DĚJINY HABSBURKŮ

1218 - 1918 Rudolf I. - Karel II.- 700 let, 24 generací - dospělosti se dožilo 400 osob.

Světový rekord: 5 vévodů, 4 králové, 1 královna, 18 císařů

Bella gerant alii,  tu, Austria felix, nube!

dědičný vzhled

úzká protáhlá lebka, dlouhý nos, předkus, degenerace rodu: Časté sňatky mezi příbuznými, dědičné nemoci, četné potraty - vysoká šlechta - ti co pocházeli z 16 rodilých šlechtických předků - pak mohli zastávat funkce u dvora a stát se členy různých světských či duchovních řádů

princip vlády shrnut v příručce Princeps in compendio

1. úcta k Bohu a šíření katolické zbožnosti. Pomoc boží hlavní zárukou úspěšné vlády

2. počestnost

3. vyvážené jednání, nutno vyhnout se  extrémům

území  

horní tok Rýna, Alsasko + území v dnešním Švýcarsku, rodinné sídlo na soutoku řeky Rusy a Aary, hrad Habichtsburg zal. asi  1050. Jestřábí hrad předznamenal vzhled mnoha generací - jestřábí nosy. Nomen est omen - rodový hrad dal jméno dynastii - snaha spojit území na obou březích Rýna,ve Švýcarsku i v Německu

1.důležitý Habsburk: Rudolf.

1273 - zvolen řn. králem. Korunován v Cáchách jako Karel Veliký.

Císaře volí  7 kurfiřtů - arcibiskup trevírský, mohučský a kolínský,   král český, falckrabě rýnský, vévoda saský, markrabě  braniborský. Střet s českým státem P.O.II. + Markéta Babenberská= Štýrsko, Korutany, Kraňsko

1278 - bitva na Moravském poli, Přemysl padl. Rudolfovo oblíbené  město = Strasburg

Manželky:

1. Gertruda z Hohenbergu. mají asi 12 dětí.

2. Anežka Burgundská           

vzestup jiných rodů  Lucemburkové, Vittelsbachové.Habsburkové umějí čekat, jejich hlavní zbraní je trpělivost.

1453 prosadili titul arcivévody pro všechny Habsburky. titul arcivévoda začal jako 1.používat Rudolf IV.Habsburský-zeť Karla IV, sám si ho vymyslel, jeho nástupci ho již používali se samozřejmostí

                                            SEN O SVĚTOVÉ ŘÍŠI
Fridrich III.: 1415-1493

manželka:     Eleonora Portugalská

syn:       Maxmilián I.

1442    korunován v Cáchách římskoněm. králem

1452    cesta do Říma ke korunovaci císařem

Fridrich III. je první a poslední Habsburk, korunován v Římě na císaře, poslední císařská korunovace - Koruna je na staletí Habsburků.    cesta Itálií ‑F. nadšeně pozdravován - Siena ‑ setkání  15letou Eleonorou  Portugalskou.(obraz v  katedrále -  Pinturicchio) - do Livorna cesta trvala 82 dní, její strýc Jindřich Mořeplavec jí dal skvělý doprovod

Řím - na korunovaci o den předem.Papež Mikuláš V. si nechal políbit nohu, ruku a tvář a dostal  hroudu zlata. Fridrich ‑  korunováln králem Lombardie, korunován císařem sřřnn ( potřen svatým olejem mezi  lopatkami   a na pravé paži,dostal žezlo, jablko, meč, korunu.- svatba s Eleonorou

Florencie, Benátky - cestou zpět. Zde bouřlivé nadšení,   je to 1. císař zde na návštěvě. Vídeňské Nové Město - F. sídlo. Dokonce češi mu nabízejí korunu. Slabý panovník, před problémy říše stojí bezradně. ‑ chce dobýt svět vsedě ‑ "pro jeho flegmatický pohled mu říkají “největší ospalec v říši”. AEIOU - používá jako svůj znak, dnes symbol Rakouska -Austriae est imperare orbi universum (Rakousko ať vládne celému světu)

Žil velmi dlouho, průměr byl tehdy 20-30 let.přežil i amputaci levé nohy. Byla veřejná, pilou. nabalzamován, vystaven několik dní v sedě v  městském kostele v Linci. zde uloženy srdce a vnitřnosti - nastupuje syn Maxmilián

Konec 15. st. ‑střídají se  2 mocenské epochy (Amerika, knihtisk, Koperník..)

Habsbursky uznává celá Evropa. Začíná v praxi heslo: 

ať jiní vedou války...Austria felix, nube!  Jiným zmnožuje země Mars, tobě Venuše

Maxmilián I 1459-1519

poslední rytíř - miloval boj, vše investoval do armády - sám žil velmi prostě, účelně, na přepych si nepotrpěl,Vyšel z provinciální omezenosti, ale stal se světovým vládcem. Klasik sňatkové politiky, srovnáván s Karlem IV

otec            Fridrich III.    

1.žena - Marie Burgundská -dědička nejbohatšího vévodství na Z ‑ zemřela v 25 letech po nehodě na lovu. Čekala 3.dítě. Na cestu za nevěstou si půjčuje u Fuggerů – láska na první pohled.  2.žena – Bianca Maria Sforza – obrovské věno, Max je dává do zástavy městům. olíbené sídlo   Insbruck. Císař investuje i do umění, mecenáš Durera.

Sňatková politika Maxmiliánova

s Vladislavem Jagellonským domlouvá zásnuby nenarozeného syna s Marií.Narodí se Ludvík – matka umírá – inkubátor z teplých těl zabitých zvířat - syn  Filip Sličný + Jana  Kastilská

Filip Sličný                

1.Habsburk na španělském trůně - spojením dynastií vznikla nová světová mocnost ‑ 

Dům RAKOUSKÝ - pojem příležitostně používaný již od 14.st. pro území, které H. ovládali. - dynasticky se často šilo dvojitým stehem (dvojsvatby)

Děti Filipa Sličného: Karel, Ferdinand + Marie -1515 - vídeňská dvojsvatba. 10 000 hostů

Maxmilián při svatbě zastupuje 1 ze svých vnuků, ještě se neví, který to bude.(Ferdinand), Anna dostala zlatou korunu. Je jí 11 let. Přitom není jisté při tehdejší     úmrtnosti,  bude-li časem pro Annu ženich. To by o 44 let starší Max zůstal oficiálně jejím manželem. Sňatky dětí a starců ve středověku a raném novověku běžné.Vlastní názor nehrál roli.   Manželka měla za úkol hlavně porodit dědice.Pro ženy obecně platil princip podřízenosti. Šlo o zisk království Čech a Uher.

