DĚJINY KŘESŤANSTVÍ
                                   

POZN. studijní texty a poznámky pro osobní potřebu - ve fázi výstavby:)

katedrála          

obecně velký gotický kostel = i dóm , duomo= z lat domus = dům Boží, z řeckého cathedra = stolec

hlavní kostel diecéze, s katedrou = stolcem biskupa + věnec kaplí + opěrný systém + vysoký chór + ochoz

chrám  = svatyně

obecně příbytek boha – antické, indické, křesťanské...stavba sloužící bohoslužbám

křesť = kostel

žid = synagoga

muslims = mešita

kostel

obecně stavba sloužící křes´t bohoslužbám

typy kostelů

 - farní

 - klášterní

 - kolegiátní = při kapitule sv P + P na Vyšehradě

 - špitální

 - poutní

bazilika

v antice stavba pro světské účely – obchod, soudnictví, správa města

1 – více lodní, s apsidou či bez ní

v křesť = význ kostel, většinou sídelní kostel biskupa, papežského legáta atd

basilika maior = jen papež

basilika minor – ostatní – titul udílí – propůjčuje  papež

administrativa

farnost - farář

patriarchální basilika – odvozena od patriarchů, církevních otců

kapitula

diecéze

arcidiecéze

tituly

jáhen

kněz

farář - probošt (kapituly)

vikář

biskup – arcibiskup

děkan – čestný titul

kardinál

Svatý Otec - Jeho Svatost - papež

7 svátostí

křest

svátost oltářní

manželství

biřmování

zpovědi

posl pomazání

kněžství

pouti

Řím

Pomposa

Camaldoli

Verna

Fonte avellana

Assisi

Loreto 

1.blahořečení = beatifikace

2.svatořečení = kanonizace = zapsání do seznamu svatých 

božské dítě

narození ježíška - hvězda na východě - asi trojitá konjungce Saturna + Jupitera –   v r.7 př (= úhlové sblížení)opak 1 x za 800 let – v Praze 1603 – Kepler -výbuch supernovy či průlet komety? – ne, tehdy mají astronomové na BV rozsáhlé znalosti - Halleyova kometa – 12 př (komety přinášely neštěstí… ne radost). Izaiášovo proroctví: vzejde výhonek z kořene Jesse...nové propočty astronomů = rok 0 = -7 let, v 6.st římský opat Exigius – pokus o výpočet – spletl se o 7 let 

vánoce

Ježíš se narodil na rozhraní 2 věků=eónů - ryb + beránka =  jeho atributy - stromeček - v Čechách od 14.st, z Německa - jesličky: 1223 – sv František - vůl + oslík - Ježíšek v jeslích  - už v římských katakombách

kostelní zvony = symbolicky tlukot srdce  -  od 6.st v každém kostele, mají jako lidé jméno + srdce

hromnice

40 dní po Božím hodu = hromnice = uvedení Páně do chrámu (název od 1969), slaví se od 4-5.st. -pův.názvy -. Setkání (=s chrámem + starcem Simeonem) -očištění PM - rodička v judaismu  =  nečistá 40 dní po narození syna/ 80 dcery - v té době nesměla do jeruzal.chrámu - pak přišla i s dítětem - stejně tak  PM – cesta z Nazaretu do Jeruzaléma. - stařec Simeon v dítěti poznal Mesiáše - nyní mohl zemřít - propustíš Pane služebníka svého

Ježíš  =  světlo k osvícení národů - svíčky - svíce spaluje sama sebe - já jsem světlo, kdo mne následuje, nechodí ve tmě

ženy nesmí šít - jehla může přivolat blesk...

