ČEŠTINA PRO CIZINCE

reagujte pozitivně, pokud žáci nadávají na češtinu – pogratulujte jim, že se učí tak těžký jazyk a že to zvládají....

PRÁCE S CHYBOU

- držte se spisovného jazyka; pokud někdo mluví obecnou češtinou, neodmítejte, ale přeformulujte
- podporujte žáky v produkci, vymezte si jen některé situace, kdy je budete opravovat
opravujte důsledně, pokud vám jde o přesnost vyjádření, o nácvik nové fráze či konstrukce
opravujte výběrově, pokud vám jde o plynulost, kritériem je pak především srozumitelnost
- zjednodušujte, ale nemluvte agramaticky.

UŽITEČNÉ ODKAZY

CzechByStep pro učitele - zde

Krátké české zprávy

 ÚROVEŇ  A 1

Poslech - Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím týkajících se jeho osoby, jeho rodiny a bezprostředního konkrétního okolí. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, například o místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a zřetelně a je-li ochoten mu/jí pomoci.“

Čtení – Rozumí v hrubých rysech jednoduchým textům informační povahy a jednoduchým popisům, zvláště doprovázejí-li je pomocné ilustrace. Rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.“

Ústní interakce – Umí se jednoduchým způsobem domluvit, je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď, nebo ji přeformulovat a pomoci mu formulovat, co se snaží říci. Umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají jeho základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mu důvěrně známé.

Samostatný ústní projev – Umí jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žije, a lidi, které zná.

Písemný projev – Umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formulář, obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při ohlašování v hotelu.

SUBSTANTIVA  + PŘEVLÁDAJÍCÍ KONCOVKY

M: souhláska (tvrdá + měkká)

F: a + e  

N : o + í

U měkkých koncovek se vyplatí uvádět rod substantiv pokud je slovo pro studenta důležité

manažer - diář, kancelář

politik - lhář, tvář

umělec - skicář, píseň