbené, Kanaaánu. Tam již žili obyvatelé jiné víry. To mohlo být nebezpečné, vézt k pozdějšímu rozkolu...

Bible neodsuzuje pití alkoholu, opilství ano. Staré civilizace znaly psychotropní látky - lysohlávky, jisté druhy kaktusů apod. Existuje spojitost mezi alkoholem a změněným stavem vědomí (spirits, špiritus...)- 

Co se zajatou  ženou? Ohol jí hlavu, počkej měsíc, pak se s ní spoj a bude tvou ženou. Oholená hlava odlišovala ženu -kořist, měsíc byl těhotenským testem, aby muž nevychovával cizí dítě.

Tři vybraná města jako útočiště před krevní mstou, třeba za zabití. Za ně následovala povinná odplata. V takovém městě dotyčný musel zůstat do smrti, ale aspoň si zachránil život. Amnestie přišla až s případnou smrtí velekněze. 

SVATOŘEČENÍ -  kanonizace = zapsání do seznamu svatých, předchází blahořečení 

TONSURA - ustřižení vlasů na temeni, odstup od světských záležitostí

VÁNOCE  - Ježíš se narodil na rozhraní 2 věků=eónů - ryb + beránka =  jeho atributy - stromeček - v Čechách od 14.st, z Německa - jesličky: 1223 – sv František - vůl + oslík - Ježíšek v jeslích  - už v římských katakombách

ZVONY -  symbolicky tlukot srdce  -  od 6.st v každém kostele, mají jako lidé jméno + srdce

ŽALTÁŘ - biblická kniha žalmů

CÍRKEVNÍ  ŘÁDY 

MNIŠSKÉ ŘÁDY

vzorem poustevníci raného období křesťanství, život v odloučení, kontemplaci.Benediktini, později odděleni cisterciáci a trapisté

ŘÁDY ŘEHOLNÍCH KANOVNÍKŮ

duchovní služba mezi věřícími. Augustiniáni, z nich premonstráti, křižovníci s červenou hvězdou, cyriaci

RYTÍŘSKÉ ŘÁDY

péče o poutníky, duchovní služba, později vojenská - působili ve Svaté zemi. Johanité (maltéžští rytíři),templáři, němečtí rytíři

ŽEBRAVÉ ŘÁDY

idea života v naprosté chudobě, působili ve městech. Františkáni, menší bratři, dominikáni, karmelitáni, kapucíni, trinitáři

ŽENSKÉ ŘÁDY

původně život v přísné klauzuře, pro ženy to znamená i bezpečí. Benediktinky, cisterciačky, premonstrátky, kartuziánky, klarisky...V 16. a 17.st. aktivní působení ve společnosti, jen částečná klausura - voršilky, alžbětinky, boromejky...

ŘÁDY ŘEHOLNÍCH KLERIKŮ

od 16.st v době protireformace - duchovní správa, vzdělání, misie. Jezuité, piaristi, barnabiti, theatini, později salesiáni, obláti, redemptoristé