Magdalenitky

Sestry pokání sv. Marie (Maří) Magdalény - bílé paní Ženský řád, který byl patrně založen v Německu v 1. polovině 13. století. Původně se řídil řeholí sv. Benedikta, kterou později nahradila řehole sv. Augustina. Řád měl i mužskou větev. V čele celého řádu stál generální probošt. Provincie řídili zemští převoři a při jednotlivých klášterech byli probošti. V předhusitském období vizitační právo k českým klášterům převzal pražský arcibiskup. Poměrně málo protěžovaný řád měl příznivce hlavně v osobách posledních pražských biskupů. Představenou sester v konventu byla převorka. Původním posláním řeholnic byla péče o nemocné a poutníky. Do řádu nejčastěji vstupovaly dcery bohatších měšťanů. V Českých zemích bylo v průběhu 13. a 14. století založeno několik konventů, které většinou zanikly během husitských válek. Nejstarší známá komunita magdalenitek v Čechách krátce působila v Dobřanech u Plzně (doložena 1259). V Praze došlo zřejmě k přenesení domu původně zmiňovaného v roce 1282 v sousedství kostela sv. Havla na Starém Městě někdy před rokem 1329 na Malou Stranu. (Roku 1315 obvinili minorité od sv. Jakuba biskupa Jana IV. z Dražic, že trpí v blízkosti farního kostela sv. Havla kurií nepotvrzený řád magdalenitek). Další kláštery vznikly v Záhražanech u Mostu (1283), u Loun (kolem roku 1330) a údajně i u sv. Vavřince v Želině u Kadaně. Na Moravě byl konvent bílých paní v Dalešicích a ve Slezsku v Nise. Nejdéle se udržel řád v Mostě - Záhražanech. Záhražanské (později mostecké) magdalenitky byly v roce 1782 rozpuštěny, čímž činnost řádu na našem území končí. Sestry nosily bílý hábit, škapulíř, cingulum a závoj. Malostranský klášter nebyl patrně nijak výstavný. Majetkové poměry byly skromné. Papež Jan XXIII zprostil jeptišky nákladné visitace od generálního probošta řádu. Do roku 1395 byl podřízen generálnímu proboštu, po tomto datu pražskému arcibiskupství. Ke klášteru přiléhala zahrada a patřil mu dvůr v Chýnici u Tachlovic. Jako první známá převorka je k roku 1415 uváděna Dorota.. Zanikl 21. června 1420 za husitských válek a nebyl již nikdy obnoven.

Dominikáni v Praze 

Řád bratří kazatelů – Ordo Fratrum Praedicatorum
Jeden z nejznámějších řádů. Založil ho sv. Dominik, schválen byl roku 1216. Náleží k řádům mendikantským (žebravým) Dominikáni zakládali své konventy výhradně ve městech, jejich posláním bylo kázání, šíření pravé víry. K dominikánům patřili též největší teologové vrcholného středověku. Představeným konventu je převor, provincie provinciál a celého řádu generál. 
Dominikáni do Prahy přicházejí roku 1226 a usazují se u sv. Klimenta na Poříčí. Patrně po výstavbě staroměstského opevnění se přemisťují, stejně jako jiné řády (např. němečtí rytíři) do městského areálu obehnaného hradbami. Usazují se na velmi výhodném místě, u kostela sv. Klimenta na Starém Městě nedaleko od Juditina mostu (dnešní areál Klementina). Dominikáni sem přicházejí patrně někdy před r.1238. V r.1238 už jsou pověřeni organizací špitálu křížovníků s červenou hvězdou u mostu přes Vltavu. V následujících desetiletích zde klášter prosperuje. V letech 1311-1343 v klášteře sídlil inkviziční soud. V dominikánském řádovém domě také existuje škola, do které přijíždějí studovat příslušníci řádu z celé Evropy. V roce 1420 je klášter i kostel pobořen husity a až do roku 1496 je opuštěn. Toho roku se sem vrací několik dominikánů. Skromný konvent bratří kazatelů zde existuje do r.1556, kdy je vystřídají jezuité, nový dynamicky se rozvíjející řád. Dominikáni pak sídlí v Anežském klášteře, který je v té době ve značně nevyhovujícím stavu. V roce 1604 se řád opět stěhuje a to na Malou Stranu ke kostelíku sv. Máří Magdalény. Zde v 2. polovině 17. století buduje nový kostel zasvěcený též sv. Máří Magdaléně a následně pak rozsáhlý klášter. Za josefínských reforem je klášter roku 1784 zrušen a kostel odsvěcen. Roku 1625 daroval císař malostranským dominikánům kostel sv. Jiljí na Starém Městě pražském, kde řád sídlí dodnes.