         ( Ferdinand) + Anna Jagelonská -  Marie + Ludvík Jagelonský (oba 9 letí)

Svatba velmi výpravná. Oděvy dvořanů navrhoval malíř Albrecht Důrer. Maxmilián byl dlužníkem bankovního domu Fuggerů -  kupci-obchod s látkami, bankovnictví - vzor: italské bankovní domy.   Génius rodu Jakub Bohatý - 4x vyšší příjem než císař -  1.raný kapitalista, nejbohatší muž stř.+S Evropy -   (doly na měď v Uhrách, korutanské stříbrné doly u Fuggerau=Arnoldstein) -   počátky monopolů - velké obchodní domy si rozdělily sféry vlivu

1512 Maxmilián pasuje za dvorního malíře A.Durera

Karel V1516 ‑ 1556

rodiče      Filip Sličný + Jana  Kastilská la Loca

Karel se narodil během dvorního plesu v Gentu na toaletě.  Jana hystericky žárlila, zešílela po jeho náhlé smrti. Napil se uhřátý z lovu, bylo mu 28 let. Přežila manžela o desetiletí, internována v klášteře v Tordesillas.

manželka             Izabela Portugalská. (23). Nejkrásnější žena své doby. Zemřela při 7. porodu

sourozenci          Marie – po smrti manžela LJ se už nikdy nevdá, Karel ji udělá správkyni  Nizozemí

                                Ferdinand - po Karlovi císařem

osobnost Karla V.velmi nadaný.  V 7 letech podepisuje státnické dokumenty, v 8 píše papeži, považován za předurčeného k vládě podle různých věšteb a předpovědí.Jéno Karla Velikého, předka všech středověkých císařů,          spojoval ve své osobě lilii a orla - řn. císařství a francouzskou král. dynastii.Samotář, střídmý, nábožensky vlažný (x od Karla IV, který podporuje církev a pěstuje kult ostatků, Karel V. nezaložil jediný kostel)    trpí hlubokými depresemi - snad po matce?  Celý život cestoval, neměl stálé sídlo. Byl kosmopolita

dvorní malíř   - Tizian - 3 portréty - vždy sám bez odznaků moci, jen se psem (jediný přítel?) Benátský malíř povýšen do šlechtického stavu

tituly - vévoda burgunský, kastilský, španělský, král + císař římský

vládne - v Kastilii, Aragonii, Neapolsku, Sicílii, Sardinii, Burgundsku, Nizozemí, amerických državách, S Africe - pánem říše, nad níž slunce nezapadá - Jen na okamžik v dějinách habsburská říše spojena v jedněch rukou  - volba císařem stála Karla 850 000 zlatých. (Učitel si vydělal 3 zlaté ročně.)

politika - reformace , M.Luther.eius regio, queus religio

1556Karel V. se  vzdal trůnu ve prospěch  bratra Ferdinanda, tehdy neslýchané:  dobrovolně abdikuje, uchýlí se do kláštera.

španělští Habsburkové

FILIP II 1556 - 1598

jediný legitimní syn Karla V, zakladatel linie španělských Habsburků.  4 x ženatý, 1. sestřenice Marie Emanuela Portugalská 2.Marie Tudorovna 3.Alžěta z Valois 4. neteř Anna Habsburská (sestra Rudolfa II.). Po smrti manželky Marie Tudorovny ho odmítla její sestra  Alžběta, navíc mu 1588  porazila  nepřemožitelnou armádu. Záliba v architektuře, El Escorial.

Ferdinand I.   1564

rodiče                               Filip Sličný + Jana Kastilská, la Loca

manželka                          Anna Jagelonská

syn                                Maxmilián II  

tituly                                 český a uherský král (1526), řn. král

Praha - císař vyhověl požadavku katolické šlechty a povolal do Prahy jezuity. Prvních 12 bratrů dorazilo v obavách z neznámé protestantské země r. 1556. Papež Pavel IV.je poslal jako beránky do společenství vlků. Brzy se sžili s prostředím.

1516 Habsburkové získali španělský trůn

1565z Cuzca dovezeny brambory

MAXMILIÁN ii  1564 - 76

Ač Habsburk, tíhne k protestantismu, nábožensky umírněné a snášenlivý, zajímá se o esoteriku, okultismus, Nostradama. Vášnivý sběratel umění, má ohromnou knihovnu včetně libri proibiti. Snaží se z Florencie získat do svých služeb Giambolognu, jeho zeť Francesco Medici (+ Jana Rakouská) ho odmítá pustit.  Zato přijíždí Arcimboldo a Spranger.  Císař ve Vídni velmi populární, město žije slavnostmi, plesy, bohatým společenským životem.  Dosaženo úspěchů ve válce s Turky, jisté období uvolnění v Evropě. Ekonomický a kulturní rozmach Českého království, studenti vyjíždí na studie do zahraničí - Itálie, Francie, Śpanělska, Anglie.

1575 - Česká konfese - dohoda luteránů, českých bratří a novoutrakvistů o společném vyznání víry., císař slíbil jen ústně

manželka Marie - bigotní katolička. Po smrti manžela nějakou dobu ještě kontroluje syna, snaží se ho přesvědčit ke svatbě s věčnou snoubenkou Clarou Eugenií. Později se vrací do Madridu, odchází do kláštera za jednou z dcer, Markétou. 

děti - Rudolf, Matyáš, Arnošt, Anna Marie, Alžběta,  Markéta

Rudolf II.1576 ‑1612

rodiče      Maxmilián II. + Marie španělská, sestra Filipa IV.. Rodiče bratranec + sestřenice

sourozenci  Matyáš, Arnošt, Anna Marie , provdaná za Filipa II (strýce), zemřela při porodu. Alžběta, vdova po francouzském králi.   Markéta si místo svatby se strýcem Filipem vyprosila klášter, matka ji tam nakonec následovala (Reali Scalze)

mládí  na nátlak matky, bigotní katoličky, vychováván 7 let s bratrem Arnoštem na ponurém dvoře strýce Filipa IV v Madridu,  Vedeni k pozdější vládě, studium jazyků, dějin, diplomacie...to Rudolfa bavilo, ne tak tanec, šerm, jízda na koni. 1571 návrat do Vídně, z bezprostředních chlapců se stali přezíraví egoisté, trvající na dvorské etiketě. 1575 král uherský a český, 1576 po smrti otce císař římský, korunovace v Cáchách. Titul císaře zněl také Dominus mundi.