Magdalenitky

Sestry pokání sv. Marie (Maří) Magdalény - bílé paní Ženský řád, který byl patrně založen v Německu v 1. polovině 13. století. Původně se řídil řeholí sv. Benedikta, kterou později nahradila řehole sv. Augustina. Řád měl i mužskou větev. V čele celého řádu stál generální probošt. Provincie řídili zemští převoři a při jednotlivých klášterech byli probošti. V předhusitském období vizitační právo k českým klášterům převzal pražský arcibiskup. Poměrně málo protěžovaný řád měl příznivce hlavně v osobách posledních pražských biskupů. Představenou sester v konventu byla převorka. Původním posláním řeholnic byla péče o nemocné a poutníky. Do řádu nejčastěji vstupovaly dcery bohatších měšťanů. V Českých zemích bylo v průběhu 13. a 14. století založeno několik konventů, které většinou zanikly během husitských válek. Nejstarší známá komunita magdalenitek v Čechách krátce působila v Dobřanech u Plzně (doložena 1259). V Praze došlo zřejmě k přenesení domu původně zmiňovaného v roce 1282 v sousedství kostela sv. Havla na Starém Městě někdy před rokem 1329 na Malou Stranu. (Roku 1315 obvinili minorité od sv. Jakuba biskupa Jana IV. z Dražic, že trpí v blízkosti farního kostela sv. Havla kurií nepotvrzený řád magdalenitek). Další kláštery vznikly v Záhražanech u Mostu (1283), u Loun (kolem roku 1330) a údajně i u sv. Vavřince v Želině u Kadaně. Na Moravě byl konvent bílých paní v Dalešicích a ve Slezsku v Nise. Nejdéle se udržel řád v Mostě - Záhražanech. Záhražanské (později mostecké) magdalenitky byly v roce 1782 rozpuštěny, čímž činnost řádu na našem území končí. Sestry nosily bílý hábit, škapulíř, cingulum a závoj. Malostranský klášter nebyl patrně nijak výstavný. Majetkové poměry byly skromné. Papež Jan XXIII zprostil jeptišky nákladné visitace od generálního probošta řádu. Do roku 1395 byl podřízen generálnímu proboštu, po tomto datu pražskému arcibiskupství. Ke klášteru přiléhala zahrada a patřil mu dvůr v Chýnici u Tachlovic. Jako první známá převorka je k roku 1415 uváděna Dorota.. Zanikl 21. června 1420 za husitských válek a nebyl již nikdy obnoven.

Dominikáni v Praze 

Řád bratří kazatelů – Ordo Fratrum Praedicatorum
Jeden z nejznámějších řádů. Založil ho sv. Dominik, schválen byl roku 1216. Náleží k řádům mendikantským (žebravým) Dominikáni zakládali své konventy výhradně ve městech, jejich posláním bylo kázání, šíření pravé víry. K dominikánům patřili též největší teologové vrcholného středověku. Představeným konventu je převor, provincie provinciál a celého řádu generál. 
Dominikáni do Prahy přicházejí roku 1226 a usazují se u sv. Klimenta na Poříčí. Patrně po výstavbě staroměstského opevnění se přemisťují, stejně jako jiné řády (např. němečtí rytíři) do městského areálu obehnaného hradbami. Usazují se na velmi výhodném místě, u kostela sv. Klimenta na Starém Městě nedaleko od Juditina mostu (dnešní areál Klementina). Dominikáni sem přicházejí patrně někdy před r.1238. V r.1238 už jsou pověřeni organizací špitálu křížovníků s červenou hvězdou u mostu přes Vltavu. V následujících desetiletích zde klášter prosperuje. V letech 1311-1343 v klášteře sídlil inkviziční soud. V dominikánském řádovém domě také existuje škola, do které přijíždějí studovat příslušníci řádu z celé Evropy. V roce 1420 je klášter i kostel pobořen husity a až do roku 1496 je opuštěn. Toho roku se sem vrací několik dominikánů. Skromný konvent bratří kazatelů zde existuje do r.1556, kdy je vystřídají jezuité, nový dynamicky se rozvíjející řád. Dominikáni pak sídlí v Anežském klášteře, který je v té době ve značně nevyhovujícím stavu. V roce 1604 se řád opět stěhuje a to na Malou Stranu ke kostelíku sv. Máří Magdalény. Zde v 2. polovině 17. století buduje nový kostel zasvěcený též sv. Máří Magdaléně a následně pak rozsáhlý klášter. Za josefínských reforem je klášter roku 1784 zrušen a kostel odsvěcen. Roku 1625 daroval císař malostranským dominikánům kostel sv. Jiljí na Starém Městě pražském, kde řád sídlí dodnes.