BIBLE

nejrozšířenější + nejpřekládanější  + nejposvátnější kniha v dějinách

obsah

Jak se k sobě mají lidé chovat, co si o sobě myslet, jak pomáhá Bůh lidem na dně, vztahy mezi národy, smysl života - Amerika -  přísahá při slibu presidenta + guvernéra, svědků u soudu

význam slova

asi  přístav Biblos v Libanonu.-vývoz papyru. - starořec. = biblos = dužina šáchoru, řecky papyru -  - bible = kniha. - psalo se na pergamen, zvířecí kůže ale hlavně na papyrus. - rákosovitá bylina, do výšky 2-4 m, egypťané měli rostlinu za posvátnou. Z jejích lodyh dělali k výrobě mečů, strun, matrací, na lodní plachty i látku na balení mumií - předchůdce moderní knihy - přeložené svitky papyru = kodex.

bible a Islám 

bible  Mohamedovi zjevena přímo Bohem během 20 let (zjevení)

mormoni 

anděl řekl zakladateli církve Smithovi, kde jsou zakopány tzv. zlaté desky.

křesťanství

v bibli historické události,  inspirována Bohem

hlavní události

na malém území, v Izraeli. styk -  Afrika, Asie + Evropa. Egypt -  lidé za faraonů v otroctví. Řeka Jordán - přešli izraelité cestou do zaslíbené země.Betlém - zde se narodil Ježíš + poslední večeře. Město Cesarea - důležité pro prvotní církev, odtud evangelium  mezi pohany. Korint - řecký přístav,sem byly poslány 2 dopisy. Jeruzalém - posvátné město, zmíněno v bibli víc než 600 x v dějinách 17x zničen, 18x obnoven  - Bible psána 1000 let, psali ji  desítky autorů. Sama bible je knihovna  -    

starý zákon, židovské svaté knihy - 39 knih -hebrejsky + aramejsky, nový zákon - 27 knih - řecky - rozdělení na verše existuje tak od 10.st. - bibli  na kapitoly ve 13.st. arcibiskup z Canterburry Stephen Lencton, 1551 - rozdělení nového zákona na verše, biblické knihy uspořádány do skupin

Mojžíš

Šalomoun

Ezechiel

Amos

Matouš

Petr - rybář

Pavel - největší křesťanský misionář

23.žalm = hospodin je můj pastýř 

starý zákon

pův autorů bylo asi 30. 1400 - 400 př. - simchat tora - oslava po ukončení ročního cyklu sobotního čtení tory v synagoze - podle staré židovské tradice existovala tora ještě před stvořením světa

zákon + proroci + spisy - zákon = tora, pentateuch - genesis, exodus, leviticus, numeri, deuteronomium

Abraham -z města Ur na území dnešního Iráku, uposlechl boha a odešel do ciziny. Josef, Jákob,...Mojžíš

proroci -starší jozue, soudci, samuel, kniha králů (Saul, David, Šalomoun), Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel + malí p-

spisy - žalmy, literatura moudrosti (přísloví, Job, kazatel), píseň písní, Rút, pláč, Ester, Daniel, Ezdráš, Nehemiáš, letopisy

symbolická slova pro biblické texty - péče

ve starověku byl pohled na svět chápán cyklicky jako uzavřený kruh ve spojitosti s přírodním cyklem x biblický pohled je progresivní + lineární - historie má záměr, svět směřuje k určitému cíli - lidé - vyvolení

místo - izraelská země

slib - s bohem spojeni dohodou

proroctví - jednou přijde Mesiáš

písaři při opisování počítali každé slovo a každé písmeno, pracovali za přísných pravidel, každý židovský masoretský písař nesměl žádné slovo napsat zpaměti, každé slovo musel vyslovit. Našla-li se ve svitku chyba, byl odložen -písař se před psaním umyl v rituální lázni, než napsal boží jméno, otřel pero.

objeveny staré kumránské texty, svitky od Mrtvého moře. -v novém zákoně asi 220 citací ze starého zákona 

nový zákon (NZ) vznikl asi 400 let po dokončení SZ - nejstarší křesťanská církev svou bibli neměla, její biblí byl SZ - Jan křtitel byl pro Heroda nebezpečný, mluvil o Mesiáši, který přijde a porazí vetřelce. Ježíš byl žid, jeho první následovníci byli židé - věřili v proroctví -          narodí se v Betlémě,          narodí se z panny,          bude uzdravovat,          bude zrazen přítelem, prodán za 30 stříbrných

rozdíly

SZ sepisován 1000 let, hebrejsky, zaměřen na národ

NZ sepisován 50-70 let, řecky, zaměřen na osobu, Ježíše 

NZ - 4 hlavní části

         4 evangelia

         kniha skutků = dějiny první církve

         21 epištol = o problémech mladé církve

         apokalypsa = jak bůh bude soudit, završí dějiny

1.křesťané se účastnili kázání v synagogách. Po zničení jeruzal. chrámu se kř. k židům, nepřidali v boji X řím - kř. se scházeli v domácnostech, vyprávěli si příběhy o Ježíšovi jak je znali ze zpráv jeho učedníků