1583 - Rudolf v Praze  -   Praha = metropole Evropy, nové sídelní město císaře. Sídlí tu vyslanci Benátek, francouzského a španělského krále,  papežského stálu. Vyslanci přivážejí vzácné dary do sbírek i cizokrajná zvířata do Rudolfovy zoo.

osobnosti kolem císaře

Jacopo Strada - 1507 - 88, původem z Mantovy,  obchodník, antikvář, humanista, ve službách Alessandra Farnese a Fuggerů, jeho portrét od Tiziana ve Vídni, ve službách 3 císařů - Ferdinanda I, Maxmiliána II a Rudolfa II. - dvorní archivář

Edward Kelly -  přišel o uši  - trest za padělání notářských listin v Lancasteru, říkalo se o něm, že Au vyrobí za čtvrthodinku - úspěšně léčí Viléma z Rožmberka – povolán na Rudolfův dvůr, v domě Tadeáše z Hájku - názorná zkouška - všichni přítomní včetně Rudolfa kontrolují kelímky – dvojité dno nemají - má je celá truhla – zlatý prášek je podvrh - císař ho povyšuje do šlecht.stavu, žení se z lásky, bydlí na Karl.nám - ještě 3 roky balamutí císaře Rudolfa – pak musí uprchnut, chycen, vězněn na Křivoklátě, při útěku praská lano, rozbitá noha-amputace – císař ho omilostňuje- on znovu podvádí, utíká, další zatykač – při útěku z věže v Mostu – druhá noha pryč, nakonec se otráví

Arcimboldo - portrét císaře jako boha Vertumna

Bartolomeus Spranger - dvorní malíř

Elisabeth Weston - anglická básnířka-Westonia, vydržována císařem, pohřbena v kostele sv.Tomáše 

Tycho Brahe - císař vynaložil velké úsilí, aby ho přilákal z Dánska do Prahy. Bohatý Tycho dostal od dánského krále ostrov, rezidenci nazval Uranienborg

Miseroni - rodina rytců drahých kamenů

povaha    Melancholik, deprese  Jako všichni depresivní jedinci nebyl schopen jednat a rozhodovat se,   maniodepresivní psychóza, pokus o sebevraždu,Vliv prababičky Jany Šílené? Nábožensky vlažný . Zajímá se o umění,   astrologii, astronomii.  

ženy - snoubenka z dětství ve Španělsku sestřenice Isabela Clara Eugenia se svatby s Rudolfem nikdy nedočká. Milenka Madame Strada

politika - Zatímco španělská větev prováděla světovou politiku, rakouská se bránila Turkům. 1575 - Rudolf českým králem, 1576 císařem v katedrále v Cáchách. Po propuknutí nemoci postupně ztrácí zájem o vše kromě svých sbírek, vládne stylem - dělejte jako za mého otce, co bylo dobré včera, je dobré i dnes. Rodina prosadí volbu mladšího bratra Matyáše.

Rudolfovy sbírkyasi 3 000 obrazů, mísí se v nich umění s vědou, císař do nich vchází přímo z nového křídla paláce, jpersonál používá služební vchod. Estetický dojem je druhořadý, sbírky jsou zdrojem poznání, nahromaděním encyklopedických znalostí o tehdejším světě, přírodě i technice. Po Rudolfově smrti odvezl Matyáš většinu sbírek do Vídně. Něco odvezli na příkaz královny Kristiny švédští vojáci, už to ale nebyly italští mistři, o které královna stála nejvíc. Byla velmi zklamaná. Dnes jsou sbírky rozprášeny po celém světě. Obrazy tvořily jen malou část celé sbírky

1609 - Rudolfův majestát - zaručení náboženských svobod 

MATYÁŠ 1611 - 1619

král český, uherský a císař římský. Jako mladší bratr Rudolfa je v pořadí, velmi ctižádostivý, neváhá jít proti bratrovi, tajně slibuje náboženské a politické  svobody MOravě, Uhrů, Rakousku, Rudolfovi zůstaly věrné Čechy a Lužice - do vpádu Pasovských, pak i česká šlechta uznala za krále Matyáše.

FERDINAND ii.

1619  - protestantské stavy ho sesadily, zvolily za českého krále Friedricha Falckého - jasná revolta, po bělohorské bitvě tvrdá odplata. Poprava 27  odbojných  - 3 pánů, 7 rytířů a 17 měšťanů.

Ferdinand III - 1608-1637

mluví 7 jazyky včetně češtiny, mírnější k nekatolíkům, na Pražském hradě staví nový palác – společná ložnice s Marií Annou - neslýchané - od 1637 do 1878 – tělo do kapucínské krypty, srdce do august.kostela, vnitřnosti do sv.Štěpána

Leopold I.1640 - 1705

otec Ferdinand III - císař (je to už prázdný titul)

matka Marie Anna Španělská - zemřela, když mu bylo 6 let., rodiče pokrevní příbuzní, bratranec + sestřenice, ale syn duševní chorobou netrpěl.

macechy Marie Leopoldina, po roce zemřela, pak Eleonora Gonzagová

komoří - Jan Humprecht Černín

patroni: Leopold svatý, od 15.st tradiční rodinný světec  Habsburků. Ignác z Loyoly.

hospodářství: byrokratizace - 25 000 úředníků, nemalé výdaje - válka s Turky vedena za peníze “dvorního žida”, hlavního věřitele Samuela Oppenhaima, obrovský vliv u dvora, šíře jeho podnikání byla udivující.zásoboval armádu, půjčoval peníze...

umění - baroko - mariánský kult, teatrálnost (včech slavností, i pohřbů - viz dál)

1655  zvolen uherským králem. Rituál v Prešpurku  na korunovačním kopečku, panovník na něj vyjel na koni a mečem sv. Štěpána máchl do všech 4 světových stran. totéž později Marie Terezie.

1656  zvolen českým králem

1658  zvolen římskoněmeckým císařem. Poselství o jednání vede jeho nejschopnější český politik  Václav Eusébius z Lobkovic (syn Zdeňka Popela + Polyxeny z Pernštejna).

1683 Turci před Vídní - vojsko v čele s velkovezírem Karou Mustafou je před městem. císař prchá, lidé mu to vyčítají, ale je to jediné řešení, aby zvenku sehnal  pomoc. Turci narazili na silný a výborně organizovaný odpor všech obyvatel. velké nebezpeční pohnulo i spojenci. - Jan Sobieski a vrchní stratég Karel Lotrinský. Vídeň zachráněna in letzte sekunde - po 2 měsících hradby v rozvalinách...Mustafovi doručili od sultána hedvábnou šňůru, tou se musel nechat uškrtit. Hlava pak zaslána do Istambulu, pak vrácena a s tělem pohřbena  v Bělehradě.

1700  vymřela španělská větev Karlem II

Karel II Španělský

příklad rodové  degenerace - rodiče: strýc + neteř, místo 16 měl jen 10 prapředků. ve 4 letech ho kojili, v 5 konečně chodil, stále postonával, impotentní. zemřel ve 40 letech bez dědiců 

1700 ‑ 1714 - válka o španělské dědictví

Francie (Bourboni - Ludvík XIV) x Španělsko (Habs. - Leopold)

Habsburkové x Turkům + Francouzům - válka končí - na španělský trůn dosazen Filip V.

Josef I.  - 1705 ‑ 11

otec                          Leopold I

manželka                Amalie Vilemína

osobnost                Josef I na habs. poměry vzácný vzor krásy, stoupenec reformy. Jeho předčasná smrt na neštovice ničí mnoho nadějí. Měl syfilis. Je velmi bujný, po svatební noci se musela posunout mše, bohužel nakazil i manželku, ta pak neplodná.