sv.ambrož

biskup milánský, 339‑397, 1. ze 4. velkých Z církevních učitelů (+ Jeroným, Řehoř, Augustýn), podporuje asketické hnutí. Ambroziány k nám pozval Karel IV., k Hybernům.

sv.anežka česká 1211 – 1282   

česká princezna,  dcera PO I. +Konstancie Uherské – řeholnice, abatyše kláštera Na františku,  výrazná osobnost své doby – 3x zasnoubena, i s F.II –odmítla ho. S bratrem, Václavem I., založila špitál +  vstoupila do nového kláštera klarisek , organizuje chudinskou a nemocniční péči na české půdě. O kanonizaci Anežky České usilovali už Eliška Přemyslovna + Karel IV . 1874 - blahoslavena, 1989 – svatořečena za JP II. 

SV.AUGUSTIN 

354  Tagaste v dnešním Alžírsku -  430 - ostatky v Pavii. otec pohan, matka křesťanka – sv.Monika – modlí se za nezdárného syna, divoké mládí, nemanželský syn, studia antická literatura - Platon, Cicero, Vergilius - vystudoval rétoriku + gramatiku. Kartágo –vlastní škola gramatiky, učil řečnictví. Cesty  -  Milán – setkání se sv Ambrožem    - obrácení - četba dopisu sv Pavla – slyší hlas – tolle e lege - pokřtěn, stal se biskupem

literární dílo - 113 knih a traktátů, 200 dopisů, 500 kázání - de civitate dei + vyznání

augustiniáni - 388 - nejstarší mnišská řehole na Z. podstata řehole - 12 kapitol, společný život v klášteře, láska k bližnímu, chudoba, poslušnost, modlitba

Praha   -  klášter sv.Tomáše na MS, dnes Josefská

Brno -  v 18. st. získal od papeže používat hodnost  opata, což augustiniáni jako žebravý řád nepoužívají. Brněnský opat je tak jediným augustiniánským opatem na světě, podřízen generálnímu převorovi v Římě. 1868 opatem Mendl 

sv.benedikt - 470 - 542 

zakladatel benediktinského řádu a Z mnišství, patron Evropy - nar.v Nursii v Umbrii, studoval 3 roky v Římě, poustevník v jeskyni v Subiacu. Zvolen opatem kláštera u Tivoli, pro mnichy moc asketický - chtěli ho otrávit mešním vínem - legenda: požehnal kalich, ten pukl, víno vyteklo.  Postupně zorganizoval 12 malých komunit po 12 mniších na různých místech a v každém jmenoval opata. Číslo 12  -symbol pro  úplnost a schopnost tvořit společenství.. 530 - odešel zpět do Subiaca, zal.klášter - heslo ora et labora. Původně zde Apollonův chrám, který Benedikt po přestavbě zasvětil sv. Martinovi. Tam vyhlásil řeholní pravidla -  důsledně vychází z bible - důsledná služba Bohu, poslušnost + pokora, usilovná práce, rozjímání, školní vyučování, práce v duchovní správě...Benediktovy atributy - rozbitá číše a havran. 

1220 - Benedikt  prohlášen za svatého - svátek 11.7., 1964 - papež Pavel VI  ho prohlásil za patrona Evropy. Relikvie sv. Benedikta uchovávány v kryptě opatského kostela v  Saint-Benoit -sur Loire a v Germigny des Prés - u Orleans  - spory s Montecassinem, závěr – pravé relikvie jsou na obou místech 

sv. filip neri 

veselý svatý -   patron humoristů, neplodných žen + ochrana X zemětřesení, nar. ve FI v bohaté rodině,  do Říma, stud teologii + filosofii. Laický apoštolát – kázal poutavě + vtipně,  ve špitálech, staral se o poutníky, zal.řád oratoriánů -  16.st  -  oratoř =  modlitebna. Rádce kardinálů i papežů, miloval děti. 1622  - kanonizován, socha  - Praha, Malá Strana, nové zámecké schody 