Matouš se zaměřil na adresáty židovského původu

Marek - stručnější text

Lukáš - pro lidi s řeckým způsobem uvažování

Jan - věnuje se osobním a teologickým úvahám

Ve starozákonní době  lidé zvyklí učit se celé pasáže zpaměti. Učedníci slyšeli J. výroky častěji a mohli si je zapamatovat.Kánon = seznam závazných knih.Máme zlomek svitků z kumránu - úryvky ze 6.kapitoly Markova ev. a 26.kapitoly Matouše - tyto fragmenty lze datovat do 60.let 1.st. Dokazuje to i přechod od svitků ke kodexu, ten byl praktičtější. Asi je šířili hlavně křesťané. Místa známá z bible - skoro nezměněna: galilejské jezero - zde J povolal učedníky, aby ho následovali - hora pokušení, getsemanská zahrada - některé stromy mají 2000 let

vliv + šíření bible

167 př. vládl v Izraeli Antiochos Epifanes - chtěl zničit identitu židů, nařídil zničit všechny kopie žid. spisů.

305 - Dioklecián - i on nařídil likvidovat bible

V Evropě 14. + 15.st. umělo číst tak 10% lidí, její obsah byl zprostředkováván poutěmi, uměním...divadelními dramaty - ta se odehrávala na náměstí. Používaly se i alegorické vozy

knihtisk - překlady -  do více než 2000 jazyků

SV.AUGUSTIN

354 –  Tagaste v dnešním Alžírsku -  430 - ostatky v Pavii  

otec pohan, matka křesťanka – sv.Monika – modlí se za nezdárného syna, divoké mládí, nemanželský syn, 

studia - antická literatura - Platon, Cicero, Vergilius - vystudoval rétoriku + gramatiku

zaměstnání - Kartágo –vlastní škola gramatiky, učil řečnictví

cesty - Milán – setkání se sv Ambrožem   

obrácení - četba dopisu sv Pavla – slyší hlas – tolle e lege - pokřtěn, stal se biskupem

literatura - 113 knih a traktátů, 200 dopisů, 500 kázání - de civitate dei + vyznání

augustiniáni - 388 - nejstarší mnišská řehole na Z

podstata řehole - 12 kapitol

společný život v klášteře, láska k bližnímu, chudoba, poslušnost, modlitba

Praha   -  klášter sv.Tomáše na MS, dnes Josefská

Brno -  v 18. st. získal od papeže používat hodnost  opata, což augustiniáni jako žebravý řád nepoužívají. Brněnský opat je tak jediným augustiniánským opatem na světě, podřízen generálnímu převorovi v Římě

1868 opatem Mendl 

SV.FRANTIŠEK Z ASSISI

Assisi 1181 -  1226

zakl řádu františkánů, mystik, zakl jesliček, ochránce zvířat, patron Itálie +  Assisi + chudých +  soc.pracovníků +  kupců +  krejčích +  tkalců - ochránce zvířat + přírody, pomocník x bolestem hlavy + moru - otec Piero di Bernardone - bohatý obchodník s látkami  - syn měl převzít podnik, pův patřil k  zlaté mládeži, chtěl být rytířem

1202 - v bojích s Perugiou zajat – rok vězněn – podlomené zdraví, zřekl se  majetku  +  život v chudobě – pokora, láska

1205  vize v kostele sv. Damiána   -  boží hlas: Františku jdi a oprav můj kostel

přeneseně = rozkol v církvi, korupce v Římě - prodal  látky,  roztržka s otcem – veřejně se zbavil šatů, otec ho zavřel doma, matka ho tajně osvobodila - 2 roky poustevník na monte Subasio - skládá poezii – oslavuje stvoření slunce, ohně, vody, tvorstva

1209 – ordo minorité

1210- - papež povolil kazatelskou činnost sv F + jeho stoupencům

1212  setkání s Klárou - klarisky

1223 – řád potvrzen papežem - F není kacíř, nejde X církvi – nikdy nebyl vysvěcen na kněze – jen jáhen