Karel VI. - 1711 ‑ 40

otec            Leopold I.

bratr           Josef I. – po něm přebírá vládu

manželka    Alžběta Kristýna - bílá Líza, má světlou pleť, dlouho nemohla otěhotnět. Konala pouti. Pila víno.  léčila se v Karlových Varech. Ložnice vymalována erotickými scénami.

děti     Marie Terezie, Marie Anna, další 2 zemřely     

Za Karla VI. největší územní rozsah monarchie  - rak. země, Uhry, Čechy, Morava, část Balkánu a It. J Nizozemí, dnešní Belgie, území sv.řř.

Karel svým doktorům - "až budu mrtvý, vykuchejte mě, ať víte na co jsem zemřel – a doufám, že jeden z vás mi to  brzy přijde říct"doktoři se neshodují: otrava houbami nebo nachlazeni? – cirhoza jater - Karlem VI. vymřela rakouská větev po mužské linii - pokračuje rod habsbursko ‑ lotrinský

1713 pragmatická sankce - má zajistit nástupnictví pro MT, Karlova diplomatická hra vede ke konfliktům v celé Evropě. Francouzi za její uznání žádají Lotrinsko. Vévoda lotrinský FŠ po zdráhání souhlasí, výměnou zisk Toskánska. Nejdřív zde tzv.regentská vláda, skutečně vládne až Petr Leopold od 1765. - Habsbursko-lotrinská sekundogenitura

Marie Terezie - 1740 ‑80

rodiče        Karel VI. + Alžběta Kristýna

manžel

František Štěpán Lotrinský (Francl), pokřtěn vodou z Jordánu – habsburský zvyk (který stál život bratra Františka JosefaI.) Poznali se jako mladí a vemi se do sebe zamilovali. Marie Terezie si manžela musela prosadit. Když náhle zemřel v Insbrucku na svatbě syna Leopolda, Marie Terezie to nesla velmi těžce. Františku Štěpánovi bylo 57 let, 6 let vládl jako vévoda lotrinský, 27 jako velkovévoda toskánský, 20 jako císař římskoněmecký. Dvůr, to je císařovna a děti, já jsem jen obyčejný  soukromník Jako jeden z mála Habsburků dokázal svým dědicům zanechat milonový majetek  - domy, statky, hospodářské podniky, akcie, cash - syn Josef universální dědic - vznikl rodinný fond, který přežil i zánik podunajské monarchie

osobnost a vláda

 MT se živě zajímá o vládu, má dobrou paměť a bystrý úsudek, umí se dobře ovládat, kontroluje návrhy důležitých písemností, účastní se porad ministrů.Vstává v létě ve 4, v zimě v 6 a celé dopoledne pracuje.

tituly

císaři v evropských dějinách zřídka -  titul císař - za antické řř, později za sřřnn - 19.st - Napoleon, František I.habs., Vilém pruský - ti si udělili titul sami, Habsburkové ho drží 1556 - 1806 prakticky dědičně -  Karel VI = císař sřřnn, ale ve vlastních zemích = pouze králem,  MT -  tituly zdědila císařovnou sřřnn být jako žena nemohla. manželka císaře a matka 2 císařů. 6 násobná královna –1743  jediná korunovaná panovnice v českých zemích  

rodina

1736- opožděná  svatebně inspekční cesta do Florencie. To už mají 2 malé děti. Toskánsko  po smrti posledního Medici Giana Gastona získal  F.Š. Když pod novomanžely spadla postel, otec Karel VI. zprávu komentoval: ”přál   bych si, aby se nikdy nestalo větší neštěstí.” Traduje se, že MT byla promiskuitní,  není to pravda, celý život byla věrná manželovi, ze vzájemné korespondence je patrná velká vzájemná láska, všech 16 dětí měli spolu - oslovení myška +  Rézi

1745  -  Francl zvolen císařem, faktickou moc vykonává M.T.

není ctižádostivý, věnuje se financím, pozvedl toskánské hospodářství, ekonomicky velmi zdatný, investuje, spekuluje na burze. ,nikdy se nenaučil dobře německy, mluví francouzsky, má v duchu doby mnoho milenek, MT strašně žárlí a dělá scény

Komise pro mravopočestnost

František Śtěpán sice manželku miloval, ale  má v duchu doby mnoho milenek, Císařovna strašně žárlí a dělá scény. Ustavena komise pro mravopočestnost. 500 čmuchalů procházelo Vídní, zatkli každou dívku bez růžence - Nastala obrovská poptávka po růžencích i u žen, u kterých by to nikdo nečekal Přistižení muži - vysoké pokuty, ženy - do kláštera, v cizině z toho mají legraci, později komise v tichosti zrušena

rady dcerám ohledně manželství

čím více svobody dopřeješ svému muži, tím více tě bude milovat a vyhledávat, Usiluj se ho bavit, zaměstnávat, aby se nikde necítil lépe.  manželské štěstí závisí od  důvěry a stálých   úsluh. Bláznivá láska pomine, je však třeba dbát, aby si oba, jak  jen to bude možné, vzájemně posloužili. Jeden druhému se musí osvědčit jako pravý   přítel, aby mohli snášet nesnáze tohoto života a založit domácí štěstí.

Děti 16 - 10 se dožilo dospělosti

Marie Alžběta 2x, Marie Karolína (královna neapolská), Marie Anna, Marie Kristýna, Marie Antoinetta (královna francouzská),          Amálie (vévodkyně parmská), Josef, Petr Leopold, Ferdinand, Max František...vztah k dětem posuzován historiky různě - citujme

" děti jsou tu proto, aby poslouchaly a musejí si na to zavčas zvyknout"

starostlivá a pečlivá matka  přísná v duchu doby. Má ale své oblíbence. stará se o vše - učební plány, zdraví, sňatky...bylo běžné vést obsáhlou korespondenci, dopisy jsou sms své doby. 

kancléř Václav Antonín Kounic

1711 - 1794, nejznámější představitel původně rytířského a později panského rodu. Vynikající diplomat a státník ve službách Marie Terezie i jejích synů a Františka II. Sloužil Habsburkům věrně 43 let. Za své služby získal hodnost říšského knížete.

1748 jmenován vyslancem ve Francii, dojednal sňatel Marie Antoinetty a Ludvíka XVI.. Za Sedmileté války dohodl protipruskou koalici. Podporoval umění a vědu a vlastnil bohaté umělecké sbírky. Dokončil přestavbu zámku ve Slavkově. 

Kounicův syn se stal velvyslancem v Neapolském království,a jeho dcera (vnučka Václava Antonína) se provdala za Metternicha.

 ..má slabost, že nemůže projít kolem zrcadla, aniž by se nezastavil a kdyby se toho odvážil, použil by pravděpodobně růž na rty  a líčidla. V úpravě svého zevnějšku je vybraný až přes míru a obléká se jako dvacetiletý mladík...v paříži byl nařčen, že  nechal v jednom pokoji do vzduchu rozprášit 20 liber pudru a chodil v něm hodinu sem a tam, aby byl každý vlas jeho paruky stejmoměrně napudrován a žádný aby nedostal víc než jiný  

zdravotní stav

50 let byla zcela zdravá. ve stáří velmi ztloustla, trpěla dušností, stále muselo být otevřené   okno, ani v zimě se netopilo, později dopravována z patra do patra zdvihadly. Neštovice - metla 18.st. M.T. se také nakazila, ale přežila.propaguje očkování,  chudým dětem ho sama platí

1754 navštívila vzorkový veletrh ve Veltrusích – panství Rudolfa Chotka –ministra hospodářství + financí habsb.říše - 100% úspěch veletrhu - poprvné propagace zboží pomocí katalogu!!