SV.FRANTIŠEK Z ASSISI

Assisi 1181 -  1226

zakl řádu františkánů, mystik, zakl jesliček, ochránce zvířat, patron Itálie +  Assisi + chudých +  soc.pracovníků +  kupců +  krejčích +  tkalců - ochránce zvířat + přírody, pomocník x bolestem hlavy + moru - otec Piero di Bernardone - bohatý obchodník s látkami  - syn měl převzít podnik, pův patřil k  zlaté mládeži, chtěl být rytířem

1202 - v bojích s Perugiou zajat – rok vězněn – podlomené zdraví, zřekl se  majetku  +  život v chudobě – pokora, láska

1205  vize v kostele sv. Damiána   -  boží hlasFrantišku jdi a oprav můj kostel

přeneseně = rozkol v církvi, korupce v Římě - prodal  látky,  roztržka s otcem – veřejně se zbavil šatů, otec ho zavřel doma, matka ho tajně osvobodila - 2 roky poustevník na monte Subasio - skládá poezii – oslavuje stvoření slunce, ohně, vody, tvorstva

1209 – ordo minorité

1210- - papež povolil kazatelskou činnost sv F + jeho stoupencům

1212  setkání s Klárou - klarisky

1223 – řád potvrzen papežem - F není kacíř, nejde X církvi – nikdy nebyl vysvěcen na kněze – jen jáhen

1224 – la Verna - stigmata

zahraniční cesty – Španělsko. Svatá země – ne moc úspěšné – návrat do Assisi

1226 – umírá v Porciunkole, přenesen do san Damiano – loučí se s mí klarisky, pohřben v kostele san Giorgio

1228 – zde papežem Řehořem IX prohlášen za svatého

1939  patron Itálie

1980 prohlášen patronem ekologů

Nejsvětější ze všech Italů, nejitalštější ze všech svatých, druhý Kristus

františkáni -  z přísnější větve řádu v 15.st – řád žebravý

1517   schváleni Lvem X.

hl. úkol františkánů = duchovní služba, misie, kázání.snaha žít co nejvěrněji podle evangelií v chudobě a poslušnosti - Praha, Jungmannovo nám., PM  Sněžná

oděv františkánů - hnědý hábit s kapucí a bílý cingul +  typická velká tonzura - úprava vlasů.

oděv klarisek - hnědý hábit ve tvaru kříže + bílý cingul s 3 uzly. hnědý závoj

1525 – kapucíni odnož františkánů – u nás sv.Josef + na Hradčanech

přijetí nových bratrů do řádu - důraz na vědomí Božího volání, schopnost života ve společenství a ochota k jednoduchému křesťanskému životu podle evangelia. Je-li kandidát přijat, absolvuje přibližně rok první zkoušky společného života v postulátu - následuje rok noviciátu, poté první, dočasné sliby  - období dočasných slibů  -3 -6 -9 let, definitivně je bratr přijat slavnými, doživotními sliby

sv.florián
 
SV.JANUÁRIUS - San gennaro
 

biskup z Beneventa – umučen za Diokleciána. Zkapalnění krve – poprvé 1389, 3 x ročně, posl.sobotu před 1.květn.nedělí + 19.9. + 16.12. – 1631 výbuch Vesuvu, světec zastavil lávu. Zkapalní i krev na kameni v Solfatara, kde byl sťat. 1980  – Jan Pavel II – prohlásil za patrona Neapole+ Campanie 

sv.kateřina 

3. st - Kateřina Alexandrijská – vzdělaná,půvabná – žádá císaře Maxentia zakázat modly, on pozval 50 filozofů obrátit ji, ona je obrátila na křesťanskou víru, odmítá Maxentiovu nabídku k  sňatku, je již Kristovou nevěstou. Mučena kolem s bodci, to se  rozpadlo, sťata mečem. Ve středověku kult rozšířen po celé Evropě. Patronka mlynářů ,železničářů, mladých dívek, filozofů, ošetřovatelek, kolářů, přadláků. Atribut - kolo