1224 – la Verna - stigmata

zahraniční cesty – Španělsko. Svatá země – ne moc úspěšné – návrat do Assisi

1226 – umírá v Porciunkole, přenesen do san Damiano – loučí se s mí klarisky, pohřben v kostele san Giorgio

1228 – zde papežem Řehořem IX prohlášen za svatého

1939 – patron Itálie

1980 prohlášen patronem ekologů

Nejsvětější ze všech Italů, nejitalštější ze všech svatých, druhý Kristus

františkáni -  z přísnější větve řádu v 15.st – řád žebravý

1517   schváleni Lvem X.

hl. úkol františkánů = duchovní služba, misie, kázání.snaha žít co nejvěrněji podle evangelií v chudobě a poslušnosti - Praha, Jungmannovo nám., PM  Sněžná

oděv františkánů

hnědý hábit s kapucí a bílý cingul +  typická velká tonzura - úprava vlasů.

oděv klarisek

hnědý hábit ve tvaru kříže + bílý cingul s 3 uzly. hnědý závoj

1525 – kapucíni – odnož františkánů – u nás sv.Josef + na Hradčanech

přijetí nových bratrů do řádu

důraz na vědomí Božího volání, schopnost života ve společenství a ochota k jednoduchému křesťanskému životu podle evangelia. Je-li kandidát přijat, absolvuje přibližně rok první zkoušky společného života v postulátu - následuje rok noviciátu, poté první, dočasné sliby  - období dočasných slibů  -3 -6 -9 let, definitivně je bratr přijat slavnými, doživotními sliby

SV.VAVŘINEC Z BRINDISI

1559  Brindisi - vl. jménem Julius César Russo, jméno Vavřinec přijal ve Veroně u kapucínů, studie v Padově - mluví řecky, hebrejsky, několika evropskými jazyky - výborný kazatel, podnikal misijní cesty

1559 založil v Praze 1. kapucínský klášter u P.M. andělské, 1619 zemřel v Lisabonu, 1881 prohlášen za svatého

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE

Velikonoce či pascha (z lat. Pascha hebr. pesach přejití)    slovanský název Velikonoce = velká noc, v níž byl Kristus vzkříšen.nejvýznamnější křesťanský svátek – na památku umučení a zmrtvýchvstání Krista.

vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany havním bodem víry, smrt není konec, ale začátek nového života.

325 - 1.nikájský koncil - pravidla pro určení data Velikonoc - 1.neděle po prvním jarním úplňku - období 23.3 -26.4. - Ježíš Kristus měl zemřít kolem r 30 v době židovského  Pesahu,  

židé slaví Pesach na památku vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví - odtud beránek  - když Bůh seslal na Egypt 10 ran, poslední byla zabití všech prvorozených. - židé měli být ušetřeni, krví obětovaného berana potřeny veřeje a Pán dům překročil - končí 40 dní půst -  začal po 3 denním masopustu Popeleční středou - 40 potopa světa, 40 dní  Mojžíš na Sinaji , prorok Eliáš putoval 40 dní a 40 nocí - na horu Horeb. 40 dní strávil Ježíš v poušti, po svém vzkříšení 40 dní se svými učedníky

1.postní neděle – černá

ženy nosily černé šátky na znamení pokání - jedla se pučálka - naklíčený smažený  nasucho pečený  hrách s cibulkou a zelím nebo na sladko s medem

2.postní neděle - pražná

jedlo se naklíčené pražené obilí – pražma. Klíčky z obilek se před pražením olámaly a dávaly do polévek a kaší

3.postní neděle - kýchavá 

mše za odvrácení moru, jeho prvními příznaky - časté kýchání -'Pozdrav Pán Bůh!' a 'Dejž to Pán Bůh!'. Pověra, že kýchání 'čistí hlavu', v oblibě šňupání tabáku. kolikrát kdo tento den kýchne, tolik let bude živ

4.postní neděle - družebná

polovina půstu pryč - radost - družné veselí . Případně od družby dohazovače , se ženichem návštěva u nevěsty a příprava námluv. V tento den světí papež Zlatou růži – zvláštní vyznamenání pro osoby nebo významné kostely. Při mších se používá růžová barva. Tradičně chudé pečivo: žebrácká bída, chudí rytíři, pekařská bolest. Vdolky z obyčejného kynutého těsta zadělané z tmavé režné mouky upečené v troubě nebo na suchém plátu tvrdé,  z nich dělal „pařenec“  -přelévaly se horkým mlékem s trochou medu