DĚTI MARIE TEREZIE

mezi 20 - 39 rokem věku porodila Marie Terezie 16 dětí. 4 synové a 6 dcer se dožilo dospělosti. Každé dítě dostalo po narození svůj vlastní dvůr v čele s vychovatelem či vychovatelkou, kterým udělovala pokyny přímo císařovna. Jejím výchovným krédem byla poslušnost, zbožnost a kázeň. Kladla také velký důraz na zdravou stravu, osobní hygienu a dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu, což byly na tehdejší dobu velmi pokrokové myšlenky. Jako jedna z prvních nechala své děti - na základě tragických zkušeností - očkovat proti neštovicím.

Marie Anna

1737 - 89 zvaná Marianna, často nemocná, tuberkuloza pateře ji zdeformovala, nemá naději na sňatek. O to více studuje botaniku, chemii a mechaniku. Má umělecké sklony, po otci sdědila numismatické sbírky, které rozšířila. 1766 je představenou Ústavu šlechtičen v Praze, ale nikdy tam nebyla. Vymlouvala se na chatrné zdraví, dala přednost  skromnému pobytu v klášteře alžbětinek v Klagenfurtu. Věnovala se dobročinnosti, obyvateli nesmírně oblíbená.

Marie Kristina

1742 - 98 zvaná Mimi, nejoblíbenější dítě, narodila se na 25.narozeniny matky. Ta jí rozmazlovala. Jako jediná se také mohla vdát z lásky za Alberta Sasko těšínského. Upřímně ho milovala, nicméně historie zná i jeden hříšek z mládí, intimní vztah se švagrovou Isabelou Parmskou...S manželem ve Vídni založili galerii Albertina.

Marie Amalie

1746 - 1804 matka jí neustále něco vytýkala, nepovolila sňatek z lásky. Manžel dětinský a hloupý, Marie Amalie to celý život těžce nesla. Udržovala blízké vztahy se sestrami Karolinou a Antoinettou. 1769 svatba v Parmě. Jako  vévodkyně parmská zasahovala poměrně dost do politiky, až to ve vídni vyvolávalo skandály. Trestem bylo přerušení korespondence, což Amalii časem zlomilo. Naopak později sama císařovna nabádala ostatní, ať dopisy a návštěvami Amálii uleví od nesnesitelného manželství. Josef II byl ale proti, aby se sestra po smrti manžela  vrátila do Vídně. 1802 jí byl jako sídlo určen Pražský hrad - zjevně odkladový prostor Habsburků.. Přijela vyhaslá a nemocná. Žena kdysi krásná a hrdá a plná energie. Pohřbena v katedrále sv. Víta.

Marie Alžběta

1743 -1808 hezká, domýšlivá, narazila na výchovné pravidlo poslušnosti, protože byla rozpustilá a nerada se podřizovala. Příliš brzy zpychla, takže jizvy po prodělaných neštovicích znamenaly konec. Zhroutil se jí svět. Po matčině smrti se stala abatyší kláštera v Insbrucku, tam si jí velmi vážili.

Marie Karolína

1752 - 1814 zvídavá, energická, upřímná, nezávislá. Od mala vychovávaná se sestrou Antoinettou, učí se hlavně italsky, už se ví, kam zamíří po svatbě. Jako  neapolsko sicilská královna to v Neapoli nemá lehké, je jí vedro v černém oděvu, trápí ji stesk po domově, manžel Ferdinand IV – obhroublý hulvát bez jakéhokoliv šarmu nebo vychování. Jako monarcha se rozhodně nechoval, pleskal bezostyšně dvorní dámy po zadcích a v zámku přechovával celý zvěřinec. O choti prones bez obalu:  "spí jako zabitá a potí se jako prase" 18 dětí, 11 zemřelo, těžké porody. Po matce zdědila zdravý úsudek a politický talent, přes mnohé překážky se jí podařilo s pomocí  politika Johna Actona (kterého jí doporučil bratr Leopold) prosadit  zemědělskou reformu i omezení vlivu církve. Flegmatický král do toho nijak nezasahoval, věnoval se svým kratochvílím - lovu a milenkám. Dobrou přítelkyní královny se stala choť admirála Hamiltona .Emma. Karolína se stala jednou z hlavních odpůrkyň Napoleona. ...dokud žije generál Bonaparte, nebude trvalý klid.“ Bohužel se už nedožla bitvy u Waterllo, zemřela unavená  (18 porodů...) ve vídni jako poslední dcera Marie Terezie. 

Marie Antoinetta

1755 - 1793 nejvyšší vzestup a nejhlubší pád, sťata gilotinou. Jako 14 letá se ve Vídni v zastoupení provdala za následníka francouzského trůnu. Poté cesta do Francie. Předání nevěsty na hranicích muselo být dost ponižující - musela svléct  a odevzdat vše rakouské včetně svého psíka. V 19 letech se stává francouzskou královnou, rozmařilost dvora vedla přímočaře na popraviště. Král Ludvík jako první, za 9 měsíců pak i Antoinetta.    

JOSEF  II - 1780 ‑ 90

rodiče        Marie Terezie + František Lotrinský   

1760 svatba s Isabelou Parmskou, úchvatná kráska, vzdělaná, chytrá,  trochu labilní a excentrická. Raději než manžela má ovšem jeho sestru Marii Kristinu a z dopisů patrný intimní vztah. "doufám, můj poklade, že tě dnes uvidím...líbám tvou rozkošnou prdelinku..."     Josef manželku velmi miluje. Mají dceru Marii Terezii, při 2.porodu Isabela  umírá na neštovice po 3 letech od svatby "Ztratil jsem všechno". Josef zahořkl, další sňatek jen z donucení matky. Je třeba dědice. Druhá manželka  Marie Josefa Bavorská – nemilovaná, ošklivá, Josef k ní cítí takový odpor, že dá rozdělit i společný balkon. "Naštěstí" brzy zemřela a Josef měl od svateb pokoj.

vzdělání hlavně vojenského charakteru. třeba přírodopis vůbec neznal - měl schválit nákup zebry do schonbrun. ZOO  - “nevím přesně, co je to zebra, shledávám však částku 800 dukátů příliš vysokou” to byla pravda, to byl Mozartův roční plat

"od svého vychovatele jsem se nenaučil nic, jenom říkat polib mi prdel", až další vychovatel osvícenec - velký vliv na Josefa

1764      ve Frankfurtu je Josef II.zvolen římským králem

doprovod - říšský vícekancléř, nejvyšší štolba, nejvyšší komoří, nejvyšší    mistr   kuchař, nejvyšší sokolník, 6 císařských komorníků a služebnictvo, císařův zpovědník s přenosným oltářem pro pobyt na protestantském území.              

osobnost - skrblík ‑ rozpustil dvory svých sourozenců, svobodní žijí pod jednou  střechou, omezil  počet církevních svátků, poutí a procesí - zrušil mnoho  klášterů, rakve na více použití ovšem neprosadil - neuvěřitelně pracovitý – za 10 let vlády 6000 nařízení – pracuje 18 hodin denně. jako neúnavný reformátor vydal skoro 6 000 dekretů a nařízení.