sv.klára  1193-1253 

z bohaté rodiny, v 17 pod vlivem kázání sv.Františka1212 odchází z domova do Porziuncoly, dá se ostříhat, schová ji v klášteře a pak jí věnuje kostelík san Damiano , tam pak zůstává celý život. Zázrak – rodina s ní nemohla pohnout – uznala její volbu do kláštera odešly i další  sestr Beatrice + matka. Později zakládá řád klarisek  - řád sv.Františka v ženské verzi. Korespondence se sv.Anežkou českou. 1231 - 1.konvent klarisek  – na Františku  - zal Anežka Přemyslovna, 1.abatyše. 1253 Klára umírá +  papež schválil regule řádu. Ve středověku všechny ženské náboženské komunity musely žít v klauzuře - mj.poskytovala ochranu. Pro Kláru velké zklamání – chce aktivně pomáhat chudým + nemocným 

1255 - svatořečena, svátek  -  11.8.  

klarisky - ideál evangelního života v chudobě, přísná klausura, patronka klarisek + Assisi + pradlen + pozlacovačů +  malířů skla +  výšivkářů, sklenářů,pomocnice X horečkám + očním chorobám

sv.markéta z cortony 1247-97 

přímluvkyně za zoufající si nevěstky. Matka jí zemřela, když bylo Markétě 7 let, macecha ji neměla ráda, odešla žít se šlechticem z Montepulciana, žili  šťastně 9 let, měli syna , po smrti druha k františkánům – dlouhé půsty, odříkání, pokání - založila spolek sester 3.řádu. Útulek se špitálem pro chudé. Zázračně uzdravovala, 1728 -  prohlášena za svatou – svátek 22.2.. Ostatky ve skleněné rakvi v chiesa di s.Margherita

SV.MARTIN Z TOURS 315 - 397

voják v Galii – dal žebrákovi půl pláště – ve snu se mu zjevil Kristus –  cokoliv učiníš pro mé nejmenší jako bys učinil mně–      dal se pokřtít - stal se biskupem v Toursu- zakl kláštery–      populární ve F – saint Martin. Ochránce řemeslníků + cestujících + abstinentů + domácích zvířat + hus –- pomocník X vyrážce + hadímu jedu

sv.tomáš akvinský 1225 – 74

it.filosof + teolog, jeho učení – 1 z pilířů katolické víry, církevní doktor, světec, zakladatel scholastiky, v 5 letech – Monte cassino, ve 14 letech – Neapol-s.Domenico. Rodina ho rok věznila, nechtěla mu dovolit vstoupit do řádu...utekl, složil slib, později učil na Sorbonně.. 

sv Vavřinec  

patron knihovníků, archivářů, všech kolem ohně– hasičů, sklářů, nožířů, kuchařů, sládků..studentů, chudáků, města Norimberka, pomocník proti chorobám očním, kožním, ischiasu. 258, jáhen v Římě -umučen na rožni. Svatovavřinecké  poutě – 10.8. Umění – Fra Angelico, Tizian...u Pinkasů 

SV.VAVŘINEC Z BRINDISI

1559  Brindisi - vl. jménem Julius César Russo, jméno Vavřinec přijal ve Veroně u kapucínů, studie v Padově - mluví řecky, hebrejsky, několika evropskými jazyky - výborný kazatel, podnikal misijní cesty

1559 založil v Praze 1. kapucínský klášter u P.M. andělské, 1619 zemřel v Lisabonu, 1881 prohlášen za svatého 