5.postní neděle – smrtná

atmosféra soustředění na umučení a smrt Páně. Kříže v kostelech halil fialový závoj. Tradice  vynášení smrti (Smrtholky, Moreny, Morany, Mořeny, Mařeny) po zimním období. Když průvod Moranu hodil do vody nebo ze strmé skály, všichni utíkali  pryč -kdo zakopl nebo se opozdil, šel do roka za Moranou

6.postní neděle  - květná 

z latinského passio - utrpení. Kristus se svými učedníky přijel do Jeruzaléma, na svátek Paschu, hebrejsky Pesach.Na památku vjezdu Krista do Jeruzaléma. Pašijový týden:

Modré pondělí

Šedivé úterý

Škaredá středa

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Bílá sobota

Neděle -Hod boží velikonoční.

obřady v pašijovém týdnu jsou truchlivé, čtou se  pašije sepsané sv. Markem, ve středu pašije sepsané sv. Lukášem. Třídení začíná večerní eucharistií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli

Škaredá / popeleční středa                                                                                                  

den, kdy Jidáš zradil Ježíše. Kněz dělá věřícím na čele popelec - křížek na čelo z popele z jívových ratolestí z loňské Květné neděle Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš - pomíjivost pozemského života a nutnost pokání. - obřad  probíhá bez hudby a zpěvu,  vybídnutí k obrácení se k sobě a zpytování.

pověra: kdo se bude mračit, zůstane mu tocelý rok - černá středa =   vymetají  se saze z komína

Zelený čtvrtek

přesmyčkou z německého Greindonnerstag (plačící, lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (grín = zelený). Ježíšova večeře na rozloučenou,  ustanovil tajemství eucharistie (dnes mše svaté) a myl apoštolům nohy;  Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí.  Přísný půst;  jediné bezmasé jídlo špenát, mladé kopřivy, zvony zní na Zelený čtvrtek naposledy, odlétají do Říma, znovu až na Bílou sobotu. Podle tradice se má při posledním zvuku zvonů zacinkat penězi, aby se držely celý rok. nebo se zvoní paličkou o hmoždíř, aby se vyplašily z chalupy hmyz a myši. místo zvonů až do soboty řehtačky.pečou jidáše se , obřadní pečivo z kynutého těsta, potřené medem.

Velký pátek

je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy byl odsouzen, popraven na kříži i pohřben. V Bibli se události popisují ve všech čtyřech evangeliích; ta se čtou v tzv. pašijích. den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání. - minimální výzdoba kostela, žádné květiny ani svíce, zpívá se bez hudby a zvony mlčí, země se otvírá a vydává poklady, omývání rosou = ochrana před nemocemi. - žádné zemědělské práce -nepere se, voda by se zbarvila krví

Bílá sobota

tzv. aliturgický den =  neslaví se mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření;

liturgie Vzkříšení Páně na Bílou sobotu po západu slunce, kdy podle starověkého počítání času začíná nový den. Vigilie Velké neděle začíná zapálením ohně, od kterého se rozsvítí Paškál  - znovu zní varhany a zvony („přiletěly z Říma“). Při obřadech vigilie křtění novokřtěnci v  bílém rouchu - Bílá sobota? symbol čistoty a smytí hříchů křtem - činnosti  na Velký pátek + Bílou sobotu mají  očistit duši, tělo i dům - konec půstu, hospodyně má doma uhasit oheň,  s sebou ke kostelu vzít poleno, zapálit v posvěceném ohni a doma jím rozdělat nový oheň. Na Bílou sobotu se pečou mazance – symbol slunce, původně ze sýra a vajec později sladká varianta, kruhový tvar s křížkem uprostřed - velikonoční beránci,  pomlázky z vrbového proutí, kraslice - starosl „krasivaja“ = červená barva symbol krve a života

Boží hod velikonoční

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu”, neboli „prvního dne po sobotě” mše v katolických kostelích -svíce, zvonění a varhany - svěcení velikonočních pokrmů – mazanec, beránek, chleba, vejce, víno. Slavnostní oběd - skopové + mazanec s medem 2 zářezy ve tvaru X -  Bílá neděle často dnem slavnostního prvního přijímání