1781 – toleranční patent + zrušení nevolnictví

vláda z kočáru - cestování patří ke stylu vlády osvícených panovníků - provádí tak kontrolu svých nařízení v praxi, inspekční cesty inkognito (v pohádkách lidový císař Josef) - jednou se nechal zavřít na Špilberku, aby poznal situaci vězňů.zakázal si vítání a vyzvánění zvonů

"cílem škol je připravit ze studentů zdatný materiál pro státní službu"

PETR LEOPOLD  1790 - 92          

Zakladatel toskánské linie Habsburků - habsbursko-lotrinská sekundogenitura

rodiče Marie Terezie + František Lotrinský

mládí

kmotrou je mu ruská carevna Alžběta , odtud vyjímečné jméno Petr. Vychovatelé a učitelé Leopolda dostali od Marie Terezie detailní rozbor synovy povahy a pokyny, na co se u něj zaměřit a co pohlídat. Z popisu je vidět matčin vyjímečný pozorovací talent. Od 1761 Leopold studuje práva. Mluví německy, francouzsky, latinsky, trochu česky. V Toskánsku se brzy naučí výborně italsky

manželka

Marie Luisa, dcera Karla Neapolsko‑sicilského z rodu španělských Bourbonů, sňatek v Insbrucku. Osudná cesta rodičů na svatbu, která také asi za moc nestála. Mizerné počasí, dvakrát odložen ohńostroj a napotřetí ho hned na začátku zničil strašný liják.Ženich Leopold má psychické potíže (nervy) a z toho průjem, otec František tam nastydl a zemřel. Marie Terezie se zhroutila. Navíc to byla ona, kdo vybral jako místo svatby Insbruck, Graz bezdůvodně zamítla, přitom náklady a vzdálenost by byly poloviční. Vídeň zamítlo španělské příbuzenstvo nevěsty, aby se jí pak Firenze nezdála málo honosná. Leopold a Marie Luisa vedou ve Florencii spokojený rodinný život, Plesy a slavnosti jen na arcivévodovy narozeniny, Leopold to moc nemusí. Manželka je víc společenská, ráda přijímá hosty.Leopold je dobrý otec a odpovědný panovník. Postupem doby přitahuje toskánský dvůr pozornost jiných evropských vládců a návštěvy nechybějí. 4 x navštívil Itálii císař Josef a vždy se zastavil u bratra. 1768 přijela sestra Maria Carolina z Neapole i s infantilním Ferdinandem, jehož chování ostatní slevovali s pozvednutým obočím... Po 16 porodech nijak hezká Luisa rychle odkvetla a Leopold si dopřál několik milenek, aspoň s jednou ( Olivia Raimondi) měl nemanželského syna. Luigiho

děti 16 - 12 synů + 4 dcery

1767 Maria Teresa Giuseppina. Velká sláva, vydělalo na tom 100 chudých snoubeneckých párů - dostali jako dar svatební výbavu a všechny oddal v dómu arcibiskup. 1768 Francesco. Ještě větší sláva, princátko přišlo na svět zdravé a dobře tvarované, toť dobová zpráva. Když se zprávu dověděla ve Vídni babička, musela se o ni hned podělit s obyvateli města, vždyť se narodil následník trůnu. Přispěchala do své lože ´ve vídeňském Burgteatru a z balkónu vykřikla do davu: Polda má kluka! Muselo to být něco úžasného, jak celá Vídeň spontánně slavila....Ve Florencii byl 3 dny slavnostně osvětlen Palazzo vecchio a Leopold pořádal hostiny. Tento František se později stal i českým králem.  1769 Ferdinando Giuseppe Giovanni, budoucí velkovévoda toskánský. 1770 Marie Anna , dožila se 39 let 1771 Carlo Lodovico, stal se generálem...1782 Giovanni Battista, poslední  Rudolf Jan - pozdější olomoucký arcibiskup. 1828 zakládá Rudolfovu huť, počátek Vítkovických železáren.

Otec se dětem maximálně věnuje, chůvy a vychovatelé mají přesně rozepsáno, co, kdy, jak mají dělat od nejútlejšího věku dětí, třeba od 6 týdnů už dostávají vývar...od 3 let se hrou učí číst a psát. Do 9 let jsou oblékáni po námořnicku. Vstává se v 8.00, snídaně v 9.00, v 11.00 sušenka a oběd ve 14.00 Do 16.00 spánek, v 17.00 svačina, v 19.00 sušenka, večeře v půl deváté a v 22.00 alou spát...Ať mají dost pohybu, skáčou, běhají, když upadnou, nikdo je nebude zvedat. Musí sami a nebrečet. Netoleruje se lež a neposlušnost...a také odchody služebnictva z paláce, aby se zamezilo roznášení drbů z okruhu rodiny. Za to jsou ale dobře placeni.

Kolem 5.roku se děti nechají očkovat. A pooranní mši začíná výuka až do oběda. Studují francouzštinu, němčinu a italštinu. Později latinu. Pobyt venku dopoledne hodinu, odpoledne dvě, za každého počasí. Hrají si s míčem, hrají kuželky, malují, věnují se sběratelství kamenů a mincí. 

Bratr císař Josef mu říká "znamenitý zalidňovatel " "Pokračuj, milý bratře a přiváděj na svět zdravé děti, státu je poslouženo a já zbaven povinnosti mít manželku, což je stav, který si ošklivím"

vláda  v Toskánsku

1765 se Leopold ujímá vlády v Toskánsku, v 18 letech. Zván Pietro Leopoldo. Florenťany oblíbený. Přes své mládí se  úspěšně pouští do reforem, může spoléhat na zkušené rádce i na své právnické vzdělání. Krom toho si udržuje povědomí o různých evropských ekonomických teoriích. Leopold  zde vládne 25 let.. Jediný Habsburk, který byl pro konstituční monarchii. Ústava měla být korunovací celé řady reforem.  Reformy na zkoušku v menších městech - pak na území celého státu. Toskánsko považováno za vzorový stát evropského osvícenství. Leopold neuznával absolutistickou vládu bratra Josefa.