SV.ZITA 

1218  Monsagrati – 1272 - Lucca. ochránkyně žen v domácnosti, pomocnice při hledání ztracených věcí. Chudá dívka , od 12 let služka v paláci Fatinelli – milá, hodná, ze svého dávala jídlo chudým, půjčila kožich žebrákovi, zmizel s ním – dostala vyhubováno, Jasné světlo v domě – boží přítomnost. Podle legendy přišla  pozdě z kostela – ale těsto na chléb už zaděláno – pomohli andělé. Jednou vzala zbytky jídla pro chudé, při kontrole zástěry se objevily květiny – festa dei fiori.  17.st – svatořečena, svátek 27.4 

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE

Velikonoce či pascha (z lat. Pascha hebr. pesach přejití)    slovanský název Velikonoce = velká noc, v níž byl Kristus vzkříšen.nejvýznamnější křesťanský svátek – na památku umučení a zmrtvýchvstání Krista.

vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany havním bodem víry, smrt není konec, ale začátek nového života.

325 - 1.nikájský koncil - pravidla pro určení data Velikonoc - 1.neděle po prvním jarním úplňku - období 23.3 -26.4. - Ježíš Kristus měl zemřít kolem r 30 v době židovského  Pesahu,  

židé slaví Pesach na památku vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví - odtud beránek  - když Bůh seslal na Egypt 10 ran, poslední byla zabití všech prvorozených. - židé měli být ušetřeni, krví obětovaného berana potřeny veřeje a Pán dům překročil - končí 40 dní půst -  začal po 3 denním masopustu Popeleční středou - 40 potopa světa, 40 dní  Mojžíš na Sinaji , prorok Eliáš putoval 40 dní a 40 nocí - na horu Horeb. 40 dní strávil Ježíš v poušti, po svém vzkříšení 40 dní se svými učedníky

1.postní neděle – černá

ženy nosily černé šátky na znamení pokání - jedla se pučálka - naklíčený smažený  nasucho pečený  hrách s cibulkou a zelím nebo na sladko s medem

2.postní neděle - pražná

jedlo se naklíčené pražené obilí – pražma. Klíčky z obilek se před pražením olámaly a dávaly do polévek a kaší

3.postní neděle - kýchavá 

mše za odvrácení moru, jeho prvními příznaky - časté kýchání -'Pozdrav Pán Bůh!' a 'Dejž to Pán Bůh!'. Pověra, že kýchání 'čistí hlavu', v oblibě šňupání tabáku. kolikrát kdo tento den kýchne, tolik let bude živ

4.postní neděle - družebná

polovina půstu pryč - radost - družné veselí . Případně od družby dohazovače , se ženichem návštěva u nevěsty a příprava námluv. V tento den světí papež Zlatou růži – zvláštní vyznamenání pro osoby nebo významné kostely. Při mších se používá růžová barva. Tradičně chudé pečivo: žebrácká bída, chudí rytíři, pekařská bolest. Vdolky z obyčejného kynutého těsta zadělané z tmavé režné mouky upečené v troubě nebo na suchém plátu tvrdé,  z nich dělal „pařenec“  -přelévaly se horkým mlékem s trochou medu

5.postní neděle – smrtná

atmosféra soustředění na umučení a smrt Páně. Kříže v kostelech halil fialový závoj. Tradice  vynášení smrti (Smrtholky, Moreny, Morany, Mořeny, Mařeny) po zimním období. Když průvod Moranu hodil do vody nebo ze strmé skály, všichni utíkali  pryč -kdo zakopl nebo se opozdil, šel do roka za Moranou

6.postní neděle  - květná 

z latinského passio - utrpení. Kristus se svými učedníky přijel do Jeruzaléma, na svátek Paschu, hebrejsky Pesach.Na památku vjezdu Krista do Jeruzaléma. Pašijový týden:

Modré pondělí - Šedivé úterý - Škaredá středa - Zelený čtvrtek - Velký pátek - Bílá sobota - Neděle -Hod boží velikonoční.

obřady v pašijovém týdnu jsou truchlivé, čtou se  pašije sepsané sv. Markem, ve středu pašije sepsané sv. Lukášem. Třídení začíná večerní eucharistií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli

Škaredá / popeleční středa                                                                                                  

den, kdy Jidáš zradil Ježíše. Kněz dělá věřícím na čele popelec - křížek na čelo z popele z jívových ratolestí z loňské Květné neděle Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš - pomíjivost pozemského života a nutnost pokání. - obřad  probíhá bez hudby a zpěvu,  vybídnutí k obrácení se k sobě a zpytování.

pověra: kdo se bude mračit, zůstane mu tocelý rok - černá středa =   vymetají  se saze z komína

Zelený čtvrtek

přesmyčkou z německého Greindonnerstag (plačící, lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (grín = zelený). Ježíšova večeře na rozloučenou,  ustanovil tajemství eucharistie (dnes mše svaté) a myl apoštolům nohy;  Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí.  Přísný půst;  jediné bezmasé jídlo špenát, mladé kopřivy, zvony zní na Zelený čtvrtek naposledy, odlétají do Říma, znovu až na Bílou sobotu. Podle tradice se má při posledním zvuku zvonů zacinkat penězi, aby se držely celý rok. nebo se zvoní paličkou o hmoždíř, aby se vyplašily z chalupy hmyz a myši. místo zvonů až do soboty řehtačky.pečou jidáše se , obřadní pečivo z kynutého těsta, potřené medem.

Velký pátek

je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy byl odsouzen, popraven na kříži i pohřben. V Bibli se události popisují ve všech čtyřech evangeliích; ta se čtou v tzv. pašijích. den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání. - minimální výzdoba kostela, žádné květiny ani svíce, zpívá se bez hudby a zvony mlčí, země se otvírá a vydává poklady, omývání rosou = ochrana před nemocemi. - žádné zemědělské práce -nepere se, voda by se zbarvila krví

Bílá sobota

tzv. aliturgický den =  neslaví se mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření;

liturgie Vzkříšení Páně na Bílou sobotu po západu slunce, kdy podle starověkého počítání času začíná nový den. Vigilie Velké neděle začíná zapálením ohně, od kterého se rozsvítí Paškál  - znovu zní varhany a zvony („přiletěly z Říma“). Při obřadech vigilie křtění novokřtěnci v  bílém rouchu - Bílá sobota? symbol čistoty a smytí hříchů křtem - činnosti  na Velký pátek + Bílou sobotu mají  očistit duši, tělo i dům - konec půstu, hospodyně má doma uhasit oheň,  s sebou ke kostelu vzít poleno, zapálit v posvěceném ohni a doma jím rozdělat nový oheň. Na Bílou sobotu se pečou mazance – symbol slunce, původně ze sýra a vajec později sladká varianta, kruhový tvar s křížkem uprostřed - velikonoční beránci,  pomlázky z vrbového proutí, kraslice - starosl „krasivaja“ = červená barva symbol krve a života

Boží hod velikonoční

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu”, neboli „prvního dne po sobotě” mše v katolických kostelích -svíce, zvonění a varhany - svěcení velikonočních pokrmů – mazanec, beránek, chleba, vejce, víno. Slavnostní oběd - skopové + mazanec s medem 2 zářezy ve tvaru X -  Bílá neděle často dnem slavnostního prvního přijímání

Velikonoční pondělí

pomlázka, velikonoční hodování… Hospodář mohl vyšlehat čeládku, aby nebyla líná.krajově: dynovačka, binovačka, hodovačka, karabáč, koleda, mrskačka, šlehačka, šmerkust tatar, žíla

pomlázka  od  pomlazovat, předání svěžesti mladých jarních prutů -někde se dříve dodržovalo odplatné úterý, děvčata polévala chlapce vodou -obdarování zdobenými vajíčky -podle psychoanalytiků jednoznačný sexuální podtext  - pomlázka - barvená vajíčka Řím i Číńané - červená=láska, zelená=radost, žlutá=slunce