Velikonoční pondělí

pomlázka, velikonoční hodování… Hospodář mohl vyšlehat čeládku, aby nebyla líná.krajově: dynovačka, binovačka, hodovačka, karabáč, koleda, mrskačka, šlehačka, šmerkust tatar, žíla

pomlázka  od  pomlazovat, předání svěžesti mladých jarních prutů -někde se dříve dodržovalo odplatné úterý, děvčata polévala chlapce vodou -obdarování zdobenými vajíčky -podle psychoanalytiků jednoznačný sexuální podtext  - pomlázka - barvená vajíčka Řím i Číńané - červená=láska, zelená=radost, žlutá=slunce

Velikonoční beránek

v křesťanství jedním ze symbolů Ježíše Krista, = beránek, obětovaný za spásu světa, znázorňuje se s praporem vítězství   -židé  - beránek představoval Izrael jako Boží stádo, Hospodin je pastýř

Velikonoční oheň + svíce

velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně = symbol vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí, od ohně se zapaluje bílá velikonoční svíce (paškál) - svíce = důležitý symbol ve všech kulturách - světlo  znamení života   -paškál zdoben motivem kříže, na kterém jsou voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem je Α a Ω, tj. začátek a konec věků, jimiž je Kristus

Kříž

mnohem starší než křesťanství, u Egypťané, Číňanů či Kréťanů. Spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, symbol věčnosti. Pro křesťany je kříž nejdůležitějším symbolem -Kristus, Boží Syn  odsouzen ke smrti ukřižováním - v řř popravě výjimečně kruté a ponižující

vajíčko

symbol nového života již od pohanských dob, v mnoha kulturách  symbol plodnosti, života a vzkříšení. Tradice - zvyk  vejce malovat; důvodem pojídání vajec o Velikonocích bylo zřejmě i to, že vejce se nesměla jíst v postní době. v křesťanství =   symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti

Velikonoce v cizině

Ve většině zemí Z Evropy a v USA děti hledají schované sladkosti a drobnosti na zahradě Finsko -  děti převlečené za čarodějnice, v Norsku  tématika vražd,  televize vysílají detektivky a v novinách vycházejí články, v nichž čtenáři hledají pachatele. Filipíny -krvavé průvody. Ve státech Stř a J Ameriky rozsáhlá procesí za mohutné účasti  věřících. V Rusku se slaví pravoslavné Velikonoce podle starého juliánského kalendáře. 

Po velikonocích  50 dní do svátků  "Seslání Ducha svatého" kdy se připomíná, že apoštolové se v dalších 40ti dnech setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus slíbil zvláštní posilu za 10 dní - dar Ducha svatého -letnice

HUSITÉ

Kněz Jan Rokycana - správce kněží podobojí, účastnil se jednání o basilejských kompaktátech, velké zásluhy. Ŕím ho za biskupa nikdy neuznal. Působil v Týnu, je tu i pohřben.

REFORMACE - PROTESTANSTVÍ  - MARTIN LUTHER

Inspirace sv.Augustinem.Stejně jako sv.Pavel říká, že spasení závisí pouze na naší víře. Církev tak nemůže měnit osud jednotlivců. Prodej odpustků je hříšný. Klíč k vykoupení je ve Slovu Božím - jak se toto poselství dostane k negramotným, když liturgickým jazykem je latina? Řešení - Luther napsal žalmy v němčině, zprvu nelehce prosazoval. Nechtěl opustit církev, ta opustila jeho. Obavy papeže ze ztráty autority církve - vyobcování. Luther glejt spálil, riskoval smrt, protivil se i světské mocim císaři Karlu V. Luther přitažlivý pro moderní individualismus, odmítající slepě přijímat autority.

ULRICH ZWINGLI

farář v Curychu - vlastní verze reformace. Zašel dál než Luther. Prostředkem boží moci není papež, ale bible. Městská rada obešla biskupa, začala sama rozhodovat. Odstranění výzdoby z kostelů včetně varhan - rozptylují pozornost při bohoslužbě. místo oltáře stolek na přijímání. Povoleno ženit se - v bibli nic o celibátu nenašli.

Zásadní problém reformace = sektářství, každý si mohl vzít z bible cokoliv a ztotožnit se s tím.

Novokřtěnci - v bibli nic nenašli o křtu nemluvňat, křtí až dospělé, co se sami mohou rozhodnout.

JAN KALVÍN

francouzský exulant, příjezd do Ženevy (Ŕím protestantů). Jeho spis Výklad křesťaství šířen knihtiskem. Kalvínova bible - zveršovaný text s vysvětlivkami