Návrh ústavy

Leopol na ní se svými rádci pracoval dlouho, první návrhy již 1779. Zůstávalo dynastické nástupnictví, ale nový vládce musel přísahat na ústavu. Omezena práva panovníka, inspirace myšlenkami francouzské revoluce i ústavou USA. Stát měl dodržovat politiku neutrality.Panovník měl právo jmenovat ministry a soudce, biskupy a arcibiskupybýt vrchním velitelem ozbrojených sil, udílet milost, udělovat čestné tituly...Poslanci měli být zákonnými poradci panovníka s právem a povinností navrhovat zákony, kontrolovat a spravovat státní finance, , ekonomickou politiku a soudní mocStát nepatřil monarchovi, ale monarcha náležel státu. Myšlenky na svou dobu nesmírně pokrokové

Reformy státní správy, florentských archivů  

Reformy ekonomické

Zrušení vnitřních poplatků, zavedení přímých a nepřímých dané, sjednocení systému cel, uvolnění obchodu s moukou, péct chleba může každý1767 snad nejvýznamnější zákon přijatý za Leopolda v Toskánskuzrušení dovozní a vývozní daně na obilí Uvolnění cen, konkurence, výsledky jsou brzy patrné. Rušení státních monopolů na tabák, výrobu oceli aj. Za Leopolda začíná v Toskánsku poprvé systematická transformace zemědělské půdy, ubylo polí s obilím, přibyly vinice, ovocné sady, háje olivovníků, brzy přináší zisk pěstování tabáku

Reformy soudnictví, policie

Nový trestní zákoníkzákaz mučení a jako 1.na světě 1786 zrušen trest smrti  Místo něj doživotí. Ve dvoře Bargella veřejněspáleny šibenice a mučící nástroje. V každé městské čtvrti zřízeno policejní komisařství, komisař musel být k zastižení 24 hodin denně, mít přehled o hříšných lidech své čtvrti, řešit drobné spory a šarvátky, pořizovat zápisy aj. Typ Rada Vacátko.   

Reformy vojenské

Leopold nebyl militarista, neviděl smysl v držení armády, na udržení pořádku mu stačila policie a četnictvo. Z mládí měl špatné vzpomínky na Sedmiletou válku a v rámci iluministických teorií byl přesvědčen, že obyvatelé chtějí od svého vládce mír, a ne válku. Jako vládce malého státu se neměl čeho obávat od svých sousedů...Byl pro zřízemí městských milic a rozpuštění vojenské posádky. 1781 zrušen Vojenský výbor, rozpuštěna armáda a zřízeny v celém Toskánsku městské milice. Livorno prohlášeno za neutrální přístav.

Reformy zdravotnictví

každé čtvrti přidělen 1 lékař a 1 porodní asistentka, placeni státem, k poskytnutí pomoci zdrama při porodu chudých žen, při nějakém neštěstí apod.. V 18.st konečně leckde věda konečně prosazuje nutnost důrazně dbát  na hygienu. 1778 ve Florencii otevřeny veřejné lázně gratis, v Montecatini již 1773, to ale spíš pro bohaté. Ujala se i myšlenka, že na lékařskou péči má nárok každý, nezávisle na svůj sociální původ.  Modernizace špitálu Santa Maria Nova, nová oddělení ve zrušeném klášteře oblátek. Pacienti při příjmu umyti, oholeni, všichni dostanou čisté noční košile a  lepší stravu než doma. Chudí   gratis.  Nově se pohlíží na psychicky nemocné, je ošetřeno zákonem. 1785 ve Florencii otevřena psychiatrická klinika, kde se klade důraz na nové metody léčby - rozhovory, budování vztahu důvěry mezi nemocným a lékařem.. Péče o sirotky a nalezence. Buď se postarali sourozenci nad 18 let, nebo stát. Ve věku 3 - 10 let děti ve státních sociálních ústavech s výukou, do 3 let věku se hledala náhradní rodina, ideálně venkovská. Pěstouni dostali i státní dávky. Chodily ovšem kontroly, zda je dítě řádně vedeno.

Stavba kanálů a zavodňovacích zařízení

moderní metody v zemědělství. Přestože problém Maremmy se vyřešil až s těžkou mechanizací v 19.st, Leopold dílčí úspěchy měl. Toskánsko považováno za vzorový stát evropského osvícenství. 

Stavba silnic

Leopol hodně cestoval a byl si vědom nutnosti rychlého spojení mezi jednotlivými městy.Zahájil stavbu spojnice Pistoia Modena přes Appeniny, pro případný rychlý přesun vojs z Lombardie do Toskánska, aby se vyhnul nutnosti vést je přes území Papežského státu. Případné námitky majitelů pozemků umlčel obratem, v některých případech i dost ostře. (srovnej se stavbou D1)

Věda a kultura za Leopolda

Leopold podporoval vědecké studie termálních pramenů a budování lázní. Terme Leopoldine v Montecattini, architekt Gasparone Poletti. Na Torre del Mangia v Sieně instalován hromosvod (dar přítele Franklina)

Toskánsko se otevřelo Evropě, přitahuje intelektuály čerstvými reformami i bohatou střední třídu. Šikovní florenští podnikatelé si nedají ujít příležitost,kterou nově přináší rozvoj cestovního ruchu. Otvírají se zájezdní hostince i nové hotely, tisknou se dvojjazyčné průvodce a místní biflují jazyky, hlavně francouzštinu. Své hosty rozmazlují dováženými lahůdkami, 1790 otevřena 1.gelateria se zmrzlinou podle sicilského receptu.  

Vláda v říši

Po smrti Josefa se musí Leopold vrátit do Vídně a převzít vládu nad celou říší, radost z toho nemá, ví do čeho jde. Absolutistickou vládu bratra neschvaloval, zned v úvodu v dopisech sourozencům se od ní distancoval a žádal podporu. Převzal neúnavného rádce Kaunice do svých služeb

1790 snaha o sblížení s Pruskem Fridricha Viléma. Jednání se protahují.

1791 Leopold po dohodě s českými stavy korunován ve sv.Vítu českým králem...

1792 Leopold zemřel náhle, asi na komplikace z nachlazení. Během 24 hodin mu doktor 4 x pustil žilou. Zbytečně, po krátkém zlepšení stavu zemřel tentýž den manželce v náručí. Pro habsburskou říši to znamenalo otřes. Zemřel jeden z nejlepších panovníků z jejich řad, kterého si hluboce vážily státy napříč Evropou.