Velikonoční beránek

v křesťanství jedním ze symbolů Ježíše Krista, = beránek, obětovaný za spásu světa, znázorňuje se s praporem vítězství   -židé  - beránek představoval Izrael jako Boží stádo, Hospodin je pastýř

Velikonoční oheň + svíce

velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně = symbol vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí, od ohně se zapaluje bílá velikonoční svíce (paškál) - svíce = důležitý symbol ve všech kulturách - světlo  znamení života   -paškál zdoben motivem kříže, na kterém jsou voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem je Α a Ω, tj. začátek a konec věků, jimiž je Kristus

Kříž

mnohem starší než křesťanství, u Egypťané, Číňanů či Kréťanů. Spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, symbol věčnosti. Pro křesťany je kříž nejdůležitějším symbolem -Kristus, Boží Syn  odsouzen ke smrti ukřižováním - v řř popravě výjimečně kruté a ponižující

vajíčko

symbol nového života již od pohanských dob, v mnoha kulturách  symbol plodnosti, života a vzkříšení. Tradice - zvyk  vejce malovat; důvodem pojídání vajec o Velikonocích bylo zřejmě i to, že vejce se nesměla jíst v postní době. v křesťanství =   symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti

Velikonoce v cizině

Ve většině zemí Z Evropy a v USA děti hledají schované sladkosti a drobnosti na zahradě Finsko -  děti převlečené za čarodějnice, v Norsku  tématika vražd,  televize vysílají detektivky a v novinách vycházejí články, v nichž čtenáři hledají pachatele. Filipíny -krvavé průvody. Ve státech Stř a J Ameriky rozsáhlá procesí za mohutné účasti  věřících. V Rusku se slaví pravoslavné Velikonoce podle starého juliánského kalendáře. 

Po velikonocích  50 dní do svátků  "Seslání Ducha svatého" kdy se připomíná, že apoštolové se v dalších 40ti dnech setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus slíbil zvláštní posilu za 10 dní - dar Ducha svatého -letnice

HUSITÉ

Kněz Jan Rokycana - správce kněží podobojí, účastnil se jednání o basilejských kompaktátech, velké zásluhy. Ŕím ho za biskupa nikdy neuznal. Působil v Týnu, je tu i pohřben.

REFORMACE - PROTESTANSTVÍ  - MARTIN LUTHER

Inspirace sv.Augustinem.Stejně jako sv.Pavel říká, že spasení závisí pouze na naší víře. Církev tak nemůže měnit osud jednotlivců. Prodej odpustků je hříšný. Klíč k vykoupení je ve Slovu Božím - jak se toto poselství dostane k negramotným, když liturgickým jazykem je latina? Řešení - Luther napsal žalmy v němčině, zprvu nelehce prosazoval. Nechtěl opustit církev, ta opustila jeho. Obavy papeže ze ztráty autority církve - vyobcování. Luther glejt spálil, riskoval smrt, protivil se i světské mocim císaři Karlu V. Luther přitažlivý pro moderní individualismus, odmítající slepě přijímat autority.

ULRICH ZWINGLI

farář v Curychu - vlastní verze reformace. Zašel dál než Luther. Prostředkem boží moci není papež, ale bible. Městská rada obešla biskupa, začala sama rozhodovat. Odstranění výzdoby z kostelů včetně varhan - rozptylují pozornost při bohoslužbě. místo oltáře stolek na přijímání. Povoleno ženit se - v bibli nic o celibátu nenašli.

Zásadní problém reformace = sektářství, každý si mohl vzít z bible cokoliv a ztotožnit se s tím.

Novokřtěnci - v bibli nic nenašli o křtu nemluvňat, křtí až dospělé, co se sami mohou rozhodnout.

JAN KALVÍN

francouzský exulant, příjezd do Ženevy (Ŕím protestantů). Jeho spis Výklad křesťaství šířen knihtiskem. Kalvínova bible - zveršovaný text s vysvětlivkami