FRANTIŠEK II.(I)    1792 ‑ 1835

poslední Habsburk na trůně sřřnn  - první Habsburk na trůně císařství Rakouského, o titulu (dohoda s Napoleonem) nikdo nevěděl, k jakému území se váže - pojem Rakousko ve smyslu státoprávním neexistoval - titul užíván až do 1918

rodiče        Petr Leopold + Marie Ludvika

manželky

1. Alžběta Vilemína

2. Marie Tereza, Bourb.sicilská

3. Marie Ludovika

4. Karolína Augusta Bavorská 

děti   13        Leopoldina, Marie Luisa, Klementina, Karolína,     Ferdinand ,František Karel

osobnost - nepříliš nadaný, těžkopádný, od 16 let na dvoře strýce Josefa jako budoucí císař nemělsamostatný úsudek, nechává prostor   Metternichovi, u lidu ale oblíben. Měl i smysl pro humor. Když cenzor škrtl ve hře  Loupežníci  větu “František se ten mizera jmenuje”, aby se to nedotklo císaře, pronesl "naše cenzura je opravdu pitomá"

zahraniční politika - války s Napoleonem. Rozhodnuto dát mu Habsburkovnu Marii Luisu. Jeden rakouský maršál to komentoval -"je lépe, když půjde k čertu jedna arcivévodkyně než celá monarchie"

Ferdinand V Dobrotivý

vzdělaný a hodný epileptik,zásluhy na industrializaci Rakouska, investice do železnic. Nemoc -  o svatební noci 5 záchvatů, Poslední královská korunovace v Praze -1836. Potvrzeno svébytné postavení českých zemí v rámci monarchie. Použit korunovační řád Karla IV. . Jednotlivé úkony začleněny do slavnostní mše, české specifikum.  Ve starém paláci hostina. Ve stejné době - propuká poslední cholera u nás - mrtví se svážejí v noci, nemocnice praskají ve švech, hlavní organizátor pomoci hrabě Karel Chotek.

1848 - Ferdinand V. abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Odmítl dát střílet do poddaných, slíbil ústavu. Již nestihl, po abdikaci zůstal v Praze, obyvatelé ho milovali. Investoval do umění, pomáhal obětem požárů apod. Miloval hudbu - Bedřich Smetana mu chodil hrát na klavír.

19.st 

Velká doba Habsburků skončila. Po zániku sřř byl další vývoj   monarchie pozastaven na úkor vzestupu Německa (Pruska). Poslání Habsburků se mělo nyní naplnit v podunajském prostoru.

FRANTIŠEK JOSEF I. 1830 - 1916

1854 svatba s Alžbětou Wittelsbach, prosadil si ji máísto její starší sestry Heleny. Celý život ji upřímně miloval, nemají však nic společného. Ona se zajímá o kulturu, zná klasickou i moderní řečtinu, on se "chlubí", že nepřečetl jedinou knihuzpočátku na straně matky. Napjaté vztahy Sisi - tchyně. Ta si zosobuje právo výchovy dětí. 1.dcera Sofie zemřela ve dvou letech. Gisela, Rudolf.

1859 - Piemontské království vyhlásilo Rakousku válku, bitva u Magenty, drtivá prohra, Franc jede osobně na frontu.

1864 - bitva u Solferina, opět rakouská porážka. Příměří ve Villafranka, Rakousko ztratilo Lombardii.

Alžběta se uzavírá do sebe, nereaguje kritiku, že se nevěnuje dvorským povinnostem, hladoví a cvičí. V každém místě, kde pobývala, musí být vybavená tělocvična - kruhy, závaží, žebřiny..  chodí dlouhé procházky, dvorní dámy nestíhají. ossenhofen-Mnichov = 45 km. Spí s boky obtočenými vlhkými látkami a pije roztok soli s bílkem, aby si držena váhu. Dnešní optikou typický případ anorexie.

Je posedlá kultem mládí a dokonalosti. 172 cm - 50 kg. Dlouhé vlnité vlasy až na zem. Mytí co 3 týdny v roztoku koňaku s vejci, celý den schly. Denně 3 hodiny pletení do copů, stočené kolem hlavy vážily cca 5 kg. Když si četla, vlasy měla zavěšeny mimo, aby ji netížily. Šaty na míru, aby vynikl štíhlý pas. Je mimo tehdejší rubensovský ideál krásy, dvůr jí tajně pohrdá pro neurozené způsoby - v dětství nebyla připravována pro úlohu císařovny.

Nervové krize, na radu lékaře odjíždí na zimu z Vídně, čím dál, tím lépe. Madeira, Řecko, Uhry...

4.dítě - Marie Valérie. Konečně se cítí matkou, dceři se opravdu věnuje, opomíjí první dvě. Stejně jako manžela. Potřebu intimity vyřešila po svém, dohodila manželovi milenku Kateřinu Schrattovou. Dochovala se bohatá korespondence , Alžběta ji oslovuje Nejdražší, drahá přítelkyně apod. V soukromých denících ale Grassona...

1886 sebevražda bratrance Ludvíka Willesbacha, Alžběta ho měla velmi ráda

1889 - sebevražda Rudolfa a Mary Wetzer v Mayerlingu. Dodnes se přesně neví, co se přesně stalo. Tělo Mary tajně odvezeno a pohřbeno, matka musí opustit Vídeň, odjet do Benátek a tam ohlásit smrt dcery. zpráva v tisku - Rudolf zemřel na mrtvici. K tomu se mluví o otravě, vraždě, sebevraždě...noviny začínají mluvit o Mary a jejich vztahu. Císař přinutil všechny svědky přísahat mlčenlivost. Mary byla samá krev - na vině nepovedený potrat? Dávalo by to smysl. O potratu se nikdo neměl dovědět. 

arcivévoda Rudolf Habsburský 1858 

od 4 let ho vychovávali vojenští vychovatelé podle dvorského zvyku. BUršácké metody hraničící s týrním nervově labilního Rudolfa ničily. Budili ho v noci střelbou, polévali ho ledovou vodou, aby si zvykl na vojenský život a hrůzy války a dokázal se ovládat. Poslední kapka - dítě zavřeli za branou s křikem Běží sem medvěd. Sisi si vynutila změnu vychovy. To už ale bylo pozdě, psychika syna byla poznamenaná.

Po matce zdědil svobodného ducha, byl proti konzervativní politice otce, snil o svobodném samostatném Rakousku,  ti dva si nikdy nerozuměli, otevřeně se hádali o budoucnosti monarchie.

V dospělosti Rudolf hledal únik v ženské společnosti - i po svatbě se Stefanií Belgickou. Nakazil ji syfilidou, stihla porodit dceru, pak už nemohla mít děti. Svůj vztah s Mary Wetzer chtěl potvrdit svatbou, žádal papeže o povolení rozvodu se Stefanií s tím, že už nemůže mu dát mužského dědice...papež zamítl. 

Nová doby - panovník je  hlavou konstituční monarchie, musí se podřídit parlamentu. Proti korunovaci českým králem jsou pražští Němci i Maďaři. 

František Ferdinand d´Este - synovec císaře, syn Karla Ludvíka. Odkud se vzal přídomek Este? 

Estenští byli sňatky spřízněni s rodem habsbursko-lotrinským - Zakladatelem Rakouských-Este byl Ferdinand Karel, syn Marie Terezie. 1771 se oženil s dědičkou Modenského vévodství, Marií Beatrice d´Este. 

1875 - zemřel modenský vévoda František V. který neměl dědice a před smrtí nabídl arcivévodovi Karlu Ludvíkovi, že ustanoví jednoho z jeho synů svým dědicem, a to pod podmínkou, že chlapec přijme rodové jméno Este a naučí se během 12 měsíců obstojně italsky. Otto striktně odmítl, starší František Ferdinand souhlasil.